Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VIII nr. 28

34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat ieder kind de kans moet krijgen om zijn of haar passies en talenten te ontdekken en te ontwikkelen;

overwegende dat muziekonderwijs ontzettend belangrijk is voor kinderen om samen te leren zingen en dansen én zorgt voor betere schoolprestaties;

constaterende dat het vorige kabinet de ambitie had om te zorgen dat in 2020 muziek op de basisschool weer vanzelfsprekend zou zijn en hier ook middelen voor uitgetrokken heeft;

verzoekt de regering, de ambitie van muziekonderwijs voor ieder kind voort te zetten;

verzoekt de regering tevens, de effecten van de huidige regeling komend jaar te evalueren en daarbij te bekijken hoe scholen met een goed plan voor muziekonderwijs na 2020 ondersteund kunnen worden, daarbij kijkende naar zowel publieke als private middelen, en de Tweede Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Bergkamp