Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 23 mei 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 mei

10.15 uur

Woensdag 28 mei

10.15 uur

Donderdag 29 mei

Geen vergadering i.v.m. Hemelvaartsdag

Aan de orde is:

1. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

2. Stemmingen in verband met:

33 742

Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

– artikelen I t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

33 742, nr. 7

– de motie-Van Nispen over het toepassen van de omzettingsprocedure

33 742, nr. 8

– de motie-Van Nispen over de eis van het strafrestant

33 742, nr. 9

– de motie-Helder over rekening houden met het tijdstip voor vervroegde invrijheidstelling indien dit nadelig uitpakt voor de verdachte

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Accountancy

De Voorzitter: dhr. Van Hijum verzoekt zijn motie op stuk nr. 10 aan te houden.

32 681, nr. 5

– de motie-Aukje de Vries c.s. over de termijn voor verplichte kantoorroulatie

32 681, nr. 6

– de motie-Merkies over alternatieve verdienmodellen voor de accountancysector

32 681, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet over «niet uit de balans blijkende verplichtingen»

32 681, nr. 8

– de motie-Nijboer over de toepassing van initiatieven voor een betere controle

32 681, nr. 9

– de motie-Nijboer over overleg met de accountancysector om tot voorstellen te komen

32 681, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum/Aukje de Vries over inventariseren van de voor- en nadelen van het verhogen van de vrijstellingsgrens

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector

De Voorzitter: mw. Aukje de Vries wenst haar motie op stuk nr. 65 te wijzigen en dhr. Tony van Dijck zijn motie op stuk nr. 66. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 013, nr. 60

– de motie-Merkies over de legislative footprint

32 013, nr. 61

– de motie-Merkies over de transparantie van het contact tussen toezichthouders en bankenlobby

32 013, nr. 62

– de motie-Nijboer c.s. over een leverage ratio van 4%

32 013, nr. 63

– de motie-Nijboer/Koolmees over terughoudendheid bij dividenduitkeringen van banken in handen van de Staat

32 013, nr. 64

– de motie-Aukje de Vries over afzien van de eenzijdige verhoging van de hefboomratio

32 013, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Aukje de Vries over schrappen van nadere voorstellen over de LTV-ratio en het verdere afbouwpad

32 013, nr. 66 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Tony van Dijck over het op peil houden van de kredietverlening van banken

32 013, nr. 67

– de motie-Tony van Dijck over strafrechtelijke vervolging van frauduleuze bankiers en medewerkers

32 013, nr. 68

– de motie-Tony van Dijck over terugkeer naar de gulden

32 013, nr. 69

– de motie-Omtzigt/Van Hijum over instelling van een nieuwe Monitoring Commissie Code Banken

32 013, nr. 70

– de motie-Omtzigt/Van Hijum over een standstill voor het weghalen van geldautomaten

32 013, nr. 71

– de motie-Omtzigt over een tijdelijke stop op grensoverschrijdende fusies tussen banken

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

29 383, nr. 218

– de motie-Albert de Vries/Van Veldhoven over een assessment van milieu- en gezondheidseffecten

29 383, nr. 219

– de motie-Albert de Vries/Van Veldhoven over het bekijken van de aanvraag (bouw)omgevingsvergunning op milieugevolgen

29 383, nr. 220 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over de normstelling voor de geurbelasting

29 383, nr. 221 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over opnieuw toetsen van de cumulatieve effecten van geurbelasting

29 383, nr. 222 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een beoordeling van de effecten door het Planbureau voor de Leefomgeving

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 834

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

33 834 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van Gerven (13,I)

– amendement Van Veldhoven (9)

– gewijzigd amendement Van Gerven (13,II)

– amendement Van Gerven (16,I)

 • Indien 16 verworpen:

 • – amendement Van Veldhoven (8)

 • N.B.I: Indien de amendementen 13, 14 en 16 allen worden aangenomen, of de amendementen 13 en 14 worden aangenomen en 16 wordt verworpen, worden de teksten verwerkt in één onderdeel I, dat luidt:

 • I

 • In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.2.2.1, eerste lid,» ingevoegd «9.2.2.6a,» en wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.7.2.1, 9.7.4.7, tweede lid, 9.7.4.12a, vierde lid, 9.7.4.14, tweede lid,».

 • N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Van Veldhoven (10)

– onderdeel G

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Van Gerven (13, III) (invoegen onderdeel I)

– amendement Van Gerven (16,II) (invoegen onderdeel I)

– amendement Van Gerven (14) (invoegen onderdeel I)

 • N.B.I: Indien de amendementen 13, 14 en 16 allen worden aangenomen, of de amendementen 13 en 14 worden aangenomen en 16 wordt verworpen, worden de teksten verwerkt in één onderdeel I, dat luidt:

 • I

 • In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.2.2.1, eerste lid,» ingevoegd «9.2.2.6a,» en wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.7.2.1, 9.7.4.7, tweede lid, 9.7.4.12a, vierde lid, 9.7.4.14, tweede lid,».

 • N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

 • I

 • In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.2.2.1, eerste lid,» ingevoegd «9.2.2.6a,» en wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.7.2.1, 9.7.4.7, tweede lid, 9.7.4.12a, vierde lid, 9.7.4.14, tweede lid,».

 • N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

 • In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.2.2.1, eerste lid,» ingevoegd «9.2.2.6a,» en wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.7.2.1, 9.7.4.7, tweede lid, 9.7.4.12a, vierde lid, 9.7.4.14, tweede lid,».

 • N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

 • N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 834, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven/Van Veldhoven over een analyse van de douanegegevens

33 834, nr. 17

– de motie-Jan Vos over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix

33 834, nr. 18

– de motie-Van Veldhoven c.s. over inzichtelijk maken welke hoeveelheden ruwe olie worden geïmporteerd

33 834, nr. 19

– de motie-Van Veldhoven/Van Gerven over de mogelijkheid om op nationaal niveau striktere percentages te hanteren dan op Europees niveau

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO VAR-verklaringen voor zzp'ers

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr. 118 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 311, nr. 111

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een zo snel mogelijke structurele oplossing

31 311, nr. 112

– de motie-Van Weyenberg c.s. over een zelfstandig wetsvoorstel over medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever

31 311, nr. 113

– de motie-Van Weyenberg over wachten met het wijzigen van de handhaving in het onderwijs

31 311, nr. 114

– de motie-Mei Li Vos c.s. over duidelijke en eenduidige info over zelfstandigen in de zorg

31 311, nr. 115

– de motie-Mei Li Vos/Neppérus over een zo breed mogelijk interdepartementaal beleidsonderzoek

31 311, nr. 116

– de motie-Ulenbelt over het intensiveren van handhaving

31 311, nr. 117

– de motie-De Graaf c.s. over fictief werknemerschap voor zzp-zorgmedewerkers

31 311, nr. 118 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt/Bruins Slot over zzp'ers die zorg in natura leveren

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Monitor flexibilisering onderwijstijd en de monitor 5-gelijkedagenmodel

31 289, nr. 191 (ingetrokken)

– de motie-Ypma over onderzoek naar onderwijstijd vanuit verschillende perspectieven

31 289, nr. 192

– de motie-Ypma over scenario's tegen ongewenste fiscale drempels

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis-en herstelwet

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 195 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 127, nr. 190 (ingetrokken)

– de motie-Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen

32 127, nr. 191

– de motie-Van Veldhoven over ov-chippoortjes schrappen uit het Ontwerpbesluit

32 127, nr. 192

– de motie-Albert de Vries over het kwaliteitsniveau voor tijdelijke gebouwen

32 127, nr. 193

– de motie-Smaling over bouwplannen voorleggen voor advies bij afhankelijkheid van mantelzorg

32 127, nr. 194

– de motie-Smaling over gemeentelijke beschermde stadsgezichten

32 127, nr. 195 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop/Van Veldhoven over mantelzorgwoningen in het buitengebied

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wildbeheer

32 563, nr. 42

– de motie-Thieme over natuurlijke populaties als uitgangspunt in de nieuwe natuurwet

32 563, nr. 43

– de motie-Thieme over een verbod op het afschieten van wasbeerhonden

32 563, nr. 44

– de motie-Thieme over het afschaffen van de landelijke vrijstellingslijst

32 563, nr. 45

– de motie-Van Gerven over een «nee, tenzij»-beleid als uitgangspunt voor de jacht

32 563, nr. 46 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een prominente plek voor onafhankelijke monitoring van beheertypen

32 563, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over geen ganzenjacht in de winter

32 563, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Graus over hoefproblemen bij de Konikpaarden in de Oostvaardersplassen

32 563, nr. 49

– de motie-Graus over bemiddelen in de vergunningafgifte voor de zeehondenopvang in de Zuidwesthoek

32 563, nr. 50

– de motie-Graus over gelijke inspraak voor adviescommissies van zeehondencrèches

32 563, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Graus over een verhoging van de pakkans van illegale handelaren in (exotische) dieren

32 563, nr. 52

– de motie-Bisschop over het verbeteren van de biodiversiteit en de vogelstand in de Oostvaardersplassen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014–2020

28 625, nr. 191

– de motie-Geurts over de Europese Commissie kenbaar maken dat het plattelandsontwikkelingsprogramma mogelijk nog wijzigt

28 625, nr. 192

– de motie-Geurts over geen plattelandsontwikkelingsgelden besteden aan ontpoldering van de Hedwige

28 625, nr. 193

– de motie-Schouw over in Europees verband hard blijven maken voor nuttige besteding van plattelandsontwikkelingsbudgetten

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 476

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

32 476 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Segers (12, I)

– onderdeel A

– amendement Segers (12, II)

– onderdeel B

– amendement Segers (12, III)

– onderdeel C

– artikel I

– artikelen IA en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 943, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU voorstellen: Visapakket (COM (2014) 163, 164 en 165).

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

16. Debat over de inzet van het kabinet ten aanzien van een eerste gedachtewisseling over de Europese agenda voor de komende periode met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Verantwoordingsdebat 2013 met nog nader te bepalen maximum spreektijden per fractie

18. VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Pensioenonderwerpen (toekomstgerelateerde onderwerpen) (AO d.d. 16/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 27/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 764, nr. 76

22. VSO Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 023, nr. 165

23. VSO Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 20/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 883

25. Wijziging van de Wet milieubeheer (verbetering kostenvereveningssysteem in titel 15.13)

26. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

Langetermijnagenda

3, 4 en 5 juni (week 23)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04)

– VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29 984, nr. 470)

– VAO Politietrainingsmissie Afghanistan (AO d.d. 15/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Woningmarkt en Huursector (AO d.d. 14/05)

33 846 (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 911 (Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingscentra)

33 168 (Wijziging van de Wet cliëntenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

10, 11 en 12 juni (week 24)

33 838 (Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014–2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 615 (Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123))

33 863 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014))

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

17, 18 en 19 juni (week 25)

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 837 (Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001))

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President) (24 juni)

1, 2 en 3 juli (week 27)

Nog te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

4. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

5. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

6. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

7. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

9. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

10. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

11. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

12. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

13. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

14. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

15. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

16. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

17. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

18. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (Ulenbelt) (Minister SZW en Minister EZ)

20. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

22. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

23. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (Minister VWS)

24. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

5. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

6. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

9. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

16. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

19. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

21. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

23. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over de suïcide van een bewoner van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

30. Dertigledendebat over de instemming van het College Financieel Toezicht voor een leningsverzoek van Curaçao terwijl de begroting niet op orde is (Bosman) (Minister BZK)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (33 685)

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015