Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 20 september 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 september

Woensdag 25 september

Donderdag 26 september

Stemmingen

33 440 (R1990)

Stemmingen

33 687

Stemmingen

33 687, nr. 9

33 687, nr. 10

Stemmingen

33 732, nr. 1

Stemmingen

33 677, nr. 2

Stemmingen

33 596, nr. 3

Stemmingen

22 112, nr. 1689

22 112, nr. 1690

22 112, nr. 1691

Stemmingen

33 520

Stemmingen

33 486 (R1994)

Stemming

33 486, nr. 10

Stemmingen

33 599

Stemmingen

33 599, nr. 8

33 599, nr. 9

33 599, nr. 10

33 322

32 766

33 591

33 645

15.00 uur

14.00 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

33 440 (R 1990) (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Van der Linde (10) (invoegen artikel 3a)

– artikel I

– artikelen II t/m XIV

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot

33 687 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Dijkgraaf/Bisschop (8)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m G

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

– de motie-Klein/Omtzigt over een juridisch-wetenschappelijke onderbouwing

– de motie-Klaver over inzetten van de besparing voor koopkrachtreparatie van mensen met alleen AOW

6. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken (COM (2013) 520)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

7. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens (COM (2013) 296)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

8. Stemmingen in verband met:

Brief van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken over het opmaken van een voordracht ter vervulling van twee vacatures van een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordracht voor een lid conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. de heer mr. H.N. Brouwer

2. de heer mr. D. Pijl

3. de heer mr. R.S. Croll

De Voorzitter: voorts stel ik voor, de voordracht voor een Voorzitter conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

1. de heer A.J. Meijboom

2. de heer mr. D. Pijl

3. de heer G.J.C.M. Verbeek

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het thema «subsidiariteit»

– de motie-Bontes over onderhandelingen om de EU en de muntunie te verlaten

– de motie-Omtzigt over het terughalen van bevoegdheden en wetgeving naar het niveau van de lidstaten

– de motie-Omtzigt over inspraak van burgers in EU-zaken

10. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten)

– artikelen I t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:

Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

33 486 (R1994)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

12. Stemming over: motie ingediend bij Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109)

– de motie-De Wit over minder streng vasthouden aan de eis van het strafrestant

13. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden

– artikel I, onderdelen A t/m J

– amendement Van Gerven (7)

– onderdeel K

– onderdelen L t/m S

– artikel I

– artikel II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over terugdringen van de verkoop van illegale geneesmiddelen via het internet

– de motie-Van Gerven over ondertekening van het Medicrime-verdrag

– de motie-Kuzu/Bruins Slot over een plan van aanpak voor een voorlichtingscampagne over internetmedicijnen

15. Algemene Politieke Beschouwingen (25 en 26 september) met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA

40

minuten

PVV, SP, CDA en D66

30

minuten

ChristenUnie en GroenLinks

25

minuten

SGP, PvdD, 50PLUS

20

minuten

16. VAO Bouwregelgeving en brandveiligheid (AO d.d. 12/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Dierproeven (AO d.d. 15/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

19. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

20. Goedkeuring van de op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (Trb. 2012, 178)

21. Aanpassing van een aantal OCW-wetten voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba voornamelijk in verband met wijzigingen in de equivalente onderwijswetten voor Europees Nederland (Aanpassingswet OCW-wetten BES)

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

– VAO Financiën primair onderwijs (AO d.d. 04/09)

– VSO over het protocol voor omgang met kansrijke burgerinitiatieven op het gebied van infrastructuur (Kamerstuk 29 385, nr. 75)

– VAO Ontslagen thuiszorgmedewerkers (AO d.d. 11/9)

– VAO Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 5/9)

– VAO Spoor (AO d.d. 12/9)

– VAO Materieel (AO d.d. 12/9)

– VAO RRAAM (AO d.d. 5/9)

– VAO Buitengewoon opsporingsambtenaren (AO d.d. 18/9)

– VAO Biobrandstoffen (AO d.d. 11/9)

– VAO Landroof (AO d.d. 18/9)

– VAO Evaluatie Wet uniformering loonbegrip (AO d.d. 4/9)

33 581 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132))

33 503 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

33 623 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 674 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg))

33 526 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Begroting van de Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 653 (Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014))

33 726 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten)

33 684 (Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet))

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 664 (Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 i.v.m. onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting)

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

33 365 (R1987) (Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling)

herfstreces: 18 oktober t/m 28 oktober (week 43)

29, 30 en 31 oktober (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

33 258 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (antwoord eerste termijn + re- en dupliek)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XI)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2014 (plenaire afronding, inclusief stemmingen)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

33 590 (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg))

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting van de Staten-Generaal (IIA) en van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over de begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht i.v.m. het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door DNB en de AFM aan de Algemene Rekenkamer)

33 569 (Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen)

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 622 (Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over werkdruk bij de rechterlijke macht (Schouw) (minister V&J) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over het bericht «Gebrek aan dagbesteding schaadt gezondheid asielzoeker» (Voortman) (staatssecretaris V&J)

3. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (staatssecretaris Financiën, ministers SZW en BZK) (voorafgegaan door een brief)

5. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

6. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland en over nieuwe financiële steun (Van Hijum) (minister Fin)

7. Debat over het bericht dat de VS Nederlandse burgers tapt (Van Raak) (minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

8. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (staatssecretaris Fin)

9. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

10. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

11. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (minister BuZa)

12. Debat over het ACVZ rapport inzake het buitenschuldbeleid (Voordewind) (staatssecretaris V&J)

13. Debat over de aangekondigde visie op de Krijgsmacht (Hachchi) (minister van Defensie)

14. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

15. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

16. Hoofdlijnendebat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (minister Financiën en minister EZ)

17. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (minister SZW)

18. Debat over het voortbestaan van Aldel (Ulenbelt) (ministers EZ en SZW)

19. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (minister EZ)

20. Debat over het Nationaal Onderwijsakkoord (Van Meenen) (staatssecretaris OCW)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (minister SZW + minister V&J + minister-president) (voorafgegaan door een brief)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst corporaties aan banden gaat leggen (Knops) (minister W&R) (voorafgegaan door een brief)

3. Dertigledendebat over het rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over vreemdelingendetentie (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J) (voorafgegaan door een brief)

4. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (minister V&J + staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het bericht dat patiënten zorg mijden door de crisis (Leijten) (minister VWS)

6. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (minister en staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (minister BuZa) (voorafgegaan door een brief)

9. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

10. Dertigledendebat over de explosie van wanbetalers door het eigen risico (Leijten) (minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

11. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

12. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

13. Dertigledendebat over het al dan niet verlagen van de premie door zorgverzekeraars (Leijten) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (minister en staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (minister V&J)

22. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (minister SZW)

23. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het vertrouwen van de krijgsmacht in de politieke leiding (Segers) (minister Defensie)

27. Dertigledendebat over interim- bestuurders in de zorg (Leijten) (staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 30 september 2013 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenbeleid

Maandag 30 september 2013 van 14.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs (33 472)

Maandag 28 oktober 2013 van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november 2013 van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2014

Maandag 11 november 2013 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel cultuur van de begroting OCW

Maandag 18 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2014

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor I&M over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 25 november 2013 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

Maandag 25 november van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 25 november 2013 van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel media van de begroting OCW

Recesperiodes

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Spreektijden

begrotingsbehandeling (inclusief

de Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD

410

minuten

PvdA

380

minuten

PVV

240

minuten

SP

240

minuten

CDA

220

minuten

D66

210

minuten

ChristenUnie

160

minuten

GroenLinks

140

minuten

SGP

130

minuten

PvdD

120

minuten

50PLUS

120

minuten