Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 11

11 Stemmingen moties Pakket Belastingplan 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het pakket Belastingplan 2020,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken (35302, nr. 21);

  • -de motie-Leijten over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesrekening (35302, nr. 22).

(Zie wetgevingsoverleg van 4 november 2019.)

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (35302, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leijten (35302, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Omtzigt.

De heer Omtzigt (CDA):

Nu mijn motie op stuk nr. 21 is aangenomen, die vraagt om een feitenrelaas naar aanleiding van wat net gepresenteerd is bij de commissie-Donner ...

De voorzitter:

De motie is met algemene stemmen aangenomen.

De heer Omtzigt (CDA):

Ja, maar ik zou dat ook graag binnen een à anderhalve week hebben om precies te weten wie wanneer de besluiten nam.

De voorzitter:

Oké. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.