Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 24, item 26

26 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 november 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers, 34956, 34997, 35180 en 35258 (R2130) heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Aanvulling geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019 - 21501-02-2081

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvulling geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019 - 21501-02-2081

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 05 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 - 21501-30-468

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2019 - 21501-30-468

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019 - 21501-32-1205

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019 - 21501-32-1205

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) - 24587-753

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluaties Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) - 24587-753

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over betalen studieschuld Dienst Uitvoering Onderwijs - 24724-166

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over betalen studieschuld Dienst Uitvoering Onderwijs - 24724-166

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten en rappel op de toezegging de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen - 28286-1067

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten en rappel op de toezegging de Kamer te informeren over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen - 28286-1067

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een rappel op de toezegging om de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten met de betrokken partijen terug te koppelen - 28286-1068

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een rappel op de toezegging om de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten met de betrokken partijen terug te koppelen - 28286-1068

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitalisering strafrechtketen - 29279-548

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Digitalisering strafrechtketen - 29279-548

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018 - 29538-308

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het Wmo-toezicht over het jaar 2018 - 29538-308

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verantwoordingsrapportage "aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2018" - 29911-257

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verantwoordingsrapportage "aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 2018" - 29911-257

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen" - 29911-258

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Brabantse boeren zwijgen over drugscriminelen, ze hebben meer last van criminelen" - 29911-258

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de KVLO met uitkomsten en oplossingen nader onderzoek uren LO bij het vmbo tl/gl - 30234-239

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de KVLO met uitkomsten en oplossingen nader onderzoek uren LO bij het vmbo tl/gl - 30234-239

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019 - 30952-346

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019 - 30952-346

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest Dominica met betrekking tot de status van het personeel van het ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden wanneer aanwezig op het grondgebied van het Gemenebest Dominica ten behoeve van humanitaire bijstand en rampenbestrijding; Roseau, 1 oktober 2019 - 30952-347

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notawisseling houdende een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Gemenebest Dominica met betrekking tot de status van het personeel van het ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden wanneer aanwezig op het grondgebied van het Gemenebest Dominica ten behoeve van humanitaire bijstand en rampenbestrijding; Roseau, 1 oktober 2019 - 30952-347

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019 - 30952-348

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 mei 2019 - 30952-348

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) - 31239-306

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie beleidsevaluatie Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) - 31239-306

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs - 31288-794

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek Internationalisering van het (hoger) onderwijs - 31288-794

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Harmonisatie milieuzones - 31305-296

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Harmonisatie milieuzones - 31305-296

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid - 31757-98

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid - 31757-98

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven - 32637-388

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken evaluatie Wet betaaltermijnen grote bedrijven - 32637-388

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een consulaire kwestie - 32734-37

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een consulaire kwestie - 32734-37

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de voortgang en uitreiking Canon van Nederland - 32820-322

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de voortgang en uitreiking Canon van Nederland - 32820-322

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur - 32820-323

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur - 32820-323

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen - 32847-578

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen - 32847-578

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 07 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage NLFI over de Volksbank - 33532-87

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage NLFI over de Volksbank - 33532-87

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijk delen van (concept-)Internationale Standaarden voor de handel en inzet van bewapende drones - 33694-51

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijk delen van (concept-)Internationale Standaarden voor de handel en inzet van bewapende drones - 33694-51

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies - 34108-32

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies - 34108-32

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 34588-84

minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 - 34588-84

minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34700-69

minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister - 34700-69

minister-president, M. (Mark) Rutte - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) - 35250-9

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpassing van de Wet houdende tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen) - 35250-9

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over handhaving van de rechtsorde op Sint-Maarten (Kamerstuk 35300-IV-22) - 35300-IV-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Dam c.s. over handhaving van de rechtsorde op Sint-Maarten (Kamerstuk 35300-IV-22) - 35300-IV-34

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de voorlopige toepassing van verdragen - 35300-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de voorlopige toepassing van verdragen - 35300-V-9

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om toezending van de door de Belastingdienst uitgebrachte herziene uitvoeringstoets inzake de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - 35302-37

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt om toezending van de door de Belastingdienst uitgebrachte herziene uitvoeringstoets inzake de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet - 35302-37

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 12 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek - 35334-1

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek - 35334-1

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan Commissarissen van de Koning inzake de inzet van Regionale Regietafels ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers - 19637-2537

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan Commissarissen van de Koning inzake de inzet van Regionale Regietafels ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers - 19637-2537

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie over een klacht over verlies btw-vrijstelling a.g.v. verhoging laag btw-tarief - 2019Z21716

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 11 november 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Rapport Ouderdomsregelingen ontleed - 29389-97

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.