Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 26

26 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) - 34388 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak) - 34389 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) - 34390 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) - 34391 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 20 januari 2016, over Asielprognose - 19637-2119 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 januari 2016 te Brussel - 21501-07-1342 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken over Handel, gehouden op 19 december 2015 in Nairobi, Kenia, tijdens de tiende Ministeriële Conferentie (MC10) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) - 25074-190 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwerpregeling, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG - 25868-20 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg van de aanpak van voortijdig schoolverlaten - 26695-107 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek Alvarez en Marsal: "NS weerbaar naar de toekomst" - 28165-230 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Openstellingen Regeling Jonge Landbouwers - 28625-232 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding CPB-notitie "Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon" - 29544-680 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang personele reorganisatie Nationale Politie - 29628-603 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Evaluatierapport Structuurvisie Waddenzee en Onderzoeksrapport ILT over het Waddengebied 2015. Beleidsverkenning 2016. - 29684-124 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport uitkomsten en maatregelen onderzoek afhandeling bouwproject Vleuten-Amsterdam-Rijnkanaal - 29984-652 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Modelaanpakken topinkomensnormering door decentrale overheden - 30111-92 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verschuiven AOW-leeftijd en overbruggingsregeling AOW - 32163-39 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitspraak rechtbank over verschuiven AOW-leeftijd - 32163-40 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2016 - 32317-383 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken m.b.t. de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft - 32545-45 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding jaarverslag 2014 van het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) - 33826-17 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Duiding van het gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017 - 33990-58 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 en 14 januari 2016, over de MH 17 Radar- en satellietgegevens en het strafrechtelijk onderzoek - 33997-62 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken ISLA raffinaderij - 34300-IV-35 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over afwikkeling geschillen - 34300-IX-14 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk - 34300-VI-74 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Personeelsrapportage over de eerste helft van 2015 - 34300-X-75 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag Raad Algemene Zaken van 18 januari 2016 - 21501-02-1577 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda informele bijeenkomst EU-ministers van Defensie op 4 en 5 februari 2016 te Amsterdam - 21501-28-135 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Bijeenkomst van de Ministers verantwoordelijk voor Concurrentievermogen van 27 en 28 januari 2016 in Amsterdam - 21501-30-365 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Fiche: Mededeling Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten - 22112-2057 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging samenstelling Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - 26448-552 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Snel internet in het buitengebied - 26643-384 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdeling middelen achterstandenbeleid - 27020-65 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 - 28165-231 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken modernisering Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs - 30183-31 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang Emancipatiebeleid - 30420-230 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie - 30950-84 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IOB beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2009-2014 - 31271-21 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-277 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissies over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-164 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolg wetgevingsagenda STROOM - 31510-51 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de Franse wet tegen voedselverspilling - 31532-157 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NRC-artikel "Een labmuis leert ons bijna niks over onszelf" - 32336-45 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 21 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2013-2014 (Richtlijn 2009/28/EG) - 32357-39 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-213 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-29 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht meetprogramma en -instrumenten inzake de gaswinning in Groningen - 33529-215 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Internationale samenwerking ten aanzien van het Joint Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman - 33763-93 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Oskam en Keijzer "Opgroeien met opa en oma". Omgang in het belang van kleinkind en grootouders - 34168-4 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vertraging onderzoek "Samen werken bij Defensie" - 34300-X-76 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Behandeling wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (Kamerstuk 34391) - 34391-5 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Beantwoording op vragen commissie over het verslag van de commissie van onderzoek - 34340-3 

voorzitter van de commissie van onderzoek, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 25 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten; Panama-Stad, 11 april 2015 - 34392-1 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34388); 

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 

- Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak) (34389); 

- Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34078); 

c. de vaste commissie voor Economische Zaken: 

- Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) (34390); 

d. de vaste commissie voor Financiën: 

- Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) (34391).