Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 15

15 Stemmingen moties Meewegen Cito-toets

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen,

te weten:

  • -de motie-Siderius c.s. over niet meer toestaan dat basisscholen slechts enkelvoudige schooladviezen mogen geven (31289, nr. 275);

  • -de motie-Beertema over naar voren halen van de afnamedatum voor de centrale eindtoets (31289, nr. 277);

  • -de motie-Van Meenen over toetsen in het primair onderwijs louter ter ondersteuning van het schooladvies gebruiken (31289, nr. 278);

  • -de motie-Ypma c.s. over het geven van meervoudige schooladviezen door basisscholen (31289, nr. 281);

  • -de motie-Grashoff c.s. over scholen niet meer beoordelen op rendement in de onderbouw (31289, nr. 282).

(Zie vergadering van 20 januari 2016.)

De voorzitter:

De motie-Ypma c.s. (31289, nr. 281) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat leerlingen zich voor het voortgezet onderwijs kunnen aanmelden op basis van het schooladvies;

overwegende dat er regio's zijn waar scholen hebben afgesproken geen meervoudige schooladviezen te geven;

overwegende dat een meervoudig advies meer ruimte biedt aan de ontwikkeling van het kind en het selectiemoment later plaatsvindt;

verzoekt de regering, te communiceren dat:

  • -basisscholen altijd een meervoudig schooladvies kunnen/mogen geven;

  • -leerlingen met een meervoudig schooladvies zich altijd mogen aanmelden voor het hoogste van de twee onderwijsniveaus;

  • -het wenselijk is dat scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen op het betreffende onderwijsniveau accepteren;

en daarmee te bevorderen dat scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen met een meervoudig schooladvies op het hoogste van de daarin genoemde onderwijsniveaus accepteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 283, was nr. 281 (31289).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Siderius c.s. (31289, nr. 275).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (31289, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (31289, nr. 278).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Van Meenen (D66):

Nu deze motie is aangenomen, ontvang ik graag een brief van het kabinet waarin staat hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ypma c.s. (31289, nr. 283, was nr. 281).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Grashoff c.s. (31289, nr. 282).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.