Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 46, item 18

18 Stemming motie Gerechtsdeurwaarders

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en het wetsvoorstel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen over onderzoeken hoe het tucht- en toezichtsysteem efficiënter kan worden ingericht (34047, 34145, nr. 12). 

(Zie vergadering van 21 januari 2016.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel op stuk nr. 34145, zal er eerst gestemd worden over de motie op stuk nr. 12 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel. 

In stemming komt de motie-Van Nispen (34047, 34145, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.