Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 94, item 8

8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) 33520 Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33520);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht) (33308);

  • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (Trb. 2011, 109) (33486 (R1994));

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht (33501);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht (33537);

  • - het wetsvoorstel Aanpassing van wetten aan de Wet basisregistratie personen (Aanpassingswet basisregistratie personen) (33555);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en de pensioenrichtleeftijd (Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa) (33565).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de motie-Lodders (33400-XIII, nr. 80) en de motie-Van Veldhoven (28694, nr. 97) opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van deze week, inclusief stemmingen het VAO Milieuraad naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 11 juni, met als eerste spreker mevrouw Dik-Faber van de ChristenUnie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Schouw.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Graag een rappel op de onbeantwoorde vragen over het UNHCR-rapport, het vluchtelingenwerk in Nederland.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Na lang wachten is het eindelijk zo ver. Onlangs is er een e-privacyvisie naar de Kamer gestuurd, als eerste ondertekend door de minister van Economische Zaken. Omdat het in de procedurevergadering niet is gelukt om hierover een debat te organiseren in de commissie Economische Zaken, zou ik hier mede namens de fracties van D66 en GroenLinks een dertigledendebat willen aanvragen over de visie op e-privacy van dit kabinet.

De voorzitter:

Verzoek voor steun voor het houden van een dertigledendebat over e-privacy.

De heer De Liefde (VVD):

Van de VVD geen steun voor een dertigledendebat. Gisteren hebben we in de procedurevergadering EZ het besluit genomen om daar met elkaar over te debatteren, alleen niet in de door de SP gewenste vorm. Het is geagendeerd voor een AO na het zomerreces.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Er is nog helemaal niets geagendeerd. De Kamer heeft het stuk opgevat als iets wat te zijner tijd geagendeerd zou kunnen worden voor een algemeen overleg Telecom en Digitale Agenda. Ik heb de collega's duidelijk uitgelegd dat het onwenselijk is om een discussie over deze visie, waar we al twee jaar op wachten, onder te brengen bij een dergelijk algemeen overleg. Ik zie dit als de enige manier om er toch een fatsoenlijk debat over te kunnen voeren.

De voorzitter:

Mevrouw Gesthuizen, laten we eerst even vragen hoe andere leden hierover denken.

Mevrouw Oosenbrug (PvdA):

Het is inderdaad een heel belangrijk onderwerp. Maar gezien die enorm lange lijst, denk ik dat het erg lang gaat duren voordat we hierover een dertigledendebat kunnen houden. Ik zou het graag zo spoedig mogelijk in een AO willen meenemen, dus geen steun voor het debat.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

In mijn beleving is gisteren besloten om dit in ieder geval mee te nemen bij het algemeen overleg Telecom. We zullen naar andere mogelijkheden kijken als tijdens het algemeen overleg blijkt dat er te weinig ruimte voor is. Laten we dat dus eerst doen. Als het niet mocht lukken, steun ik van harte het dertigledendebat.

De heer Verhoeven (D66):

Ik heb net de oplossing gehoord van de PvdA-fractie die aangaf voorstander te zijn van een apart algemeen overleg over dit onderwerp. Wij wilden dat gisteren al, maar toen deed de PvdA-fractie nog niet mee. Als de PvdA-fractie dit bevestigt, kunnen we een apart algemeen overleg over de e-privacyvisie van het kabinet houden en hoeft het ook niet op die lange lijst.

Mevrouw Oosenbrug (PvdA):

Het is juist wat mijn collega zegt. Ik wil hierover heel graag zo snel mogelijk een algemeen overleg houden, want het is een belangrijk onderwerp.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Mag het dan ook echt een separaat algemeen overleg zijn over e-privacy? Het onderwerp zal nauwelijks aan bod komen als we het bij een enorm uitgebreid algemeen overleg Telecom en Digitale Agenda kwakken.

Mevrouw Oosenbrug (PvdA):

Ik wil zo snel mogelijk een algemeen overleg en als dit een tweede of derde agendapunt is, vind ik dat prima, maar niet als er vijftien punten op een lijst staan. Dan heeft het nog geen zin.

De voorzitter:

Ik hoor dat mevrouw Gesthuizen terug kan naar de procedurevergadering. Ik wens haar daarmee veel succes.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Ik wil daarbij wel de kanttekening plaatsen dat we zo nodig hier terugkomen, want er zijn wel al minstens 30 leden die voorstander van een dertigledendebat zijn.

De voorzitter:

U hebt voldoende steun voor een dertigledendebat, dus ik kan het op de lijst plaatsen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Doet u dat voor de zekerheid. Ik laat het aan de Griffie weten als het van de lijst af kan.

De heer Verhoeven (D66):

Het stenografisch verslag waarin staat dat is besloten om een algemeen overleg te houden, kan toch gewoon doorgestuurd worden naar de procedurevergadering?

De voorzitter:

Ik stel voor dat u het gewoon meeneemt, want ik ga niet over de procedurevergadering. De Kamer zelf gaat daarover. Ik plaats het op de lijst met dertigledendebatten, met een spreektijd van drie minuten per fractie.

Het woord is aan de heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Vanmorgen stond in een ochtendkrant, de Volkskrant, het bericht dat de voorzitter van de Verenigde Vergadering de samenstelling van de zogenaamde commissie van in- en uitgeleide bij de inhuldiging van ons nieuwe staatshoofd, de Koning, heeft gemanipuleerd. Hij heeft dat gedaan om ondergetekende daarbuiten te houden. De voorzitter, Fred de Graaf, geeft dat ook schaamteloos toe in de Volkskrant. Hij zegt daarover, en ik citeer: "In mijn achterhoofd heeft zeker meegespeeld dat het beeld van Wilders naast de koning veel aandacht zou hebben getrokken". En verder erkent hij dat hij het "heel moeilijk" had gevonden als Wilders in de commissie had gezeten. Als dat waar is, en eigenlijk heeft deze man dat al toegegeven, ben ik daar woest over. Dat zijn vieze spelletjes van een partijdige VVD-Kamervoorzitter en eigenlijk een PVV-hater als hij zoiets doet. Ik zou via u, voorzitter, de heer Fred de Graaf, die toen voorzitter van de Verenigde Vergadering was, en in die zin ook een beetje mijn voorzitter op dat moment, om een brief willen vragen waarin hij hierop reageert. Wat mij betreft gebeurt dat per ommegaande, maar in ieder geval voor het einde van deze week. Verder wil ik de Voorzitter van de Tweede Kamer, omdat zij voorzitter was van de commissie van in- en uitgeleide, vragen om in een brief aan te geven of zij hiervan op de hoogte was en of zij ook kennis had van de intenties van de heer De Graaf om een en ander zo te manipuleren dat ik als fractievoorzitter van de PVV uit die commissie kon worden gewerkt. Dat is schaamteloos, in ieder geval van de heer De Graaf. Ik wil dus zo snel mogelijk twee brieven ontvangen.'

De voorzitter:

Voordat ik het woord geef aan de mensen die zich hebben gemeld, wil ik antwoorden op de vraag van de heer Wilders aan mij. Ik kan het in een brief opschrijven, maar het antwoord is nee. Ik was hiervan niet op de hoogte; ik zat niet in het hoofd van de heer De Graaf en ik heb hier verder geen enkele betrokkenheid bij gehad, anders dan dat ik voorzitter van de commissie was.

De heer Wilders (PVV):

Als u het mij toestaat, heb ik nog een vraag, want dan is dat meteen uit de wereld. U had dus geen kennis van de intenties van de heer De Graaf?

De voorzitter:

Nee.

De heer Wilders (PVV):

Goed, dan gaat het dus alleen om een brief van de voorzitter van de Verenigde Vergadering.

De voorzitter:

Verzoek om steun voor een brief.

De heer Roemer (SP):

Ik steun dit verzoek van harte. Als dit waar is, is het voor mij onacceptabel.

De heer Schouw (D66):

Ik heb vanmorgen met verbazing kennisgenomen van wat in de Volkskrant staat. Dit kan natuurlijk niet op deze manier. Het is heel goed dat er een brief komt, maar in die brief zou ik ook willen lezen op basis van welke criteria er verschillende afwegingen zijn gemaakt. Ook wil ik weten hoe het verkeer hierover is geweest tussen de Voorzitter van de Eerste Kamer en de Voorzitter van de Tweede Kamer. Ook als de Voorzitter van de Tweede Kamer hiermee geen bemoeienis had, zie ik dat graag in de gezamenlijke brief terug.

De heer Recourt (PvdA):

Ik steun het verzoek.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Ik steun het verzoek. Dit kan echt niet.

De heer Krol (50PLUS):

Ook wij zijn heel verbaasd over dit alles. Ook wij steunen het verzoek van harte.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik ga ervan uit dat dit waar is, tenzij de heer De Graaf verkeerd geciteerd is. Hij bevestigt het echter in het artikel in de Volkskrant. De heer Wilders zei dat ook al. Ik denk dus dat de vraag die in de brief moet worden beantwoord vooral is op basis van welke overwegingen of welk mandaat er in dit geval is gehandeld door de Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Ik mag aannemen dat dit in de brief heel helder wordt.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik steun het verzoek. Ook sluit ik mij aan bij de woorden van de heer Schouw. Graag zie ik dat meer inzicht wordt geboden in het afwegingskader en in de overwegingen van de heer De Graaf.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Ik steun het verzoek.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Ik steun het verzoek.

De heer Wilders (PVV):

Dank aan alle collega's voor hun steun. Die stel ik zeer op prijs. De suggesties van de heer Schouw en de vragen die hij heeft gesteld, zou ik graag willen overnemen. Misschien is het goed om hierover in ieder geval nog voor eind deze week een aparte brief van u of een gezamenlijke brief aan de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Volgens mij is de volgende procedure het handigst. Natuurlijk geleid ik het stenogram door naar mijn collega-Voorzitter van de Eerste Kamer. Ik stel voor dat we ook de vragen van heer Schouw voorleggen aan de Voorzitter van de Eerste Kamer als Voorzitter van de Verenigde Vergadering. Wat betreft mijn rol was er geen woord Spaans bij, maar ik zal het nog eens herhalen: ik heb hier geen kennis van gehad.

De heer Wilders (PVV):

Dat begrijp ik. De heer Schouw heeft ook gevraagd of de communicatie tussen de Voorzitter van de Verenigde Vergadering en u als voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide in de brief terugkomt. Hij kan dit zelf misschien beter verwoorden dan ik, maar ik sluit me in ieder geval bij hem aan. Ik neem aan dat u daar ook kennis van neemt. Dat moet er in ieder geval ook in staan. Dan hebben we een totale brief.

De voorzitter:

We begrijpen elkaar. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar de Voorzitter van de Eerste Kamer. Hiermee is er een eind gekomen aan de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.