Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 26, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Evaluatie visserijakkoord Mauritanië – 21501-32-657

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten van het uitvoeren van de motie van het lid Slob met betrekking tot de geassocieerde soorten (21501-32, nr.426) – 21501-32-658

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Technische aspecten prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz – 25424-191

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 9 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zakenbrief over de aanvaarde motie van het lid Jacobi (27428, nr. 166) over een dialoog met stakeholders over een gedragscode voor licenties – 27428-240

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken vaccinatiecampagne Q-koorts en maatregelen ter attentie van de mestopslag – 28286-598

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag over Europese steun voor Smithfield – 28625-155

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport straftoemeting bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak – 28684-366

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarrapportage burgerbrieven voor 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 29362-207

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding analyse van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van het Regeerakkoord over de effecten van het voorgenomen huurbeleid en de verhuurderheffing – 29453-279

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken ten aanzien van de dierenpolitie – 29628-339

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verantwoordingsrapportages aanpak georganiseerde criminaliteit – 29911-73

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van de Nederlandse reactie op het schriftelijke verzoek van de Europese Commissie betreffende het natuurherstel Westerschelde – 30862-88

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van 13 september 2012 houdende wijziging Formatiebesluit ivm de bekostiging van uitzonderingsscholen in het VO – 31289-138

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 9 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage SPEER – 31460-30

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek van de commissie voor Koninkrijksrelaties inzake Justice Park Sint Maarten – 31568-122

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording vragen van de commissie inzake de rapportage van de second opinion over kortere opvolgtijden op het spoor – 32404-59

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toedracht inzake beschieting van Hr. Ms. Rotterdam voor de kust van Somalië op 24 oktober 2012 – 32706-37

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) over 2011 (Kamerstuk 33000 X, nr. 85) – 33400-X-11

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2011 (Kamerstuk 33000-X, nr. 86) – 33400-X-12

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek om Nota van Wijziging (33400-X, nr.8) – 33400-X-13

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013, de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2013 en de antwoorden op de vragen over deze begrotingsstaten d.d. 30 oktober 2012 (33400-XII-5 en 33400-A-8) – 33400-XII-13

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 19 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 – 33405-27

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 16 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Najaarsnota 2012 – 33480-1

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 30 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie Wet wegvervoer goederen – 33485-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie n.a.v. verantwoorde begroten – 2012Z19916

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang beheer bij het Ministerie van Defensie – 32733-89

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken – 33471

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 22 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) – 2012Z19718

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 19 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de Voorzitter van de Tweede Kamer ter aanbieding van het Parlementair onderzoek “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” – 33193-4

Tweede Kamerlid, W. Koolmees – 21 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd