Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 26, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda van volgende week:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368), onder voorbehoud dat de voorbereiding zal zijn voltooid;

 • - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeerdersmaatregel (33452).

Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • - het wetsvoorstel Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012) (33357);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met het aanpassen van enkele bepalingen inzake het financieel toezicht op gemeenten en provincies (33302);

 • - het wetsvoorstel Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) (33219).

Ik stel voor, aanstaande dinsdag ook te stemmen over een aanbeveling aan de Kamer voor een lid van de Algemene Rekenkamer (33261).

Ik stel voor, toestemming te verlenen tot het houden van een wetgevings- c.q. notaoverleg met stenografisch verslag op maandag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur van de vaste commissie voor EU-zaken over het Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de PvdD benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst het lid Thieme tot lid en het lid Ouwehand tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Thieme tot lid en het lid Ouwehand tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Bruins Slot tot lid in plaats van het lid Keijzer en het lid Keijzer tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Bruins Slot.

Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Lodders tot lid in plaats van het lid Bosman en het lid Bosman tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Lodders;

 • - in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Harbers tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Straus.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Eijsink tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacatures;

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Monasch tot lid in plaats van het lid Dikkers;

 • - in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu het lid Hoogland tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Dam;

 • - in de tijdelijke commissie ICT het lid Oosenbrug tot lid.

Op verzoek van de D66-fractie benoem ik:

 • - in de algemene commissie voor de Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de leden Sjoerdsma en Verhoeven tot lid in de bestaande vacatures;

 • - in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst de leden Schouw en Verhoeven tot lid in de bestaande vacatures.

Ik deel de Kamer mee dat:

 • - de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Neppérus en tot haar ondervoorzitter het lid Van Toorenburg;

 • - de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Jadnanansing en tot haar ondervoorzitter het lid Elias;

 • - de vaste commissie voor Financiën tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en tot haar ondervoorzitter het lid Kerstens;

 • - de vaste commissie voor de Rijksuitgaven tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Harbers en tot haar ondervoorzitter het lid Van Gerven;

 • - de vaste commissie voor Defensie tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Ten Broeke en tot haar ondervoorzitter het lid Maij;

 • - de vaste commissie voor Europese Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Knops en tot haar ondervoorzitter het lid Leegte;

 • - de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot haar voorzitter heeft gekozen het lid De Roon en tot haar ondervoorzitter het lid Ziengs;

 • - de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Recourt en tot haar ondervoorzitter het lid Van Meenen;

 • - de vaste commissie voor Wonen en Rijksdienst tot haar voorzitter heeft gekozen het lid De Rouwe en tot haar ondervoorzitter het lid Lodders;

 • - de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tot haar voorzitter heeft gekozen het lid Eijsink en tot haar ondervoorzitter het lid Van der Steur.

Ik feliciteer al mijn collega’s van harte. Ik wens hen veel succes toe met deze belangrijke taak.

Ik stel voor, aan de agenda van de Kamer toe te voegen:

 • - het VAO Arbeidsmarktbeleid, met als eerste spreker het lid Van Weyenberg van D66;

 • - het VAO Opvang van dieren, met als eerste spreker het lid Ouwehand van de PvdD;

 • - het VAO Postmarkt, met als eerste spreker het lid Graus van de PVV.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik rappelleer graag over schriftelijke vragen die door mij zijn gesteld op 31 oktober jongstleden over het rapport Trading Away Peace. Ik heb het kabinet gevraagd om die antwoorden op 14 november aan te leveren. Dat is helaas niet gebeurd. Ik heb begrip daarvoor, maar nu is de driewekentermijn helaas overschreden.

De voorzitter:

Wij zullen dit doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De staatssecretaris heeft vorige week gezegd dat intimidatie van zorgpersoneel onacceptabel is. Vandaag zijn echter mensen opgepakt die personeel helpen met het voeren van actie omdat de kwaliteit niet afdoende is. Deze mensen zijn ontruimd in een zorginstelling in Arnhem. Wat mij betreft, voeren we hierover snel een dertigledendebat.

De voorzitter:

Het verzoek is helder. Wordt dit ondersteund? Dat is nodig voor een dertigledendebat.

De heer Rutte (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie steunt een dergelijk debat niet. Wij kunnen wel meegaan in het verzoek aan de minister om een brief met antwoorden op de eerder gestelde schriftelijke vragen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Op zich willen wij hierover best een debat voeren, maar ik kan mij voorstellen dat we eerst een brief vragen.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Voorzitter. Wij zouden graag eerst een brief ontvangen, mede naar aanleiding van de schriftelijke vragen, en daarna bezien of een debat noodzakelijk is.

De heer Bisschop (SGP):

Eerst een brief lijkt mij heel verstandig.

De heer De Rouwe (CDA):

Voorzitter. Zo snel mogelijk een brief.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Eerst een brief lijkt mij prima.

Mevrouw Agema (PVV):

Een brief is oké.

De voorzitter:

Ik stel vast dat een heel ruime Kamermeerderheid een brief van het kabinet wil over dit onderwerp, en dat er op dit moment geen steun is voor een dertigledendebat. Na ommekomst van de brief zullen wij ongetwijfeld hierover verder spreken.

Mevrouw Leijten (SP):

Mag ik dan zeggen, in aansluiting op de woorden van de heer De Rouwe, dat er snel een brief moet komen, zodat we deze nog kunnen betrekken bij de begrotingsbehandeling? Mijn verzoek is dan ook om snel een brief naar de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Wij zullen dit doorgeleiden naar het kabinet.

Hiermee is een einde gekomen aan de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor een minuutje.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.