30 862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Nr. 88 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 november 2012

De vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij bij brief van 7 november jongstleden verzocht om een afschrift van de Nederlandse reactie op het schriftelijke verzoek van de Europese Commissie betreffende het natuurherstel Westerschelde naar de Kamer te sturen.

Binnen de daarvoor geldende termijn zal ik een reactie geven op de brief van de Europese Commissie. Gelet op het feit dat de brief van de Commissie ter vertrouwelijke inzage is gelegd (zie de brief van 30 oktober 2012, Kamerstuk 30 862, nr. 86), zal ik de reactie die het kabinet zal geven op de brief van de Commissie ook vertrouwelijk aan uw Kamer zenden.

De staatssecretaris van Economische Zaken, J. C. Verdaas

Naar boven