Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 23, item 15

15 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Reactie op de brief van UWV-Onderdeelcommissie WERKbedrijf (OC) van 23 juli jl. – 26448-479

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 – 30597-270

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingenbrief wetgevingsoverleg 9 november jl. en nota van wijziging op het Belastingplan 2013 – 33402-20

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ruimtevaartbeleid/ESA Ministersconferentie te Napels d.d. 20 en 21 november 2012 – 24446-51

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Crisisbeheersing in het digitale domein – 26643-258

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 12 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie verplichte aangifte strafbare feiten in de tbs – 29452-155

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vergoeding van nieuwe orale antistollingsmiddelen – 29477-207

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de beleidsprioriteiten op het gebied van het arbeidsmarktbeleid – 29544-413

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de prioriteiten op het gebied van de aanvullende pensioenen – 32043-140

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 25 en 26 oktober 2012 te Luxemburg – 32317-143

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op wat in het regeerakkoord wordt vermeld over het dossier Vervanging F-16 – 32733-88

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 – 33400-VIII-13

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 – 33400-X-10

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 13 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerp Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur – 33400-XII-9

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 12 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording aanvullende vragen rapporteurs t.b.v. het wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies – 33400-XIII-11

staatssecretaris van Economische Zaken, J.C. Verdaas – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede nader verslag en concept besluit startersleningen (33405 en 33407) – 33405-14

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Reactie op een brief van een burger inzake de startersregeling in de WW – 2012Z19271

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 november 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Reactie op de motie van het lid Van Ojik c.s. over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking – 2012Z19342

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Buitenlandse Zaken – 33400-V-9

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 november 2012

Rondgezonden en gepubliceerd