Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over defensiepersoneel, te weten:

- de motie-Brinkman c.s. over het niet meer aanstellen van defensiepersoneel met een dubbele nationaliteit (31200 X, nr. 109);

- de motie-Brinkman c.s. over het niet meer aanstellen van imams bij Defensie (31200 X, nr. 110);

- de motie-Eijsink c.s. over het altijd in behandeling nemen van een vordering wegens PTSS door een (oud-)militair (31200 X, nr. 111);

- de motie-Poppe over het niet in dienst nemen van militaire ambtenaren onder de achttien jaar (31200 X, nr. 112);

- de motie-Poppe over het afzien van veldoefeningen, activiteiten in uniform en stages voor minderjarigen (31200 X, nr. 113).

(Zie vergadering van 22 april 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Eijsink stel ik voor, haar motie (31200-X, nr. 111) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (31200-X, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (31200-X, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (31200-X, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven