Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 81, pagina 5772-5773

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Staatsbosbeheer, te weten:

- de motie-Graus over het in handen van gemeenten laten komen van de ondergrond van niet-doelstellingsgerichte gronden (29659, nr. 12);

- de motie-Graus over de gevolgen voor Drenthe van het niet intrekken van de bezwaarprocedure tegen zandwinning (29659, nr. 13);

- de motie-Graus over de verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer voor zandwinning in het Gasselterveld (29659, nr. 14);

- de motie-Graus over het niet ontplooien van concurrentie- en marktverstorende activiteiten door Staatsbosbeheer (29659, nr. 15);

- de motie-Graus over meer inspraak voor erfpachters bij besluitvorming door Staatsbosbeheer (29659, nr. 16);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over teruggave door Staatsbosbeheer van gronden die geen natuurfunctie hebben (29659, nr. 17);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over het zich richten van Staatsbosbeheer naar het beleid van de minister van LNV (29659, nr. 18);

- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over evaluatie van de werkwijze van Staatsbosbeheer (29659, nr. 19);

- de motie-Mastwijk c.s. over de samenstelling van en de opdracht aan de commissie die de erfpachtcanons in beeld gaat brengen (29659, nr. 20);

- de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff over het beperken van de handel in hout en biomassa door Staatsbosbeheer (29659, nr. 21);

- de motie-Polderman over een plan van aanpak om Staatsbosbeheer weer als onderdeel van het ministerie van LNV op te nemen (29659, nr. 22);

- de motie-Jacobi c.s. over de bruikbaarheid van een Waddentoets (29659, nr. 23);

- de motie-Jacobi c.s. over het betaalbaar houden van recreatie op de Waddeneilanden (29659, nr. 24).

(Zie vergadering van 23 april 2008.)

De voorzitter:

De motie-Jacobi c.s. (29659, nr. 23) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij de betrokken decentrale overheden grote behoefte is aan het instrument "Waddentoets";

overwegende dat op de eilanden Vlieland en Terschelling Staatsbosbeheer 80% à 90% van de grond in bezit heeft en dat daarnaast landelijke en provinciale regelgeving op de eilanden ongewenste effecten geeft of onuitvoerbaar lijkt te zijn, waardoor knelpunten ontstaan in het voeren van een goed gemeentelijk beleid;

overwegende dat de speciale positie van de Waddeneilanden op basis van subsidiariteit in voorkomende gevallen rechtvaardigt dat de visie van de betrokken decentrale overheden extra bij de afweging van belangen wordt meegewogen;

verzoekt de regering, de taakopdracht van de commissie-De Jong waar nodig zodanig aan te passen dat deze commissie ook nagaat of het bij beoordeling van toekomstige regelgeving gewenst is, deze te onderwerpen aan een "Waddentoets" zodat kan worden nagegaan of deze regelgeving voor de Waddeneilanden een onevenredig nadelige uitwerking kan hebben;

verzoekt de regering voorts, het oordeel van de commissie-De Jong over de bruikbaarheid van het instrument Waddentoets aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 25 (29659).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Graus (29659, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29659, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29659, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (29659, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (29659, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (29659, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (29659, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (29659, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (29659, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff (29659, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Polderman (29659, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi c.s. (29659, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi c.s. (29659, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.