Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. De volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (31061-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007 (31061-X);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 (31061-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 (31061-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (31061-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-D);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (31061-F).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel; New York, 8 december 2005 (31054, R1827);

een, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over de Nederlandse inzet ten aanzien van de Wijziging van de Verdragen van de Europese Unie (21501-20, nr. 356);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van aanbieding van vier fiches (22112, nr. 532);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van de agenda van Verdrag van Nice (23490, nr. 456);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van Inspectierapport Doorlichting PI Achterhoek (24587, nr. 218);

 • een, over het vreemdelingenbeleid (31013, nr. 2);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het onderzoeksrapport "De burger kan ons nog meer vertellen" (29628, nr. 47);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over meeneembare studiefinanciering in het in het buitenland (24724 en 30933, nr. 68);

 • een, inzake reactie op de ingediende motie van de leden Dibi en Zijlstra over de mogelijkheid te onderzoeken om een Hoger Onderwijs Autoriteit in te stellen (30800-VIII, nr. 135);

twee, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de Europagroep en Ecofin (21501-07, nr. 562);

 • een, ten geleide van de Voorjaarsnota 2007 (31061);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van de tiende jaarrapportage over het project luchtverdedigings- en commandofregatten (25800, nr. 18);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, inzake reactie op het initiatief witte anjer als symbool van waardering van veteranen (30139, nr. 28);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage 2006 over de uitvoering migratie van de formatie nieuw evenwicht van Defensie (30800-X, nr. 92);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "Realisatie Milieudoelen-Voortgangsrapport 2007" (31031-XI, nr. 6);

 • een, ten geleide van het eindrapport van een review zogenaamde Saneringstool (30175 en 30489, nr. 26);

twee, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, te weten:

 • een, houdende intrekking van het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren (30962, nr. 6);

 • een, over de inzet van het startersfonds tot 1 april 2007 (30800-XI, nr. 106);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het plan voor de uniformering van de operationele gereedheidsmeting bij de operationele commando's (30800-X, nr. 93);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van vijfde voortgangsrapportage project Geluidisolatie Schiphol (26959, nr. 121);

 • een, over het rapport "Tankautobranden met gevaarlijke stoffen" (27801 en 30800-XI, nr. 52);

 • een, inzake actualisatie van de uitwerking en uitvoering kabinetsstandpunt Schiphol (29665, nr. 47);

 • een, over de actualisering bescherming omgeving Schiphol (29665, nr. 46);

 • een, over de uitvoering amendement-Van Hijum en Hofstra inzake de N50 bij Ramspol-Ens (30800-A, nr. 61);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake reactie Centraal Planbureau om een quick scan te laten uitvoeren financiële gevolgen maritieme beleid (22112, nr. 531);

 • een, ten geleide van afschrift Kabinetsreactie advies van de Sociaal-Economische Raad over Mobiliteitsmanagement (30800-XII, nr. 69);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de stand van zaken Beleidsregels kostenvergoeding subsidie milieukwaliteit elektriciteitproductie 2006 (29665, nr. 91);

 • een, ten geleide van aanbieding eindrapport van de Expertgroep Financiering Kleine en Middelgrote Ondernemingen (30800-XIII, nr. 54);

drie, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de herindeling van de FM-band in 2003 (24095, nr. 211);

 • een, ten geleide van eindrapport van de beleidsevaluatie van het project Kenniswijk (27502, nr. 7);

 • een, over uitstelling van stemmingen wetsvoorstel 30536 (30536, nr. 48);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van eindverslag monitorproject "Universiteiten" (25883, nr. 112);

 • een, ten geleide van het eindverslag inspectieproject "Hoger Onderwijs" (25883, nr. 113);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de aangenomen motie bestuursstructuur van pensioenfondsen (30413, nr. 97);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake verslag toepassing Wet BOPZ (25763, nr. 7);

 • een, over de rechtspositie van ambulancepersoneel in dienst van de 4 B3 stichtingen (25999, nr. 9);

 • een, inzake wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (28283, nr. 17);

 • een, over de actuele stand van zaken mogelijkheden verlenen zorg ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (30597, nr. 8);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake het onderzoek marktwerking door het ministerie van Economische Zaken, het convenant met de bonden, Actiz en VNG over de werkgelegenheid in de thuiszorg (29538, nr. 52);

 • een, over de hoofdlijnen van het VWS-beleid (30597, nr. 9);

een, van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Europese Commissie, inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur (30935, nr. 5);

een, van de commissie voor de Rijksuitgaven, over de werking en toepassing van de Regeling Grotere Projecten in 2006 (26399, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de computersystemen van ProRail;

 • een, ten geleide van antwoord op brief van EVO en Transport en Logistiek;

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, ten geleide van afschrift van brief aan de heer De Groot;

 • een, over het Deltaplan "Nederland weer mooi";

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de presentatie WWB-verdeelsystematiek.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken.

Naar boven