Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) (30536), en over:

- de motie-Van der Vlies over maatregelen om gelijkwaardigheid af te dwingen bij diverse postvervoerbedrijven (30536, nr. 42).

(Zie vergadering van 29 mei 2007.)

De voorzitter:

In de vergadering van 29 mei 2007 is het amendement op stuk nr. 22 ingetrokken. Ten gevolge daarvan zijn de subamendementen op de stukken nrs. 33 en 45 vervallen.

De artikelen 1 tot en met 6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone/Van der Ham (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 25 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 7, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone/Van der Ham (stuk nr. 25, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Ham/Aptroot (stuk nr. 53, I) tot het doen vervallen van artikel 7a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 53 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Gesthuizen (stuk nr. 52, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 52 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 7a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok c.s. (stuk nr. 51, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 51 voorkomende tweede nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok c.s. (stuk nr. 51, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok c.s. (stuk nr. 51, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 39, I) tot het invoegen van een artikel 9a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 39 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 16), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 11 en 12 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 38, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 38 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 38, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste tot en met vierde lid van artikel 14 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, I onder 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 40 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Tevens stel ik vast dat ten gevolge van de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, I onder 1), het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 30) is komen te vervallen.

Het vijfde lid van artikel 14, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, I onder 1), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Gesthuizen (stuk nr. 41) tot het toevoegen van een tiende lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, I onder 2) zijn een zesde tot en met een negende lid toegevoegd.

Artikel 14 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 38, II) en het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, II) zijn aangenomen, wordt in artikel 16, tweede lid, na "artikel 15," de volgende zinsnede toegevoegd: eerste lid,.

Artikel 15, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 38, II) en het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 16 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 17, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Crone/Van der Ham (stuk nr. 25, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 18 tot en met 20 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 21, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 35), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 22 en 23 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het derde nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 50, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit derde nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 50 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 24, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het derde nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 50, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 25 tot en met 45 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 46, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het derde nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 50, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 47 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 48, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het derde nader gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 50, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 49 tot en met 56 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 57, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Gesthuizen (stuk nr. 39, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 58 tot en met 87 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 88, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Vroonhoven-Kok/Crone (stuk nr. 40, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 88 tot en met 89 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. In derde termijn is er een nota van wijziging gekomen naar aanleiding van het debat dat plaatsvond over het amendement-Crone inzake de arbeidsvoorwaarden. Ook de D66-fractie heeft uiteraard zorg voor de arbeidsvoorwaarden, maar zij vindt dat dit niet in de wet moet worden geregeld. Daarvoor hebben wij andere middelen. Daardoor heeft de coalitie een akkoord gesloten en is er een potje smeerolie in de wet komen te staan. Het was weliswaar niet zo'n grote pot smeerolie als de heer Crone wilde, maar zo'n pot hoort er gewoon sowieso niet in te staan. Daarom heeft mijn fractie een amendement ingediend om dat er weer uit te slopen. Dat amendement heeft het niet gehaald.

Gaan wij nu tegen dit wetsvoorstel stemmen? Nee, want er staan veel goede dingen in dit wetsvoorstel. Er wordt een monopolie doorbroken. Er wordt meer recht gedaan aan consumentenrechten, onder andere door het amendement dat de heer Crone en ik hebben ingediend. Er zijn ook belangrijke kansen voor de sector om meer dynamiek te genereren, evenals meer banen voor mensen aan de onderkant van deze samenleving. Wij hebben nog veel jeugdige lenigheid, dus kunnen wij wel over zo'n klein potje olie springen. Daarom stemmen wij vóór dit wetsvoorstel.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie stemde vanaf het begin in met het wetsvoorstel dat de regering had ingediend. Wij zeiden derhalve dat wij vóór waren. Tijdens de behandeling in drie termijnen is echter veel aan het wetsvoorstel veranderd. Door de nota van wijziging van de staatssecretaris zelf is het wetsvoorstel ook zeker niet ten voordele gewijzigd. Wij hebben geprobeerd om dat met een amendement terug te draaien, maar dat is helaas niet gelukt. De amendementen van de coalitiepartijen hebben ons ook niet vreugdevol gestemd.

Mijn fractie geeft echter toe dat er een unieke wet is ontstaan. De Postwet is volstrekt uniek omdat wij in deze wet arbeidsvoorwaarden gaan regelen, terwijl wij toch vinden dat dit een zaak van werkgevers en werknemers is. Bovendien regelen wij in de Postwet dat de monopolist zich, op het moment dat hij zijn monopolie kwijtraakt, aan veel meer regels moet houden dan tijdens de tijd van het monopolie. Dat betekent dat wij nieuwe bedrijven geen kansen geven. Dat betekent dat wij TNT Post de markt op sturen met de handen op de rug gebonden en aan allebei de benen een ketting met een grote kogel eraan.

De VVD is tegen slechte wetgeving. Wij zijn dus niet zo soepel als D66, die het maar laat lopen. Mijn fractie zal tegen het wetsvoorstel stemmen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel over de liberalisering van het laatste stuk monopolie van de postmarkt doet niets aan de keiharde oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Noodkreten zoals de brief van de ondernemingsraad van TNT Post van gisteren en de overhandiging van de duizenden handtekening van de actie Red de postbode ten spijt. De SP wil geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden, niet ten koste van de werknemers. Stukloon is moordend, want het speelt mensen tegen elkaar uit. Zo lang dat principe niet is terug te vinden in de Postwet, zien wij geen enkele reden om deze laatste tranche van de liberalisering van de postmarkt te steunen. Wij zullen dan ook tegen het wetsvoorstel stemmen.

De heer Crone (PvdA):

Voorzitter. De langdurige, maar ook intensieve en goede debatten hebben ertoe geleid dat in de Postwet geen sprake meer is van een eenzijdige, liberale recht-door-zeeaanpak en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, maar dat is geregeld dat onder het bouwwerk van de liberalisering een bodem ligt voor de arbeidsvoorwaarden. Sociale partners zullen aan de slag kunnen. Er is algemene wet- en regelgeving. Tenslotte is er in het wetsvoorstel zelf een stok achter de deur gezet, zodat het kabinet in het najaar zal kunnen ingrijpen als dat nodig is. Iedereen weet dat liberalisering niet ten koste zal gaan van de arbeidsvoorwaarden, maar dat deze juist door dit wetsvoorstel zullen worden versterkt. Dat weten de concurrenten van TNT Post, maar ook TNT Post die met Netwerk VSP zijn eigen concurrent in de markt zet. Daarom zal de PvdA-fractie volgaarne voor dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Van der Vlies (SGP):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 42 wil ik graag intrekken nu het wetsvoorstel is aanvaard. Iedereen die het debat kent, weet wat daarvan de reden is. Met de motie beoogde ik, buiten het wetsvoorstel een voorziening te treffen als stok achter de deur voor het onverhoopte geval dat. De meerderheid van de Kamer heeft ertoe besloten om die voorziening binnen het wetsvoorstel te treffen. Wat ons betreft, is dat de verkeerde plek, maar mij rest niets anders dan de motie nu in te trekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van der Vlies (30536, nr. 42) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Naar boven