Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Van Bommel over de uitspraken van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het EU-lidmaatschap van Nederland na een nieuw referendum, te weten:

- de motie-Van Bommel over de onwenselijkheid van speculeren over de uitslag van een eventueel referendum (21501-20, nr. 357).

(Zie vergadering van 31 mei 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven