Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 56, pagina 3205-3206

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet houdende Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatie-autoriteit ter uitvoering van de roamingverordening (30994).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van agenda van de Informele Raad (21501-02, nr. 736);

 • een, inzake beantwoording vragen van het lid Van der Ham (21501-20, nr. 346);

 • een, inzake het nucleaire programma van Iran (30800-V, nr. 76);

twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de late aanlevering van de BNC-fiches (22112, nr. 510);

 • een, over de actuele stand van zaken over Afghanistan (27925, nr. 248);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van verslag informele bijeenkomst van EU-ministers voor Ontwikkelingssamenwerking (21501-04, nr. 98);

een, van de minister van Justitie, over het slachtofferbeleid (27213, nr. 13);

twee, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de incidenten in het Jongerenhuis Harreveld (24587, nr. 215);

 • een, ten geleide van het doorlichtingsrapport van de Inspectie voor Sanctietoepassing penitiaire inrichting Rijnmond (24587, nr.216);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de aanpak van "reltoeristen" (30136 en 28684, nr. 9);

 • een, inzake uitnodiging informele kennismakingsgesprek (30800-VII, nr. 43);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van vierde voortgangsrapportage over implementatie van het VN Vrouwenverdrag (30420, nr. 41);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over het multi-purpose fregat (30800-X, nr. 79);

twee, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over een nadere analyse letselgevallen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling (30800-XI, nr. 87);

 • een, inzake prioriteiten van VROM voor de komende kabinetsperiode (30800-XI, n r. 88);

een, van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, over de projecten "Van probleemwijk naar prachtwijk"en het "Deltaplan Inburgering" (30995);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van brochure Veiligheidsstatistieken Luchtvaart (24804, nr. 43);

 • een, inzake eventuele verlaging van de APK-frequentie (30800-XII, nr. 60);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de relevante van betrouwbare cijfers over het mkb (29515 en 30800-XIII, nr. 186);

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de afbouw van prijssteun en de ontkoppelde inkomenssteun (21501-32, nr. 202);

 • een, over de toepassing van de negatieve vetcorrectie in de superheffing (28625, nr. 40);

 • een, over de problematiek door overzomerende ganzen (29446, nr. 54);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de inzet van het kabinet tijdens de komende participatietop (29544, nr. 87);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de inspanningen op het terrein van het armoede- en schuldenbeleid (24515, nr. 100);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake een drietal onderwerpen op het beleidsterrein van de oorlogsgetroffenen (20454 en 25839, nr. 83);

 • een, ten geleide van rapport Care voorde toekomst (30597, nr. 6);

een, van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de mogelijke gevolgen van het Coalitieakkoord (30996);

elf, brieven van de Algemene Rekenkamer, te weten:

 • een, ten geleide van rapport "Sociale werkvoorziening. Terugblik 2007" (28130, nr. 5);

 • een, ten geleide van rapport "Groene Stroom. Terugblik 2007" (29630, nr. 4);

 • een, ten geleide van rapport "Geluidsisolatie Schiphol fase 2. Terugblik 2007" (29750, nr. 14):

 • een, ten geleide van rapport "Fraudebestrijding: stand van zaken 2004. Terugblik 2007" (29810, nr. 4);

 • een, ten geleide van rapport "Toezicht op Luchtverkeersleiding Nederland. Terugblik 2007" (29825, nr. 5);

 • een, ten geleide van rapport "Voortgang bodemsanering. Terugblik 2007" (30015, nr. 14);

 • een, ten geleide van rapport "Functioneren Kustwacht Nederland. Terugblik 2007" ( 30060, nr. 8);

 • een, ten geleide van rapport "Aanpak lokaal veiligheidsbeleid. Terugblik 2007" (30085, nr. 3);

 • een, ten geleide van rapport "Premie-inning werknemersverzekeringen. Terugblik 2007" (30130, nr. 6);

 • een, ten geleide van rapport "Beveiliging van Nederlandse ambassades in het buitenland. Terugblik 2007" (30149, nr. 4);

 • een, ten geleide van rapport "Gebruik van grenscontroles bij Terrorismebestrijding. Terugblik 2007" (30315, nr. 5).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op de aanhangige wetsvoorstellen, nota's en brieven;

een, van de minister van Economische Zaken, over energiesubsidies in Zuidoost Limburg;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de uitwerking WAO-paragraaf coalitieakkoord;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake brief Gemeente Deurne over een pijnkenniscentra;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van de Voortgangsrapportage Wmo.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. de volgende brieven:

een, van mister Mohammad Yunus Qanoni, President of the Nationale Assembly of the Islamic Republic of Afghanistan, met gelukwensen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met haar benoeming tot Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

een, van de A.J. Maat inzake zijn ontslag bij het Europees Parlement per 10 april 2007;

een, van E. Douwes, over voeding als enige medicijn.

Deze brieven e.a. liggen op de Griffie ter inzage.