Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 5, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2014 (33750),

te weten:

  • - de motie-Marcel de Graaff c.s. over het opzeggen van het Verdrag van Schengen (33750, letter A);

  • - de motie-Marcel de Graaff c.s. over het stopzetten van de plannen met betrekking tot de bezuiniging op de verzorgingshuizen (33750, letter B);

  • - de motie-Marcel de Graaff c.s. over het opzeggen van verdragen (33750, letter C);

  • - de motie-Brinkman c.s. om de lasten in 2014 niet verder te verhogen (33750, letter D);

  • - de motie-Barth c.s. over gerichte voorstellen waarbij de vrijheid en veiligheid van burgers in de virtuele wereld dezelfde bescherming wordt geboden als in de fysieke wereld (33750, letter E);

  • - de motie-Barth c.s. over het uitwerken van demografische ontwikkelingen van de komende twintig jaar voor een evenwichtige verdeling van welvaart en welzijn over het hele land (33750, letter F);

  • - de motie-Kox c.s. over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp (33750, letter G);

  • - de motie-Koffeman c.s. om bij de Amerikaanse regering bezwaar te maken tegen het aftappen van telefoongesprekken van burgers en regeringsleiders (33750, letter H).

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Constructief als mijn partij is, zullen de leden van mijn fractie voor alle moties stemmen, met uitzondering van drie. Wij stemmen niet voor de motie om Schengen op te zeggen om het probleem van arbeidsmigratie aan te pakken (33750, letter A) want die twee dingen hangen nu eenmaal niet met elkaar samen. Wij stemmen evenmin voor het opzeggen van allerlei verdragen (33750, letter C) omdat die niet meer bestaan. Inmiddels is er alleen nog maar het Verdrag van Lissabon. De PVV-fractie was niet bereid om haar motie aan te passen, dus dat gaat niet werken. Wij stemmen ook niet voor motie 33750, letter D van de CDA-fractie. Wij begrijpen die motie wel, maar wij vinden dat die te absoluut geformuleerd is. Wij weten in deze crisistijd niet wat er op ons af gaat komen, dus wij willen die ruimte nog niet weggeven. De overige moties krijgen wel onze steun.

De heer Van Boxtel (D66):

Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat de fractie van D66 geen enkele motie van collega De Graaf van de PVV zal steunen.

Mijn fractie steunt wel motie 33750, letter D van collega Brinkman van de CDA-fractie, met de volgende opmerking: we zullen iedere keer alle nieuwe feiten op een rij moeten hebben, maar de grondhouding is voor D66 hetzelfde, namelijk geen verdere lastenverzwaringen.

De D66-fractie stemt tegen motie 33750, letter F, over de krimpregio's versus de Randstad, omdat deze gewoon niet goed geformuleerd is. Mijn fractie wacht uiteraard de kabinetsvisie ter zake af.

D66 steunt de motie over cybercrime en cybermogelijkheden (33750, letter E). Ook steunt mijn fractie de motie van de heer Kox over de visie op toegang tot de rechter en rechtshulp (33750, letter G).

De D66-fractie is tegen de motie van de heer Koffeman over de Verenigde Staten (33750, letter H). Ik deel de zorg van de heer Koffeman, maar ik ben het met het kabinet eens dat we eerst informatie moeten hebben over de feiten. Mijn fractie vertrouwt erop dat die informatie, zodra die beschikbaar komt, onverwijld naar beide Kamers zal worden gestuurd. Ik ben blij dat de heer Koffeman de motie over de lasten op arbeid heeft willen aanhouden tot de algemene financiële beschouwingen.

De heer Hermans (VVD):

Voorzitter. Ik zal iets zeggen over alle moties. Ik wil één opmerking maken over de motie ten aanzien van Schengen, de motie op letter A. Waarom zouden wij het makkelijk doen als het moeilijk kan en allerlei belemmeringen gaan opwerpen voor vrij verkeer van personen? Ik kan mij niet voorstellen dat daar grote steun voor is. Mijn fractie zal tegen deze motie stemmen, alsook tegen de twee andere moties van de heer De Graaff. Dat zijn de moties op de letters B en C.

Wij zullen ook tegen alle andere moties stemmen, behalve de motie die wij meeondertekend hebben. Dat is niet omdat wij tegen al de voorstellen zijn die zijn gedaan. Wij vinden dat het kabinet snel aan het werk moet. De minister-president heeft gezegd dat dat een groot aantal van de punten ondersteuning van beleid is. Kortom, die moties zijn eigenlijk overbodig. Daarom zullen wij ertegen stemmen.

De voorzitter:

Wilt u voor de andere leden even zeggen welke motie u getekend hebt en dus zult steunen?

De heer Hermans (VVD):

Volgens mij staat de handtekening er zelfs onder, maar ik wil het wel zeggen. Het is de motie op letter E.

De voorzitter:

Zijn er nog andere leden die een stemverklaring wensen af te leggen? Ik zie dat dit niet het geval is. Dan gaan wij nu stemmen over de ingediende moties.

In stemming komt de motie-Marcel de Graaff c.s. (33750, letter A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marcel de Graaff c.s. (33750, letter B).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, D66 en de OSF ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marcel de Graaff c.s. (33750, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (33750, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, D66 en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, de OSF en de PvdD ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Barth c.s. (33750, letter E).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de OSF en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Barth c.s. (33750, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de OSF, D66, de VVD, de SGP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (33750, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, de PvdD, de OSF en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (33750, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de OSF, de PvdD, de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de PvdA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen.

Dan rest mij nog maar één ding te doen, namelijk om de vergadering te sluiten. Ik kijk naar de klok. Het is een prachtige tijd.

Sluiting 23.31 uur.