Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 5, item 6

6 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Verslag over het verzoekschrift van J.V. h.o.d.n. B.V. te V betreffende foutieve uitbetalingen door de Belastingdienst (CVI, A);

Verslag over het verzoekschrift van P.H.S.M. te Z. betreffende de vaststelling van de WOZ-waarde in verband met erfbelasting (CVI, B);

Verslag over het verzoekschrift van L.H.P.V. te A. betreffende een naheffingsaanslag omzetbelasting (CVI, C);

b. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) (33503);

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581);

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 29 oktober 2013:

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014) (33653);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te doen plaatsvinden op 5 november 2013:

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623);

f. de plenaire behandeling van het volgende rapport te doen plaatsvinden op 21 januari 2014 i.p.v. 29 oktober 2013:

POC rapport en de kabinetsreactie daarop;

g. de plenaire behandeling van de volgende notitie te doen plaatsvinden op 21 januari 2014 i.p.v. 29 oktober 2013:

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011/belastingheffing internationale ondernemingen;

h. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 28 januari 2014:

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht (32528).