Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 5, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) (33503);

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 199/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 304/64) (Implementatiewet richtlijn consumentenrechten) (33520);

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen (33569);

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2011/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten (PbEU 2011, L 132) (33581);

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33623);

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014) (33653);

Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (33656);

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting (33664);

Goedkeuring van de op 20 april 2012 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek inzake de verwerking in Frankrijk van Nederlandse bestraalde splijtstofelementen (Trb. 2012, 93) (33671);

Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd (33681);

Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet) (33684);

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33687).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van het op 23 mei 2013 te Washington tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake technische samenwerking op het gebied van civiele luchtvaartveiligheid (Trb. 2013, 86), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 153781);

een, van alsvoren, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Verordening vangstmogelijkheden visbestanden Oostzee 2014 (griffienr. 153802);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 22 oktober 2013 (griffienr. 153805);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 21 oktober 2013 (griffienr. 153806);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 24 en 25 oktober 2013 (griffienr. 153807);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van Bijlagen I en II bij het Europees Verdrag inzake hoofdwaterwegen die van internationaal belang zijn (AGN); Genève, 19 januari 1996 (griffienr. 153815);

een, van alsvoren, inzake briefwisseling houdende een verdrag tot aanvulling van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de voorrechten en immuniteiten van de NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A); Brussel, 17 december2003 (griffienr. 153814);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2013 (griffienr. 153847);

een, van alsvoren, ten geleide van 5 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. verordening statistiek spoorvervoer (griffienr. 153846);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 153848);

een, van alsvoren, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 153858);

een, van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, inzake afschrift van schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over gegevensbescherming (griffienr. 153793);

een, van alsvoren, inzake gevolgen tweede fase Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voor Nederland (griffienr. 153850);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Legitimiteitsmonitor (griffienr. 153825);

een, van de minister voor Wonen en Rijksdienst, ten geleide van het jaarverslag Wet op de huurtoeslag 153804);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken revolverend fonds energiebesparing en oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (griffienr. 153838);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Jaarwerkplan 2014 van de Inspectie van het Onderwijs (griffienr. 153811);

een, van de minister van Financiën, inzake toetreding van Letland tot het ESM (griffienr. 153789);

een, van alsvoren, inzake begrotingsafspraken 2014 (griffienr. 153800);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en ECOFIN Raad van 14 en 15 oktober 2013 te Luxemburg (griffienr. 153714.01);

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake uitstel BNC-fiches (griffienr. 153812);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake consultatie inzake REACH annexen t.b.v. nanomaterialen (griffienr. 153818);

een, van alsvoren, inzake consultatie EU afvalrichtlijnen (griffienr. 153819);

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het AWT-advies "Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen" (griffienr. 153839);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake Dienst Landelijk Gebied (griffienr. 153803);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het ontwerpbesluit in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (griffienr. 153808);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhang NZA aanwijzing contracteerruimte 2014 (griffienr. 153801).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation (griffienr. 153813);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Tussenrapportage verzoekonderzoek bekostiging voortgezet onderwijs d.d. 16 oktober 2013 (griffienr. 153821);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (griffienr. 153820);

een, van alsvoren, inzake afschrift van een brief aan de Tweede Kamer betreffende Aandachtspunten bij de begroting 2014 van het Ministere van Infrastructuur en Milieu (griffienr. 153848);

een, van de directeur van het Kabinet van de Koning, houdende mededeling een aantal door de Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen (griffienr. 153861).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van M.M. te V., inzake schending van de mensenrechten (griffienr. 153835).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van A.Z., inzake studeren voor kind in huurwoning vrijwel uitgesloten (griffienr. 153790);

een, van N.V., inzake Sinterklaas (griffienr. 153856.01).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van J.P., inzake houderschapsbelastingen oldtimers (griffienr. 151564.23);

een, van C.J., inzake afbraak stoppen van het sociale stelsel (griffienr. 153231.08);

een, van R.M., inzake verhoging van belastingen (griffienr. 153797);

een, van L.S., inzake wegenbelasting (griffienr. 151564.24).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.BN., inzake LPG accijns (griffienr. 153857).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Financiën en voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van M.V. te W.,, inzake herkeuring van mensen in de Wajong (griffienr. 153794);

een, van R.R., inzake nieuw ontslagrecht (griffienr. 153795);

een, van H.F., inzake partnertoeslag vanaf 2015 / lijfrente naast pensioen (griffienr. 153834).

Deze geschriften worden belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.