20 Stemmingen Toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen) (34145). 

(Zie vergadering van 21 januari 2016.) 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Nispen (stuk nr. 19, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Recourt (stuk nr. 20, I) tot het invoegen van een onderdeel 0A. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Nispen (stuk nr. 16, I) tot het invoegen van een onderdeel Ba. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Recourt (stuk nrs. 20, I tot en met IV). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel nog vast dat het nader gewijzigde amendement-Swinkels (stuk nr. 18) is vervallen ten gevolge van het aannemen van het gewijzigde amendement-Recourt (stuk nr. 20). 

De heer Wassenberg (PvdD):

De fractie van de Partij voor de Dieren wenst geacht te worden voor wetsvoorstel 34047 gestemd te hebben. 

De voorzitter:

Dat wordt in de Handelingen opgenomen. 

Naar boven