9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 december 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32420, 32694, 32742, 32777 en 33005 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de invoering van de beperkte kwekersvrijstelling in de Verordening unitair octrooi en de actuele stand van zaken binnen het Europees Parlement m.b.t. de behandeling van het unitair octrooi – 21501-30-276

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Bemmel over de bedrijfsbezoeken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan KPN, T-Mobile en Vodafone – 24095-306

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Bouwmeester over de penitentiair psychiatrische centra (ppc's) in het gevangeniswezen – 24587-449

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding, ter vertrouwelijke inzage, van het mandaat dat de Raad de Europese Commissie wil geven voor de EU-onderhandelingen met Zuid-Mediterrane landen Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië over diepgaande vrijhandelszones – 25074-178

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Elfde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 (25928-49) – 25928-50

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezicht en handhaving bij BRZO-bedrijven – 26956-114

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Schouw (33000-VII, nr. 59) over het handhaven van de verplichte kabinetsreactie op rapporten en studies van adviesorganen. Tevens aanbieding van de reactie van de WRR inzake de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges – 28101-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actualisering bibliotheekwetgeving – 28330-51

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren – 29246-28

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over nadere onderbouwing verhoging solvabiliteitseisen zorgverzekeraars – 29689-365

minister van Financiën, J.C. de Jager – 6 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording van vragen inzake de motie-Omtizgt/Van der veen (29689, nr.171) door de Commissie evaluatie risicoverevening Zvw (commissie-Don) – 29689-366

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op verzoek van het lid Smeets, gedaan tijdens het algemeen overleg over auteursrechten, inzake het digitaliseren van cultureel erfgoed – 29838-32

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 6 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Behoeftestelling project MALE UAV (onbemande vliegtuigen) – 30806-10

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verduidelijking Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur – 30825-143

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het onderzoeksrapport "Psychische problemen en stoornissen bij Marokkaans-Nederlandse kinderen en jongeren". Dit onderzoek is verricht in opdracht van de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en Integratie – 31268-56

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Recourt m.b.t. de uitzending Humanistische Omroep over de aanloop naar de strafvervolging van de heer Wilders n.a.v. van de film Fitna – 31402-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsstandpunt inzake de aangenomen motie-Koopmans/Heijnen (31490, nr. 58) over de rijksbrede infrastructuur – 31490-82

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Tijdelijk besluit gedeeltelijk verzorgen Ad-programma op locatie bve-instelling (31524, nr. 119) – 31524-121

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Handhavings- en nalevingscijfers rookvrije horeca – 32011-18

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht van het aantal pensioenfondsen dat in de periode 1985 tot 2005 middelen heeft teruggestort aan hun sponsor – 32043-86

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportages m.b.t. de Crisis- en herstelwet – 32127-148

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 9 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement Monasch (32376 nr. 34) over het creëren van de mogelijkheid om een eenmaal aanbestede vervoersconcessie na afloop van die concessie in te besteden – 32376-38

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Hoofdlijnen van besluiten prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel die de komende periode nader zullen worden uitgewerkt en te zijner tijd aan de Kamer zullen worden gezonden – 33000-A-45

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vrijstelling van de leerplicht en thuisonderwijs – 33000-VIII-146

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 7 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op onderzoek naar de concurrentieverhoudingen op de horecabiermarkt – 33000-XIII-138

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter m.b.t. de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – 33118-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 12 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport "Uitgavenbeheersing in de zorg" van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 33060, nr. 2) – 2011Z26225

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 14 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van het antwoord op een brief over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker – 2011Z24927

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het rapport van Greenpeace over biomassa (min ELI) – 2011Z24943

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 2 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Verwaarlozing van Landbouwdieren (sts ELI) – 2011Z24998

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 2 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de gemeente Korendijk inzake Leenheerenpolder (sts ELI) – 2011Z25021

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 2 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van DLV Plant inzake twee klachten over de handelswijze van Dienst Regelingen (DR) bij dubbele claims op percelen en bij het inleveren van etiketten van vezelhennep (sts ELI) – 2011Z25024

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 2 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van van een reactie op de brief van de gemeente Amsterdam over het terugkeerbeleid – 2011Z25093

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 5 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op het eindadvies van het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement (SBVV) – 2011Z25133

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 5 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de gemeente Amsterdam inzake cumulatie regeerakkoordmaatregelen – 2011Z25150

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 5 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie BiZa op een brief over een forumpost door DigiNotarhacker op Fsecure.com – 2011Z25279

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 6 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van brieven omtrent dreigende sluiting van acute verloskunde Meppel – 2011Z25280

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de aangenomen motie van de gemeenteraad van Loppersum over de ziekenhuiszorg in Noord- en Oost-Groningen – 2011Z25285

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief inzake een noodoproep i.v.m. dengue-epidemie op Bonaire – 2011Z25293

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de antwoordbrieven aan respectievelijk de heer De J. en aan Noordelijke Hogeschool Leeuwarden inzake de onderwijskundige situatie bij de welzijnsopleidingen – 2011Z25604

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 december 2011

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven