Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, te weten:

- de motie-Van Gent/Dijksma over prioriteit aan de oorspronkelijke plannen voor spoorverdubbeling bij Almere (32404, nr. 18).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven