Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 36, pagina 115-116

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over pgb's, te weten:

- de motie-Venrooy-van Ark/Uitslag over fraude binnen de ZIN (25657, nr. 43);

- de motie-Venrooy-van Ark/Uitslag over voorlichting door het zorgkantoor (25657, nr. 44);

- de motie-Uitslag c.s. over opheffen van de persoonsgebondenbudgetstop (25657, nr. 45);

- de motie-Uitslag/Venrooy-van Ark over een inventarisatie van besteding van pgb's (25657, nr. 46);

- de motie-Voortman c.s. over opheffen van de pgb-stop (25657, nr. 47);

- de motie-Wolbert c.s. over een plan van aanpak (25657, nr. 48);

- de motie-Dijkstra c.s. over zorg in natura voor jongeren met psychiatrische problematiek (25657, nr. 49)

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over personen in de schuldsanering (25657, nr. 50);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over beslag op toegekend pgb (25657, nr. 51);

- de motie-Leijten c.s. over een keurmerk voor bemiddelingsbureaus (25657, nr. 52);

- de motie-Leijten c.s. over erkenning via de Wet toelating zorginstellingen (25657, nr. 53).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Leijten c.s. (25657, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Leijten, Dijkstra, Wiegman-van Meppelen Scheppink en Wolbert.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55 (25657).

De motie-Leijten c.s. (25657, nr. 53) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het niet gemakkelijk is om als (kleinschalige) pgb-aanbieder in aanmerking te komen voor een erkenning via de Wet toelating zorginstellingen (WTZi);

verzoekt de regering, de barrières snel in kaart te brengen en met oplossingen te komen voor dit probleem en de Kamer hierover te informeren in, of tegelijk met, de visiebrief op het pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Leijten, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Ouwehand en Wolbert.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 56 (25657).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Mevrouw Voortman verzoekt eerst te stemmen over motie op stuk nr. 47 alvorens te stemmen over motie op stuk nr. 45.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Dijkstra (D66):

Voorzitter. Deze stemverklaring leg ik af mede namens GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie. Dit kabinet beloofde bij zijn aantreden een uitgestoken hand. Vandaag blijkt het niet te gaan om een hand die reikt, maar om een hand die onze ideeën weg graait. Diefstal op klaarlichte dag. Maar mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van een pgb, zijn gebaat bij een positief besluit over de voorliggende moties. Daarom stellen wij de inhoud voorop, maar wij markeren scherp dit handelen van de coalitie. Het staat genoteerd.

(geroffel op de bankjes)

In stemming komt de motie-Venrooy-van Ark/Uitslag (25657, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Venrooy-van Ark/Uitslag (25657, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman c.s. (25657, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Uitslag c.s. (25657, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Uitslag/Venrooy-van Ark (25657, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert c.s. (25657, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkstra c.s. (25657, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA ... Ik hoor uit de zaal dat de motie is aangehouden, maar er staat niet bij dat zij is aangehouden. Wij gaan erover stemmen. Wij beginnen opnieuw.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (25657, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (25657, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten c.s. (25657, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten c.s. (25657, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.