Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over begrotingsexperimenten en aanverwante onderwerpen (31865, nr. 2), te weten:

- de motie-Mastwijk over een evaluatie van de pilot BLS (31865, nr. 3);

- de motie-Irrgang/Bashir over onderwerpen en publicatiemomenten van de beleidsdoorlichtingen (31865, nr. 4).

(Zie vergadering van 31 maart 2009.)

In stemming komt de motie-Mastwijk (31865, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Bashir (31865, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven