Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota Natuurbeleid; een onnodig groeiend ongenoegen (30690, nr. 5), te weten:

- de motie-Polderman/Thieme over het vooralsnog geen gevolg geven aan de aanbevelingen uit de initiatiefnota (30690, nr. 6);

- de motie-Ouwehand/Thieme over juridische definiëring van het begrip "significant" (30690, nr. 7);

- de motie-Ouwehand/Thieme over cumulatie van niet-significante verstoringen van soorten (30690, nr. 8);

- de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over tijdelijke vestiging van bijzondere soorten (30690, nr. 11).

(Zie vergadering van 31 mei 2007.)

In stemming komt de motie-Polderman/Thieme (30690, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (30690, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (30690, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jacobi c.s. (30690, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven