Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de Raad voor de rechtspraak, te weten:

- de motie-Dittrich c.s. over de Raad voor de rechtspraak in de tekst van de Grondwet (27181, nr. 19, 2de herdruk).

(Zie vergadering van 6 juni 2001.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven