Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele aanverwante wetten in verband met de modernisering van de organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur gerechten) (27181).

(Zie vergadering van 6 juni 2001.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Wijmen (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef en de artikelen 2.1.1 t/m 2.2.1.1 van onderdeel B worden zonder stemming aangenomen.

Het eerste t/m het vierde lid van artikel 2.2.1.2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Wijmen (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties Voorzittervan GroenLinks, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het vijfde lid van artikel 2.2.1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde t/m het negende lid van artikel 2.2.1.2 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 2.2.1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.2.1.3 t/m 2.3.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigd amendement-Van Oven (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit nader gewijzigd amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigd amendement de andere op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2.3.1.2 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigd amendement-Van Oven (stuk nr. 28, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.3.1.3 t/m 2.3.1.6 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 2.3.2.1 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigd amendement-Van Oven (stuk nr. 28, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.3.2.2 en 2.3.2.3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Oven/O.P.G. Vos (stuk nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen. Hierdoor is amendement-Dittrich op stuk nr. 16 vervallen.

Artikel 2.3.3.1 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Oven/O.P.G. Vos (stuk nr. 29), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.3.3.2 t/m 2.4.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 2.4.1.2 zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigd amendement-Van Oven (stuk nr. 28, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.4.1.3 t/m 2.5.12 worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdelen C t/m Q worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op dat door de aanneming van het nader gewijzigd amendement-Van Oven (stuk nr. 28, IV) een nieuw onderdeel R is toegevoegd.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef en onderdeel A van artikel II worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef en de artikelen 1a t/m 1d van onderdeel B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Oven c.s. (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 1e zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Oven c.s. (stuk nr. 25), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1f en 1g worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m T worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen III t/m XIIIC worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Oven c.s. (stuk nr. 20) tot invoeging van een artikel XIIID.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen XIV t/m XVII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven