Agenda opgesteld 2 mei 2022

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 mei

14.00 uur

Woensdag 11 mei

10.15 uur

Donderdag 12 mei

10.30 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

De Voorzitter: dhr. Léon de Jong wenst zijn motie op stuk nr. 623 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 515, nr. 621

– de motie-Léon de Jong over een adequate specifieke koopkrachtherstelmaatregel voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen en huishoudens met een modaal inkomen

24 515, nr. 622

– de motie-Léon de Jong over het proactief inzichtelijk maken wat de actuele gevolgen zijn van de stijgende inflatie op de koopkracht

24 515, nr. 623 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Léon de Jong over geen negatieve financiële gevolgen door het ontvangen van energietoeslag

24 515, nr. 624

– de motie-Kathmann/Maatoug over het breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot verkorting van de wettelijke schuldsanering

24 515, nr. 625

– de motie-Kathmann over gemeenten oproepen om het Kwaliteitskader schuldhulpverlening voortvarend en breed toe te passen

24 515, nr. 626

– de motie-Kuzu/Van Baarle over in het actieplan armoedebeleid specifieke maatregelen opnemen tegen armoede onder ouderen met een migratieachtergrond

24 515, nr. 627

– de motie-Kuzu/Van Baarle over in de voorgenomen interdepartementale aanpak een specifiek plan van aanpak voor mbo-studenten opnemen

24 515, nr. 628

– de motie-Kat/Ceder over het faciliteren en stimuleren dat alle gemeenten zich aansluiten bij de nationale schuldhulproute en werken met saneringskredieten

24 515, nr. 629

– de motie-Kat/Ceder over jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheid

24 515, nr. 630 (overgenomen)

– de motie-Palland over werk maken van een betere informatie-uitwisseling tussen SVB en UWV

24 515, nr. 631

– de motie-Palland c.s. over onderzoek naar landelijke invoering van de schuldpauzeknop

24 515, nr. 632 (aangehouden)

– de motie-Van der Plas over onderzoeken hoe bijlessen zo snel mogelijk gratis aangeboden kunnen worden aan kinderen met een achterstand uit arme gezinnen

24 515, nr. 633

– de motie-Van Kent over het minimumloon verhogen naar € 15 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringen

24 515, nr. 634

– de motie-Van Kent over € 800 als ondergrens van de toe te kennen energietoeslag hanteren

24 515, nr. 635 (aangehouden)

– de motie-Ceder over het schrappen van de regeling wanbetalers uit de Zorgverzekeringswet

24 515, nr. 636 (overgenomen)

– de motie-Ceder/Kat over het uit de privacywetgeving wegnemen van obstakels voor preventieve en tijdige schuldhulpverlening

24 515, nr. 637

– de motie-Ceder/Kat over een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid bij schuldenproblematiek

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Pensioenonderwerpen

De Voorzitter: dhr. Nijboer wenst zijn motie op stuk nr. 582 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 575

– de motie-Van Kent over voor de begrotingsbehandeling een structurele regeling sturen die het financieel mogelijk maakt op tijd te stoppen met werken

32 043, nr. 576

– de motie-Van Kent over het in stand houden van de koppeling tussen WML en AOW voor elke verhoging van het minimumloon

32 043, nr. 577

– de motie-Den Haan over vroegtijdig inzetten op duurzame inzetbaarheid, leven lang leren en scholing voor ouderen

32 043, nr. 578

– de motie-Den Haan over pensioenfondsen vragen te indexeren waar dat kan

32 043, nr. 579

– de motie-Léon de Jong over het van tafel halen van het plan om gepensioneerden te laten betalen voor de AOW-stijging met het wettelijk minimumloon

32 043, nr. 580

– de motie-Léon de Jong over maatregelen treffen zodat geen enkel pensioenfonds op basis van de huidige inflatiestijging pensioenkortingen zal doorvoeren

32 043, nr. 581 (aangehouden)

– de motie-Nijboer/Maatoug over aanvullende voorstellen zodat veel meer werkenden pensioen opbouwen

32 043, nr. 582 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Nijboer/Maatoug over met pensioenfondsen in gesprek gaan vanwege het uitkeren van torenhoge bonussen

32 043, nr. 583

– de motie-Goudzwaard over ervoor zorgen dat twee derde van de deelnemers aan een pensioenfonds moet instemmen met een besluit om niet meer in bepaalde sectoren te investeren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 1016 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 1008

– de motie-Van Haga/Smolders over geen dwang bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving

32 813, nr. 1024 (gewijzigd, was nr. 1009)

– de gewijzigde motie-Van Haga/Smolders over voorrang voor zonnepanelen van Europese fabrikanten bij subsidieverlening voor zon op dak

32 813, nr. 1010

– de motie-Kops over huishoudens nooit dwingen van het gas af te gaan

32 813, nr. 1011

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met het Programma Aardgasvrije Wijken

32 813, nr. 1012

– de motie-Bontenbal c.s. over onderzoeken welke plaats construction stored carbon kan spelen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

32 813, nr. 1013

– de motie-Bontenbal/Grinwis over ook een subdoelstelling voor aardgasreductie opnemen in het beleid voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving

32 813, nr. 1014

– de motie-Grinwis c.s. over het opnemen van onder meer het aantal geïsoleerde woningen en de aardgasbesparing in de rapportage over het Nationaal Isolatieprogramma

32 813, nr. 1015 (aangehouden)

– de motie-Bromet c.s. over enkelglas als woninggebrek aanmerken

32 813, nr. 1016 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over onderzoeken hoe het recht van initiatief van huurders vereenvoudigd kan worden

32 813, nr. 1017

– de motie-Beckerman c.s. over een plan van aanpak voor collectieve zonnepanelen op daken van woningen

32 813, nr. 1018

– de motie-Beckerman c.s. over het per direct ook invoeren van de subsidieregeling van 30% voor één energiebesparende maatregel

32 813, nr. 1019

– de motie-Teunissen/Van Esch over het voorkomen van maladaptatie

32 813, nr. 1020

– de motie-Peter de Groot c.s. over het monitoren van de verlaging van het energiegebruik en de kosten

32 813, nr. 1021

– de motie-Peter de Groot c.s. over de toegepaste ventilatie expliciet opnemen in het Nationaal Isolatieprogramma

32 813, nr. 1022

– de motie-Thijssen c.s. over het ook toekennen van financiering aan de overige aanvragen voor het Programma Aardgasvrije Wijken

32 813, nr. 1023

– de motie-Boulakjar/Bromet over biobased isolatiemaatregelen bevorderen en een volwaardig onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma laten zijn

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 23 november 2021

32 813, nr. 932

– de motie-Van Esch over duurzame isolatiematerialen onder het lage btw-tarief brengen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnendebat LNV

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 130 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925 XIV, nr. 103

– de motie-Boswijk c.s. over het in de gebiedsgerichte aanpak centraal stellen van het behalen van instandhoudingsdoelstellingen

35 925 XIV, nr. 104

– de motie-Boswijk c.s. over nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling ontwikkelen

35 925 XIV, nr. 105

– de motie-Boswijk over het borgen van de positie van de boer in de gebiedsprocessen

35 925 XIV, nr. 106

– de motie-Tjeerd de Groot/Van Campen over de stikstofdoelen zo snel mogelijk in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet vastleggen

35 925 XIV, nr. 107

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over in de uitwerking van kringlooplandbouw operationele doelen formuleren

35 925 XIV, nr. 108

– de motie-Beckerman over het verbieden van veetransporten naar Rusland en andere niet-EU-landen

35 925 XIV, nr. 109

– de motie-Beckerman over de btw op onbewerkte groente en fruit afschaffen per 1 januari 2023

35 925 XIV, nr. 110

– de motie-Ouwehand over gebruikmaken van het instrument voor stikstofreductie dat de landsadvocaat heeft geadviseerd

35 925 XIV, nr. 111

– de motie-Ouwehand over een plan voor het stimuleren van de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie

35 925 XIV, nr. 112

– de motie-Eppink over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voedsel nadrukkelijker een plaats geven in het landbouwbeleid

35 925 XIV, nr. 113

– de motie-Eppink over de impact van de stikstofaanpak op onze voedselproductie onderzoeken

35 925 XIV, nr. 114

– de motie-Eppink over onderzoeken hoe Nederland zijn voedselzekerheid kan waarborgen en zijn landbouwproductie kan verhogen

35 925 XIV, nr. 115

– de motie-Eppink over het verwerken van de quickscans in een databank en een breed onderzoek naar de toestand van bodems in Nederlandse natuurgebieden

35 925 XIV, nr. 116

– de motie-Koekkoek/Boswijk over een kader uitwerken waarin agroforestry een rol kan spelen in de gebiedsgerichte aanpak

35 925 XIV, nr. 117

– de motie-Edgar Mulder over het legaliseren van boeren die buiten hun schuld om niet over de juiste natuurvergunning beschikken

35 925 XIV, nr. 118

– de motie-Van Campen/Boswijk over onderzoeken hoe een «uitdaagrecht» in de gebiedsgerichte aanpak kan worden opgenomen

35 925 XIV, nr. 119

– de motie-Grinwis/Van Campen over lessen trekken uit succesvolle voorbeelden van Europees bronbeleid uit andere sectoren

35 925 XIV, nr. 120

– de motie-Thijssen/Bromet over verkennen hoe medevervuilende actoren evenredig kunnen bijdragen aan het transitiefonds

35 925 XIV, nr. 121

– de motie-Thijssen/Bromet over concrete doelstellingen voor de reductie van industriële NOx-uitstoot

35 925 XIV, nr. 122

– de motie-Bromet/Thijssen over het uitkopen of anderszins beëindigen van de piekbelasters in de veehouderij

35 925 XIV, nr. 123

– de motie-Bromet/Thijssen over een regeling om latente emissieruimte te doen vervallen

35 925 XIV, nr. 124

– de motie-Bromet/Thijssen over een onmiddellijk moratorium op nieuwbouw en uitbreiding van stallen

35 925 XIV, nr. 125

– de motie-Van der Plas over meer geld uit het stikstoffonds beschikbaar stellen voor bewezen innovaties

35 925 XIV, nr. 126

– de motie-Van der Plas over provincies de vrijheid geven om het budget voor stikstofreductie naar eigen inzicht in te zetten

35 925 XIV, nr. 127

– de motie-Van der Plas over de Nationale Databank Flora en Fauna per direct openstellen voor alle burgers in Nederland

35 925 XIV, nr. 128

– de motie-Van der Plas over een toegankelijke en laagdrempelige regeling speciaal voor innovaties van kleine ondernemers

35 925 XIV, nr. 129

– de motie-Bisschop over het versnellen van de legalisering van PAS-knelgevallen

35 925 XIV, nr. 130 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop over meer inzetten op emissiereductie op het boerenerf

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 21 maart 2022

21 501-32, nr. 1411

– de motie-Thijssen/Bromet over verkennen hoe de Nederlandse landbouwsector kan bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid in 2022

21 501-32, nr. 1412

– de motie-Ouwehand over in Europa pleiten voor het versneld inkrimpen van de veehouderij

21 501-32, nr. 1413

– de motie-Van Campen c.s. over de Kamer informeren over de vernietigende gevolgen van derogatieverlies

21 501-32, nr. 1414

– de motie-Grinwis/Boswijk over de ambitie voor het tegengaan van voedselverspilling in de Farm to Fork-strategie uitbreiden naar de volledige voedselketen

21 501-32, nr. 1415

– de motie-Van der Plas over Nederlandse vissers via het Europese Visserijfonds per bedrijf € 35.000 aan staatssteun toekennen

21 501-32, nr. 1416

– de motie-Van der Plas over een pilot voor de kweek van larven op gehygiëniseerde mest

21 501-32, nr. 1417

– de motie-Van der Plas over het wegnemen van belemmeringen in wetgeving om insecten als veevoer te gebruiken

21 501-32, nr. 1418

– de motie-Van der Plas over zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande certificeringsschema's voor duurzaamheidsstreefdoelen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw, klimaat en voedsel

35 925 XIV, nr. 131

– de motie-Edgar Mulder/Kops over geen vleestaks invoeren

35 925 XIV, nr. 132

– de motie-Ouwehand over het versneld inkrimpen van de veehouderij

35 925 XIV, nr. 133

– de motie-Ouwehand over een afbouwpad voor de glastuinbouwsector

35 925 XIV, nr. 134

– de motie-Tjeerd de Groot over een ingroei naar kringloopwaardig veevoer verwerken in de eiwitstrategie

35 925 XIV, nr. 135

– de motie-Tjeerd de Groot/Boswijk over een onafhankelijke registratie van het gebruik van gewasbescherming

35 925 XIV, nr. 136

– de motie-Van Haga/Van der Plas over het stikstoffonds deels aanwenden ter compensatie van ondernemers voor stijgende lasten

35 925 XIV, nr. 137

– de motie-Van Haga over verduurzamingsplannen en stikstofregels per direct stopzetten

35 925 XIV, nr. 138

– de motie-Van Haga/Van der Plas over de voornemens om boeren te onteigenen niet doorzetten

35 925 XIV, nr. 139

– de motie-Grinwis c.s. over overleg met provincies voor het vinden van een duurzaam alternatief voor de verschraling van akkers

35 925 XIV, nr. 140

– de motie-Bromet over regelingen om het gebruik van fossiele energie voor de sierteelt te verbieden of te beperken

35 925 XIV, nr. 141

– de motie-Bromet/Thijssen over het toepassen van de mogelijkheden van metingen met satellieten

35 925 XIV, nr. 142

– de motie-Van der Plas/Van Haga over de gevolgen van voorgenomen beleid voor de binnenlandse voedselproductie in beeld brengen

35 925 XIV, nr. 143

– de motie-Van der Plas/Van Haga over het instellen van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve

35 925 XIV, nr. 144

– de motie-Van der Plas/Van Haga over in het klimaatbudget minimaal 1 miljard vrijmaken voor innovaties in de landbouw die bijdragen aan klimaatdoelen

35 925 XIV, nr. 145

– de motie-Bisschop over de uitwerking van de Europese verordening voor biologische productie en etikettering van biologische producten

35 925 XIV, nr. 146

– de motie-Bisschop over het in kaart brengen van de gevolgen van de maatregelen uit het addendum voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

35 925 XIV, nr. 147

– de motie-Boswijk c.s. over een werkwijze waarmee boeren terreinbeherende organisaties kunnen ontwikkelen

35 925 XIV, nr. 148

– de motie-Boswijk/Tjeerd de Groot over een indicator voor eiwitten geschikt voor menselijke consumptie en voor veevoer

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

36 030

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs)

36 030 (bijgewerkt t/m amendement nr. 3)

– amendement Van Nispen (3,I) over een investering van 35 miljoen euro in de politie in plaats van in het toezicht op coronatoegangsbewijzen (wijziging opschrift)

– artikelen 1 t/m 3

begrotingsstaat

– amendement Van Nispen (3,II)

– artikel 31

– artikelen 32 t/m 34

– amendement Van Nispen (3,III)

– artikel 36

– artikelen 37 t/m 93

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Fit for 55

22 112, nr. 3380

– de motie-Kröger c.s. over de impactassessment omtrent energierichtlijnen zo spoedig mogelijk opnieuw tegen het licht houden

22 112, nr. 3381 (ingetrokken)

– de motie-Dassen over invulling geven aan de koplopersrol bij Fit for

22 112, nr. 3382

– de motie-Erkens/Bontenbal over ruimte creëren om paarse waterstof in te zetten in een duurzame energiemix

22 112, nr. 3383

– de motie-Grinwis c.s. over zich in Europees verband inzetten voor het blijven koppelen van het energielabel aan het primair fossiel energieverbruik

22 112, nr. 3384

– de motie-Van Raan over in Europa pleiten voor stoppen met nieuwe olie- en gaswinning

22 112, nr. 3385 (ingetrokken)

– de motie-Van Raan over het in 2022 niet uitkeren van de middelen die beschikbaar waren gemaakt voor de Indirecte Kostencompensatie ETS

22 112, nr. 3386 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over de Indirecte Kostencompensatie ETS vanaf volgend begrotingsjaar afschaffen

22 112, nr. 3380

– de motie-Kröger c.s. over de impactassessment omtrent energierichtlijnen zo spoedig mogelijk opnieuw tegen het licht houden

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Waterstof

32 813, nr. 1025

– de motie-Kröger/Boucke over een sectorspecifieke mvo-risicoanalyse voor waterstofimport

32 813, nr. 1026

– de motie-Kröger c.s. over het ontwikkelen van een waterstofladder

32 813, nr. 1027

– de motie-Dassen/Grinwis over expliciete weging van (groene) waterstof ten opzichte van andere vormen van energie

32 813, nr. 1028

– de motie-Thijssen/Van Raan over de ambitie voor elektrolysecapaciteit in 2025 verdubbelen naar 1 gigawatt

32 813, nr. 1029

– de motie-Grinwis/Erkens over disproportionele afhankelijkheid van groene waterstof uit een enkel land tegengaan

32 813, nr. 1030

– de motie-Bontenbal/Grinwis over een voorstel voor het openstellen van de raffinageroute na 2025

32 813, nr. 1031

– de motie-Bontenbal/Erkens over onderzoek naar waterstofproductie door SMR's

32 813, nr. 1032

– de motie-Van Raan over het concessiemodel vooralsnog toepassen in de marktordening groene waterstof

32 813, nr. 1033

– de motie-Van Raan c.s. over alleen bedrijven die passen binnen de circulaire economie gebruik laten maken van groene waterstof

32 813, nr. 1034

– de motie-Van der Plas over 25 miljoen vrijmaken voor het opzetten van demonstratieprojecten voor groenewaterstofproductie

32 813, nr. 1035

– de motie-Van der Plas over borging van de koploperpositie wat betreft de mondiale energietransitie van de luchtvaart

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 407 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 175, nr. 402

– de motie-Hagen over juridische mogelijkheden om pfas-schade in de Westerschelde te verhalen op 3M

30 175, nr. 403

– de motie-Hagen over van gevoeligebestemmingenbeleid de algemene praktijk maken

30 175, nr. 404 (aangehouden)

– de motie-Hagen over gestandaardiseerde metingen van ultrafijnstof toevoegen aan het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

30 175, nr. 405 (aangehouden)

– de motie-Van Esch/Beckerman over het uitfaseren van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden

30 175, nr. 406 (aangehouden)

– de motie-Van Esch over in het Schone Lucht Akkoord een vooruitstrevend reductiedoel voor houtstook opnemen

30 175, nr. 407 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman over zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder wordt uitgesteld

30 175, nr. 408

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over een pakket met extra maatregelen voor het behalen van de WHO-normen voor PM2,5 in 2030

Stemmingen

14. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

De Voorzitter: mw. Van Esch wenst haar motie op stuk nr. 50 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925 XII, nr. 49

– de motie-Van Esch/Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen

35 925 XII, nr. 50 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Toezicht en handhaving

22 343, nr. 317

– de motie-Van Esch c.s. over weging van vergunningen voor permanente verontreiniging

22 343, nr. 318

– de motie-Van Esch c.s. over meer geld vrijmaken voor het versterken van de omgevingsdiensten en de ILT

22 343, nr. 319 (aangehouden)

– de motie-Van Esch c.s. over een landelijk toetsingskader waarmee ZZS-plannen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd

22 343, nr. 320

– de motie-Bouchallikh c.s. over de conclusies van het rapport van de Algemene Rekenkamer «Handhaven in het duister» overnemen

22 343, nr. 321

– de motie-Thijssen c.s. over de financiële gevolgen van de adviezen van de adviescommissie-Van Aartsen in kaart brengen

22 343, nr. 322 (aangehouden)

– de motie-Thijssen c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen bij de grootste uitstoters

22 343, nr. 323 (aangehouden)

– de motie-Hagen over onderzoek naar het functioneren van het VTH-stelsel binnen de afvalverwerking

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

34 251, nr. 97

– de motie-De Hoop/Westerveld over in gesprek gaan over het niet benutten van de mogelijkheid van eenmalige vrijstelling van collegegeld bij zitting in medezeggenschapsraden

34 251, nr. 98

– de motie-Westerveld/De Hoop over landelijke richtlijnen voor vergoedingen voor medezeggenschapsleden uit het studentenondersteuningsfonds

34 251, nr. 99

– de motie-Westerveld/Kwint over het functioneren van de bestuursstructuur in het primair en voortgezet onderwijs evalueren

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 893

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/ Wijkverpleging/Wmo

29 538, nr. 334

de motie-Agema over de zelfgemaakte bestuurlijke afspraken voor de ouderenhuisvesting nakomen

29 538, nr. 335

– de motie-Agema over concrete en afrekenbare doelen voor het inlopen van de personeelstekorten in de thuiszorg

29 538, nr. 336

– de motie-Agema over niet tornen aan artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorg

29 538, nr. 337

– de motie-Den Haan over het bereiken en ondersteunen van eenzame ouderen

29 538, nr. 338

– de motie-Den Haan over een casemanager dementie aanbieden aan verzekerden met de diagnose dementie

29 538, nr. 339

– de motie-Ellemeet over een specifieke betaaltitel invoeren voor andere systeemfuncties in de wijkverpleging

29 538, nr. 340

– de motie-Bikker c.s. over definiëren wat een dementievriendelijke woning is

29 538, nr. 341

– de motie-Werner/Van Wijngaarden over het ontwikkelen van een brede en integrale «vergrijzingsagenda» tot 2040

29 538, nr. 342

– de motie-Sahla c.s. over het onderzoeken van knelpunten en bezien of relevante partijen meer gefaciliteerd kunnen worden

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

35 771

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

35 771 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Westerveld (10) over het afstemmen van het hulpverleningsplan en plan van aanpak met de jeugdige of de ouders (invoegen onderdeel A)

– amendement Westerveld (9) over het afstemmen van de klachtenregeling met de cliëntenraad (toevoegen onderdeel B)

  • NB. Indien zowel 10 als 9 worden aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 9, onderdelen 1 t/m 3 en wordt het met 9, onderdeel 4, voorgestelde onderdeel B toegevoegd als onderdeel C.

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement Westerveld (7) over het jaarlijks evalueren van de klachtenregeling (toevoegen onderdeel C)

– amendement Westerveld (8) over het mondeling toelichten van de klachtenprocedure (toevoegen onderdeel C)

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

De Voorzitter: dhr. Kwint wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 771, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kwint c.s. over de bescherming van hulpverleners tegen intimidatie en bedreigingen

35 771, nr. 12

– de motie-Kwint over een verbod op zwijgbedingen in het onderwijs

35 771, nr. 13

– de motie-Sahla c.s. over het informeren van mensen over het verantwoord publiek maken van misstanden

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij het tweeminutendebat Online veiligheid en cybersecurity

26 643, nr. 843 (overgenomen)

– de motie-Van Ginneken over het dichten van bekende kwetsbaarheden door sectorale patchbrigades

Stemmingen

22. Stemmingen in verband met:

35 871

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag)

35 871 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Markuszower (8,I) over het vervallen van de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling bij moord, doodslag, zeden- en geweldsdelicten (wijziging opschrift)

– artikel I, aanhef

– amendement Ellemeet c.s. (9,I) over een verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag naar 20 jaar in plaats van 25 jaar

– onderdeel A

– amendement Ellemeet c.s. (9,II)

– onderdeel B

– artikel I

– amendement Markuszower (8,III) (invoegen artikel IA)

– artikel II

– amendement Markuszower (8,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij de Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag

35 871, nr. 10

– de motie-Kuzu over onderzoek naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange gevangenisstraffen voor veroordeelden

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

De Voorzitter: mw. Koekkoek wenst haar motie op stuk nr. 2871 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 2859

– de motie-Kröger c.s. over ingebruikname van rijksvastgoed voor de opvang van Oekraïense ontheemden

19 637, nr. 2860

– de motie-Van Haga over scenario’s om te voorkomen dat gebouwen gevorderd worden

19 637, nr. 2861

– de motie-Van Haga over voorkomen dat huurcontracten van bedrijven worden opgezegd vanwege opvang van Oekraïense vluchtelingen

19 637, nr. 2862

– de motie-Van Haga over voorkomen dat huurcontracten van woningen worden opgezegd vanwege opvang van Oekraïense vluchtelingen

19 637, nr. 2863

– de motie-Van Haga/Smolders over werk maken van opvang van migranten in migratiecentra buiten Nederland

19 637, nr. 2864

– de motie-Jasper van Dijk over het verhogen van de politie-inzet rondom Ter Apel

19 637, nr. 2865

– de motie-Jasper van Dijk over het realiseren van leefgeld voor alle groepen ten bedrage van € 60

19 637, nr. 2866

– de motie-Brekelmans over meer actie om migratiepartnerschappen met derde landen te sluiten

19 637, nr. 2867

– de motie-Brekelmans c.s. over de uitspraak van de Raad van State over gezinshereniging alleen toepassen op gezinshereniging uit Eritrea

19 637, nr. 2868

– de motie-Goudzwaard/Eerdmans over asielaanvragen afhandelen in partnerlanden

19 637, nr. 2869

– de motie-Goudzwaard/Eerdmans over het overnemen van elementen uit de partnerlandenstrategie van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken

19 637, nr. 2870

– de motie-Goudzwaard/Eerdmans over een opt-out voor verschillende Europese richtlijnen op asielgebied

19 637, nr. 2871 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koekkoek c.s. over een voorrangspositie voor kinderen bij overplaatsing naar kleinschalige asielopvang

19 637, nr. 2872

– de motie-Koekkoek c.s. over gecentraliseerde informatievoorziening over de registratie van onbegeleide vluchtelingenkinderen

19 637, nr. 2873

– de motie-Kuik c.s. over scenario’s om de acties uit de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen versneld uit te voeren

19 637, nr. 2874

– de motie-Kuik c.s. over coördinatie tussen departementen met het oog op afstemming van de opvang en landelijke regie

19 637, nr. 2875

– de motie-Jansen over geen verblijfsvergunningen verstrekken aan Oekraïners

19 637, nr. 2876

– de motie-Jansen over in kaart brengen hoeveel studenten uit hun tijdelijke woningen zijn gezet ten behoeve van de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen

19 637, nr. 2877

– de motie-Jansen over het schrappen van de verplichting voor gemeenten om asielzoekers te huisvesten

19 637, nr. 2878

– de motie-Ceder c.s. over het inventariseren van juridische belemmeringen voor een snelle bouw van flexibele woningen

19 637, nr. 2879

– de motie-Ceder c.s. over overleg met gemeenten over de gevolgen van de opvang van Oekraïners voor de langere termijn

19 637, nr. 2880

– de motie-Markuszower/Wilders over nooit dwang bij de opvang van asielzoekers

19 637, nr. 2881

– de motie-Van der Plas/Koekkoek over aparte en veilige opvang voor vrouwen in opvanglocaties die geïntimideerd en/of bedreigd worden

19 637, nr. 2882

– de motie-Van der Plas/Piri over studiefinanciering ook voor Oekraïense studenten

19 637, nr. 2883

– de motie-Bisschop over afzien van de inzet van dwingend noodrecht middels de Wet verplaatsing bevolking

Stemming

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese top van 24 en 25 maart 2022 en over de ingelaste NAVO-top van 24 maart 2022

21 501-20, nr. 1776

– de motie-Piri c.s. over ontheemden uit Oekraïne voorzien van een tijdelijke verblijfsvergunning

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid

35 925 X, nr. 65

– de motie-Hammelburg/Boswijk over versterking van gezamenlijke inkoop, interoperabiliteit en samenwerking met andere EU-landen op het gebied van onderhoud

35 925 X, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Hammelburg c.s. over ethische en juridische kaders voor bewapening van MQ-9 Reaperdrones

35 925 X, nr. 67

– de motie-Boswijk c.s. over voorstellen voor innovatieve vormen van diensttijd

35 925 X, nr. 68

– de motie-Goudzwaard over een substantiële salarisverhoging voor Defensiepersoneel

35 925 X, nr. 69

– de motie-Valstar c.s. over steun voor bewapening van de MQ-9 Reaper

27. Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman

28. Debat over het Nederlandse conceptplan voor het coronaherstelfonds met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30. Dertigledendebat over de aanpak van discriminatie en racisme met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 066, nr. 922

31. Tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–32, nr. 1410

32. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. Tweeminutendebat Mijnbouw/Groningen (CD d.d. 30/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 954, nr. 3

34. Tweeminutendebat Wijziging van het Opiumbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. Tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid (CD d.d. 13/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. Tweeminutendebat Handelsbetrekkingen Afrika (CD d.d. 16/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. Tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19 (CD d.d. 10/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. Tweeminutendebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan (CD d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 967

39. Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

40. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

35 687

Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

35 688-(R2151)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

35 660

41. Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners (voortzetting)

35 335

42. Voorstel van wet van de leden Kathmann en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (re- en dupliek)

36 038

43. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake incidentele tegemoetkoming vuurwerkbranche)

36 011

44. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022)

36 048

45. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Eerste incidentele suppletoire begroting inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank)

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 mei (week 20)

– Tweeminutendebat Politie (CD d.d. 17/02)

– Tweeminutendebat Duurzaam vervoer (CD 31/03)

– Tweeminutendebat Digitalisering in het onderwijs (CD d.d. 01/12)

– Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD d.d. 24/03)

– Tweeminutendebat Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 (Kamerstuk 22 343, nr. 299)

– Tweeminutendebat Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Verduurzaming industrie (CD d.d. 07/04)

– Tweeminutendebat Woningbouwopgave/Staat van de volkshuisvesting (CD d.d. 12/04)

– Tweeminutendebat Nederlandse inzet met betrekking tot het VN-Biodiversiteitsverdrag (CD d.d. 13/04)

– Tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus (CD 19/04)

– Tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand (CD d.d. 20/4)

– Tweeminutendebat Verkeersveiligheid (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD d.d. 20/04)

– Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 20/04)

35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

35 833 (Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp)

35 714 (Voorstel van wet van de leden van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

35 991 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het zelfstandig strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen met het oog op het plegen van seksueel misbruik met kinderen)

33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 983 (Regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad)

35 915 (Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

35 916 (Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over het Europees strafregisterinformatiesysteem)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (voortzetting)

35 729 (Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (re-en dupliek))

35 756 (Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen))

35 681 (Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen)

35 608 (Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (voortzetting))

35 943 (Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg)

24, 25 en 26 mei (week 21)

- Geen vergadering op 26 mei 2022 (Hemelvaart)

35 396 (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

35 868 (Wet digitale overheid)

31 mei, 1 en 2 juni (week 22)

36 003 (Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022))

7, 8 en 9 juni 2022 (week 23)

– Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 824 (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg)

35 825 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte)

14, 15 en 16 juni (week 24)

34 974 (Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Bromet tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) (voortzetting))

21, 22 en 23 juni (week 25)

– Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

28, 29 en 30 juni (week 26)

35 673 (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– nader te bepalen

8 juli tot en met 5 september 2022 (week 28 t/m 35)

– zomerreces

6, 7 en 8 september (week 36)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 501 (Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen)

35 594 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

Te agenderen debatten

1. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

2. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

3. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

4. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow (Ouwehand) (Minister-President)

5. Debat over de verkenning van het SER Jongerenplatform over kansen en belemmeringen voor jongeren (Van der Laan) (Minister SZW, Minister OCW, Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

7. Debat op hoofdlijnen over digitale zaken (Staatssecretaris BZK, Minister EZK en Minister J&V)

8. Debat over de gesloten jeugdzorg (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

9. Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Minister Natuur en Stikstof, Minister Klimaat en Energie)

10. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (Agema) (Minister VWS, Minister-President, Minister J&V, Minister MZ)

11. Debat over de uitkomsten van het onderzoeksprogramma over de rol van Nederland bij de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië (Ellemeet) (Minister-President, Minister BuZa)

12. Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie (Van Baarle) (Minister BZK)

13. Debat over macrodoelmatigheid en arbeidsmarktperspectief voor jongeren (El Yassini) (Minister OCW)

14. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Amhaouch) (Minister EZK)

15. Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen (Wassenberg) (Minister LNV)

16. Debat over de Staat van de rechtsstaat (Minister BZK)

17. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

18. Debat over ongecontroleerd mailverkeer tussen gedetineerden en de buitenwereld (Markuszower) (Minister RB)

19. Debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen (Peters) (Minister voor RB)

20. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (Minister Financiën)

21. Debat over de aanpak van zorgfraude (Hijink) (Minister Langdurige zorg en Sport)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen (Omtzigt) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over de uitspraken en voorstellen van oud-Minister van Financiën Hoogervorst inzake de euro (Omtzigt) (Minister Financiën)

3. Dertigledendebat over het advies van de NZa over passende acute zorg (Agema) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bestuurlijk akkoord inzake de ouderenhuisvesting (Agema) (Minister Langdurige zorg en Sport)

5. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet (Klaver) (Minister-President)

6. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over de sluiting van gespecialiseerde GGZ-instellingen (Westerveld) (Minister Langdurige zorg en Sport)

8. Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen (Van Raan) (Staatssecretaris Financiën, Minister BHO)

9. Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

10. Dertigledendebat over opnamestops op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (Agema) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht (Ephraim) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 30 mei van 14.30 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de reactie van de Venetië-commissie van de Raad van Europa over een adviesaanvraag inzake rechtsbescherming van burgers in Nederland

Maandag 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Alkaya «Van «neutrale» arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening» (Kamerstuk 35 727)

Maandag 13 juni van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over «Mondzorg: een goed begin is het halve werk» (Kamerstuk 35 882)

Dinsdag 14 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 20 juni van 10.00 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 20 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming voor het jaar 2023

Maandag 20 juni 2022 van 15.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

(Kamerstuk 35 974)

Dinsdag 21 juni van 16.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 22 juni van 17.00 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 23 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Jaarverslag en Slotwet 2021

Maandag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet uitvoering breed offensief (Kamerstuk 35 394)

Dinsdag 28 juni van 17.00 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2021

Woensdag 29 juni van 10.00 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Jaarverslag en Slotwet 2021

Donderdag 30 juni van 15.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Jaarverslag en Slotwet 2021

Recessen

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022

Kerstreces 2022: vrijdag 23 december 2022 t/m maandag 16 januari 2023

Voorjaarsreces 2023: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 15 maart 2023

(geen avondvergadering op dinsdag 14 maart 2023 en geen vergadering op woensdag 15 maart 2023)

Meireces 2023: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023

(Koningsdag: donderdag 27 april 2023)

Hemelvaart 2023: donderdag 8 mei 2023 (geen vergadering)

Zomerreces 2023: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023

Naar boven