Agenda opgesteld 15 juni 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 juni

14.00 uur

Woensdag 20 juni

10.15 uur

Donderdag 21 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2019

34 892, nr. 8

– de motie-Van Nispen over een ordedebat bij een lek

34 892, nr. 9

– de motie-Van Nispen over een actualiteitenuur met de Minister-President

34 892, nr. 10

– de motie-Van Meenen over het aantal EU-adviseurs

34 892, nr. 11

– de motie-Van Meenen over het verpakkingsvrij aanbieden van voedsel

34 892, nr. 12

– de motie-Öztürk over deelname van kleinere fracties aan het presidium

34 892, nr. 13

– de motie-Ouwehand c.s. over voedselverspilling bij het Restaurantbedrijf

34 892, nr. 14

– de motie-Van der Graaf/Dik-Faber over het platform Verspilling is Verrukkelijk

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland

29 754, nr. 449

– de motie-De Graaf over de terrorist die opdook in De Balie vastzetten en uitzetten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Verkenning medicinale cannabis

29 477, nr. 484

– de motie-Bergkamp over onderzoek naar de werking van medicinale cannabis

29 477, nr. 485

– de motie-Bergkamp over de invulling van de onderzoekstaak van het BMC

29 477, nr. 486

– de motie-Bergkamp over onderzoek onder kinderen met epilepsie

29 477, nr. 487

– de motie-Ellemeet over het kweken van medicinale cannabis voor eigen gebruik

29 477, nr. 488

– de motie-Van den Berg over commitment aan de onafhankelijkheid en het advies van het Zorginstituut

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 309

Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 309 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– amendement Van Ojik (19,I) over het niet automatisch plaatsen van vreemdelingen in een beheersregime bij binnenkomst

– amendement Voortman (9,I) over het niet plaatsen van kinderen en hun ouders in vreemdelingendetentie

– artikel 1

– artikelen 2 en 3

– amendement Van Ojik (20) over een zware voorhangbepaling

– artikel 4

– amendement Voortman (8,I) over het verbieden van handmatige visitatie van het lichaam

– artikel 5

– artikelen 6 t/m 10

– amendement Van Ojik (19,II)

– artikel 11

– amendement Voortman (9,II)

– artikel 12

– amendement Voortman (9,III)

– artikel 13

– artikel 14

– amendement Van Ojik (19,III)

– artikelen 15 en 16

– amendement van Ojik (19,IV)

– artikel 17

– artikel 18

– amendement Voortman (9,IV)

– artikel 19

– artikelen 20 t/m 35

– amendement Van Toorenburg/Azmani (17) over de mogelijkheid van verplichte insluiting bij geen deelname aan activiteiten

– artikel 36

– amendement Voortman (9,V)

– artikelen 37 t/m 39

 • Indien 9 verworpen:

 • – amendement Van Ojik (22) over het niet in een isoleercel plaatsen van minderjarigen

– artikel 40

– amendement Van Ojik (19,V)

– artikel 41

– artikelen 42 t/m 46

– amendement Voortman (8,II)

 • Indien 8 verworpen:

 • – amendement Groothuizen/Voordewind (16) over o.m. beperking visitatie i.v.m. medische toestand

– artikel 47

– amendement Voortman (8,III)

– artikel 48

– artikel 49

– amendement Van Ojik (21,I) over isolatie alleen i.v.m. handhaving van orde en veiligheid

– amendement Groothuizen/Voordewind (15) over verkorten verlengingstermijn isolatie en informeren rechtsbijstandverlener

– artikel 50

– artikelen 51 t/m 61

– amendement Van Ojik (21,II)

– artikel 62

– artikel 63

– amendement Van Ojik (21,III)

– artikel 64

– amendement Van Ojik (21,IV)

– artikel 65

– artikelen 66 en 67

– amendement Voortman (8,IV)

– artikel 68

– artikelen 69 t/m 98

– amendement Voortman (9,VI)

– amendement Voordewind/Groothuizen (13) over vreemdelingenbewaring als uiterste middel

– artikel 99

– artikel 100

– gewijzigd amendement Azmani/Van Toorenburg (18) over het opnemen van een evaluatiebepaling (invoegen artikel 100a)

– artikelen 101 t/m 108

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

34 309, nr. 23

– de motie-Fritsma over alle illegale vreemdelingen vastzetten

34 309, nr. 24

– de motie-Fritsma over een opt-out op het gebied van immigratie en asiel

34 309, nr. 25

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over gezinnen met kinderen op humane wijze meenemen

34 309, nr. 26

– de motie-Van Ojik over een deugdelijke motivatie van besluiten

34 309, nr. 27

– de motie-Van Ojik over een aparte afdeling in het beheersregime

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 933

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 929

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

34 929 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– amendement Hijink (10,I) over het toekennen van controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer (wijzigen opschrift)

– gewijzigd amendement Hijink (11,I) over het ontkoppelen van het verplicht eigen risico en de zorgkosten (wijzigen opschrift)

– gewijzigd amendement Hijink (13,I) over het verlagen van het verplicht eigen risico (wijzigen opschrift)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij (12,I) over het verlagen van het verplicht eigen risico voor 2019–2021 (wijzigen opschrift)

 • NB. Indien zowel 10,11 en/of 13 of 12 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– gewijzigd amendement Hijink (11,III en IV)

– gewijzigd amendement Hijink (13,III)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij (12,III)

– amendement Hijink (10,III) (invoegen onderdelen Aa en Ab)

– artikel I

– gewijzigd amendement Hijink (13,IV) (invoegen artikel Ia)

– artikel II

– artikel III

– artikel IV

– amendement Hijink (10,II)

– gewijzigd amendement Hijink (11,II)

– gewijzigd amendement Hijink (13,II)

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Van der Staaij (12,II)

 • NB. Indien zowel 10,11 en/of 13 of 12 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

34 929, nr. 14

– de motie-Ellemeet c.s. over een vervolgonderzoek naar het vermijden van vervolgzorg

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

De Voorzitter: dhr. Özdil wenst zijn motie op stuk nr. 168 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 338, nr. 166

– de motie-Bruins c.s. over voldoende aandacht en ondersteuning voor geesteswetenschappen

29 338, nr. 167

– de motie-Bruins c.s. over onderzoek naar herwaardering van vrije competitie

29 338, nr. 168 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Özdil over verbinding tussen Nationale Wetenschapsagenda en topsectorenbeleid

29 338, nr. 169

– de motie-Özdil over de inrichting van de inbeddingsgarantie

29 338, nr. 170

– de motie-Beertema over aanstellen van een ombudsman door de VSNU

29 338, nr. 171

– de motie-Van der Molen c.s. over kennisdeling met het mkb

29 338, nr. 172

– de motie-Van der Molen/Tielen over diversiteit bij de toekenning van wetenschapsmiddelen

29 338, nr. 173

– de motie-Futselaar over afspraken over de verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid

29 338, nr. 174

– de motie-Futselaar over wijziging van het bestedingsplan wetenschapsbudget

29 338, nr. 175

– de motie-Van Meenen over ondersteunen van universiteiten bij verwerven van patenten

29 338, nr. 176

– de motie-Tielen c.s. over voorkomen van zelfcensuur en beperking van diversiteit

29 338, nr. 177

– de motie-Tielen/Özdil over vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan R&D

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Cultuur

De Voorzitter: mw. Laan-Geselschap wenst haar motie op stuk nr. 229 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 820, nr. 223

– de motie-Asscher/Ellemeet over een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor kunst- en cultuurmakers

32 820, nr. 224

– de motie-Asscher c.s. over realiseren van een fatsoenlijke beloning voor kunst-en cultuurmakers

32 820, nr. 225

– de motie-Asscher/Ellemeet over het verkennen van mogelijkheden voor eerlijke tarieven en lonen

32 820, nr. 226

– de motie-Asscher/Bergkamp over uitwerking van de erfgoedmiddelen

32 820, nr. 227

– de motie-Ouwehand/Kwint over landelijke dekking van de regioprofielen

32 820, nr. 228

– de motie-Ouwehand/Kwint over vergemakkelijken van het lenen of kopen van muziekinstrumenten

32 820, nr. 229 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Laan-Geselschap over het delen van de Rijkscollectie met regionale musea

32 820, nr. 230

– de motie-Laan-Geselschap/Ellemeet over het uitbreiden van de BIS-termijn naar zes jaar

32 820, nr. 231

– de motie-Laan-Geselschap over een afstotingsplan voor de rijkscollectie volgend de Erfgoedwet

32 820, nr. 232

– de motie-Ellemeet/Asscher over bevorderen van het collectief onderhandelen in de muzieksector

32 820, nr. 233

– de motie-Ellemeet/Laan-Geselschap over stimuleringsregelingen gericht op betere samenwerking

32 820, nr. 234

– de motie-Ellemeet/Bergkamp over een goede verhouding tussen aanbodsubsidies en programmeringssubsidies binnen het Fonds Podiumkunsten

32 820, nr. 235

– de motie-Ellemeet over continueren van financiële stimuleringsmaatregelen voor minimaal twee jaar

32 820, nr. 236

– de motie-Geluk-Poortvliet over coproducties voor podia en festivals met meerjarig door het Rijk gesubsidieerde instellingen

32 820, nr. 237

– de motie-Geluk-Poortvliet/Rog over geen politieke voorkeuren benoemen voor de canon van de Nederlandse geschiedenis

32 820, nr. 238

– de motie-Bisschop/Laan-Geselschap over een actieplan voor energiebesparing in monumenten

32 820, nr. 239

– de motie-Bisschop/Laan-Geselschap over mogelijkheden voor vrijstelling van ozb-heffing voor monumenten

32 820, nr. 240

– de motie-Dik-Faber c.s. over monumenteigenaren beter ondersteunen bij verduurzamen van hun woning

32 820, nr. 241

– de motie-Dik-Faber/Geluk-Poortvliet over vrijwilligersorganisaties betrekken bij uitwerking van het erfgoedbeleid

32 820, nr. 242

– de motie-Bergkamp/Sjoerdsma over een nieuwe commissie om de canon tegen het licht te houden

32 820, nr. 243

– de motie-Bergkamp/Geluk-Poortvliet over onderzoeken hoe collectiemobiliteit ten goede kan komen aan stad- en streekmusea

32 820, nr. 244

– de motie-Bergkamp/Laan-Geselschap over bevorderen van collectiemobiliteit bij uitwerken van digitalisering

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de positie van regionale ziekenhuizen

27 295, nr. 156

– de motie-Van den Berg/Kerstens over een leefbaarheidstoets betrekken bij het kwaliteitskader spoedzorg

27 295, nr. 157

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over organiseren van netwerkbijeenkomsten en zorgtafels in krimpregio's

27 295, nr. 158

– de motie-Van Gerven/Van Kooten-Arissen over een beschikbaarheidstoeslag voor regionale ziekenhuizen

27 295, nr. 159

– de motie-Van Gerven/Van Kooten-Arissen over de klinische verloskundeafdelingen van Bethesda en Refaja

27 295, nr. 160

– de motie-Sazias c.s. over de dekking van de algemene ziekenhuizen

27 295, nr. 161

– de motie-Ellemeet c.s. over de oorzaken van de tekorten aan artsen in de regio

27 295, nr. 162

– de motie-Dik-Faber over de wijze waarop de IGJ de betrokkenheid van belanghebbenden meeweegt

27 295, nr. 163

– de motie-Kerstens over het leveren van maatwerk

27 295, nr. 164

– de motie-Kerstens/Van den Berg over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van ic's

27 295, nr. 165

– de motie-Van der Staaij/Ellemeet over toetsing van de nieuwe standaard

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten

21 501-02, nr. 1879 (overgenomen)

– de motie-Alkaya/Becker over uitzonderingen op de importheffing

21 501-02, nr. 1880

– de motie-Alkaya over alternatieven voor het huidige vrijhandelsbeleid

21 501-02, nr. 1882 (overgenomen)

– de motie-Becker/Amhaouch over bestrijden van oneerlijke handelspraktijken van China

21 501-02, nr. 1883

– de motie-Ouwehand/Thieme over een fundamentele herbezinning op internationale vrijhandel

21 501-02, nr. 1884

– de motie-Ouwehand over importheffingen op Amerikaans rundvlees

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders

De Voorzitter: mw. Becker wenst haar motie op stuk nr. 63 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 XVII, nr. 63 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Becker over voldoende toerusting van het CBF

34 775 XVII, nr. 64 (aangehouden)

– de motie-Becker over steekproefsgewijs praktijktoezicht

34 775 XVII, nr. 65 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul over het aantal vrouwen op topposities laten toenemen

34 775 XVII, nr. 66

– de motie-Van Weerdenburg/Edgar Mulder over intrekken van de anbi-status van Oxfam Novib

34 775 XVII, nr. 67

– de motie-Van Weerdenburg over direct stoppen met de subsidiëring van Oxfam Novib

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Van Dam wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 950-VI, nr. 10

– de gewijzigde motie-Van Dam over een J & V-breed loopbaan-en mobiliteitsbeleid

(gewijzigd)

34 950-VI, nr. 11

– de motie-Van Nispen over verhoging van het punttarief voor sociaal advocaten

34 950-VI, nr. 12

– de motie-Van Nispen over openheid over het uurtarief van advocaten voor ambtenaren

34 950-VI, nr. 13 (ingetrokken)

– de motie-Buitenweg over de toegang tot het recht van minder welvarende groepen

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

34 941, nr. 6

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 902

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

– artikelen 1 t/m 3

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

De Voorzitter: mw. Beckerman wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 902, nr. 4

– de motie-Ronnes c.s. over diversiteit bij de pilots aardgasvrij maken

34 902, nr. 5

– de motie-Van der Lee/Dik-Faber over de Stichting Schooldakrevolutie

34 902, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over een lagere minimumtemperatuur voor tapwater

34 902, nr. 7

– de motie-Wassenberg over duurzame warmte als norm voor de proeftuinen

34 902, nr. 8

– de motie-Wassenberg over energieneutrale wijken als norm voor de proeftuinen

34 902, nr. 9

– de motie-Wassenberg over een isolatienorm voor de proeftuinen

34 902, nr. 10

– de motie-Wassenberg over klimaatadaptie en vergroening van de wijk

34 902, nr. 11

– de motie-Wassenberg over mogelijkheden tot nestbouw als onderdeel van gebouwrenovatie

34 902, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Beckerman c.s. over kennis laagdrempelig bereikbaar maken

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 965, nr. 1

Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform de voorstellen van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

21. Stemmingen in verband met:

34 843, nr. 26

Brief van het presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550 VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

34 293, nr. 36

– de motie-Diks over duurzaamheidsmaatregelen voor de directe omgeving van het Binnenhof

34 293, nr. 37 (overgenomen)

– de motie-Diks over ondersteunen van plannen van Den Haag en Zuid-Holland om van het gas af te gaan

34 293, nr. 38

– de motie-Wassenberg/Beckerman over een aardgasvrij Binnenhof na de renovatie

34 293, nr. 39 (overgenomen)

– de motie-Wassenberg over betrekken van de Kamer bij verduurzamingskeuzes

34 293, nr. 40

– de motie-Wassenberg over extra budget voor verdere verduurzaming

34 293, nr. 41

– de motie-Middendorp over twee keer per jaar een rapportage over de stand van zaken

34 293, nr. 42

– de motie-Middendorp/Diks over openbaarmaking van documenten van het Rijksvastgoedbedrijf

34 293, nr. 43

– de motie-Van Eijs/Van der Graaf over de meerkosten en opbrengsten van mogelijke verduurzamingsmaatregelen

34 293, nr. 44

– de motie-Van Eijs/Van der Graaf over afbouwen van de afhankelijkheid van aardgas

34 293, nr. 45

– de motie-Beckerman over goede kinderopvang

34 293, nr. 46

– de motie-Kops over een sober alternatief

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 772

– de motie-Laçin over goede internationale treinverbindingen naar Europese steden

29 984, nr. 773 (aangehouden)

– de motie-Laçin over onderzoek naar rijden door rood sein

29 984, nr. 774 (aangehouden)

– de motie-Laçin over compensatie voor de btw-verhoging

29 984, nr. 775

– de motie-Laçin/Gijs van Dijk over het opladen van de ov-chipkaart

29 984, nr. 776

– de motie-Kröger/Ziengs over voorlopige toepassing van het vierlandenverdrag

29 984, nr. 777 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Sienot over zakenreizen zo veel mogelijk per internationale trein

29 984, nr. 778

– de motie-Kröger c.s. over een plan van aanpak voor opleiding en veiligheid

29 984, nr. 779 (overgenomen)

– de motie-Amhaouch c.s. over de landelijk uitgedunde dienstregeling

29 984, nr. 780 (aangehouden)

– de motie-Amhaouch/Ziengs over een actieplan voor de Betuwelijn

29 984, nr. 781

– de motie-Sienot/Jetten over gedifferentieerd rijden van goederenvervoer en onderzoek naar beperking hinder

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland

27 625, nr. 426

– de motie-Laçin/Kröger over hergebruik van zo schoon mogelijke grond uit de eigen omgeving

27 625, nr. 427

– de motie-Kröger/Laçin over een plan voor de lange termijn bij ontginning

27 625, nr. 428

– de motie-Kröger/Van Eijs over nieuwe richtlijnen voor het storten van bagger en grond

27 625, nr. 429

– de motie-Van Eijs c.s. over het voorkómen van plastic in slib

27 625, nr. 430 (overgenomen)

– de motie-Von Martels over het in kaart brengen van locaties waar slib is gestort

27 625, nr. 431 (overgenomen)

– de motie-Von Martels over de handreiking verondieping diepe plassen

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM

31 936, nr. 483

– de motie-Graus over gemaakte afspraken vastleggen in nieuwe, juridisch verankerde garanties

31 936, nr. 484

– de motie-Graus over een inspanningsverplichting om tot nieuwe juridisch verankerde garanties te komen

31 936, nr. 485

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over inzetten voor de Nederlandse publieke belangen die met KLM zijn gemoeid

31 936, nr. 486

– de motie-Amhaouch/Remco Dijkstra over de luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedsel

31 532, nr. 199

– de motie-De Groot c.s. over het verdwijnen van het Ik Kies Bewust-logo

31 532, nr. 200

– de motie-De Groot/Dik-Faber over voedsel als een volwaardig en zelfstandig onderdeel van het preventieakkoord

31 532, nr. 201

– de motie-De Groot/Diertens over kindermarketing vooral richten op producten uit de Schijf van Vijf

31 532, nr. 202 (aangehouden)

– de motie-De Groot over het ontwikkelen van kweekvlees ondersteunen

31 532, nr. 203

– de motie-Dik-Faber c.s. over het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen

31 532, nr. 204

– de motie-Ouwehand over het inzicht dat het verhogen van de btw op groente en fruit een slecht idee is

31 532, nr. 205

– de motie-Ouwehand over de aanbevelingen van de Rli voor voedselconsumptie overnemen

31 532, nr. 206

– de motie-Ouwehand over reclame voor vlees, zuivel en eieren inperken en/of verbieden

31 532, nr. 207

– de motie-Ouwehand over de voedselomgeving in Nederland gezonder, duurzamer en plantaardiger maken

31 532, nr. 208

– de motie-Graus over verplichte etikettering van halalproducten

31 532, nr. 209

– de motie-Graus/Wilders over verbod op ritueel gemartelde producten

31 532, nr. 210

– de motie-Futselaar/Moorlag over de effecten van verlaging van de btw op groente en fruit

31 532, nr. 211

– de motie-Futselaar/Moorlag over beperking van kindermarketing van ongezonde producten

31 532, nr. 212

– de motie-Moorlag/Futselaar over een maatregelenpakket voor het voedingspakket

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO GGZ

De Voorzitter: mw. Agema wenst haar motie op stuk nr. 411 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 424, nr. 410

– de motie-Van den Berg/De Lange over aanmeldwachttijden en behandelwachttijden binnen de treeknormen

25 424, nr. 411 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agema/Gerbrands over plegers van terreurmisdrijven geen «personen met verward gedrag» meer noemen

25 424, nr. 412

– de motie-De Lange/Van den Berg over het aanleveren van wachtijdinformatie

25 424, nr. 413

– de motie-Hijink over budgetplafonds voor zorgaanbieders

25 424, nr. 414

– de motie-Hijink over geen rol voor de ROM als afrekeninstrument

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fiscale agenda

32 140, nr. 37

– de motie-Snels c.s. over onderzoek naar de consequenties van de afschaffing van de dividendbelasting

32 140, nr. 38

– de motie-Van Raan over mogelijke negatieve gevolgen van de landbouwvrijstelling voor het milieu

32 140, nr. 39

– de motie-Van Raan over landbouwvrijstelling inzetten voor omschakeling naar duurzame landbouw

32 140, nr. 40

– de motie-Van Raan over fiscale vergroening

32 140, nr. 41

– de motie-Van Raan over het invoeren van een vliegbelasting

32 140, nr. 42

– de motie-Van Raan over een accijnsheffing op vlees

32 140, nr. 43

– de motie-Van Rooijen over het evalueren van het fiscaal participatiebeleid

32 140, nr. 44

– de motie-Leijten over het instellen van een vermogensregister

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit

30 175, nr. 294 (aangehouden)

– de motie-Kröger over extra luchtvervuiling door sjoemeldiesels

30 175, nr. 295

– de motie-Kröger/Van Brenk over gevolgen van de blootstelling aan ultrafijnstof rond Schiphol

30 175, nr. 296

– de motie-Wassenberg over krimp van de veestapel als instrument in het luchtkwaliteitsbeleid

30 175, nr. 297

– de motie-Wassenberg over stoppen met subsidies voor pelletkachels en biomassaketels

30 175, nr. 298

– de motie-Van Brenk/Kröger over verlaging van de Europese normen voor luchtkwaliteit

Stemmingen

30. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

De Voorzitter: dhr. Van Nispen trekt zijn motie op stuk nr. 30 in en wenst zijn motie op stuk nr. 29 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 843, nr. 29 (gewijzigd, was nr. 20 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek

34 843, nr. 30 (gewijzigd, was nr. 21 en ingetrokken)

– de gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over de bereikte effecten van aanbevelingen

31. Debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32. Debat over de groeiende filedruk met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. Debat over problemen bij het innen van de belastingen (debat in 1 termijn) met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

35. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

36. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

37. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

38. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

39. VAO Reclassering (AO d.d. 17/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

40. VAO ICT (AO d.d. 13/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–32, nr. 1110

41. VSO Landbouw- en Visserijraad 3 tot 5 juni 2018 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 542

42. Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (1e termijn Kamer)

33 812

43. Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008

34 683

44. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet

34 847

45. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)

Langetermijnagenda

26, 27 en 28 juni (week 26)

– Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

– VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28 973, nr. 199)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06)

– VAO NVWA (AO d.d. 14/06)

34 699 (voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid)

34 650 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)) (voortzetting)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 878 (Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers))

34 910 (Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018))

34 903 (Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord))

34 675 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten))

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2018 (34 960)

6 juli t/m 3 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

4, 5 en 6 september (week 36)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

8. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

9. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

11. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

12. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

13. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

14. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

15. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

16. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

18. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

19. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

20. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

21. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

22. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

23. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

24. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

25. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

26. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

27. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

28. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

29. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

30. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

31. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

32. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

33. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

34. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

35. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

36. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

37. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

38. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

39. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

40. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

41. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

42. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

43. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

44. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

45. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

46. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

47. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

48. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

49. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

50. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

51. Debat over de versterkingsoperatie in Groningen (Minister EZK)

52. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

53. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

54. Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

55. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

56. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

58. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

59. Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank (Van der Staaij) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

3. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK)

6. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

7. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

12. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

15. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

17. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

19. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

21. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

23. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

25. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

26. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

27. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

28. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

30. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

31. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

32. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

33. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

34. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

36. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

37. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

38. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

39. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

40. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

41. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

46. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

47. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

48. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

49. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

51. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

52. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

53. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

55. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

56. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

57. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

58. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

59. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

60. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

61. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

63. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

64. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

66. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

67. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

69. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

70. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

71. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

72. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

74. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

75. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

76. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

77. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

78. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

79. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

81. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

82. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

83. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

84. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

85. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

87. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

88. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

89. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

90. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

91. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

92. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

93. Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

94. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

95. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

96. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

97. Dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de Minister-President over het afschaffen van de dividendbelasting (Asscher) (Minister-President)

98. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

99. Dertigledendebat over de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (De Groot) (Minister LNV)

100. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

101. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

102. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

103. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

104. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President in het Europees parlement dat rijke landen meer kunnen afdragen (Leijten)(Minister-President)

105. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

106. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

107. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

108. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

109. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop

(Kamerstuk 34 884)

Maandag 25 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de nota van het lid Koopmans: «Onderlinge privacy» (Kamerstuk 34 926)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Donderdag 28 juni van 16.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de nota «Investeren in Perspectief» (Kamerstuk 34 952)

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven