Agenda opgesteld 28 mei 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 juni

14.00 uur

Woensdag 4 juni

10.15 uur

Donderdag 5 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over de inzet van het kabinet ten aanzien van een eerste gedachtewisseling over de Europese agenda voor de komende periode

21 501-20, nr. 867

– de motie-Omtzigt over actief verzet tegen de IORP-2 richtlijn

21 501-20, nr. 869

– de motie-Segers/Rebel over een prioriteit maken van de bestrijding van mensenhandel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 834

Wijziging van de Wet milieubeheer (jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer, hernieuwbare brandstofeenheden en elektronisch register hernieuwbare energie vervoer)

33 834 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I, onderdelen A en B

– gewijzigd amendement Van Gerven (13,I)

– amendement Van Veldhoven (9)

– gewijzigd amendement Van Gerven (13,II)

– amendement Van Gerven (16,I)

Indien 16 verworpen:

– amendement Van Veldhoven (8)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Van Veldhoven (10)

– onderdeel G

– onderdeel H

– gewijzigd amendement Van Gerven (13, III) (invoegen onderdeel I)

– amendement Van Gerven (16,II) (invoegen onderdeel I)

– amendement Van Gerven (14) (invoegen onderdeel I)

N.B.I: Indien de amendementen 13, 14 en 16 allen worden aangenomen, of de amendementen 13 en 14 worden aangenomen en 16 wordt verworpen, worden de teksten verwerkt in één onderdeel I, dat luidt:

I

In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.2.2.1, eerste lid,» ingevoegd «9.2.2.6a,» en wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.7.1.2, 9.7.1.3, 9.7.2.1, 9.7.4.7, tweede lid, 9.7.4.12a, vierde lid, 9.7.4.14, tweede lid,».

N.B.II: Indien de amendementen 14 en 16 worden aangenomen en 13 wordt verworpen, wordt 16,II niet in de wettekst verwerkt.

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven verzoekt haar motie op stuk nr. 19 aan te houden. Dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 15 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 834, nr. 15 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven/Van Veldhoven over een analyse van de douanegegevens

33 834, nr. 17

– de motie-Jan Vos over onderzoek naar de obstakels voor transparantie van de brandstoffenmix

33 834, nr. 18

– de motie-Van Veldhoven c.s. over inzichtelijk maken welke hoeveelheden ruwe olie worden geïmporteerd

33 834, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Van Gerven over de mogelijkheid om op nationaal niveau striktere percentages te hanteren dan op Europees niveau

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet

17 050, nr. 475

– de motie-Karabulut c.s. over wijzigingsvoorstellen die recht doen aan de bezwaren van werkzoekenden, de Ombudsman en uitvoeringsinstanties

17 050, nr. 476

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over concrete uitwerking van de criteria voor verwijtbaarheid

Stemmingen

7. Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de benoeming van een Nationale ombudsman

33 825, nr. 3

De Voorzitter: ik stel voor om, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen, en met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663,

dhr. mr. G.H.N.L. van Woerkom conform de voordracht van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te benoemen tot Nationale ombudsman.

Stemmingen

8. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Zorg voor niet gehouden dieren

28 286, nr. 659

– de motie-Graus over een convenant tussen groene BOA’s en de Nationale Politie

28 286, nr. 660

– de motie-Graus over inzet van de Nationale Politie tegen zwaar bewapende stropers

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen (toekomstgerelateerde onderwerpen)

32 043, nr. 207

– de motie-Klein over een waardevast pensioen als uitgangspunt in het nieuwe Financieel Toetsingskader

32 043, nr. 208 (aangehouden)

– de motie-Klein over eventuele schadeloosstelling van gedupeerden van de afkoop van een klein pensioen

32 043, nr. 209

– de motie-Klein over handhaven van de MKOB

32 043, nr. 210

– de motie-Omtzigt over het tijdstip van de afkoop van pensioenen

32 043, nr. 211

– de motie-Omtzigt over een oplossing voor mensen die benadeeld zijn bij hun afkoopsom

32 043, nr. 212

– de motie-Madlener over het niet verhogen van de pensioenleeftijd

32 043, nr. 213 (aangehouden)

– de motie-Schut-Welkzijn over de inkooptermijn voor AOW-rechten verhogen naar zeven jaar

32 043, nr. 214

– de motie-Ulenbelt over oplossingen voor werknemers met een inkomensgat tussen hun 65ste en de nieuwe AOW-leeftijd

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

24 587, nr. 581

– de motie-Helder over maatregelen die voorkomen dat gevangenen kunnen ontsnappen

24 587, nr. 582

– de motie-Helder over geen voorwaardelijke invrijheidstelling bij gevangenisstraf langer dan één jaar

24 587, nr. 583 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Kooiman over informatie over de aanvullende maatregelen in het gevangeniswezen

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

25 764, nr. 80

– de motie-Van Toorenburg/Taverne over grotere transparantie inzake tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters

29 023, nr. 169 (aangehouden)

– de motie-Smaling/Agnes Mulder over een onderzoek naar obstakels voor de introductie van kwartiertarieven

29 023, nr. 170

– de motie-Klever over het annuleren van de grootschalige uitrol van de slimme meter

29 023, nr. 171

– de motie-Jan Vos over oneigenlijke concurrentie van netbeheerders bij de uitrol van de slimme meter

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

26 448, nr. 512

– de motie-Schut-Welkzijn/Dijkgraaf over opzeggen van het socialezekerheidsverdrag met Marokko

26 448, nr. 513

– de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over aanscherpen van de autorisatie-eisen voor Suwinet

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2013

33 930, nr. 3

– de motie-Merkies over gerealiseerde koopkrachtcijfers in de jaarverslagen

33 930, nr. 4

– de motie-Merkies c.s. over een integraal beoordelingsmoment

33 930, nr. 5 (ingetrokken)

– de motie-Van Hijum over het inrichten van een openbaar subsidieregister

33 930, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum over de toetsing van de SDE+-regeling aan rijksregels en voorwaarden voor subsidieverstrekking

33 930, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Van Hijum over openbaar en toegankelijk maken van alle overheidsuitgaven op transactieniveau

33 930, nr. 8

– de motie-Tony van Dijck over verantwoorden van subsidies tot 125.000 euro

33 930, nr. 9

– de motie-Tony van Dijck over per direct terugdraaien van de accijnsverhogingen op lpg en diesel

33 930, nr. 10

– de motie-Tony van Dijck/Klever over inzetten van bovenmatige reserves van zorgverzekeraars voor verlaging van de zvw-premies

33 930, nr. 11

– de motie-Tony van Dijck over een substantiële lastenverlichting

33 930, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven/Schouten over het instellen van een tijdelijke commissie

33 930, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Schouten/Van Veldhoven over onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de reikwijdte van het budgetrecht

33 930, nr. 14

– de motie-Van Tongeren over stopzetten van de subsidie voor de co-vergisters

33 930, nr. 15

– de motie-Van Tongeren over een heldere definitie van- en indicatoren voor de pijler duurzame groei

33 930, nr. 16

– de motie-Bontes/Van Klaveren over verlaging van de BTW en invoering van een lage vlaktaks

33 930, nr. 17

– de motie-Bontes/Van Klaveren over besteden van minimaal 2 procent van het nationaal inkomen aan defensie

15. Debat over schaliegas met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. VAO Woningmarkt en Huursector (AO d.d. 14/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

20. VAO Illegale immigratie (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

33 846

21. Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 691

22. Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

33 913

23. Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

33 850

24. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

33 871

25. Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)

33 906

26. Goedkeuring van de op 30 oktober 2009 te Londen tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

33 907

27. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met de uitvoering van de op 30 oktober 2009 tot stand gekomen wijziging van artikel 6 van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van de verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.3(4) (Trb. 2011, 72)

Dinsdag 10 juni

14.00 uur

Woensdag 11 juni

10.15 uur

Donderdag 12 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht

27 428, nr. 273

– de motie-Van Gerven over volledige kwekersvrijstelling bepleiten in Europa

27 428, nr. 274

– de motie-Van Gerven over een gekwalificeerde meerderheid in de Raad als voorwaarde voor een nieuwe teelttoelating

27 428, nr. 275

– de motie-Van Gerven over een labelingsplicht voor cisgenese

27 428, nr. 276

– de motie-Van Gerven over het nieuwe compromisvoorstel nationale bevoegdheid gentech

27 428, nr. 277

– de motie-Ouwehand over niet instemmen met het voorliggende teeltvoorstel

27 428, nr. 278

– de motie-Ouwehand over aansluiting bij de rechtszaak van Zweden tegen de Europese Commissie

27 428, nr. 279

– de motie-Geurts over het scenario voor en onderzoek naar de uitgebreide veredelingsvrijstelling

27 428, nr. 280

– de motie-De Liefde/Jacobi over een gelijk speelveld bevorderen door onder andere een ruimere veredelingsvrijstelling

– VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04)

– VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen (29 984, nr. 470)

– VAO Politietrainingsmissie Afghanistan (AO d.d. 15/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05)

– VAO Burundi en Rwanda (AO d.d. 21/05)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 911 (Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingscentra)

33 838 (Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014–2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 615 (Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123))

33 863 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014))

33 837 (Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001))

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 juni (week 25)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

33 328 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President) (24 juni)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 168 (Wijziging van de Wet cliëntenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

1, 2 en 3 juli (week 27)

Nog te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50) (commissie voert nog nader schriftelijk overleg)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris+ Minister VWS)

4. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

5. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

6. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

8. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

9. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

10. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

11. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

12. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

13. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

14. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

15. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (Ulenbelt) (Minister SZW en Minister EZ)

18. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

20. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

21. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (Minister VWS)

22. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

23. Debat over de brandstofaccijnzen (Omtzigt) (Staatssecretaris van Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

4. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

11. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

16. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

17. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

19. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

20. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

21. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

22. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (Staatssecretaris V&J)

23. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over de suïcide van een bewoner van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

25. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de instemming van het College Financieel Toezicht voor een leningsverzoek van Curaçao terwijl de begroting niet op orde is (Bosman) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (33 685)

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven