97 (1996) Nr. 4

A. TITEL

Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972;

(met Bijlagen)

Londen, 7 november 1996

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol zijn geplaatst in Trb. 1998, 134.

Voor de Engelse tekst van de wijziging van Bijlage I bij het Protocol van 2 november 2006 zie Trb. 2008, 200.


Op 30 oktober 2009 is te London een wijziging van artikel 6 van het Protocol tot stand gekomen. De Engelse tekst van de in Resolutie LP.3(4) vervatte wijziging luidt als volgt:

Resolution LP.3(4)
On the Amendment to Article 6 of the London Protocol

(Adopted on 30 October 2009)

The fourth meeting of Contracting Parties to the 1996 Protocol to the Convention on the prevention of marine pollution by dumping of wastes and other matter 1972,

Recalling the objectives of the 1996 Protocol to the London Convention (“London Protocol”) that include the protection and preservation of the marine environment from all sources of pollution;

Reiterating the serious concern regarding the implications for the marine environment of climate change and ocean acidification, as a result of elevated levels of carbon dioxide in the atmosphere;

Welcoming the adoption and entry into force of the amendment to include the sequestration of carbon dioxide streams in sub-seabed geological formations in Annex 1 to the London Protocol, as set out in Resolution LP.1(1);

Recalling that Resolution LP.1(1) recognized that carbon dioxide capture and sequestration should not be considered as a substitute to other measures to reduce carbon dioxide emissions, but considered such sequestration as one of a portfolio of options to reduce levels of atmospheric carbon dioxide and as an important interim solution;

Noting that not all countries have suitable sub-seabed geological formations for the sequestration of carbon dioxide streams;

Welcoming the work of the Legal and Technical Working Group on Transboundary CO2 Sequestration Issues and its conclusions, as set out in its report LP/CO2 1/8;

Welcoming further the work of the Intersessional Correspondence Group on Transboundary CO2 Sequestration Issues and its conclusions, as set out in its report LC 31/5;

Reiterating the agreement of Contracting Parties in 2008 that the London Protocol should not constitute a barrier to the transboundary movement of carbon dioxide streams to other countries for disposal as a measure to mitigate climate change and ocean acidification;

Emphasizing that this resolution should not be interpreted as legitimizing the export of any other waste or other matter to other countries for disposal;

Emphasizing also that Contracting Parties should ensure that the long distance export of carbon dioxide streams between UN regions is reduced to the minimum consistent with the protection and preservation of the marine environment from all sources of pollution, taking into account the special position of developing countries;

Stressing that the accountability for compliance with the provisions of the Protocol will rest with the Contracting Party in the case of export to non-Contracting Parties;

Noting that the transboundary movement of carbon dioxide after injection (migration) is not export for dumping and therefore not prohibited by Article 6; and

Stressing that management of shared formations is an important issue that should be addressed to ensure appropriate environmental protection;

 • 1. Adopts the following amendment to Article 6 of the London Protocol, in accordance with Article 21 of the Protocol, as set out in the Annex to this resolution; and

 • 2. Invites the Scientific Group under the London Protocol in collaboration with the Scientific Group under the London Convention to consider the need for amendments to the Specific Guidelines for Assessment of Carbon Dioxide Streams for Disposal into Sub-seabed Geological Formations, to provide further specific guidance in cases of export of such streams to other countries for disposal and issues related to the management of transboundary movement of carbon dioxide after injection.


Annex
Amendment to Article 6 of the London Protocol

Add “1” before: Contracting Parties shall not allow the export of wastes or other matter to other countries for dumping or incineration at sea.

Add a new paragraph 2 as follows:

 • “2 Notwithstanding paragraph 1, the export of carbon dioxide streams for disposal in accordance with annex 1 may occur, provided that an agreement or arrangement has been entered into by the countries concerned. Such an agreement or arrangement shall include:

  • 2.1 confirmation and allocation of permitting responsibilities between the exporting and receiving countries, consistent with the provisions of this Protocol and other applicable international law; and

  • 2.2 in the case of export to non-Contracting Parties, provisions at a minimum equivalent to those contained in this Protocol, including those relating to the issuance of permits and permit conditions for complying with the provisions of annex 2, to ensure that the agreement or arrangement does not derogate from the obligations of Contracting Parties under this Protocol to protect and preserve the marine environment.

  A Contracting Party entering into such an agreement or arrangement shall notify it to the Organization.”


C. VERTALING

Zie Trb. 2000, 27 en Trb. 2008, 200.

In Trb. 2000, 27 dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

In de gehele tekst dienen de woorden „Partij” en „Partijen” te worden vervangen door respectievelijk „verdragsluitende partij” en „verdragsluitende partijen”.

Op blz. 11, in artikel 16, tweede lid, dient in de laatste volzin het woord „Partij” te worden vervangen door „partij”.

Op blz. 15, in artikel 23 dient het woord „Partij” te worden vervangen door „partij”.

Op blz. 16, in artikel 26, tweede lid, dient in de tweede regel voor de woorden „ten aanzien van” „bij dit Protocol” te worden ingevoegd.

In Trb. 2008, 200 dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, in de titel van Resolutie LP.1(1) dienen de woorden „het amendement” te worden vervangen door „de wijziging”; in de tweede overweging van Resolutie LP.1(1) dienen de woorden „het beschermen en het behoeden” te worden vervangen door „de bescherming en het behoud” en dienen de woorden „, respectievelijk voor,” en „daarvan” te worden geschrapt.

Op blz. 6, dient voor de zin beginnend met „Kooldioxidestromen bedoeld in lid 1.8 …” „4.” te worden ingevoegd.


De vertaling van Resolutie LP.3(4) van 30 oktober 2009, houdende een wijziging van artikel 6 van het Protocol, luidt als volgt:

Resolutie LP.3(4)
Inzake de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen

(Aangenomen op 30 oktober 2009)

De vierde Vergadering van de verdragsluitende partijen bij het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972,

Herinnerend aan de doelstellingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag van Londen („Protocol van Londen”) waaronder de bescherming en het behoud van het mariene milieu tegen alle bronnen van verontreiniging;

Opnieuw grote bezorgdheid uitsprekend over de gevolgen voor het mariene milieu van de klimaatverandering en de verzuring van de oceanen als gevolg van een verhoogd kooldioxidegehalte in de atmosfeer;

Verheugd over de aanneming en de inwerkingtreding van de wijziging om de opslag van kooldioxidestromen in geologische formaties in de ondergrond van de zee toe te voegen aan bijlage 1 bij het Protocol van Londen, zoals vervat in resolutie LP.1(1);

In herinnering roepend dat in resolutie LP.1(1) erkend werd dat de opvang en opslag van kooldioxide niet mag worden beschouwd als substituut voor andere maatregelen om kooldioxide-emissies te verminderen, maar dat hierin wel overwogen werd dat deze opslag één van een reeks van mogelijkheden is om het kooldioxidegehalte in de atmosfeer te verminderen en een belangrijke tijdelijke oplossing is;

Opmerkend dat niet alle landen beschikken over geschikte geologische formaties in de ondergrond van de zee voor de opslag van kooldioxidestromen;

Waardering uitsprekend voor het werk van de Juridische en Technische Werkgroep inzake grensoverschrijdende kwesties betreffende CO2-opslag en zijn conclusies, zoals vervat in zijn rapport LP/CO2 1/8;

Voorts waardering uitsprekend voor het werk van de Intersessionele correspondentiegroep inzake kwesties betreffende grensoverschrijdende CO2-opslag en zijn conclusies, zoals vervat in zijn rapport LC 31/5;

Herinnerend aan de afspraak tussen de verdragsluitende partijen in 2008 dat het Protocol van Londen geen belemmering mag vormen voor de grensoverschrijdende overbrenging van kooldioxidestromen naar andere landen met het doel zich hiervan te ontdoen als een maatregel om de klimaatverandering en de verzuring van de oceanen te beperken;

Benadrukkend dat deze resolutie niet mag worden opgevat als het legitimeren van de uitvoer van enig ander afval of enige andere stoffen naar andere landen met als doel zich hiervan te ontdoen;

Tevens benadrukkend dat de verdragsluitende partijen dienen te waarborgen dat de uitvoer over lange afstand van kooldioxidestromen tussen VN-regio's wordt beperkt tot het minimum dat verenigbaar is met de bescherming en het behoud van het mariene milieu tegen alle bronnen van verontreiniging, rekening houdend met de bijzondere positie van ontwikkelingslanden;

Benadrukkend dat de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bepalingen van het Protocol bij de verdragsluitende partij berust in geval van uitvoer naar niet-verdragsluitende partijen;

Opmerkend dat de grensoverschrijdende overbrenging van kooldioxide na injectie (migratie) geen uitvoer ten behoeve van storting is en derhalve niet door artikel 6 verboden wordt; en

Benadrukkend dat het beheer van gedeelde formaties een belangrijke kwestie is die aangepakt dient te worden teneinde adequate bescherming van het milieu te waarborgen;

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 21 van het Protocol, de volgende wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen aan, zoals vervat in de Bijlage bij deze resolutie; en

 • 2. Verzoekt de Wetenschappelijke Groep van het Protocol van Londen in samenwerking met de Wetenschappelijke Groep van het Verdrag van Londen de noodzaak te bezien van wijzigingen van de Specifieke Richtsnoeren voor de beoordeling van kooldioxidestromen voor opslag in geologische formaties in de ondergrond van de zee, teneinde aanvullende specifieke richtlijnen te geven in geval van uitvoer van dergelijke stromen naar andere landen met als doel zich hiervan te ontdoen en andere kwesties die betrekking hebben op het beheer van de grensoverschrijdende overbrenging van kooldioxide na injectie.


Bijlage
Wijziging van artikel 6 bij het Protocol van Londen

Voeg „1” toe voor: De verdragsluitende partijen staan de uitvoer van afval of andere stoffen naar andere landen voor het storten in of verbranden op zee niet toe.

Voeg de volgende nieuwe paragraaf 2 toe:

 • „2. Niettegenstaande het eerste lid kan de uitvoer van kooldi oxidestromen met als doel zich hiervan te ontdoen in overeenstemming met bijlage 1 plaatsvinden, op voorwaarde dat er een overeenkomst of regeling tussen de betrokken landen is. Een dergelijke overeenkomst of regeling omvat:

  • 2.1 de bevestiging en toewijzing van verantwoordelijkheden voor het verstrekken van vergunningen tussen de uitvoerende en ontvangende landen, in overeenstemming met de bepalingen van dit Protocol en andere toepasselijk internationaal recht; en

  • 2.2 in het geval van uitvoer naar niet-verdragsluitende partijen, bepalingen die minimaal gelijk zijn aan die in dit Protocol, met inbegrip van bepalingen inzake de afgifte van vergunningen en vergunningsvoorwaarden voor het voldoen aan de bepalingen van bijlage 2, teneinde te waarborgen dat de overeenkomst of regeling niet afwijkt van de verplichtingen van de verdragsluitende partijen uit hoofde van dit Protocol om het mariene milieu te beschermen en te behouden.

  Een verdragsluitende partij die een dergelijke overeenkomst sluit of regeling aangaat brengt deze ter kennis van de Organisatie.”


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2008, 200.

De wijziging van artikel 6 van het Protocol van 30 oktober 2009 behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de wijziging kan worden gebonden.

E. PARTIJGEGEVENS

Ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring van en toetreding tot het Protocol is voorzien in artikel 24, tweede lid.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Angola

 

04-10-01

T

24-03-06

   

Argentinië

06-11-97

         

Australië

25-03-98

04-12-00

R

24-03-06

   

Barbados

 

25-07-06

T

24-08-06

   

België

27-03-98

13-02-06

R

24-03-06

   

Brazilië

05-02-98

         

Bulgarije

 

25-01-06

T

24-03-06

   

Canada

 

15-05-00

T

24-03-06

   

China

23-03-98

29-09-06

R

29-10-06

   

Denemarken

 

17-04-97

O

24-03-06

   

Duitsland

11-09-97

16-10-98

R

24-03-06

   

Egypte

 

26-05-04

T

24-03-06

   

Finland

31-03-98

         

Frankrijk

 

07-01-04

T

24-03-06

   

Georgië

 

18-04-00

T

24-03-06

   

Ghana

 

02-06-10

T

02-07-10

   

Ierland

 

26-04-01

T

24-03-06

   

IJsland

31-03-98

21-05-03

R

24-03-06

   

Italië

 

13-10-06

T

12-11-06

   

Japan

 

02-10-07

T

01-11-07

   

Jemen

 

24-01-11

T

23-02-11

   

Kenia

 

14-01-08

T

13-02-08

   

Luxemburg

 

21-11-05

T

24-03-06

   

Marokko

11-12-97

         

Marshalleilanden, de

 

09-05-08

T

08-06-08

   

Mexico

 

22-02-06

T

24-03-06

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

27-03-98

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

24-09-08

R

24-10-08

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Nieuw-Zeeland

08-12-97

30-07-01

R

24-03-06

   

Nigeria

 

01-10-10

T

31-10-10

   

Noorwegen

30-03-98

16-12-99

R

24-03-06

   

Saint Kitts en Nevis

 

07-10-04

T

24-03-06

   

Saudi-Arabië

 

02-02-06

T

24-03-06

   

Sierra Leone

 

10-03-08

T

09-04-08

   

Slovenië

 

03-03-06

T

02-04-06

   

Spanje

30-03-98

24-03-99

R

24-03-06

   

Suriname

 

11-02-07

T

13-03-07

   

Tonga

 

18-09-03

T

24-03-06

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

T

24-03-06

   

Vanuatu

 

18-02-99

T

24-03-06

   

Verenigd Koninkrijk, het

22-09-97

15-12-98

R

24-03-06

   

Verenigde Staten van Amerika, de

31-03-98

         

Zuid-Afrika

 

23-12-98

T

24-03-06

   

Zuid-Korea

 

22-01-09

T

21-02-09

   

Zweden

09-09-97

16-10-00

R

24-03-06

   

Zwitserland

30-03-98

08-09-00

R

24-03-06

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

29-10-2006

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Groenland

24-03-2006

 

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

24-03-2006

 

Britse Maagdeneilanden

24-03-2006

 

Caymaneilanden

24-03-2006

 

Falklandeilanden

24-03-2006

 

Guernsey

24-03-2006

 

Jersey

24-03-2006

 

Man

24-03-2006

 

Montserrat

24-03-2006

 

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

24-03-2006

 

Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden

24-03-2006

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

China, 29 september 2006

 • 1. With regard to Article 16.2 and 16.5 of the Protocol, if the People's Republic of China becomes a party to a dispute concerning the interpretation and application of the Protocol, including the interpretation and application of Article 3.1 and 3.2, the Arbitral Procedure set forth in Annex 3 of the Protocol shall only be applied with written consent of the Government of the People's Republic of China.

 • 2. Unless otherwise notified by the Government of the People's Republic of China, the Protocol shall not apply to the Macau Special Administrative Region of the People's Republic of China.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 24 september 2008

...that for the Kingdom of the Netherlands in Europe the authority for the issuance of permits and reporting is:

The Minister of Transport, Public Works and Water Management

P.O. Box 20901

2500 EX The Hague

The Netherlands

Nieuw-Zeeland, 30 juli 2001

That, consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depository on the basis of appropriate consultation with that territory.

Noorwegen, 16 december 1999

 • 1. In accordance with Article 10, paragraph 5 of the Protocol, the Kingdom of Norway hereby declares that it will apply the provisions of this Protocol to such Norwegian vessels and aircraft as are referred to in paragraph 4.

 • 2. In accordance with Article 16, paragraph 5 of the Protocol, the Kingdom of Norway hereby notifies the Secretary-General that, when the Kingdom of Norway is a party to a dispute about the interpretation or application of Article 3.1 or 3.2, its consent will be required before the dispute may be settled by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3.

Zuid-Korea, 22 januari 2009

The Republic of Korea accepts the prohibition of the dumping of any wastes or other matter as set out in Article 4.1.1 of the 1996 London Protocol to the 1972 London Convention and the exceptions thereto as listed in Annex 1 to the Protocol, with the exception of bauxite residues for which it will be necessary to retain the option of dumping at sea until 31 December 2015, as set out in the Marine Environment Management Act of the Republic of Korea.

Under no circumstances will the Government of the Republic of Korea permit the dumping at sea of bauxite residues beyond 31 December 2015.

The Government of the Republic of Korea will make every effort to phase out the dumping at sea of bauxite residues before 31 December 2015, as and when alternatives to dumping of these wastes become available.

The Government of the Republic of Korea will monitor the impact of dumping bauxite residues at sea to ensure that this practice is environmentally acceptable and report the outcome of these monitoring activities to future meetings of the 1996 London Protocol.

Zweden, 16 oktober 2000

Referring to paragraphs 10.4 and 5 of the Protocol, Sweden shall apply the provisions of this Protocol to its vessels and aircraft referred to in paragraph 10.4, recognizing that only Sweden may enforce those provisions against such vessels.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2008, 200.

De wijziging van artikel 6 van het Protocol van 30 oktober 2009 zal ingevolge artikel 21 van het Protocol van kracht worden voor de partijen die haar hebben aanvaard op de zestigste dag nadat twee derde van de partijen een akte van aanvaarding van de wijziging bij de Organisatie hebben nedergelegd.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 1998, 134 en Trb. 2008, 200.

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 57

     

Titel

:

Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie

Genève, 6 maart 1948

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 26

     

Titel

:

Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

Montego-Bay, 10 december 1982

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 77

Uitgegeven de vijftiende april 2011.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

Naar boven