Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 6 september 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 september

14.00 uur

Woensdag 11 september

10.15 uur

Donderdag 12 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wmo

29 538, nr. 300 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over bij pgb-aanvragen altijd in uren en tegen toereikende tarieven beschikken

29 538, nr. 301 (aangehouden)

– de motie-Kerstens/Hijink over een concreet plan Aanpak zorgcowboys in de Wmo

29 538, nr. 302

– de motie-Kerstens over het nader uitwerken van het uitgangspunt van langjarige beschikkingen afgeven

29 538, nr. 303

– de motie-Hijink over het voorkomen van bureaucratie bij resultaatgericht indiceren

29 538, nr. 304

– de motie-Renkema over een onafhankelijk en gemeenschappelijk indicatiekader voor ambulante begeleiding

29 538, nr. 305

– de motie-Slootweg/Geluk-Poortvliet over recht doen aan de uitkomsten van bezwaar- en beroepsprocedures

29 538, nr. 306

– de motie-Slootweg/Geluk-Poortvliet over de administratieve lastendruk tot een minimum beperken

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

De Voorzitter: mw. Kuik wenst haar motie op stuk nr. 429 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 793, nr. 410

– de motie-Van Gerven c.s. over een tabaksverslavingsfonds met wettelijke bijdrage van de tabaksindustrie

32 793, nr. 411

– de motie-Van Gerven c.s. over een vergunningenstelsel voor tabaksverkoop

32 793, nr. 412

– de motie-Van Gerven over wetgeving voor maximale hoeveelheden vet, zout en suiker

32 793, nr. 413

– de motie-Ouwehand over verlagen van de btw op groente en fruit naar het laagst mogelijke tarief

32 793, nr. 414

– de motie-Ouwehand c.s. over de aanbevelingen van de Rli voor het gezonder en duurzamer maken van de voedselconsumptie

32 793, nr. 415

– de motie-Ouwehand c.s. over plannen om de voedselomgeving gezonder en duurzamer te maken

32 793, nr. 416

– de motie-Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

32 793, nr. 417

– de motie-Dik-Faber/Diertens over onafhankelijke reductiedoelen voor zout, vet en suiker

32 793, nr. 418 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber/Kuik over onderzoeken van wettelijke mogelijkheden voor een verkoopverbod op lachgas

32 793, nr. 419

– de motie-Renkema/Ploumen over het verplichten van de Nutriscore

32 793, nr. 420 (aangehouden)

– de motie-Renkema/Van Kooten-Arissen over gratis biologische lunch in primair en voortgezet onderwijs

32 793, nr. 421

– de motie-Renkema/Ploumen over verlagen van het btw-tarief op groente en fruit naar 6%

32 793, nr. 422

– de motie-Renkema c.s. over verhogen van de sigarettenprijs naar € 10 per pakje

32 793, nr. 423

– de motie-Ploumen over extra aandacht voor mensen met de grootste gezondheidsachterstand

32 793, nr. 424

– de motie-Ploumen/Renkema over verschillende varianten van een suikertaks uitwerken

32 793, nr. 425

– de motie-Ploumen c.s. over een algeheel verbod op kindermarketing

32 793, nr. 426

– de motie-Ploumen c.s. over onderzoek naar de effecten van de tabakslobby

32 793, nr. 427

– de motie-Kuik/Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten

32 793, nr. 428 (aangehouden)

– de motie-Kuik/Dik-Faber over wettelijk aan banden leggen van de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik

32 793, nr. 429 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuik/Dik-Faber over het effectief terugdringen van drugsgebruik op het gebied van preventie

32 793, nr. 430

– de motie-Diertens/Dik-Faber over gezondheidsprogramma's op het platteland

32 793, nr. 431

– de motie-Van der Staaij over betere naleving van de normen inzake alcohol

32 793, nr. 432

– de motie-Edgar Mulder over nieuwe verpakkingseisen pas doorvoeren na evaluatie van eerder ingevoerde verpakkingseisen

32 793, nr. 433

– de motie-Edgar Mulder over zware sigaren uitzonderen van het uitstalverbod en nadere verpakkingseisen

32 793, nr. 434

– de motie-Edgar Mulder over de e-sigaret uitzonderen van het uitstalverbod en nadere verpakkingseisen

32 793, nr. 435

– de motie-Van Kooten-Arissen over promoten van een plantaardige Schijf van Vijf

32 793, nr. 436

– de motie-Van Kooten-Arissen over een preventiewet

32 793, nr. 437

– de motie-Van Kooten-Arissen over een significante verlaging van het aantal alcoholverkooppunten

32 793, nr. 438

– de motie-Van Kooten-Arissen over weren van alcoholreclame bij professionele sport

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

27 625, nr. 477

– de motie-Van Brenk/Remco Dijkstra over de bronaanpak als uitgangspunt nemen

27 625, nr. 478

– de motie-Wassenberg over het verbieden van het oplaten van gasgevulde ballonnen

27 625, nr. 479

– de motie-Geurts over een maatwerkoplossing voor de bierbrouwerij in Arcen

27 625, nr. 480

– de motie-Kröger over concrete voorstellen voor verbetering van de waterkwaliteit

27 625, nr. 481 (aangehouden)

– de motie-De Groot/Schonis over het verdere besluitvormingsproces over het al dan niet verzilten van het Volkerak-Zoommeer

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Europese Top over EU-banen

21 501–20, nr. 1470

– de motie-Leijten over informatie over de invulling van Europese en internationale topfuncties

21 501–20, nr. 1471 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over de klokkenluidersbrief over kinderhandel bij interlandelijke adopties

21 501–20, nr. 1472

– de motie-Omtzigt over gelijke compensatie bij sparen voor pensioen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

De Voorzitter: dhr. Smeulders verzoekt zijn motie op stuk nr. 938 aan te houden.

29 544, nr. 927

– de motie-Van Brenk over hogere minimumtarieven voor zzp'ers

29 544, nr. 928

– de motie-Van Brenk over een integrale aanpak van de positie van 55-plussers

29 544, nr. 929

– de motie-Van Brenk over monitoren van het beleid voor 55- tot 67-jarigen

29 544, nr. 930

– de motie-Van Weyenberg over voorbereiding op verstoringen door een no-dealbrexit

29 544, nr. 931

– de motie-Van Kent c.s. over gelijke of hogere tarieven voor het inschakelen van een zzp'er

29 544, nr. 932

– de motie-Van Kent c.s. over opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche

29 544, nr. 933

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over beschermen van het sociale stelsel

29 544, nr. 934

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over onderzoek naar draagvlak voor geblokkeerde rekeningen bij uitzendbureaus

29 544, nr. 935

– de motie-Palland over handhaving bij kwaadwillendheid

29 544, nr. 936

– de motie-Wiersma/Van Weyenberg over borgen dat het ontzorgen van de zelfstandige voorop blijft staan

29 544, nr. 937

– de motie-Smeulders c.s. over het invoeren van een zelfstandigenverklaring bij een tarief van € 75 en hoger

29 544, nr. 938 (aangehouden)

– de motie-Smeulders over een minimumtarief voor zzp'ers op basis van het minimumloon

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen

17 050, nr. 582

– de motie-Smeulders over het opsporen en aanpakken van fraude niet ten koste laten gaan van de dienstverlening

17 050, nr. 583

– de motie-Jasper van Dijk over een parlementaire ondervraging over het UWV

17 050, nr. 584

– de motie-Palland over terugvordering van onterecht verstrekte uitkeringen

17 050, nr. 585

– de motie-Wiersma over verbetervoorstellen voor het aan het licht brengen van ten onrechte verstrekte uitkeringen

17 050, nr. 586

– de motie-Wiersma/Jasper van Dijk over het versterken van de positie van de Kamer bij de ICT-operatie bij het UWV

17 050, nr. 587 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over de gewenste aanscherping van het handhavingsbeleid afstemmen op het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen

17 050, nr. 588

– de motie-De Graaf over het ter verantwoording roepen van oud-bestuurders van het UWV

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang

31 322, nr. 400

– de motie-Van Meenen/De Pater-Postma over een arbeidsmarktvisie voor de kinderopvang

31 322, nr. 401 (ingetrokken)

– de motie-Westerveld over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

31 322, nr. 402

– de motie-Westerveld over de kosten van bureaucratie en ondersteuning in de kinderopvang

31 322, nr. 403

– de motie-Kwint over een actieplan om het personeelstekort in de kinderopvang terug te dringen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 174

Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten in verband met het opheffen van discriminatoir onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

35 174 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Jasper van Dijk (9,I t/m III) over het breder toepassen van de uitzondering zorgbehoefte

 • Indien 9 verworpen:

 • – amendement Raemakers c.s. (8,I) over het verlengen van de overgangstermijn

– artikel I

– amendement Jasper van Dijk (9,IV)

 • Indien 9 verworpen:

 • – amendement Raemakers c.s. (8,II)

– artikel II

– amendement Jasper van Dijk (9,V)

 • Indien 9 verworpen:

 • – amendement Raemakers c.s. (8,III)

– artikel III

– amendement Jasper van Dijk (9,VI)

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Participatiewet en enige andere wetten

35 174, nr. 10

– de motie-Peters/Jasper van Dijk over het in kaart brengen en met maatwerk oplossen van financiële problemen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eindtoets po en overgang po en vo

31 293, nr. 479

– de motie-Kwint over geen privatisering van de Centrale Eindtoets

31 293, nr. 480

– de motie-Westerveld c.s. over doorstroming naar brede brugklassen zonder eindtoets of schooladvies

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs

35 000 VIII, nr. 219

– de motie-Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven

35 000 VIII, nr. 218

– de motie-Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven

35 000 VIII, nr. 220

– de motie-Kwint/Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen

35 000 VIII, nr. 221 (aangehouden)

– de motie-Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel

35 000 VIII, nr. 222

– de motie-Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel «onvoldoende» krijgen

35 000 VIII, nr. 226 (gewijzigd, was nr. 223)

– de gewijzigde motie-Van Meenen over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie

35 000 VIII, nr. 224

– de motie-Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk

35 000 VIII, nr. 225 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo

29 546, nr. 32

– de motie-Van Meenen/Rog over het experiment Regelluwe scholen toegankelijk maken voor scholen met de beoordeling «voldoende»

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 104

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

35 104 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Westerveld (9,I) over structureel overleg met de MR

– onderdeel B

– amendement Westerveld (9,II) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Westerveld (9,III)

– amendement Rog/Van Meenen (8,I) over vastleggen afspraken in de FER

– onderdeel C

– amendement Westerveld (9,IV)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Westerveld (9,V)

– onderdeel B

– amendement Westerveld (9,VI) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Westerveld (9,VII)

– amendement Rog/Van Meenen (8,II)

– onderdeel C

– amendement Westerveld (9,VIII)

– onderdeel D

– amendement Westerveld (9,IX)

– onderdeel E

– amendement Westerveld (9,X)

– onderdeel F

– artikel II

– artikel III, onderdeel A

– amendement Westerveld (9,XI)

– onderdeel B

– amendement Westerveld (9,XII) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Westerveld (9,XIII)

– amendement Rog/Van Meenen (8,III)

– onderdeel C

– amendement Westerveld (9,XIV)

– onderdeel D

– artikel III

– amendement Kwint (6) over de beslisbevoegdheid van de MR bij een negatieve evaluatie van een fusie

– amendement Westerveld (9,XV)

– artikel IV

– amendement Kwint (7) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IVA)

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen

35 104, nr. 11

– de motie-Westerveld over het borgen van risico's van schaalvergroting

35 104, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul/Westerveld over aanscherping van de regelgeving

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

32 043, nr. 487

– de motie-Van Brenk c.s. over ingrijpen om pensioenkortingen te voorkomen

32 043, nr. 488

– de motie-Van Brenk over een Kansrijk-publicatie voor het thema pensioenen

32 043, nr. 489

– de motie-De Jong over een reële rekenrente voor pensioenfondsen

32 043, nr. 490

– de motie-De Jong over direct intrekken van het pensioenakkoord

32 043, nr. 491

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over voorkomen van onnodige pensioenkortingen

32 043, nr. 492

– de motie-Van Kent over aanpassen van de rekenregels

32 043, nr. 493

– de motie-Van Kent over de mogelijkheid bieden om pensioenverlagingen niet door te voeren

32 043, nr. 494

– de motie-Van Kent over twee jaar extra om aan het minimaal vereist eigen vermogen te voldoen

32 043, nr. 495

– de motie-Van Kent over bestuurders van pensioenfondsen onder de WNT brengen

32 043, nr. 496 (aangehouden)

– de motie-Van der Linde c.s. over vrijwillig doorwerken tot de oorspronkelijke AOW-datum

32 043, nr. 497

– de motie-Slootweg c.s. over onderzoek naar een kapitaalgedekt pensioenstelsel

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 125

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot strafbaarstelling van verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied)

35 125 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Laan-Geselschap/Van Toorenburg (11) over het verhogen van de strafmaat

– gewijzigd amendement Van den Berge/Buitenweg (10) over categorische uitzondering van hulpverleners en journalisten

 • Indien 10 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Sjoerdsma/Van der Graaf (17) over een categorische uitzondering voor humanitaire organisaties

  • Indien 10 en 17 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Van Toorenburg c.s. (16) over het uitzonderen van personen uitgezonden door het ICRC of het Rode Kruis

– amendement Van der Graaf (13) over de mogelijkheid van categoriale toestemming

– amendement Van der Staaij (14) over situaties met spoedeisend belang

– onderdeel B

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over moties ingediend bij Wet strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

35 125, nr. 18

– de motie-De Graaf over intrekken van het Nederlanderschap van een ieder die is veroordeeld voor verblijf in terroristisch gebied

35 125, nr. 19

– de motie-Van der Graaf/Sjoerdsma over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

35 125, nr. 20

– de motie-Sjoerdsma over achteraf toestemming verlenen aan journalisten

20. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over de drugsproblematiek in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de aanhoudende problemen bij het CBR met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over het tekort aan arbeidskrachten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 04/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 864, nr. 7

26. VSO Hervorming van de beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (BBAZ) vanaf 2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 793, nr. 395

27. VSO Petitie Wemos inzake hormoonverstorende stoffen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 170, nr. 6

28. VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Project militair radarstation Herwijnen (AO d.d. 04/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 050

31. Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen

24, 25 en 26 september (week 39)

– VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

– VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

– VAO Energiebesparing/ Evaluatie proeftuinen aardgasvrije wijken/ Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) (AO d.d. 03/07)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

– VAO MIVD (AO d.d. 03/07)

– VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

35 133 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

35 106-(R2115) (Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen)

35 083 (Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet))

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister))

35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

35 102 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs))

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 154 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13))

35 155 (Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (Trb. 2016, 190))

35 187-(R2124) (Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012))

1, 2 en 3 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

– VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

32 411 (voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

34 491 (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

35 124 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden))

35 161 (Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen)

8, 9 en 10 oktober (week 41)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

34 971 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw))

35 049 (voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma)

35 170 (Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen))

15, 16 en 17 oktober (week 42)

– Debat over de Europese Top van 17 en 18 oktober 2019

– Begroting Algemene Zaken (III) en Begroting Koning (I)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII)

18 t/m 24 oktober (week 43)

– herfstreces 2019

29, 30 en 31 oktober 2019 (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

5, 6 en 7 november (week 45)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Defensie (X)

12, 13 en 14 november (week 46)

– Belastingplan 2020 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

19, 20 en 21 november (week 47)

– Begroting Justitie & Veiligheid (VI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

26, 27 en 28 november (week 48)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

3, 4 en 5 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

35 143 (Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216))

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

2. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

3. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

4. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

5. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

6. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

7. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

8. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

9. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

10. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

11. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

12. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

13. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

14. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

15. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

16. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

17. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

18. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leren» (Bergkamp) (Minister VWS)

19. Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM (Buitenweg) (Minister J&V)

20. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

22. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

23. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

24. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

25. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

26. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

27. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

28. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

29. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

30. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

31. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

32. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

33. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

34. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

35. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

36. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

37. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

38. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

39. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

40. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

41. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

42. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

43. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

44. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financiën, Minister EZK, Minister SZW)

45. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

46. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

47. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

48. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

49. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

50. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

51. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

52. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

53. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

54. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

55. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

56. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

57. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

58. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

59. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

60. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

61. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

62. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

63. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

64. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

65. Debat over de stijgende woonlasten voor huurders (Nijboer) (Minister BZK)

66. Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie (Sienot) (Minister J&V, Minister EZK)

67. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

68. Debat over Chinezen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen (Van der Lee) (Minister EZK)

69. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

70. Debat over de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

71. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

72. Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken (Van Toorenburg) (Minister J&V)

73. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

74. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

75. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Westerveld) (Minister OCW)

76. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

77. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (Van Weyenberg) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

78. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

79. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs) (Minister BZK)

80. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

81. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

82. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

83. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

84. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

85. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

86. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

87. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

88. Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap) (Minister J&V, Minister BZK)

89. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

90. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

91. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

92. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

93. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

94. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

95. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

96. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Drost) (Minister J&V)

97. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

98. Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Slootweg) (Minister VWS)

99. Debat over de forensische opsporing in Nederland (Helder) (Minister J&V)

100. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

101. Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC (Van Nispen) (Minister J&V)

102. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

103. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

104. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam) (Minister BuZa)

105. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (Bromet) (Minister LNV, Minister MZ)

106. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

107. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

108. Debat over vliegen boven conflictgebieden (Paternotte) (Minister I&W)

109. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

110. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

111. Debat over een mazelenuitbraak op Urk (Ploumen) (Staatssecretaris VWS)

112. Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat (Van Brenk) (Minister I&W)

113. Debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding (Kuzu) (Minister BZK)

114. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

115. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

116. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

117. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

118. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

119. Debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars (Tielen) (Minister SZW)

120. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

121. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB)

122. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

123. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

124. Debat over het bericht dat de ACM de fusie tussen PostNL en Sandd blokkeert (Bromet) (Staatssecretaris EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

3. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

5. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

7. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

8. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

9. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

10. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

11. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

12. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

13. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

14. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

16. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

18. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

19. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

21. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

22. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

23. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

25. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

26. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

27. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

28. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

30. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

31. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

32. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

34. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

40. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

41. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

45. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

46. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

47. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

48. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

49. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

50. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

51. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

52. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

53. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

54. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

55. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

56. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

58. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

60. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

61. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

62. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

63. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

64. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

65. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

66. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

68. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

69. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Westerveld) (Minister OCW)

70. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

71. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

72. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (Minister Financiën)

73. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

74. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

75. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

76. Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen (Smeulders) (Minister BZK)

77. Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

78. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

79. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

80. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

81. Dertigledendebat over E-waste (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

82. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

83. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

84. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

85. Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot (Laçin) (Staatssecretaris I&W, Minister EZK)

86. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

87. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de forensische zorg (Kuiken) (Minister RB)

89. Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen (Sazias) (Minister VWS)

90. Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan (Kröger) (Minister I&W)

91. Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

92. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg (Hijink) (Minister VWS, Minister RB)

93. Dertigledendebat over vaderschap in Nederland (Van Weyenberg) (Minister SZW, Minister OCW)

94. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

95. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM (Van der Lee) (Minister EZK)

96. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

97. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

98. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

99. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB) (Staatssecretaris SZW)

100. Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen (Van den Berg) (Minister MZ)

101. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

102. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

103. Dertigledendebat over klimaatadaptatie (Kröger) (Minister I&W)

104. Dertigledendebat over de staat van de sociaal advocatuur (Van Nispen) (Minister RB)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 9 september van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota: Zorg in de regio (Kamerstuk 35 138)

Maandag 16 september van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat over de initiatiefnota: «Ondernemen met een maatschappelijke missie» (Kamerstuk 35 040)

Maandag 23 september van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota: «Een Europese krijgsmacht van en voor Europeanen» (Kamerstuk 35 189)

Maandag 30 september van 12.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Beleidsnotitie Nederland-China

Maandag 28 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Maandag 4 november van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen

Maandag 11 november van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 18 november van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 18 november van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 25 november van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 25 november van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 2 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Recesperiodes

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Spreektijden Algemene

Politieke Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

Partij voor de Dieren:

25

minuten

50PLUS:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

Lid Van Kooten-Arissen:

10

minuten

Spreektijden begrotings-

behandelingen (inclusief de

Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

Partij voor de Dieren:

140

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Lid Van Kooten-Arissen:

55

minuten