Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 1 december 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 december

14.00 uur

Woensdag 6 december

10.15 uur

Donderdag 7 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor OC&W over het begrotingsonderdeel Media

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 36 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 VIII, nr. 36 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld/Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen

34 775 VIII, nr. 37

– de motie-Westerveld/Van den Hul over de mate van democratische controle door regionale omroepen

34 775 VIII, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van den Hul over programma's toegankelijk maken voor mensen met een audiovisuele beperking

34 775 VIII, nr. 39

– de motie-Westerveld c.s. over de website van de Tweede Kamer

34 775 VIII, nr. 40

– de motie-Kwint over extra middelen uit de rijksbegroting voor de publieke omroep

34 775 VIII, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Kwint c.s. over het btw-tarief op digitale media

34 775 VIII, nr. 42

– de motie-Kwint c.s. over bij de publieke omroep niet meer verdienen dan een Minister

34 775 VIII, nr. 43

– de motie-Kwint over het terugdringen van het aantal voorlichters in overheidsdienst

34 775 VIII, nr. 44

– de motie-Van den Hul/Westerveld over het ondervangen van het financiële tekort bij de NPO

34 775 VIII, nr. 45

– de motie-Van den Hul over de financiering van lokale omroepen uit fondsen voor innovatie en samenwerking

34 775 VIII, nr. 46

– de motie-Van den Hul c.s. over de onzekere flexpositie van personeel bij de publieke omroep

34 775 VIII, nr. 47

– de motie-Van den Hul c.s. over de effecten van de btw-verhoging voor gedrukte media

34 775 VIII, nr. 48

– de motie-Kuzu/Öztürk over diversiteitsbeleid bij de NPO

34 775 VIII, nr. 49

– de motie-Kuzu/Öztürk over het cross-checkinitiatief uit Frankrijk

34 775 VIII, nr. 50

– de motie-Kuzu/Öztürk over inspraak van jongeren in de besluitvorming bij de NPO

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

25 268, nr. 150 (aangehouden)

– de motie-Özdil over geen reisgegevens van studenten meer opvragen

25 268, nr. 151

– de motie-Özdil over een onafhankelijke toezichthouder voor DUO

25 268, nr. 152

– de motie-Özdil over het openbaar maken van correspondentie en verslagen

25 268, nr. 153 (aangehouden)

– de motie-Futselaar/Van den Hul over minder inzet van deurwaarders door DUO

25 268, nr. 154

– de motie-Futselaar/Van den Hul over het mogelijk houden van een beperkte digitale bereikbaarheid

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

34 775 J, nr. 7

– de motie-Sienot/Dik-Faber over een initiatievenloket en een overheidsloket in het kader van waterveiligheidsprojecten

34 775 J, nr. 8

– de motie-Sienot/Dik-Faber over de apotheek als vooruitgeschoven post van kca-inzameling

34 775 J, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over verlengen van de green deal Grondstoffen

34 775 J, nr. 10

– de motie-Van Brenk/Laçin over verbetering van de kennisdeling over gevaarlijke stoffen

34 775 J, nr. 11

– de motie-Van Aalst over het schrappen van aan klimaatscenario's gerelateerde elementen uit het Deltaprogramma en Deltafonds

34 775 J, nr. 12

– de motie-Van Tongeren/Grashoff over aanvullende maatregelen bij de Kaderrichtlijn Water

34 775 J, nr. 13

– de motie-Van Tongeren over voorrang voor de kwaliteit van drinkwater en grondwater

34 775 J, nr. 14

– de motie-Laçin c.s. over de aanpak van opkomende stoffen in relatie tot (drink)waterkwaliteit

34 775 J, nr. 15

– de motie-Dik-Faber/Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Slachtofferbeleid

33 552, nr. 35 (overgenomen)

– de motie-Van Nispen over de belangen van slachtoffers

33 552, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over verhalen van schade op de dader

33 552, nr. 37 (overgenomen)

– de motie-Van Oosten/Helder over de privacy van slachtoffers

33 552, nr. 38 (overgenomen)

– de motie-Groothuizen c.s. over knelpunten voor slachtoffers bij rechtbanken

33 552, nr. 39 (overgenomen)

– de motie-Van Toorenburg/Van Oosten over het spreekrecht van slachtoffers

33 552, nr. 40

– de motie-Öztürk over taalkundige bijstand voor slachtoffers

33 552, nr. 41

– de motie-Öztürk over het proces van de aangifte

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Laçin verzoekt zijn motie op stuk nr. 35 aan te houden. Dhr. Von Martels wenst zijn motie op stuk nr. 29 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 XII, nr. 14

– de motie-Van Aalst over de verdeelsleutel voor infrastructuur

34 775 XII, nr. 15

– de motie-Van Aalst over twee snelheidsregimes

34 775 XII, nr. 16

– de motie-Van Aalst over omzetten van spitsstroken in volwaardige rijstroken

34 775 XII, nr. 17

– de motie-Remco Dijkstra/Von Martels over beveiligde truckparkings

34 775 XII, nr. 18

– de motie-Remco Dijkstra/Sienot over de doorstroming na incidenten

34 775 XII, nr. 19 (overgenomen)

– de motie-Remco Dijkstra over blijven investeren in asfalt

34 775 XII, nr. 20

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over sancties op appen achter het stuur

34 775 XII, nr. 21 (overgenomen)

– de motie-Kröger c.s. over alternatieven voor korte vliegreizen

34 775 XII, nr. 22

– de motie-Kröger over uitfasering van persistente stoffen

34 775 XII, nr. 23

– de motie-Kröger c.s. over de dalende budgetten van de inspectie

34 775 XII, nr. 24

– de motie-Van Tongeren over onmogelijk maken van smartphonegebruik tijdens de rit

34 775 XII, nr. 25 (overgenomen)

– de motie-Van Tongeren/Sienot over chauffeur-ondersteunende opties van auto's

34 775 XII, nr. 26

– de motie-Van Tongeren over het gebruik van afleidende apparaten onmogelijk maken

34 775 XII, nr. 27 (overgenomen)

– de motie-Von Martels/Remco Dijkstra over de gevaren van de smartphone in het verkeer

34 775 XII, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Von Martels/Amhaouch over de risico's van cyberaanvallen

34 775 XII, nr. 29 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Von Martels over veilige inrichting van de N-wegen

34 775 XII, nr. 30

– de motie-Amhaouch c.s. over grensoverschrijdende treinverbindingen

34 775 XII, nr. 31

– de motie-Amhaouch c.s. over de bestaande capaciteit van het spoor

34 775 XII, nr. 32

– de motie-Laçin c.s. over extra vliegbewegingen van en naar Lelystad

34 775 XII, nr. 33

– de motie-Laçin/Van Raan over nieuwe investeringen uit het Infrastructuurfonds

34 775 XII, nr. 34

– de motie-Laçin/Van Raan over de bezuiniging op de inspectie

34 775 XII, nr. 35 (aangehouden)

– de motie-Laçin c.s. over de inzameling van kleine plastic flesjes

34 775 XII, nr. 36

– de motie-Jetten c.s. over fietsvoorzieningen

34 775 XII, nr. 37

– de motie-Jetten c.s. over de fietsinfrastructuur

34 775 XII, nr. 38

– de motie-Jetten c.s. over snelle verplaatsing van personen

34 775 XII, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Jetten/Van der Graaf over de Noordelijke Randweg Utrecht

34 775 XII, nr. 40

– de motie-Van Eijs c.s. over het nationaal actieplan luchtkwaliteit

34 775 XII, nr. 41

– de motie-Van Eijs c.s. over de transitieagenda consumptiegoederen

34 775 XII, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk over een onderzoek naar kansrijke sectoren

34 775 XII, nr. 43

– de motie-Gijs van Dijk over de marktopening op het spoor

34 775 XII, nr. 44

– de motie-Dik-Faber c.s. over duurzame inkoop van voertuigen

34 775 XII, nr. 45

– de motie-Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart

34 775 XII, nr. 46

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over beperken van zwerfafval

34 775 XII, nr. 47

– de motie-Van Raan c.s. over het uniformeren van milieuzones

34 775 XII, nr. 48 (aangehouden)

– de motie-Van Raan c.s. over differentiatie in de financiële bijdrage van verpakkende bedrijven

34 775 XII, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over zwerfafval langs rijkswegen

34 775 XII, nr. 50 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Kröger over ongeadresseerd drukwerk

34 775 XII, nr. 51

– de motie-Van Raan c.s. over de luchtkwaliteitsnormen

34 775 XII, nr. 52

– de motie-Van Raan/Laçin over een verbeterplan voor de luchtkwaliteit

34 775 XII, nr. 53

– de motie-Ouwehand over chemische bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw

34 775 XII, nr. 54

– de motie-Van Brenk over certificering van scootmobielen

34 775 XII, nr. 55

– de motie-Bisschop/Ziengs over intercityverbindingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)

De Voorzitter: mw. Kuiken wenst haar motie op stuk nr. 69 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775 VI, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-Helder over het feitelijk aantal gepleegde misdrijven

34 775 VI, nr. 42

– de motie-Helder/Graus over het Veterinair Forensisch Team

34 775 VI, nr. 43

– de motie-Fritsma/Wilders over grenzen sluiten voor asielzoekers en migranten uit islamitische landen

34 775 VI, nr. 44

– de motie-Fritsma over geen bed-bad- en broodopvang

34 775 VI, nr. 45

– de motie-Fritsma over illegaliteit strafbaar stellen

34 775 VI, nr. 46

– de motie-Fritsma over asielvergunningen van in Nederland verblijvende Syriërs

34 775 VI, nr. 47

– de motie-Markuszower over een systeem van gekozen strafrechters

34 775 VI, nr. 49

– de motie-Van Oosten c.s. over het ziekteverzuim bij de politie

34 775 VI, nr. 50

– de motie-Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen

34 775 VI, nr. 51

– de motie-Buitenweg c.s. over de ZSM-bijstand

34 775 VI, nr. 52

– de motie-Buitenweg c.s. over rechtsbijstand voor on- en minvermogenden

34 775 VI, nr. 53

– de motie-Van Ojik c.s. over de Regeling langdurig verblijvende kinderen

34 775 VI, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over steun aan de Libische kustwacht

34 775 VI, nr. 55

– de motie-Van Dam c.s. over verdeling van de operationele sterkte bij de politie

34 775 VI, nr. 56

– de motie-Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes

34 775 VI, nr. 57 (aangehouden)

– de motie-Van Dam/Von Martels over gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur

34 775 VI, nr. 58

– de motie-Van Nispen c.s. over geen lager budget voor gesubsidieerde rechtsbijstand

34 775 VI, nr. 59

– de motie-Van Nispen/Kuiken over overhevelen van mediationmiddelen naar 2018

34 775 VI, nr. 60

– de motie-Van Nispen c.s. over experimenten met wietteelt

34 775 VI, nr. 61

– de motie-Van Nispen/Van Raak over een lagere pensioenleeftijd voor politiepersoneel

34 775 VI, nr. 62

– de motie-Van Nispen c.s. over de gevolgen van het niet betalen van griffierecht

34 775 VI, nr. 63

– de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik over terugsturen van vluchtelingen naar Libië

34 775 VI, nr. 64

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over een besluit- en vertrekmoratorium voor Afghanistan

34 775 VI, nr. 65

– de motie-Groothuizen c.s. over herziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand

34 775 VI, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Groothuizen c.s. over het re-integratiebeleid in gevangenissen

34 775 VI, nr. 67

– de motie-Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen

34 775 VI, nr. 68

– de motie-Verhoeven/Arno Rutte over onderzoek naar cybersecurity

34 775 VI, nr. 69 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kuiken/Buitenweg over de bejegening van zedenslachtoffers

34 775 VI, nr. 70

– de motie-Van der Staaij c.s. over de aanpak van rijden onder invloed

34 775 VI, nr. 71

– de motie-Van der Staaij over criteria voor gereguleerde wietteelt

34 775 VI, nr. 72 (aangehouden)

– de motie-Bisschop c.s. over de wettelijk gegarandeerde wijkagenten

34 775 VI, nr. 73

– de motie-Azarkan over buurtrechters

34 775 VI, nr. 74

– de motie-Azarkan c.s. over de bijdrage aan De Geschillencommissie

34 775 VI, nr. 75

– de motie-Azarkan over samenvoegen van de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket

34 775 VI, nr. 76

– de motie-Azarkan over de cultuur bij de politie

34 775 VI, nr. 77

– de motie-Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel

34 775 VI, nr. 78

– de motie-Hiddema over verdubbelen van de strafmaat voor haatzaaien

34 775 VI, nr. 79

– de motie-Hiddema over het aanzetten tot gewelddadig optreden strafbaar stellen

34 775 VI, nr. 80

– de motie-Hiddema over ontzegging van de rijbevoegdheid aan criminele leden van motorcyclegangs

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 december 2017

21 501-31, nr. 468

– de motie-Gijs van Dijk over weekendrust van chauffeurs

21 501-31, nr. 469

– de motie-Wiersma c.s. over een woonlandbeginsel voor de gezinsbijslagen

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 762

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

34 762 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, aanhef

– amendement Beckerman (8,I) over lastenverdeling ODE: 80% grootverbruikers, 20% huishoudens

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Van der Lee (7,1) over lastenverdeling ODE: 60% grootverbruikers, 40% huishoudens.

– onderdeel A

– amendement Beckerman (8,II)

  • Indien 8 verworpen:

  • – amendement Van der Lee (7,II)

– onderdeel B

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet opslag duurzame energie

34 762, nr. 9

– de motie-Beckerman c.s. over de regeling duurzame energie

34 762, nr. 10

– de motie-Kops over het afschaffen van de opslag duurzame energie

34 762, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over de 50–50-verhouding in de opslag duurzame energie

34 762, nr. 12

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over energieprijzen voor grootverbruikers binnen Noordwest-Europa

34 762, nr. 13

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Jetten over meer transparantie in de Nationale Energieverkenning

12. VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 16/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 775 VIII

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (inclusief groen onderwijs)

34 775 XIII

14. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (exclusief groen onderwijs)

34 794

15. Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie zijn goedgekeurd op 11 juni 2014 (Trb. 2016, 85)

34 733-(R2090)

16. Bepalingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2015/637 van de Raad van de Europese Unie betreffende de coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen ter vergemakkelijking van de consulaire bescherming van niet-vertegenwoordigde burgers van de Unie in derde landen en tot intrekking van besluit 95/553/EG (Rijkswet consulaire bescherming EU-burgers)

Langetermijnagenda

12, 13 en 14 december (week 50)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIII) (deel Economie en Klimaat) (inclusief Klimaat uit de begroting I&W en exclusief Elektrisch vervoer en Digitale overheid)

– VAO Arbeidsomstandigheden – Handhaving (AO d.d. 29/11)

– Debat over de Europese Top van 14 en 15 december 2017

– Artikel 100 brief inzake verlenging Nederlandse bijdrage Minusma (Mali) (plenaire afronding in één termijn)

– Artikel 100 brief inzake Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Afghanistan) in 2018 (plenaire afronding in één termijn)

19, 20 en 21 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2017 (34 385)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 22/11)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 23/11)

– VSO over de Eritrese diasporabelasting in Europa (22 831, nr. 131)

– VAO GGZ (AO d.d. 29/11)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Koning (I) + Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Stemmingen over alle begrotingen

20 december 2017 t/m 15 januari 2018 (week 52 en week 1 en2)

– kerstreces

16, 17 en 18 januari 2018 (week 3)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 691 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet))

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 793 (Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters)

34 627 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie))

34 716 (voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

34 770 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ter implementatie van de richtlijn nr. 2016/97/EU van het Europees parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (herschikking) (PbEU 2016, L 26) (Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie))

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

23, 24 en 25 januari 2018 (week 4)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

30 en 31 januari, 1 februari 2018 (week 5)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

6, 7 en 8 februari (week 6)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

13, 14 en 15 februari (week 7)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 723 (Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet))

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Minister I&W) (te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

3. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën) (te agenderen na kabinetsreactie)

4. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

5. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

7. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien en Staatssecretaris BZK)

9. Debat over de toegankelijkheid van de samenleving voor gehandicapten (Kuik) (Minister VWS)

10. Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden (Van Toorenburg) (Minister RB)

11. Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie (Kröger) (Minister EZK)

12. Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (Peters) (Minister VWS)

13. Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

14. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

15. Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam (Nijkerken-De Haan) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

17. Debat over de milieueffectrapportage inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

18. Debat over het bericht dat de Raad van State de gaswinningsbesluiten Groningen vernietigt (Beckerman) (Minister EZK)

19. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

20. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Sjoerdsma) (Minister OCW, Minister J&V, Minister SZW)

21. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

23. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden (Van Raan) (Staatssecretaris I&W)

3. Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte (Agema) (Minister MZ)

4. Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Minister I&W)

5. Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over een schuldenindustrie en het manifest Schuldvrij! (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW, Minister RB)

7. Dertigledendebat over de afname van de insectenpopulatie in Nederland (Ouwehand) (Minister LNV)

8. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

9. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater (Lacin) (Minister I&W)

10. Dertigledendebat over de lastendruk in de zorg (Marijnissen) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister VWS)

12. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

13. Dertigledendebat over uitfasering van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (Ouwehand) (Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het rapport van de commissie-Van der Meer over de rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

15. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

16. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

17. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

23. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

25. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

26. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

29. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

34. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

35. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

36. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

37. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

39. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

40. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor VWS over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 4 december van 11.00 tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor I&W over de kwaliteitsrichtlijn benzine- en dieselbrandstof (Kamerstuk 34 717)

Maandag 11 december van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor I&W over het MIRT

Maandag 11 december 2017 van 14.00 uur tot 18.00

Van de vaste commissie voor BZK over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimte ordening

Maandag 5 februari 2018 van 14.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

1 december 2017)

VVD:

272

minuten

PVV:

143

minuten

CDA:

151

minuten

D66:

146

minuten

GroenLinks:

120

minuten

SP:

127

minuten

PvdA:

105

minuten

ChristenUnie:

70

minuten

PvdD:

114

minuten

50PLUS:

75

minuten

SGP:

55

minuten

DENK:

50

minuten

Forum voor Democratie:

75

minuten