Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 2 juni 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 juni

14.00 uur

Woensdag 7 juni

10.15 uur

Donderdag 8 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij de initiatiefnota van het lid Van Toorenburg «Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan»

34 615, nr. 4

– de motie-Van Dam over alleen transacties via derdenrekeningen

34 615, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Van Dam over de inningsprocedure niet langer beëindigen na het uitzitten van een vervangende hechtenis

34 615, nr. 6

– de motie-Van Dam over het definitief vaststellen van de formatie van het LMIO

34 615, nr. 9 (gewijzigd, was nr. 7)

– de gewijzigde motie-Van Dam over onderzoeken of de taak van het LMIO kan worden uitgebreid

34 615, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Van Oosten over de mogelijkheden en beperkingen in de privacyregelgeving voor informatiedeling tussen professionele partijen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de problemen bij het Nederlands Forensisch Instituut

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 706 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 708 (gewijzigd, was nr. 705)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over regie voeren over het NFI en rapportage over de voortgang

29 628, nr. 706 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over het personeel van het NFI meer betrekken bij de eigen organisatie

29 628, nr. 707

– de motie-Van Nispen over extra budget voor meer sporenonderzoek

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2016

De Voorzitter: dhr. Snels wenst zijn motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 725, nr. 5

– de motie-Aukje de Vries c.s. over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging

34 725, nr. 6

– de motie-Omtzigt over kritische reflectie op het huidige gebruik van modellen

34 725, nr. 7

– de motie-Nijboer/Schouten over een meer dienstverlenende benadering om het aantal boetes en nabetalingen bij overheidsdiensten te verminderen

34 725, nr. 8

– de motie-Van Weyenberg/Dijkgraaf over het standaard opnemen van een evaluatieparagraaf in de toelichting bij wetsvoorstellen

34 725, nr. 9 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Snels over het opnemen van vermogensverhoudingen in de Monitor Brede Welvaart

34 725, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Schouten/Omtzigt over het op orde brengen van de informatiebeveiliging en het beheer van het financiële systeem van de Tweede Kamer

34 725, nr. 11

– de motie-Van Raan over een plan van aanpak om de Nederlandse veestapel aanzienlijk te verkleinen

34 725, nr. 12

– de motie-Van Rooijen over versnellen van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het stelsel van passend onderwijs

34 725, nr. 13

– de motie-Van Rooijen over inzichtelijk maken welk deel van de lopende taakstellingen nog zal neerslaan na 2016

34 725, nr. 14 (ingetrokken)

– de motie-Van Rooijen over beter inzicht in de resultaten van de decentralisaties in het sociaal domein

34 725, nr. 15

– de motie-Azarkan over een operatie «inzicht in kwaliteit»

34 725, nr. 16

– de motie-Azarkan over het verbeteren van de strategische personeelsplannen van ministeries

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 516

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

34 516 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

De Voorzitter: de fractie van de VVD heeft verzocht amendement 10 als laatste in stemming te brengen.

– artikel I

– amendement Öztürk (8) over de extensieve variant

 • Indien 8 verworpen:

 • – subamendement Segers (11) over waarborging van menselijke waardigheid

 • – amendement Van Engelshoven (9) over een aangepaste versie van de Staatcommissie Grondwet variant

– amendement Baudet (12) over de democratische rechtstaat en soevereiniteit van het Nederlandse volk

 • NB. Indien enerzijds amendement 8 of 9 en anderzijds amendement 12 wordt aangenomen, wordt aan het slot van de algemene bepaling, zoals deze luidt ingevolge het aannemen van amendement 8 of 9, het in amendement 12 voorgestelde tweede lid toegevoegd.

  • Indien 8, 9 en 12 zijn verworpen:

  • – amendement Özütok (7) over waarborging van mensenrechten

  • – amendement Koopmans (10) over waarborging van de democratische rechtstaat

  • NB. Indien zowel amendement 7 als amendement 10 wordt aangenomen, wordt amendement 7 verwerkt in de in amendement 10 voorgestelde volzin.

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

34 516, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij/Van Raak over het niet langer behandelen van het voorstel omdat niet de juiste procedure is gevolgd

34 516, nr. 14

– de motie-Öztürk over het bevorderen van de sociale functie en de kennis van de Grondwet

34 516, nr. 15

– de motie-Segers/Özütok over het opnemen van internationale mensenrechten in de Grondwet

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gevolgen van TTIP

21 501–02, nr. 1751

– de motie-Ouwehand/Hijink over het definitief staken van de onderhandelingen over TTIP

21 501–02, nr. 1752

– de motie-Ouwehand over het door alle verdragspartners implementeren van het akkoord van Parijs als voorwaarde voor TTIP

21 501–02, nr. 1753

– de motie-Ouwehand over het niet sluiten en/of ratificeren van vrijhandelsakkoorden lopende de reflectie van de Europese Commissie

21 501–02, nr. 1754

– de motie-Ouwehand/Diks over verduurzaming van de landbouw in het licht van vrijhandelsakkoorden

21 501–02, nr. 1755

– de motie-Hijink over openbaarmaking van het model-BIT

21 501–02, nr. 1756

– de motie-Hijink over openbaarmaking van het onderhandelingsmandaat voor het verdrag tussen de EU en Japan

21 501–02, nr. 1757

– de motie-Sazias over de «progressieve» handels- en investeringsstrategie als uitgangspunt nemen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de enkelband voor criminelen

28 684, nr. 502 (gewijzigd, was nr. 499)

– de gewijzigde motie-Markuszower over geen elektronisch toezicht voor verdachten en veroordeelden

28 684, nr. 500 (overgenomen)

– de motie-Groothuizen/Van Nispen over meewegen van het geschatte wederrechtelijk verkregen vermogen bij het vaststellen van de hoogte van een zekerheidstelling

28 684, nr. 501 (overgenomen)

– de motie-Groothuizen/Van Nispen over het verplicht inzicht geven in de herkomst van het geld bij het aanbieden van een zekerheidstelling

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad d.d. 8-9 juni 2017

21 501–33, nr. 641

– de motie-Ronnes c.s. over juridische stappen tegen tolheffing door Duitsland

21 501–33, nr. 642

– de motie-Van Tongeren over onderzoeken hoe Europa een vestigingsplaats voor schone autoindustrie kan worden

21 501–33, nr. 643 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren/Jetten over vaart maken met een Europese standaard voor on board units

21 501–33, nr. 644 (overgenomen)

– de motie-Van Tongeren over het toepassen van technologieën zoals de SafeDrivePod in auto's en vrachtauto's

21 501–33, nr. 645

– de motie-Visser over een nationale bevoegdheid voor het al dan niet invoeren van wegbeprijzing

21 501–33, nr. 646

– de motie-Jetten/Van Veldhoven over het bepleiten van het gebruik van open protocollen en standaarden

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over belastingafspraken met multinationals

25 087, nr. 154

– de motie-Leijten c.s. over het geanonimiseerd publiceren van alle rulings

25 087, nr. 155

– de motie-Leijten/Van Raan over per direct stoppen met het afgeven van informeelkapitaalrulings

25 087, nr. 156

– de motie-Leijten over intrekking van het beleidsbesluit dat hybride entiteiten goedkeurt

25 087, nr. 157

– de motie-Van Raan over een plan van aanpak om informeelkapitaalrulings te beëindigen

25 087, nr. 158

– de motie-Van Raan/Van der Lee over aanpassing van het belastingformulier

25 087, nr. 159

– de motie-Van Raan c.s. over periodiek rapporteren over fiscale kortingen voor ondernemingen

25 087, nr. 160

– de motie-Van Raan c.s. over internationale inkomensverschillen als gevolg van belastingontwijking

25 087, nr. 161

– de motie-Van Raan over rapporteren welke verdragen en wijzigingen onder het MLI vallen

25 087, nr. 162

– de motie-Schouten/Van Weyenberg over de samenstelling van de onderzoekscommissie

25 087, nr. 163

– de motie-Omtzigt/Leijten over geen rulings afgeven aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst staan

25 087, nr. 164

– de motie-Van der Lee c.s. over niet langer met belastinggeld bijdragen aan belastingadvies voor multinationale ondernemingen

25 087, nr. 165

– de motie-Van der Lee c.s. over uitbreiding van het systeem van uitwisseling van informatie over belastingrulings

25 087, nr. 166

– de motie-Van Weyenberg/Schouten over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar belastingontwijking

25 087, nr. 167

– de motie-Nijboer c.s. over onmiddellijk stoppen met het afgeven van zekerheid vooraf

25 087, nr. 168

– de motie-Nijboer/Leijten over onmiddellijk stoppen met het financieren van belastingadvies voor buitenlandse bedrijven

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 707, nr. 6

De lijst van controversiële onderwerpen

34 707 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 19)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel J:

– voorstel van de commissie EZ (19) (toevoegen enkele brieven)

13. Debat over criminele familienetwerken in Noord-Brabant met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over de wereldwijde aanval met ransomware op vitale ICT-infrastructuur met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over mogelijke verlengde toelating van glyfosaat met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over de rol van de overheid inzake asbestslachtoffers met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. VAO Sociaal Domein (AO d.d. 31/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 311, nr. 185

20. VSO over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 674

21. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

33 603

22. Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

Langetermijnagenda

Nog nader te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten (AO d.d. 31/05)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 570 (Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds))

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

4. Debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel (Omtzigt) (Minister EZ en Minister Financiën)

5. Debat over het bericht dat een veroordeelde jihadist is aangehouden op vliegbasis Volkel (De Graaf) (Minister V&J, Minister Defensie)

6. Debat over de Duitse tolheffing (Van Helvert) (Minister I&M)

7. Debat over de problemen in tbs-kliniek De Woenselse Poort (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J) (te agenderen na ommekomst van een brief)

8. Debat over de schadeafhandeling in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

9. Debat over kinderporno (Van Toorenburg) (Minister V&J) (te agenderen na hoorzitting)

10. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie en ronde tafelgesprek)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars (Van Wassenberg) (Minister van V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

2. Dertigledendebat over de verdeling van de lasten voor klimaatbeleid (Beckerman) (Minister EZ)

3. Dertigledendebat over het capaciteitsgebrek bij de politie (Van Raak) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over de toekomst van de Waddenzee (Arissen) (Minister EZ)

5. Dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten (Beckerman) (Minister EZ, Minister OCW)

6. Dertigledendebat over het massaontslag bij Blokker (Gijs van Dijk) (Minister EZ)

7. Dertigledendebat over het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie (Helder) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten (Geurts) (Minister V&J, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport «De lokale betekenis van de basisteams» (Helder) (Minister V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

10. Dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie (Wassenberg) (Minister EZ)

11. Dertigledendebat over het rapport «Eerlijk delen» van het Rathenau Instituut (Hijink) (Minister EZ) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

12. Dertigledendebat over het voornemen van de Amerikaanse president om het klimaatakkoord op te zeggen (Van Aalst) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over de opwarming in de steden (Van Veldhoven) (Minister BZK, Staatssecretaris I&M)

14. Dertigledendebat over het bericht dat BrabantZorg geen geld meer heeft voor thuiszorg (Marijnissen) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 juni 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Recesperiodes

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018