Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 184Verdrag

59 (1973) Nr. 23

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 197, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Voor correcties, zie Trb. 2009, 14, Trb. 2010, 70, Trb. 2014, 197, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Zie Trb. 2009, 14, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 197 en Trb. 2015, 150.

C. VERTALING

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 2003, 116, Trb. 2005, 75, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 32, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Voor correcties, zie Trb. 2009, 14, Trb. 2013, 48, Trb. 2014, 32, Trb. 2014, 197, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.


De vertaling van de in Trb. 2015, 150 geplaatste wijzigingen luidt als volgt:

Resolutie MEPC.265(68)
(Aangenomen op 15 mei 2015)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

Wijzigingen van de MARPOL-bijlagen I, II, IV en V

(Het verplicht stellen van het gebruik van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de Polar Code)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee door schepen,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL), dat de procedure voor wijziging aangeeft en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdraagt wijzigingen van het Verdrag te bestuderen en aan te nemen,

Onder erkenning van de noodzaak te voorzien in een dwingend kader voor schepen die in polaire wateren varen vanwege de extra eisen die gesteld worden aan schepen, hun systemen en exploitatie, die verder strekken dan de bestaande vereisten van MARPOL en overige relevante bindende IMO-instrumenten,

Gelet op resolutie MEPC.264(68) waarbij de Commissie de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen (Polar Code) heeft aangenomen met betrekking tot de op het milieu betrekking hebbende bepalingen daarvan,

Tevens in aanmerking nemend dat de Maritieme Veiligheidscommissie tijdens haar vierennegentigste zitting bij resolutie MSC.385(94) de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen heeft aangenomen met betrekking tot de op veiligheid betrekking hebbende bepalingen daarvan, en, bij resolutie MSC.386(94), wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, teneinde de op veiligheid betrekking hebbende bepalingen van de Polar Code verplicht te stellen,

Na bestudering van de voorgestelde wijzigingen van MARPOL-bijlagen I, II, IV en V om de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de Polar Code verplicht te stellen,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van MARPOL, wijzigingen aan van de Bijlagen I, II, IV en V, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van MARPOL dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2016, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van MARPOL, in werking treden op 1 januari 2017 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen aan alle partijen bij MARPOL;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL.


Bijlage
Wijzigingen van de MARPOL-bijlagen I, II, IV en V

Bijlage I

Voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door olie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Voorschrift 3 Vrijstellingen en ontheffingen

1. In paragraaf 1 worden de woorden „of sectie 1.2 van deel II-A van de Polar Code” ingevoegd tussen „de Hoofdstukken 3 en 4 van deze Bijlage” en „met betrekking tot constructie”.

2. De volgende nieuwe paragraaf 5.2.2 wordt toegevoegd:

 • „.2 reizen in Arctische wateren; of”

3. De bestaande paragrafen 5.2.2 tot en met 5.2.6 worden vernummerd tot 5.2.3 tot en met 5.2.7 en de subparagrafen worden dienovereenkomstig vernummerd. In de vernummerde paragrafen 5.2.5 en 5.2.6 worden de genoemde paragraafnummers „5.2.2” en „5.2.2.2” vervangen door respectievelijk „5.2.3” en „5.2.3.2”.

4. De aanhef van de vernummerde paragraaf 5.2.3 wordt vervangen door:

 • „.3 reizen binnen 50 zeemijl van het dichtstbijzijnde land buiten bijzondere gebieden of Arctische wateren wanneer de tanker wordt ingezet voor:”

Voorschrift 4 Uitzonderingen

5. De aanhef wordt vervangen door:

„De voorschriften 15 en 34 van deze Bijlage en paragraaf 1.1.1 van deel II-A van de Polar Code zijn niet van toepassing op:”

HOOFDSTUK 3 VEREISTEN TEN AANZIEN VAN MACHINERUIMTEN VAN ALLE SCHEPEN

DEEL B UITRUSTING
Voorschrift 14 Apparatuur voor het filtreren van olie

6. Paragraaf 5.1 wordt vervangen door:

 • „.1 voor schepen die uitsluitend reizen maken binnen bijzondere gebieden of Arctische wateren, of”

7. In paragraaf 5.3.4 worden tussen de woorden „binnen bijzondere gebieden” en „of dat het ten behoeve” de woorden „of Arctische wateren” ingevoegd.

DEEL C REGELING VAN BEDRIJFSMATIGE LOZINGEN VAN OLIE
Voorschrift 15 Regeling van het lozen van olie

8. Aan het eind van de titel van deel A worden de woorden „uitgezonderd Arctische wateren” toegevoegd.

9. Aan het eind van de titel van deel C worden de woorden „en Arctische wateren” toegevoegd.

HOOFDSTUK 4 VEREISTEN VOOR HET LADINGGEDEELTE VAN OLIETANKSCHEPEN

DEEL C REGELING VAN BEDRIJFSMATIGE LOZINGEN VAN OLIE
Voorschrift 34 Regeling van het lozen van olie

10. Aan het eind van de titel van deel A worden de woorden „uitgezonderd Arctische wateren” toegevoegd.

HOOFDSTUK 6 ONTVANGSTINRICHTINGEN

Voorschrift 38 Ontvangstinrichtingen

11. In paragraaf 2.5 worden na de woorden „de voorschriften 15 en 34 van deze Bijlage” de woorden „en paragraaf 1.1.1 van deel II-A van de Polar Code” toegevoegd.

12. In paragraaf 3.5 worden na de woorden „voorschrift 15 van deze Bijlage” de woorden „en paragraaf 1.1.1 van deel II-A van de Polar Code” toegevoegd.

HOOFDSTUK 11 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

 • 13. Het volgende nieuwe hoofdstuk 11 wordt toegevoegd na het bestaande hoofdstuk 10:

„HOOFDSTUK 11 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

Voorschrift 46 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage:

 • 1. wordt onder Polar Code verstaan de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen, bestaande uit een inleiding en de delen I-A en II-A en I-B en II-B, zoals aangenomen bij de resoluties MSC.385(94) en MEPC.264(68), zoals eventueel gewijzigd, op voorwaarde dat:

  • .1 wijzigingen van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en hoofdstuk 1 van deel II-A van de Polar Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage; en

  • .2 wijzigingen van deel II-B van de Polar Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde.

 • 2. wordt onder Arctische wateren verstaan de wateren ten noorden van een lijn van 58°00΄.0 noorderbreedte en 042°00΄.0 westerlengte tot 64°37΄.0 noorderbreedte, 035°27΄.0 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 67°03΄.9 noorderbreedte, 026°33΄.4 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 70°49΄.56 noorderbreedte en 008°59΄.61 westerlengte (Sørkapp, Jan Mayen) en via de zuidkust van Jan Mayen naar 73°31'.6 noorderbreedte en 019°01'.0 oosterlengte via het eiland Bjørnøya, en vanaf dat punt via de boog van een grote cirkel naar 68°38΄.29 noorderbreedte en 043°23΄.08 oosterlengte (Kaap Kanin Nos) en vanaf dat punt via de noordkust van het Aziatische continent oostwaarts naar de Beringstraat en vanaf de Beringstraat westwaarts naar 60° noorderbreedte tot aan Il'pyrskiy en vervolgens via de 60e noorderbreedtecirkel oostwaarts tot en met de Etolin Strait en vanaf dat punt via de noordkust van het Noord-Amerikaanse continent in zuidelijke richting tot 60° noorderbreedte en vanaf dat punt oostwaarts via de breedtecirkel van 60° noorderbreedte tot 056°37΄.1 westerlengte en vanaf dat punt naar 58°00΄.0 noorderbreedte, 042°00΄.0 westerlengte.

 • 3. wordt onder polaire wateren verstaan de Arctische wateren en/of het Antarctisch gebied.

Voorschrift 47 Toepassing en vereisten
 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle schepen die in polaire wateren varen.

 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald moeten schepen waarop paragraaf 1 van dit voorschrift van toepassing is, voldoen aan de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en aan hoofdstuk 1 van deel II-A van de Polar Code naast de overige van toepassing zijnde vereisten van deze Bijlage.

 • 3. Bij de toepassing van hoofdstuk 1 van deel II-A van de Polar Code moet rekening worden gehouden met de aanvullende richtlijnen van deel II-B van de Polar Code.”


Aanhangsel II
Model van het IOPP-certificaat en van de Supplementen

Aanhangsel

Aanvulling op het Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie (IOPP-certificaat) – Formulier A

 • 14. De volgende nieuwe sectie 8 wordt toegevoegd na de bestaande sectie 7:

  • „8. Overeenstemming met deel II-A – hoofdstuk 1 van de Polar Code

   • 8.1 Het schip voldoet aan de aanvullende vereisten van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en sectie 1.2 van hoofdstuk 1 van deel II-A van de Polar Code .....□.”

Aanvulling op het Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie (IOPP-certificaat) – Formulier B

 • 15. De volgende nieuwe sectie 11 wordt toegevoegd na de bestaande sectie 10:

  • „11. Overeenstemming met deel II-A - hoofdstuk 1 van de Polar Code

   • 11.1 Het schip voldoet aan de aanvullende vereisten van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en sectie 1.2 van hoofdstuk 1 van deel II-A van de Polar Code .....□.”


Bijlage II
Voorschriften voor het beheersen van verontreiniging door schadelijke vloeistoffen die in bulk worden vervoerd

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Voorschrift 3 Uitzonderingen

1. In de aanhef van paragraaf 1 worden tussen de woorden „deze Bijlage” en „zijn niet van toepassing” de woorden „en hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code” ingevoegd.

HOOFDSTUK 6 MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN HET TOEZICHT DOOR HAVENSTATEN

Voorschrift 16 Maatregelen ten behoeve van het toezicht

2. In paragraaf 3 wordt de verwijzing naar „in voorschrift 13 en in dit voorschrift” vervangen door „in voorschrift 13 en in dit voorschrift, en in hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code wanneer het schip in Arctische wateren vaart,”.

HOOFDSTUK 10 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

 • 3. Het volgende nieuwe hoofdstuk 10 wordt toegevoegd na het bestaande hoofdstuk 9:

„HOOFDSTUK 10 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

Voorschrift 21 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage:

 • 1. wordt onder Polar Code verstaan de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen, bestaande uit een inleiding, deel I-A en deel II-A en de delen I-B en II-B, zoals aangenomen bij de resoluties MSC.385(94) en MEPC.264(68), zoals eventueel gewijzigd, op voorwaarde dat:

  • .1 wijzigingen van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage; en

  • .2 wijzigingen van deel II-B van de Polar Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde.

 • 2. wordt onder Arctische wateren verstaan de wateren ten noorden van een lijn van 58°00΄.0 noorderbreedte en 042°00΄.0 westerlengte tot 64°37΄.0 noorderbreedte, 035°27΄.0 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 67°03΄.9 noorderbreedte, 026°33΄.4 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 70°49΄.56 noorderbreedte en 008°59΄.61 westerlengte (Sørkapp, Jan Mayen) en via de zuidkust van Jan Mayen naar 73°31'.6 noorderbreedte en 019°01'.0 oosterlengte via het eiland Bjørnøya, en vanaf dat punt via de boog van een grote cirkel naar 68°38΄.29 noorderbreedte en 043°23΄.08 oosterlengte (Kaap Kanin Nos) en vanaf dat punt via de noordkust van het Aziatische continent oostwaarts naar de Beringstraat en vanaf de Beringstraat westwaarts naar 60° noorderbreedte tot aan Il'pyrskiy en vervolgens via de 60e noorderbreedtecirkel oostwaarts tot en met de Etolin Strait en vanaf dat punt via de noordkust van het Noord-Amerikaanse continent in zuidelijke richting tot 60° noorderbreedte en vanaf dat punt oostwaarts via de breedtecirkel van 60° noorderbreedte tot 056°37΄.1 westerlengte en vanaf dat punt naar 58°00΄.0 noorderbreedte, 042°00΄.0 westerlengte.

 • 3. wordt onder polaire wateren verstaan de Arctische wateren en/of het Antarctisch gebied.

Voorschrift 22 Toepassing en vereisten
 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle schepen die gecertificeerd zijn om schadelijke vloeistoffen in bulk te vervoeren die in polaire wateren varen.

 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald moeten schepen waarop paragraaf 1 van dit voorschrift van toepassing is, voldoen aan de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en aan hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code naast de overige van toepassing zijnde vereisten van deze Bijlage.

 • 3. Bij de toepassing van hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code moet rekening worden gehouden met de aanvullende richtlijnen van deel II-B van de Polar Code.”


Aanhangsel 4
Model voor het Handboek voor procedures en voorzieningen

HOOFDSTUK 1 HOOFDPUNTEN VAN MARPOL, BIJLAGE II

 • 4. Aan het einde van paragraaf 1.3 wordt de volgende zin toegevoegd:

  „Daarnaast gelden uit hoofde van hoofdstuk 2 van deel II-A van de Polar Code strengere voorschriften voor lozingen in Arctische wateren.”

HOOFDSTUK 4 PROCEDURES MET BETREKKING TOT HET REINIGEN VAN LADINGTANKS, HET LOZEN VAN RESIDUEN, BALLASTEN EN ONTBALLASTEN

 • 5. In paragraaf 4.4.3 worden de woorden „het Antarctisch gebied” gebied vervangen door de woorden „polaire wateren” en worden de woorden „(het zeegebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte)” geschrapt.


Bijlage IV
Voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door sanitair afval van schepen

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Voorschrift 3 Uitzonderingen

1. De aanhef van paragraaf 1 wordt vervangen door de volgende:

 • „1. Voorschrift 11 van deze Bijlage en sectie 4.2 van hoofdstuk 4 van deel II-A van de Polar Code zijn niet van toepassing op:”

HOOFDSTUK 7 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

 • 2. Het volgende nieuwe hoofdstuk 7 wordt toegevoegd na het bestaande hoofdstuk 6:

„HOOFDSTUK 7 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

Voorschrift 17 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage:

 • 1. wordt onder Polar Code verstaan de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen, bestaande uit een inleiding, deel I-A en deel II-A en de delen I-B en II-B, zoals aangenomen bij de resoluties MSC.385(94) en MEPC.264(68), zoals eventueel gewijzigd, op voorwaarde dat:

  • .1 wijzigingen van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en hoofdstuk 4 van deel II-A van de Polar Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage; en

  • .2 wijzigingen van deel II-B van de Polar Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde.

 • 2. wordt onder het Antarctisch gebied verstaan het zeegebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte.

 • 3. wordt onder Arctische wateren verstaan de wateren ten noorden van een lijn van 58°00΄.0 noorderbreedte en 042°00΄.0 westerlengte tot 64°37΄.0 noorderbreedte, 035°27΄.0 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 67°03΄.9 noorderbreedte, 026°33΄.4 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 70°49΄.56 noorderbreedte en 008°59΄.61 westerlengte (Sørkapp, Jan Mayen) en via de zuidkust van Jan Mayen naar 73°31'.6 noorderbreedte en 019°01'.0 oosterlengte via het eiland Bjørnøya, en vanaf dat punt via de boog van een grote cirkel naar 68°38΄.29 noorderbreedte en 043°23΄.08 oosterlengte (Kaap Kanin Nos) en vanaf dat punt via de noordkust van het Aziatische continent oostwaarts naar de Beringstraat en vanaf de Beringstraat westwaarts naar 60° noorderbreedte tot aan Il'pyrskiy en vervolgens via de 60e noorderbreedtecirkel oostwaarts tot en met de Etolin Strait en vanaf dat punt via de noordkust van het Noord-Amerikaanse continent in zuidelijke richting tot 60° noorderbreedte en vanaf dat punt oostwaarts via de breedtecirkel van 60° noorderbreedte tot 056°37΄.1 westerlengte en vanaf dat punt naar 58°00΄.0 noorderbreedte, 042°00΄.0 westerlengte.

 • 4. wordt onder polaire wateren verstaan de Arctische wateren en/of het Antarctisch gebied.

Voorschrift 18 Toepassing en vereisten
 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle schepen die in overeenstemming met deze Bijlage gecertificeerd zijn om in polaire wateren te varen.

 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald moeten schepen waarop paragraaf 1 van dit voorschrift van toepassing is, voldoen aan de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en aan hoofdstuk 4 van deel II-A van de Polar Code naast de overige van toepassing zijnde vereisten van deze Bijlage.”


Bijlage V
Voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door vuilnis van schepen

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Voorschrift 3 Algemeen verbod op het lozen van vuilnis in zee

1. In paragraaf 1 wordt de verwijzing naar „in de voorschriften 4, 5, 6 en 7 van deze Bijlage” vervangen door „in de voorschriften 4, 5, 6 en 7 van deze Bijlage en sectie 5.2 van deel II-A van de Polar Code, zoals omschreven in voorschrift 13.1 van deze Bijlage”.

Voorschrift 7 Uitzonderingen

2. De aanhef van paragraaf 1 wordt vervangen door:

 • „1. De voorschriften 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage en sectie 5.2 van hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code zijn niet van toepassing op:”

3. Paragraaf 2.1 wordt vervangen door:

 • „.1 De vereisten voor schepen die onderweg zijn in de voorschriften 4 en 6 van deze Bijlage en van hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code, zijn niet van toepassing op het lozen van voedselresten wanneer duidelijk is dat het aan boord houden van deze voedselresten een direct risico voor de gezondheid van de opvarenden oplevert.”

Voorschrift 10 Plakkaten, vuilnisbeheerplannen en het bijhouden van het vuilnisjournaal

4. In paragraaf 1.1 worden na de woorden „de voorschriften 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage” de woorden „en sectie 5.2 van deel II-A van de Polar Code” toegevoegd.

HOOFDSTUK 3 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

 • 5. Het volgende nieuwe hoofdstuk 3 wordt toegevoegd:

„HOOFDSTUK 3 INTERNATIONALE CODE VOOR SCHEPEN DIE IN POLAIRE WATEREN VAREN

Voorschrift 13 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage:

 • 1. wordt onder Polar Code verstaan de Internationale Code voor schepen die in polaire wateren varen, bestaande uit een inleiding, deel I-A en deel II-A en de delen I-B en II-B, zoals aangenomen bij de resoluties MSC.385(94) en MEPC.264(68), zoals eventueel gewijzigd, op voorwaarde dat:

  • .1 wijzigingen van de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage; en

  • .2 wijzigingen van deel II-B van de Polar Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde.

 • 2. wordt onder Arctische wateren verstaan de wateren ten noorden van een lijn van 58°00΄.0 noorderbreedte en 042°00΄.0 westerlengte tot 64°37΄.0 noorderbreedte, 035°27΄.0 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 67°03΄.9 noorderbreedte, 026°33΄.4 westerlengte en vanaf dat punt een loxodroom tot 70°49΄.56 noorderbreedte en 008°59΄.61 westerlengte (Sørkapp, Jan Mayen) en via de zuidkust van Jan Mayen naar 73°31'.6 noorderbreedte en 019°01'.0 oosterlengte via het eiland Bjørnøya, en vanaf dat punt via de boog van een grote cirkel naar 68°38΄.29 noorderbreedte en 043°23΄.08 oosterlengte (Kaap Kanin Nos) en vanaf dat punt via de noordkust van het Aziatische continent oostwaarts naar de Beringstraat en vanaf de Beringstraat westwaarts naar 60° noorderbreedte tot aan Il'pyrskiy en vervolgens via de 60e noorderbreedtecirkel oostwaarts tot en met de Etolin Strait en vanaf dat punt via de noordkust van het Noord-Amerikaanse continent in zuidelijke richting tot 60° noorderbreedte en vanaf dat punt oostwaarts via de breedtecirkel van 60° noorderbreedte tot 056°37΄.1 westerlengte en vanaf dat punt naar 58°00΄.0 noorderbreedte, 042°00΄.0 westerlengte.

 • 3. wordt onder polaire wateren verstaan de Arctische wateren en/of het Antarctisch gebied.

Voorschrift 14 Toepassing en vereisten
 • 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle schepen waarop deze Bijlage van toepassing is die in polaire wateren varen.

 • 2. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald moeten schepen waarop paragraaf 1 van dit voorschrift van toepassing is, voldoen aan de op het milieu betrekking hebbende bepalingen van de inleiding en aan hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code naast de overige van toepassing zijnde vereisten van deze Bijlage.

 • 3. Bij de toepassing van hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code moet rekening worden gehouden met de aanvullende richtlijnen van deel II-B van de Polar Code.”


Aanhangsel
Model van het vuilnisjournaal

 • 6. De aanhef van sectie 4.1.3 wordt vervangen door:

  • „4.1.3 Wanneer vuilnis in zee wordt geloosd in overeenstemming met de voorschriften 4, 5 of 6 van Bijlage V bij MARPOL of hoofdstuk 5 van deel II-A van de Polar Code:”


Resolutie MEPC.266(68)
(Aangenomen op 15 mei 2015)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij

Wijzigingen van voorschrift 12 van Bijlage I bij MARPOL

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee door schepen,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL), dat de procedure voor wijziging aangeeft en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdraagt wijzigingen van het Verdrag te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering, tijdens haar achtenzestigste zitting, van de voorgestelde wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL inzake vereisten ten aanzien van machineruimten van alle schepen,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, wijzigingen van voorschrift 12 van Bijlage I aan, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van MARPOL dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2016, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van MARPOL, in werking treden op 1 januari 2017 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal voor de toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen aan alle partijen bij MARPOL;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

HOOFDSTUK 3 VEREISTEN TEN AANZIEN VAN MACHINERUIMTEN VAN ALLE SCHEPEN

DEEL A BOUW
Voorschrift 12 Tanks voor olierestanten (oliedrab)

De paragrafen 1 tot en met 4 van voorschrift 12 worden vervangen door:

 • „1. Tenzij anders bepaald is dit voorschrift van toepassing op elk schip met een brutotonnage van 400 ton of meer, met dien verstande dat paragraaf 3.5 van dit voorschrift uitsluitend hoeft te worden toegepast op schepen die op of vóór 31 december 1979 zijn opgeleverd, zoals omschreven in voorschrift 1.28.1, voor zover zulks redelijk en uitvoerbaar is.

 • 2. Olierestanten (oliedrab) kunnen door middel van de in voorschrift 13 bedoelde standaardaansluiting voor afgifte rechtstreeks uit de tank(s) voor olierestanten (oliedrab) worden verwijderd en naar ontvangstfaciliteiten worden overgebracht of naar een ander goedgekeurd middel voor het verwijderen van olierestanten (oliedrab), zoals een verbrandingsoven voor olieresiduen (oliedrab), hulpketel geschikt voor het verbranden van olierestanten (oliedrab) of overige aanvaardbare middelen, die worden vermeld onder punt 3.2 van de Aanvulling op het IOPP-certificaat formulier A of B.

 • 3. Er wordt voorzien in (een) tank(s) voor olierestanten (oliedrab) en deze:

  • .1 heeft/hebben een capaciteit die, gezien het type machines en de duur van de reis, toereikend is voor het opvangen van olierestanten (oliedrab) die niet op andere wijze kunnen worden behandeld overeenkomstig de voorschriften van deze Bijlage;

  • .2 wordt/worden voorzien van een speciale afgiftepomp die rechtstreeks moet kunnen aanzuigen uit de tank(s) voor olierestanten (oliedrab) voor het verwijderen van olierestanten (oliedrab) op een in voorschrift 12.2 omschreven wijze;

  • .3 heeft/hebben geen aansluitingen voor afgifte op het lenssysteem, de verzameltank(s) voor oliehoudend lenswater, de tanktop of de olie-waterafscheiders met dien verstande dat:

   • .1 de tank(s) voorzien kan/kunnen zijn van aftappunten, met handmatig bediende zelfsluitende kleppen en inrichtingen voor een daaropvolgende visuele controle van het bezonken water, die op een verzameltank voor oliehoudend lenswater of lensput uitkomen, of een alternatieve inrichting, mits een dergelijke inrichting niet rechtstreeks op het lensleidingsysteem aansluit; en

   • .2 de lozingspijpleidingen van de sliktank en de lenswaterpijpleidingen kunnen worden aangesloten op een gemeenschappelijke pijpleiding naar de in voorschrift 13 bedoelde standaardaansluiting voor afgifte; door de aansluiting van beide systemen op een eventuele gemeenschappelijke pijpleiding naar de in voorschrift 13 bedoelde standaardaansluiting voor afgifte mag het niet mogelijk zijn slik naar het lenssysteem over te brengen;

  • .4 wordt/worden niet aangesloten op pijpleidingen die een rechtstreekse aansluiting overboord hebben anders dan de in voorschrift 13 bedoelde standaardaansluiting voor afgifte; en

  • .5 wordt/worden zodanig ontworpen en gebouwd dat de reiniging ervan en de afgifte van restanten bij ontvangstinrichtingen worden vergemakkelijkt.

 • 4. De voorzieningen van schepen gebouwd vóór 1 januari 2017 dienen uiterlijk bij het eerste hernieuwde onderzoek dat op of na 1 januari 2017 wordt uitgevoerd aan paragraaf 3.3 van dit voorschrift te voldoen.”


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol, zie Trb. 1978, 188.


D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 197, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.


Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978, zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

Codes

Zie Trb. 2014, 197 en Trb. 2015, 150.

E. PARTIJGEGEVENS

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126 en, laatstelijk, Trb. 2015, 65.

Bijlage III

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

01-07-1992

   

Angola

   

04-10-2001

R

04-01-2002

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

01-07-1992

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

01-12-1993

   

Australië

   

10-10-1994

R

10-01-1995

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bahama's

   

11-08-1992

R

11-11-1992

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Barbados

   

06-05-1994

R

06-08-1994

   

Belarus

   

07-01-1994

R

07-04-1994

   

België

   

27-10-1988

R

01-07-1992

   

Belize

   

26-05-1995

R

26-08-1995

   

Benin

   

11-02-2000

R

11-05-2000

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

04-09-1999

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

08-02-1996

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

13-08-1993

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

28-02-1995

   

Canada

   

08-08-2002

R

08-11-2002

   

Chili

   

10-10-1994

R

10-01-1995

   

China

   

13-09-1994

R

13-12-1994

   

Colombia

   

27-07-1981

R

01-07-1992

   

Comoren

   

22-11-2000

R

22-02-2001

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cyprus

   

22-03-2004

R

22-06-2004

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

01-07-1992

   

Djibouti

   

12-10-2015

R

12-01-2016

   

Dominica

   

31-08-2001

R

30-11-2001

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

24-09-1999

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

01-07-1992

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

01-07-1992

   

Egypte

   

07-08-1986

R

01-07-1992

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

24-07-1996

   

Estland

   

18-08-1992

R

18-11-1992

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

15-09-2001

   

Finland

   

20-09-1983

R

01-07-1992

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

01-07-1992

   

Gabon

   

26-04-1983

R

01-07-1992

   

Gambia

   

01-11-1991

R

01-07-1992

   

Georgië

   

08-11-1994

R

08-02-1995

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

01-07-1992

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

03-02-1998

   

Guinee

   

02-10-2002

R

02-01-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

10-03-1998

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

01-07-1992

   

Ierland

   

27-04-1998

R

27-07-1998

   

IJsland

   

30-06-1989

R

01-07-1992

   

India

   

11-06-2003

R

11-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

29-05-2009

T

29-08-2009

   

Israël

   

01-10-1996

R

01-01-1997

   

Italië

   

01-10-1982

R

01-07-1992

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

01-07-1992

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

01-07-1992

   

Japan

   

09-06-1983

R

01-07-1992

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

07-06-1994

   

Kenia

   

15-12-1992

R

15-03-1993

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

27-07-1992

VG

01-07-1992

   

Letland

   

20-05-1992

R

20-08-1992

   

Libanon

   

18-07-1983

R

01-07-1992

   

Liberia

   

05-10-1995

R

05-01-1996

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

01-07-1992

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

01-07-1992

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

17-03-2002

   

Maleisië

   

27-09-2010

R

27-12-2010

   

Malta

   

13-02-2004

R

13-05-2004

   

Marokko

   

12-10-1993

R

12-01-1994

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

01-07-1992

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

24-02-1998

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

06-07-1995

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

20-11-1992

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

23-10-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

19-04-1988

R

01-07-1992

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

01-05-2001

   

Nieuw-Zeeland

   

25-09-1998

R

25-12-1998

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

24-08-2002

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

01-07-1992

   

Noorwegen

   

15-07-1980

R

01-07-1992

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Oman

   

13-03-1984

R

01-07-1992

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

01-07-1992

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

22-02-1995

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

01-07-1992

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Peru

   

25-04-1980

R

01-07-1992

   

Polen

   

01-04-1986

R

01-07-1992

   

Portugal

   

22-10-1987

R

01-07-1992

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

01-07-1992

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

24-03-1998

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

12-10-2000

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

01-07-1992

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

T

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

07-05-2002

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

29-01-1999

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

16-04-1997

   

Servië

   

12-03-2001

VG

01-07-1992

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

23-08-2002

   

Singapore

   

02-03-1994

R

02-06-1994

   

Slovenië

   

17-11-1992

VG

01-07-1992

   

Slowakije

   

30-01-1995

VG

01-01-1993

   

Spanje

   

21-01-1991

R

01-07-1992

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

24-09-1997

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

01-07-1992

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

01-07-1992

   

Tonga

   

01-02-1996

R

01-05-1996

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

06-06-2000

   

Tsjechië

   

19-10-1993

VG

01-01-1993

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

   

02-07-1984

R

01-07-1992

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

01-07-1992

   

Turkije

   

14-10-2014

R

14-01-2015

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

01-07-1992

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

01-07-1992

   

Vanuatu

   

22-04-1991

R

01-07-1992

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

29-10-1994

   

Verenigd Koninkrijk

   

27-05-1986

R

01-07-1992

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

15-04-2007

   

Verenigde Staten van Amerika

   

01-07-1991

R

01-07-1992

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Afrika

   

05-02-1997

R

05-05-1997

   

Zuid-Korea

   

28-02-1996

R

28-05-1996

   

Zweden

   

09-06-1980

R

01-07-1992

   

Zwitserland

   

30-04-1990

R

01-07-1992

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-07-1992

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

09-06-1994

 

Bijlage IV

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

27-09-2003

   

Angola

   

04-10-2001

R

27-09-2003

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

27-09-2003

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

27-09-2003

   

Australië

   

27-02-2004

R

27-05-2004

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

27-09-2003

   

Barbados

   

26-11-2001

R

27-09-2003

   

Belarus

   

07-01-1994

R

27-09-2003

   

België

   

04-01-1996

R

27-09-2003

   

Belize

   

26-05-1995

R

27-09-2003

   

Benin

   

11-02-2000

R

27-09-2003

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

27-09-2003

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

27-09-2003

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

27-09-2003

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

27-09-2003

   

Canada

   

26-03-2010

T

26-06-2010

   

Chili

   

10-10-1994

R

27-09-2003

   

China

   

02-11-2006

R

02-02-2007

   

Colombia

   

27-07-1981

R

02-02-2007

   

Comoren

   

22-11-2000

R

02-02-2007

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cyprus

   

30-05-2006

R

30-08-2006

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

27-09-2003

   

Djibouti

   

12-10-2015

R

12-01-2016

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

27-09-2003

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

27-09-2003

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

27-09-2003

   

Egypte

   

07-08-1986

R

27-09-2003

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

27-09-2003

   

Estland

   

18-08-1992

R

27-09-2003

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

27-09-2003

   

Finland

   

20-09-1983

R

27-09-2003

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

27-09-2003

   

Gabon

   

26-04-1983

R

27-09-2003

   

Gambia

   

01-11-1991

R

27-09-2003

   

Georgië

   

08-11-1994

R

27-09-2003

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

27-09-2003

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

27-09-2003

   

Guinee

   

02-10-2002

R

27-09-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

27-09-2003

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

27-09-2003

   

Ierland

   

10-08-2006

R

10-11-2006

   

India

   

11-06-2003

R

27-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

29-05-2009

T

29-08-2009

   

Italië

   

01-10-1982

R

27-09-2003

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

27-09-2003

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

27-09-2003

   

Japan

   

09-06-1983

R

27-09-2003

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

27-09-2003

   

Kenia

   

15-12-1992

R

27-09-2003

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

08-10-1991

VG

27-09-2003

   

Letland

   

20-05-1992

R

27-09-2003

   

Libanon

   

18-07-1983

R

27-09-2003

   

Liberia

   

21-08-2006

R

21-11-2006

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

27-09-2003

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

27-09-2003

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

27-09-2003

   

Maleisië

   

27-09-2010

R

27-12-2010

   

Malta

   

30-03-2011

R

30-06-2011

   

Marokko

   

12-10-1993

R

27-09-2003

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

27-09-2003

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

27-09-2003

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

27-09-2003

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

27-09-2003

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

23-10-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

27-09-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

11-11-2005

R

11-02-2006

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

27-09-2003

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

27-09-2003

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

27-09-2003

   

Noorwegen

   

26-09-2002

R

27-09-2003

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

27-09-2003

   

Oman

   

13-03-1984

R

27-09-2003

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

27-09-2003

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

27-09-2003

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

27-09-2003

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

27-09-2003

   

Peru

   

25-04-1980

R

27-09-2003

   

Polen

   

01-04-1986

R

27-09-2003

   

Portugal

   

22-10-1987

R

27-09-2003

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Roemenië

   

05-07-2006

R

05-10-2006

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

27-09-2003

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

27-09-2003

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

27-09-2003

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

27-09-2003

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

R

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

27-09-2003

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

27-09-2003

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

27-09-2003

   

Servië

   

12-03-2001

VG

27-09-2003

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

27-09-2003

   

Singapore

   

01-05-2005

R

01-08-2005

   

Slovenië

   

25-06-1991

VG

27-09-2003

   

Slowakije

   

01-01-1993

VG

27-09-2003

   

Spanje

   

21-01-1991

R

27-09-2003

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

27-09-2003

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

27-09-2003

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

27-09-2003

   

Tonga

   

01-02-1996

R

27-09-2003

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

27-09-2003

   

Tsjechië

   

01-01-1993

VG

27-09-2003

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

27-09-2003

   

Turkije

   

14-10-2014

R

14-01-2015

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

27-09-2003

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

27-09-2003

   

Vanuatu

   

15-03-2004

R

15-06-2004

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

27-09-2003

   

Verenigd Koninkrijk

   

11-09-1995

R

27-09-2003

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

15-04-2007

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Afrika

   

17-09-2015

T

17-12-2015

   

Zuid-Korea

   

28-11-2003

R

28-02-2004

   

Zweden

   

09-06-1980

R

27-09-2003

   

Zwitserland

   

20-11-1998

R

27-09-2003

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

02-02-2007

 

Macau SAR

02-02-2007

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

27-09-2003

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Man

13-02-2012

 

Bijlage V

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

01-05-1989

   

Angola

   

04-10-2001

R

04-01-2002

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

31-12-1988

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

01-12-1993

   

Australië

   

14-08-1990

R

14-11-1990

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bahama's

   

12-10-1990

R

12-01-1991

   

Bahrein

   

27-04-2007

R

27-07-2007

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Barbados

   

06-05-1994

R

06-08-1994

   

Belarus

   

07-01-1994

R

07-04-1994

   

België

   

27-10-1988

R

27-01-1989

   

Belize

   

26-05-1995

R

26-08-1995

   

Benin

   

11-02-2000

R

11-05-2000

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

04-09-1999

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

08-02-1996

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

13-08-1993

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

28-02-1995

   

Canada

   

26-03-2010

T

26-06-2010

   

Chili

   

15-08-2008

R

15-11-2008

   

China

   

21-11-1988

R

21-02-1989

   

Colombia

   

27-07-1981

R

31-12-1988

   

Comoren

   

22-11-2000

R

22-02-2001

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cuba

   

12-02-2002

R

12-05-2002

   

Cyprus

   

22-06-1989

R

22-09-1989

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

31-12-1988

   

Djibouti

   

12-10-2015

R

12-01-2016

   

Dominica

   

21-06-2000

R

21-09-2000

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

24-09-1999

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

31-12-1988

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

18-08-1990

   

Egypte

   

07-08-1986

R

31-12-1988

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

24-07-1996

   

Estland

   

18-08-1992

R

18-11-1992

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

15-09-2001

   

Finland

   

20-09-1983

R

31-12-1988

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

31-12-1988

   

Gabon

   

26-04-1983

R

31-12-1988

   

Gambia

   

01-11-1991

R

01-02-1992

   

Georgië

   

08-11-1994

R

08-02-1995

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

31-12-1988

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

03-02-1998

   

Guinee

   

02-10-2002

R

02-01-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

10-03-1998

   

Honduras

   

21-08-2001

R

21-11-2001

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

31-12-1988

   

Ierland

   

06-01-1995

R

06-04-1995

   

IJsland

   

30-06-1989

R

30-09-1989

   

India

   

11-06-2003

R

11-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

25-10-2002

R

25-01-2003

   

Israël

   

03-08-2011

R

03-11-2011

   

Italië

   

01-10-1982

R

31-12-1988

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

31-12-1988

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

13-06-1991

   

Japan

   

09-06-1983

R

31-12-1988

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

   

31-10-1980

R

31-12-1988

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

07-06-1994

   

Kenia

   

15-12-1992

R

15-03-1993

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

27-07-1992

VG

08-10-1991

   

Letland

   

20-05-1992

R

20-08-1992

   

Libanon

   

18-07-1983

R

31-12-1988

   

Liberia

   

12-06-1995

R

12-09-1995

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

04-03-1992

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

14-05-1991

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

17-03-2002

   

Malediven

   

20-05-2005

R

20-08-2005

   

Maleisië

   

31-01-1997

R

01-05-1997

   

Malta

   

13-02-2004

R

13-05-2004

   

Marokko

   

12-10-1993

R

12-01-1994

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

31-12-1988

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

24-02-1998

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

06-07-1995

   

Mexico

   

15-07-1998

R

15-10-1998

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

20-11-1992

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

03-06-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

19-04-1988

R

31-12-1988

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

01-05-2001

   

Nieuw-Zeeland

   

25-09-1998

R

25-12-1998

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

24-08-2002

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

31-12-1988

   

Noorwegen

   

15-07-1980

R

31-12-1988

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Oman

   

13-03-1984

R

31-12-1988

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

31-12-1988

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

22-02-1995

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

31-12-1988

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Peru

   

25-04-1980

R

31-12-1988

   

Polen

   

01-04-1986

R

31-12-1988

   

Portugal

   

22-10-1987

R

31-12-1988

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Roemenië

   

15-04-1993

R

15-07-1993

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

31-12-1988

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

24-03-1998

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

12-10-2000

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

31-12-1988

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

R

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

07-05-2002

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

29-01-1999

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

16-04-1997

   

Servië

   

12-03-2001

VG

27-04-1992

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

23-08-2002

   

Singapore

   

27-05-1999

R

27-08-1999

   

Slovenië

   

12-11-1992

VG

25-06-1991

   

Slowakije

   

30-01-1995

VG

01-01-1993

   

Spanje

   

21-01-1991

R

21-04-1991

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

24-09-1997

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

04-02-1989

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

09-05-1990

   

Tonga

   

01-02-1996

R

01-05-1996

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

06-06-2000

   

Tsjechië

   

19-10-1993

VG

01-01-1993

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

   

02-07-1984

R

31-12-1988

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

31-12-1988

   

Turkije

   

10-10-1990

R

10-01-1991

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

31-12-1988

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

31-12-1988

   

Vanuatu

   

22-04-1991

R

22-07-1991

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

29-10-1994

   

Verenigd Koninkrijk

   

27-05-1986

R

31-12-1988

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

16-04-2007

   

Verenigde Staten van Amerika

   

30-12-1987

R

31-12-1988

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Afrika

   

13-05-1992

R

13-08-1992

   

Zuid-Korea

   

28-02-1996

R

28-05-1996

   

Zweden

   

09-06-1980

R

31-12-1988

   

Zwitserland

   

30-04-1990

R

30-07-1990

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

31-12-1988

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

27-03-1996

01-07-1997

Man

01-08-1992

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Verenigde Staten van Amerika, 30 december 1987

 • 1. The United States Government shall make every reasonable effort to have the Gulf of Mexico designated a 'special area' governed by the terms of regulation 5 of Annex V to the 1978 Protocol Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL 73/78).

 • 2. The President shall include this understanding incorporated by the Senate in the Resolution of Ratification in the Instrument of Ratification to be deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2011, 43 Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28, Trb. 2011, 43 en Trb. 2015, 65.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2015, 150.

Resolutie MEPC.256(67) van 17 oktober 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de in rubriek B van Trb. 2015, 65 geplaatste wijzigingen van 17 oktober 2014 van de Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.256(67)) op 1 september 2015 aanvaard.

De wijzigingen zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 maart 2016 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

Resolutie MEPC.257(67) van 17 oktober 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de in rubriek B van Trb. 2015, 65 geplaatste wijzigingen van 17 oktober 2014 van Bijlage III bij het Verdrag (MEPC.257(67)) op 1 september 2015 aanvaard.

De wijzigingen zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 maart 2016 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

Codes

Zie Trb. 2009, 14, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 197 en Trb. 2015, 150.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205, Trb. 2014, 197, Trb. 2015, 65 en Trb. 2015, 150.

Verbanden

Titel

:

Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

Londen, 26 September 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 185

Uitgegeven de zestiende november 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS