Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 1997, 317Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, met Bijlage;

Londen, 17 februari 1978

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van Protocol en Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Voor wijzigingen in de tekst van Protocol I bij het Verdrag zoals gewijzigd door het onderhavige Protocol zie rubriek J hieronder.

Voor de ondertekeningen zie ook Trb. 1983, 127.

De Bijlage bij het Protocol is een aantal malen gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1985, 136, van Trb. 1986, 121, van Trb. 1988, 143, van Trb. 1990, 168, van Trb. 1992, 29, van Trb. 1993, 53 en 70, van Trb. 1994, 41 en 162, van Trb. 1995, 158, van Trb. 1996, 24 en van Trb. 1997, 138.

C. VERTALING

Zie Trb. 1978, 188.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. BEKRACHTIGING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143 en Trb. 1993, 53.

F. TOETREDING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53 en 147, Trb. 1994, 141 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

Behalve de aldaar genoemde hebben nog de volgende Staten in overeenstemming met artikel IV, eerste lid, letter c, van het Protocol een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie:

Sri Lanka24 juni 1997
Zuid-Afrika25 september 1997
Guatemala 3 november 1997

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

Zie Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1993, 53, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft in verband met de overdracht van de soevereiniteit over Hong Kong aan de Volksrepubliek China de depositaris medegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van Hong Kong tot 1 juli 1997 internationale verantwoordelijkheid draagt en dat na die datum deze verantwoordelijkheid ophoudt te bestaan.

De Regering van de Volksrepubliek China heeft medegedeeld dat het met ingang van 1 juli 1997 de verantwoordelijkheid draagt wat betreft de internationale rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de toepassing van het door het onderhavige Protocol gewijzigde Verdrag en de Bijlagen III en V op Hong Kong.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 188, Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, 70 en 147, Trb. 1994, 41 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

Bijlagen

Bijlage III bij het Verdrag zoals gewijzigd door het Protocol is voorts nog aanvaard door de volgende Staten:

Sri Lanka24 juni 1997
Guatemala 3 november 1997

Bijlage V bij het Verdrag zoals gewijzigd door het Protocol is voorts nog aanvaard door de volgende Staten:

Sri Lanka24 juni 1997
Guatemala 3 november 1997

Wijzigingen

Resolutie MEPC.39(29)

Op de volgende bladzijden van Trb. 1995, 158 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht:

– blz. 6: in het eerste lid, letter d, van Regulation 4 dient in de derde regel van onderen “intented" te worden vervangen door „intended";

– blz. 7: in het derde lid, letter b, onder ii, van Regulation 4 dient in de derde regel van onderen „recorgnized" te worden vervangen door „recognized";

– blz. 10: in het vijfde lid, van Regulation 8 dient in de vijfde regel van boven „is" in ... where is appears ... te worden vervangen door „it";

– blz. 10: in het achtste lid, van Regulation 8 dient in de eerste regel „of" te worden vervangen door „or";

– blz. 11: in het achtste lid, letter c, van Regulation 8 dient in de eerste regel „experiry" te worden vervangen door „expiry";

– blz. 11: in het negende lid, letter a, van Regulation 8 dient in de eerste regel „it" te worden vervangen door „if";

Resolutie MEPC.65(37)

Op blz. 11 van Trb. 1997, 138 dient in de eerste regel van het eerste lid, letter a, van Voorschrift 9 na „12" het woord „meter" te worden ingevoegd.

Resolutie MEPC.68(38)

Op 10 juli 1996 heeft de Commissie voor de bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met artikel VI van het Protocol en artikel 16 van het Verdrag een resolutie aangenomen houdende wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, (iii) van het Verdrag zijn de wijzigingen aanvaard op 1 juli 1997. Ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, (ii), van het Verdrag zullen de wijzigingen op 1 januari 1998 in werking treden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zullen de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk gelden.

De Engelse tekst1 van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.68(38) adopted on 10 July 1996

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (Amendments to Protocol I)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the function of the Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention") and article VI of the Protocol of 1978 relating to the 1973 Convention (hereinafter referred to as the “1978 Protocol") which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL) 73/78),

Noting also that there is a need for more precise requirements with regard to when to make reports in article II of Protocol I, Provisions concerning Reports of Incidents Involving Harmful Substances, of the 1973 Convention,

Having considered the amendments to article II of Protocol I of the 1973 Convention, agreed at its thirty-seventh session and circulated in accordance with article 16(2)(a) of the 1973 Convention,

1. Adopts, in accordance with article 16(2)(b) of the 1973 Convention, amendments to Protocol I of MARPOL 73/78, the text of which is set out at Annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 1997, unless prior to the date, not less than one-third of the Parties or the Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than fifty per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objections to the amendments;

3. Invites the Parties to note that in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention the amendments shall enter into force on 1 January 1998 in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to the 1978 Protocol certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex; and

5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to the 1978 Protocol copies of the resolution and its Annex.


Annex

Text of Amendments to Protocol of Marpol 73/78

Existing text of article II(1) shall be replaced by the following:

“1. The report shall be made when an incident involves:

 • a) a discharge above the permitted level or probable discharge of oil or of noxious liquid substances for whatever reason including those for the purpose of securing the safety of the ship or for saving life at sea; or

 • b) a discharge or probable discharge of harmful substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges; or

 • c) damage, failure or breakdown of a ship of 15 metres in length or above which:

  • (i) affects the safety of the ship; including but not limited to collision, grounding, fire, explosion, structural failure, flooding, and cargo shifting; or

  • (ii) results to impairment of the safety of navigation; including but not limited to, failure or breakdown of steering gear, propulsion plant, electrical generating system, and essential shipborne navigational aids; or

 • d) a discharge during the operation of the ship of oil or noxious liquid substances in excess of the quantity or instantaneous rate permitted under the present Convention."


en de vertaling van de genoemde resolutie luidt als volgt:

Resolutie MEPC.68 (38) aangenomen op 10 juli 1996

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (Wijzigingen van Protocol I)

De Commissie voor de bescherming van het Mariene Milieu,

Herinnerend aan artikel 38, letter a, van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie, die haar zijn opgedragen bij internationale verdragen inzake het voorkomen en bestrijden van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationale Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging door schepen, 1973, (hierna te noemen „het Verdrag van 1973") en artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationale Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen „het Protocol van 1978"), die te zamen de procedure voor wijziging van het Protocol van 1978 aangeven en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78), te bestuderen en aan te nemen,

Tevens gelet op de noodzaak van meer precieze bepalingen ten aanzien van de vraag wanneer de meldingen genoemd in artikel II van Protocol I – Bepalingen inzake meldingen van voorvallen met schadelijke stoffen – van het Verdrag van 1973, moeten worden gedaan,

Na bestudering van de tijdens haar zevenendertigste zitting overeengekomen wijzigingen van artikel II van Protocol I bij het Verdrag van 1973, die zijn verspreid in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, letter a, van het Verdrag van 1973,

1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, letter b, van het Verdrag van 1973, wijzigingen aan van Protocol I bij MARPOL 73/78. De tekst van deze wijzigingen is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, letter f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 1997, tenzij voorafgaande aan die datum een derde of meer van de Partijen, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten te zamen ten minste vijftig procent vormen van de bruto tonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

3. Verzoekt de Partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, letter g, onder ii, van het Verdrag van 1973, van kracht worden op 1 januari 1998 in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, letter e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij het Protocol van 1978 voor eensluidend gewaarmerkte afschriften te doen toekomen van deze resolutie en van de in de Bijlage vervatte tekst van de wijzigingen; en

5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van de resolutie en van de Bijlage daarbij te doen toekomen aan de Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het Protocol van 1978.


Bijlage

Tekst van de wijzigingen van Protocol I bij MARPOL 73/78

De tekst van artikel II, (1) wordt vervangen door:

„1. De melding wordt gedaan omtrent voorvallen waarbij:

 • a. een lozing plaatsvindt boven het toegestane niveau of een mogelijke lozing plaatsvindt van olie of schadelijke vloeistoffen ongeacht de reden daarvan, met inbegrip van lozingen voor het veilig stellen van het schip of ter beveiliging van mensenlevens op zee; of

 • b. een lozing of mogelijke lozing plaatsvindt van schadelijke stoffen in verpakte vorm, met inbegrip van deze stoffen verpakt in vrachtcontainers, losse tanks, weg- en spoorvoertuigen en duwbakken aan boord; of

 • c. sprake is van een beschadiging of storing van of defect aan een schip van 15 meter lengte of meer en waarbij:

  • i. de veiligheid van het schip in het geding is; bijvoorbeeld als gevolg van een aanvaring, het aan de grond lopen, brand, een explosie, schade aan de constructie, het binnendringen van water, het schuiven van lading; of

  • ii. de veiligheid van de navigatie in gevaar wordt gebracht; bijvoorbeeld door een storing van of defect aan het roer, de voortstuwingsmachines, de generatoren en de essentiële navigatiehulpsystemen aan boord; of

 • d. gedurende de exploitatie van het schip een lozing plaatsvindt van olie of schadelijke vloeistoffen die de ingevolge dit Verdrag toegestane hoeveelheid of lozingsdebiet overschrijdt."


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.