Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 32Verdrag

59 (1973) Nr. 19

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Voor correcties zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2010, 70.


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2013, 205.


C. VERTALING

Verdrag


In Trb. 2003, 116 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 70, in de titel van de Bijlage, dient het woord „Keuringsreglement” te worden vervangen door „Keuringsregeling”.


De vertaling van de in Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.235(65)) luidt als volgt:

Resolutie MEPC.235(65)
aangenomen op 17 mei 2013

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Wijzigingen van Formulier A en Formulier B van de Aanvullingen bij het IOPP-certificaat van Bijlage I bij MARPOL)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”) en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”) die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de ontwerpwijzigingen van Formulier A en Formulier B van de Aanvullingen bij het IOPP-certificaat van Bijlage I bij MARPOL,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van Formulier A en Formulier B van de Aanvullingen bij het IOPP-certificaat van Bijlage I bij MARPOL, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 april 2014, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de Partijen, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de Partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 oktober 2014 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de Bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij MARPOL afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Wijzigingen van Formulier A en Formulier B van de Aanvullingen bij het IOPP-certificaat van Bijlage I bij MARPOL

 • 1. Wijzigingen van de Aanvulling bij het IOPP-certificaat (Formulier A)

  De bestaande paragraaf 3.2.1 wordt vervangen door:

  • „3.2.1 Verbrandingsoven voor olieresiduen (oliedrab)… □”

 • 2. Wijzigingen van de aanvulling bij het IOPP-certificaat (Formulier B)

  De bestaande paragraaf 3.2.1 wordt vervangen door:

  • „3.2.1 Verbrandingsoven voor olieresiduen (oliedrab)… □”


De vertaling van de in Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van de Keuringsregeling Scheepvaart van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.236(65)) luidt als volgt:

Resolutie MEPC.236(65)
aangenomen op 17 mei 2013

Wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart van Bijlage I bij MARPOL

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”) en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL), te bestuderen en aan te nemen,

Voorts gelet op voorschrift 20.6 van Bijlage I bij MARPOL waarin wordt aangegeven dat de Keuringsregeling Scheepvaart, aangenomen bij resolutie MEPC.94(46), kan worden gewijzigd, mits deze wijzigingen worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van het Verdrag van 1973 inzake wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage,

Tevens in herinnering brengend resoluties MEPC.99(48), MEPC.112(50), MEPC.131(53) en MEPC.155(55) waarbij de Commissie wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart heeft aangenomen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van het Verdrag van 1973 inzake wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op een aanhangsel bij een bijlage,

Erkennend de noodzaak de Keuringsregeling Scheepvaart te wijzigen om de verwijzingen naar resolutie A.744(18) te vervangen gezien het aannemen door de Vergadering, tijdens haar zevenentwintigste zitting, van de Internationale Code voor het uitgebreide inspectieprogramma tijdens inspecties van bulkcarriers en olietankschepen, 2011 (ESP-Code 2011) bij resolutie A.1049(27),

Na bestudering, tijdens haar vijfenzestigste zitting, van de voorgestelde wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart aan, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 april 2014, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de Partijen bij MARPOL, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Verzoekt de Partijen bij MARPOL kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 oktober 2014 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij MARPOL afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen; en

 • 6. Nodigt de Maritieme Veiligheidscommissie uit kennis te nemen van de wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart.


Bijlage
Wijzigingen van de Keuringsregeling Scheepvaart (resolutie MEPC.94(46), zoals gewijzigd)

 • 1. Na paragraaf 1.5 wordt de volgende nieuwe paragraaf ingevoegd:

  • „1.6 De Vergadering heeft, tijdens haar zevenentwintigste zitting, de Internationale Code voor het uitgebreide inspectieprogramma tijdens inspecties van bulkcarriers en olietankschepen, 2011 (ESP-Code 2011) (resolutie A.1049(27)) aangenomen en de Maritieme Veiligheidscommissie heeft, tijdens haar negentigste zitting, bij resolutie MSC.325(90) wijzigingen van SOLAS-voorschrift XI-1/2, aangenomen waarbij „resolutie A.744(18)” werd vervangen door „de ESP-Code 2011”), waarmee deze Code verplicht werd gesteld. Verwijzingen naar „resolutie A.744(18)” in de CAS worden derhalve vervangen door verwijzingen naar „de ESP-Code 2011 (resolutie A.1049(27))”.”

 • 2. In de paragrafen 3.10, 6.2.1.3, 6.2.2.9, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.7 en 8 wordt de verwijzing naar „resolutie A.744(18), zoals gewijzigd” vervangen door een verwijzing naar „de ESP-Code 2011”.

 • 3. In Aanhangsel 2 wordt in het deel „Inspecties door de reder” de verwijzing naar „resolutie A.744(18), zoals gewijzigd” vervangen door een verwijzing naar „de ESP-Code 2011”.

 • 4. In Aanhangsel 3 wordt in deel 8 de verwijzing naar „resolutie A.744(18), zoals gewijzigd” vervangen door een verwijzing naar „de ESP-Code 2011”.


De vertaling van de in Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van Bijlagen I en II bij het Verdrag (MEPC.238(65)) luidt als volgt:

Resolutie MEPC.238(65)
aangenomen op 17 mei 2013

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Wijzigingen van Bijlagen I en II bij MARPOL om de RO-Code verplicht te stellen)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”) en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”) die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de ontwerpwijzigingen van Bijlagen I en II van MARPOL om de RO-Code verplicht te stellen,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van de Bijlagen I en II bij MARPOL, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2014, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de Partijen, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie hun bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de Partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 januari 2015 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij MARPOL afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlagen I en II bij MARPOL

Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

Voorschrift 6

De bestaande tekst van de laatste zin van paragraaf 3.1 wordt vervangen door de volgende tekst:

„Deze organisaties, met inbegrip van classificatiebureaus, worden door de Administratie gemachtigd in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en met de Code voor Erkende Organisaties (RO-Code), die bestaat uit een deel 1 en deel 2 (waarvan de bepalingen als verplicht worden aangemerkt) en een deel 3 (waarvan de bepalingen als aanbeveling worden aangemerkt), zoals aangenomen door de Organisatie bij resolutie [MEPC.237(65)], eventueel als gewijzigd door de Organisatie, mits:

 • .1 wijzigingen van deel 1 en deel 2 van de RO-Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op deze Bijlage;

 • .2 wijzigingen van deel 3 van de RO-Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde; en

 • .3 de in .1 en .2 bedoelde eventuele wijzigingen die worden aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie en de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu identiek zijn en tegelijkertijd in werking treden of van kracht worden, al naargelang van toepassing.”


Wijzigingen van Bijlage II bij MARPOL

Voorschrift 8

De bestaande tekst van paragraaf 2.2 wordt vervangen door de volgende tekst:

„Deze organisaties, met inbegrip van classificatiebureaus, worden door de Administratie gemachtigd in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en met de Code voor Erkende Organisaties (RO-Code), die bestaat uit een deel 1 en deel 2 (waarvan de bepalingen als verplicht worden aangemerkt) en een deel 3 (waarvan de bepalingen als aanbeveling worden aangemerkt), zoals aangenomen door de Organisatie bij resolutie [MEPC.237(65)], eventueel als gewijzigd door de Organisatie, mits:

 • .1 wijzigingen van deel 1 en deel 2 van de RO-Code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van dit Verdrag inzake de wijzigingsprocedures die van toepassing zijn op deze Bijlage;

 • .2 wijzigingen van deel 3 van de RO-Code worden aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu in overeenstemming met haar reglement van orde; en

 • .3 de in .1 en .2 bedoelde eventuele wijzigingen die worden aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie en de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu identiek zijn en tegelijkertijd in werking treden of van kracht worden, al naargelang van toepassing.”


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol, zie Trb. 1978, 188.


D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978, zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2008, 90.

Bijlage III

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Bijlage IV

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Bijlage V

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2009, 103.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2011, 43.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28 en Trb. 2011, 43.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 205.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2011, 43 geplaatste wijzigingen van Bijlage III (MEPC.193(61)) van 1 oktober 2010 op 1 juli 2013 aanvaard.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2014 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Uitgegeven de tiende februari 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS