Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 48Verdrag

59 (1973) Nr. 17

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.


Op 2 maart 2012 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.216(63) aangenomen houdende wijzigingen van de Bijlagen I, II, IV en V bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.216(63)
Adopted on 2 March 2012

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

(Regional arrangements for port reception facilities under MARPOL Annexes I, II, IV and V)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the „1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the „1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL 73/78),

Having considered draft amendments to Annexes I, II, IV and V of MARPOL 73/78,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annexes I, II, IV and V of MARPOL 73/78, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 February 2013 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 August 2013 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL 73/78 certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL 73/78 copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendments to MARPOL Annexes I, II, IV and V

 • 1. New paragraphs 3bis and 4bis are added to regulation 38 of Annex I:

  • 3bis Small Island Developing States may satisfy the requirements in paragraphs 1 to 3 of this regulation through regional arrangements when, because of those States’ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements. Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

   The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization, for circulation to the Parties of the present Convention:

   • .1. how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the Guidelines;

   • .2. particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres; and

   • .3. particulars of those ports with only limited facilities.

  • 4bis Small Island Developing States may satisfy the requirements in paragraph 4 of this regulation through regional arrangements when, because of those States’ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements. Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

   The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization for circulation to the Parties of the present Convention:

   • .1. how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the Guidelines;

   • .2. particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres; and

   • .3. particulars of those ports with only limited facilities.

 • 2. New paragraphs 2bis and 2ter are added to regulation 18 of Annex II:

  • 2bis Small Island Developing States may satisfy the requirements in paragraphs 1, 2 and 4 of this regulation through regional arrangements when, because of those States’ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements. Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

   The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization for circulation to the Parties of the present Convention:

   • .1. how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the Guidelines;

   • .2. particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres; and

   • .3. particulars of those ports with only limited facilities.

  • 2ter Where regulation 13 of this annex requires a prewash and the Regional Reception Facility Plan is applicable to the port of unloading, the prewash and subsequent discharge to a reception facility shall be carried out as prescribed in regulation 13 of this annex or at a Regional Ship Waste Reception Centre specified in the applicable Regional Reception Facility Plan.

 • 3. New paragraph 1bis is added to regulation 12 of Annex IV:

  • 1bis Small Island Developing States may satisfy the requirements in paragraph 1 of this regulation through regional arrangements when, because of those States’ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements. Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

   The Government of each Party participating in the arrangement shall consult with the Organization for circulation to the Parties of the present Convention:

   • .1. how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the Guidelines;

   • .2. particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres; and

   • .3. particulars of those ports with only limited facilities.

 • 4. New paragraph 2bis is added to regulation 8 of Annex V1):

  • 2bis Small Island Developing States may satisfy the requirements in paragraphs 1 and 2.1 of this regulation through regional arrangements when, because of those States’ unique circumstances, such arrangements are the only practical means to satisfy these requirements. Parties participating in a regional arrangement shall develop a Regional Reception Facilities Plan, taking into account the guidelines developed by the Organization.

   The Government of each Party participating in the Arrangement shall consult with the Organization for circulation to the Parties of the present Convention:

   • .1. how the Regional Reception Facilities Plan takes into account the Guidelines;

   • .2. particulars of the identified Regional Ships Waste Reception Centres; and

   • .3. particulars of those ports with only limited facilities.


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Zie Trb. 2009, 14.

IBC-Code

Deze Code is gewijzigd bij resolutie MEPC.225(64) van 5 oktober 20121).

C. VERTALING

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 2005, 75, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2011, 43 en Trb. 2012, 19.

Voor correcties zie Trb. 2009, 14.

In Trb. 2006, 260 dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 203, in Voorschrift 15, onderdeel A, onder 2.1, eerste regel, en onderdeel B, onder 3.1, eerste regel, dienen de woorden „het schip vervolgt zijn vaarroute” te worden vervangen door „het schip is onderweg”.

Op blz. 204, in Voorschrift 15, onderdeel C, onder 6.1, eerste regel, dienen de woorden „het schip vervolgt zijn vaarroute” te worden vervangen door „het schip is onderweg”.

Op blz. 302, in Voorschrift 1, onder 6, vierde regel, dienen de woorden „een eventuele lozing” te worden vervangen door de woorden „elke of iedere lozing”.

Op blz. 319, in Voorschrift 13, onderdeel 2.1, onder 1, eerste regel, dienen de woorden „het schip vervolgt zijn vaarroute” te worden vervangen door „het schip is onderweg”.


De vertalingen van de in Trb. 2012, 19 geplaatste wijzigingen van Bijlage IV (MEPC.200(62)) en Bijlage V (MEPC.201(62)) van 15 juli 2011 luiden als volgt:

Resolutie MEPC.200(62)
Aangenomen op 15 juli 2011

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Bepalingen inzake bijzondere gebieden en de aanwijzing van de Oostzee als bijzonder gebied ingevolge Bijlage IV bij MARPOL)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu (de Commissie) zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”), en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de ontwerpwijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL 73/78,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van Bijlage IV bij MARPOL 73/78, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2012, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 januari 2013 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle partijen bij MARPOL 73/78 voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL 73/78 afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL

 • 1. De nieuwe paragrafen 5bis, 7bis en 7ter worden aan voorschrift 1 toegevoegd:

  • „5bis „bijzonder gebied”, een zeegebied waarbinnen, om algemeen aanvaarde technische redenen met betrekking tot de oceanografische en ecologische toestand en het speciale karakter van het scheepvaartverkeer binnen dat gebied, aanneming van bijzondere verplichte methoden ter voorkoming van verontreiniging van de zee door sanitair afval nodig is;

   Deze bijzondere gebieden zijn:

   • .1 het Oostzeegebied zoals omschreven in voorschrift 1.11.2 van Bijlage I; en

   • .2 elk ander zeegebied dat door de Organisatie is aangewezen overeenkomstig de criteria en procedures voor de aanwijzing van bijzondere gebieden met betrekking tot het voorkomen van verontreiniging door sanitair afval van schepen.1)

  • 7bis „een passagier”, iedere persoon anders dan:

   • .1. de kapitein en de leden van de bemanning of andere personen die, in welke hoedanigheid dan ook, in dienst of te werk zijn gesteld ten behoeve van dat schip; en

   • .2. een kind jonger dan één jaar.

  • 7ter „een passagiersschip”, een schip dat meer dan twaalf passagiers vervoert.

   Voor de toepassing van voorschrift 11.3 wordt onder een „nieuw passagiersschip” verstaan een passagiersschip:

   • 1. waarvoor het bouwcontract wordt afgesloten of waarvan, bij het ontbreken van een bouwcontract, de kiel wordt gelegd of waarvan de bouw zich in een soortgelijk stadium bevindt op of na 1 januari 2016; of

   • .2. waarvan de oplevering plaatsvindt twee jaar of meer na 1 januari 2016.

   Een „bestaand passagiersschip” is een passagiersschip dat geen nieuw passagiersschip is.

 • 2. De volgende nieuwe paragraaf 2 wordt aan voorschrift 9 toegevoegd:

  • „2. In afwijking van het eerste lid dient ieder passagiersschip dat, in overeenstemming met voorschrift 2 dient te voldoen aan de bepalingen van deze Bijlage, en waarop voorschrift 11.3 van toepassing is wanneer het zich in een bijzonder gebied bevindt, te zijn uitgerust met een van de volgende systemen voor sanitair afval:

   • .1 een installatie voor het behandelen van sanitair afval van een door de Administratie goedgekeurd type, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde normen en testmethodes2), of

   • .2 een verzameltank met naar tevredenheid van de Administratie voldoende capaciteit voor het opslaan van alle sanitair afval, rekening houdend met de exploitatie van het schip, het aantal opvarenden en andere relevante factoren. De constructie van de verzameltank dient naar tevredenheid van de Administratie te zijn en een voorziening hebben om zichtbaar het niveau van de inhoud aan te geven.”

 • 3. Voorschrift 11 wordt vervangen door het volgende:

Voorschrift 11 Lozen van sanitair afval

„A Het lozen van sanitair afval van schepen anders dan passagiersschepen in alle gebieden en het lozen van sanitair afval van passagiersschepen buiten bijzondere gebieden

 • 1. Onverminderd de bepalingen van voorschrift 3 van deze Bijlage is het lozen in zee van sanitair afval verboden, behalve wanneer:

  • .1. de lozing van het schip versneden en ontsmet sanitair afval betreft op een afstand van meer dan 3 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land, waarbij een door de Administratie in overeenstemming met voorschrift 9.1.2 van deze Bijlage goedgekeurd systeem wordt gebruikt, ofwel sanitair afval betreft dat niet is versneden of ontsmet op een afstand van meer dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land, mits in elk geval het in verzameltanks opgeslagen sanitaire afval of sanitair afval afkomstig van ruimten waar zich levende dieren bevinden niet ineens wordt geloosd, doch in een matig tempo, terwijl het schip onderweg is met een snelheid van niet minder dan 4 knopen; het tempo van de lozing dient te worden goedgekeurd door de Administratie op grond van door de Organisatie3) ontwikkelde normen; of

  • .2. het schip een installatie voor het behandelen van sanitair afval in gebruik heeft, die door de Administratie is gecertificeerd teneinde te voldoen aan de operationele vereisten bedoeld in voorschrift 9.1.1 van deze Bijlage, en het geloosde effluent geen zichtbare drijvende vaste deeltjes veroorzaakt noch verkleuring van het omringende water.

 • 2. Het bepaalde in paragraaf 1 is niet van toepassing op schepen die zich bevinden in de wateren onder de rechtsmacht van een Staat en bezoekende schepen uit andere Staten terwijl zij zich in deze wateren bevinden en bezig zijn met het lozen van sanitair afval in overeenstemming met de eventueel minder strikte eisen die door die Staat kunnen worden gesteld.

B Het lozen van sanitair afval van passagiersschepen in een bijzonder gebied

 • 3. Onverminderd de bepalingen van voorschrift 3 van deze Bijlage is het lozen van sanitair afval van een passagiersschip in een bijzonder gebied verboden:

  • a. voor nieuwe passagiersschepen op of na 1 januari 2016, onverminderd voorschrift 12bis, subparagraaf 2; en

  • b. voor bestaande passagiersschepen op of na 1 januari 2018, onverminderd voorschrift 12bis, subparagraaf 2,

   behalve wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   het schip een installatie voor het behandelen van sanitair afval in gebruik heeft die door de Administratie is gecertificeerd teneinde te voldoen aan de operationele vereisten bedoeld in voorschrift 9.2.1 van deze Bijlage, en het geloosde effluent veroorzaakt geen zichtbare drijvende vaste deeltjes noch verkleuring van het omringende water

C Algemene vereisten

 • 4. Indien het sanitair afval wordt vermengd met afval of afvalwater waarop andere Bijlagen van MARPOL van toepassing zijn, dient behalve aan de vereisten van deze Bijlage tevens aan de vereisten van die Bijlagen te worden voldaan.”

 • 4. Het volgende nieuwe voorschrift 12bis wordt toegevoegd:

„12bis Ontvangstinrichtingen voor passagiersschepen in bijzondere gebieden

 • 1. Elke partij waarvan de kustlijn grenst aan een bijzonder gebied verbindt zich ertoe te waarborgen dat:

  • .1. voorzien wordt in inrichtingen voor het in ontvangst nemen van sanitair afval in havens en laad- en losplaatsen in een bijzonder gebied die door passagiersschepen worden gebruikt;

  • .2. de inrichtingen toereikend zijn voor de behoeften van deze passagiersschepen; en

  • .3. de inrichtingen zodanig worden geëxploiteerd dat zij geen onnodig oponthoud van deze passagiersschepen veroorzaken.

 • 2. De Regering van elke betrokken partij stelt de Organisatie in kennis van de maatregelen die zijn getroffen ingevolge subparagraaf .1 van dit voorschrift. Na ontvangst van voldoende kennisgevingen in overeenstemming met subparagraaf .1 stelt de Organisatie een datum vast waarop de vereisten van voorschrift 11.3 ten aanzien van het betreffende gebied van kracht worden. De Organisatie stelt alle partijen ten minste twaalf maanden van tevoren in kennis van de aldus vastgestelde datum. Tot de aldus vastgestelde datum moeten schepen die in een bijzonder gebied varen voldoen aan de vereisten van voorschrift 11.1 van deze Bijlage.”



Wijzigingen van het Model van het Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair Afval

 • 1. De volgende tekst wordt toegevoegd onder het kopje „Gegevens van het schip”:

  Type schip voor de toepassing van voorschrift 11.3:4)

  Nieuw/bestaand passagiersschip

  Schip anders dan een passagiersschip

 • 2. Paragraaf *1.1 wordt als volgt gewijzigd:

  *1.1. Beschrijving van de installatie voor het behandelen van sanitair afval:

  Type installatie voor het behandelen van sanitair afval:

  ........

  Naam van fabrikant:

  ........

  De installatie voor het behandelen van sanitair afval is door de Administratie gecertificeerd en voldoet aan de effluentnormen voorzien in resolutie MEPC.2 (VI).

  De installatie voor het behandelen van sanitair afval is door de Administratie gecertificeerd en voldoet aan de effluentnormen voorzien in resolutie MEPC.159 (55).

  De installatie voor het behandelen van sanitair afval is door de Administratie gecertificeerd en voldoet aan de effluentnormen voorzien in [resolutie MEPC…]5).


Resolutie MEPC.201(62)
Aangenomen op 15 juli 2011

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Herziene Bijlage V bij MARPOL)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu (de Commissie) zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”), en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de ontwerpwijzigingen van Bijlage V bij MARPOL 73/78,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van Bijlage V bij MARPOL 73/78, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2012, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 januari 2013 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle partijen bij MARPOL 73/78 voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL 73/78 afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Herziene Bijlage V bij MARPOL

Voorschriften ter voorkoming van verontreiniging door vuilnis van schepen

Voorschrift 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage:

 • 1. wordt verstaan onder dierlijke kadavers, de lichamen van dieren die als lading aan boord worden vervoerd en tijdens de reis sterven of moeten worden afgemaakt.

 • 2. wordt verstaan onder ladingrestanten, de resten van ongeacht welke lading die niet vallen onder andere Bijlagen bij dit Verdrag en die op het dek of in de ruimen achterblijven na het laden of lossen, met inbegrip van het overschot ontstaan tijdens laden of lossen of gemorste lading, ongeacht of deze resten nat of droog zijn of worden meegevoerd in waswater. Onder ladingrestanten wordt niet verstaan ladingstof dat na het vegen op het dek achterblijft of stof op de buitenoppervlakken van het schip.

 • 3. wordt verstaan onder bak- en braadolie, alle soorten eetbare olie of dierlijke vetten die gebruikt worden of bedoeld zijn om gebruikt te worden bij het voorbereiden of het bereiden van voedsel. Hieronder wordt niet verstaan het voedsel dat met behulp van deze oliën wordt bereid.

 • 4. wordt verstaan onder huishoudelijk afval, alle soorten afval die niet onder andere Bijlagen vallen en die zijn ontstaan in de ruimten voor accommodatie aan boord van het schip. Onder huishoudelijk afval wordt niet grijs water verstaan.

 • 5. wordt verstaan onder onderweg dat het schip varende is op zee op één of op meerdere koersen, met inbegrip van afwijkingen van de kortste rechtstreekse route, waarbij iedere lozing, voor zover met het oog op de navigatie praktisch uitvoerbaar, over een uit redelijk en praktisch oogpunt zo groot mogelijk gebied van de zee moet worden verspreid.

 • 6. wordt verstaan onder vistuig, elk fysiek apparaat of onderdeel daarvan of elk samenstel van delen dat op of in het water of op de zeebodem kan worden geplaatst met als beoogd doel het vangen of beheersen ten behoeve van latere vangst of oogst, van zeeorganismen of zoetwaterorganismen.

 • 7. wordt verstaan onder vaste of drijvende platforms, vaste of drijvende structuren op zee die gebruikt worden voor de opsporing, winning en de bijbehorende buitengaatse bewerking van minerale rijkdommen in de zeebodem.

 • 8. wordt verstaan onder voedselresten, alle bedorven en onbedorven levensmiddelen, met inbegrip van fruit, groenten, zuivelproducten, gevogelte, vleesproducten en etensresten die aan boord van een schip zijn ontstaan.

 • 9. wordt verstaan onder vuilnis, alle soorten voedselresten, huishoudelijk afval en afval uit de bedrijfsvoering, alle plastic, ladingrestanten, bak- en braadolie, vistuig en dierlijke kadavers, ontstaan tijdens de normale bedrijfsvoering van het schip en die vermoedelijk voortdurend of regelmatig worden verwijderd van het schip, met uitzondering van de stoffen omschreven of opgesomd in andere Bijlagen bij dit Verdrag. Onder vuilnis wordt niet verstaan verse vis en gedeelten daarvan die zijn ontstaan als gevolg van visactiviteiten tijdens de reis of die het resultaat zijn van werkzaamheden op het gebied van aquacultuur die met zich meebrengen dat vis, met inbegrip van schaaldieren, vervoerd dient te worden om in de faciliteit voor aquacultuur geplaatst te worden en dat geoogste vis, met inbegrip van schaaldieren, van deze faciliteiten naar wal vervoerd dient te worden ter verwerking.

 • 10. wordt verstaan onder as van verbrandingsovens, as en slakken die ontstaan zijn in de verbrandingsovens aan boord die gebruikt worden voor het verbranden van vuilnis.

 • 11. wordt verstaan onder de uitdrukking dichtstbijzijnde land: van de basislijn van waaruit de territoriale zee van het desbetreffende grondgebied wordt bepaald overeenkomstig het internationaal recht, behoudens dat, voor de toepassing van deze Bijlage „van het dichtstbijzijnde land” onder de noordoostkust van Australië betekent van een lijn getrokken van een punt op de kust van Australië gelegen op:

  11°00’ zuiderbreedte en 142°08’ oosterlengte

  naar een punt op 10°35’ zuiderbreedte en 141°55’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 10°00’ zuiderbreedte en 142°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 9°10’ zuiderbreedte en 143°52’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 9°00’ zuiderbreedte en 144°30’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 10°41’ zuiderbreedte en 145°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 13°00’ zuiderbreedte en 145°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 15°00’ zuiderbreedte en 146°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 17°30’ zuiderbreedte en 147°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 21°00’ zuiderbreedte en 152°55’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op 24°30’ zuiderbreedte en 154°00’ oosterlengte,

  vandaar naar een punt op de kust van Australië

  op 24°42’ zuiderbreedte en 153°15’ oosterlengte.

 • 12. wordt verstaan onder afval uit de bedrijfsvoering, alle vaste afvalstoffen (met inbegrip van slurry) die niet onder andere Bijlagen vallen en die tijdens normaal onderhoud of de normale bedrijfsvoering van een schip aan boord worden verzameld of die worden gebruikt voor het stuwen en behandelen van lading. Onder afval uit de bedrijfsvoering wordt tevens verstaan alle schoonmaakmiddelen en additieven in waswater van laadruimen en buitenoppervlakken. Onder afval uit de bedrijfsvoering wordt niet verstaan grijs water, lenswater of andere soortgelijke lozingen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering van een schip, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren.

 • 13. wordt verstaan onder plastic, een vaste stof met als essentieel bestanddeel een of meer polymeren met een hoge moleculaire massa, die hetzij tijdens de productie van het polymeer hetzij tijdens de productie van een eindproduct door middel van verhitting en/of druk is gevormd (gemodelleerd). Plastic heeft materiaaleigenschappen die uiteenlopen van hard en breekbaar tot zacht en buigzaam. Voor de toepassing van deze Bijlage wordt onder „alle plastic” verstaan al het vuilnis dat bestaat uit plastic in welke vorm dan ook of dat plastic in welke vorm dan ook bevat, met inbegrip van trossen en visnetten van synthetisch materiaal, plastic vuilniszakken en van verbrandingsovens afkomstige as van plastic producten.

 • 14. wordt verstaan onder bijzonder gebied, een zeegebied waarbinnen, om algemeen aanvaarde technische redenen met betrekking tot de oceanografische en ecologische toestand en het speciale karakter van het scheepvaartverkeer binnen dat gebied, het aannemen van bijzondere verplichte methoden ter voorkoming van verontreiniging van de zee door vuilnis vereist is.

Voor de toepassing van deze Bijlage wordt onder bijzondere gebieden verstaan: de gebieden van de Middellandse Zee, de Oostzee, de Zwarte Zee, de Rode Zee, de Golf, de Noordzee, het Antarctisch gebied en het wijdere Caribisch gebied, die als volgt worden omschreven:

 • .1. onder het gebied van de Middellandse Zee wordt verstaan de Middellandse Zee zelf, alsmede de golven en zeeën daarin, waarbij de grens tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte en de westelijke grens wordt gevormd door de Straat van Gibraltar op de meridiaan van 5°36’ westerlengte;

 • .2. onder het gebied van de Oostzee wordt verstaan de Oostzee zelf met inbegrip van de Botnische Golf, de Finse Golf en de toegang tot de Oostzee, begrensd door de parallel van Kaap Skagen in het Skagerrak op 57°44.8’ noorderbreedte;

 • .3. onder het gebied van de Zwarte Zee wordt verstaan de Zwarte Zee zelf, waarbij de grens tussen de Middellandse Zee en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte;

 • .4. onder het gebied van de Rode Zee wordt verstaan de Rode Zee zelf met inbegrip van de Golf van Suez en de Golf van Aqaba, in het zuiden begrensd door de loxodroom tussen Ras si Ane (12°28.5’ noorderbreedte, 43°19.6’ oosterlengte) en Husn Murad (12°40.4’ noorderbreedte, 43°30.2’ oosterlengte);

 • .5. onder het Golfgebied wordt verstaan het zeegebied ten noordwesten van de loxodroom tussen Ras al Hadd (22°30’ noorderbreedte, 59°48’ oosterlengte) en Ras al Fasteh (25°04’ noorderbreedte, 61°25’ oosterlengte);

 • .6. onder het Noordzeegebied wordt verstaan de Noordzee zelf alsmede de zeeën daarin waarbij de grens wordt gevormd tussen:

  • .1. de Noordzee ten zuiden van de breedtegraad 62° noorderbreedte en ten oosten van lengtegraad 4º westerlengte;

  • .2. het Skagerrak, waarvan de zuidelijke begrenzing wordt bepaald ten oosten van Skagen door de breedtegraad 57º44.8’ noorderbreedte; en

  • .3. het Engelse Kanaal en de toegangen daartoe ten oosten van lengtegraad 5º westerlengte en ten noorden van breedtegraad 48º30’ noorderbreedte.

 • .7. onder het Antarctisch gebied wordt verstaan het zeegebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte;

 • .8. onder het wijdere Caribisch Gebied wordt verstaan de Golf van Mexico en de Caribische Zee zelf met inbegrip van de baaien en zeeën daarin, en het gedeelte van de Atlantische Oceaan binnen de grens die wordt gevormd door de parallel van 30° noorderbreedte van Florida naar het oosten tot de meridiaan van 77°30’ westerlengte, vanaf dat punt een loxodroom tot het snijpunt van de parallel van 20° noorderbreedte en de meridiaan van 59° westerlengte, vanaf dat punt een loxodroom tot het snijpunt van de parallel van 7°20’ noorderbreedte en de meridiaan van 50° westerlengte, en vanaf dat punt naar het zuidwesten een loxodroom tot de oostelijke grens van Frans Guyana.

Voorschrift 2 Toepassing

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de bepalingen van deze Bijlage van toepassing op alle schepen.

Voorschrift 3 Algemeen verbod op het lozen van vuilnis in zee

 • 1. Het lozen van alle vuilnis in zee is verboden, tenzij in de voorschriften 4, 5, 6 en 7 van deze Bijlage anders is bepaald.

 • 2. Het lozen in zee van alle plastic, met inbegrip van doch niet beperkt tot trossen en visnetten van synthetisch materiaal, plastic vuilniszakken en van verbrandingsovens afkomstige as van plastic producten is verboden, uitgezonderd zoals voorzien in voorschrift 7 van deze Bijlage.

 • 3. Het lozen in zee van bak- en braadolie is verboden, uitgezonderd zoals voorzien in voorschrift 7 van deze Bijlage.

Voorschrift 4 Lozen van vuilnis buiten bijzondere gebieden

 • 1. Behoudens de bepalingen van de voorschriften 5, 6 en 7 van deze Bijlage, is het lozen in zee van het onderstaande vuilnis buiten bijzondere gebieden uitsluitend toegestaan wanneer het schip onderweg is en zo ver als mogelijk van het dichtstbijzijnde land, maar in ieder geval niet minder dan:

  • .1. 3 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land voor voedselresten die door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd. Deze afgebroken of gemalen voedselresten dienen een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee te kunnen passeren.

  • .2. 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land voor voedselresten die niet overeenkomstig subparagraaf .1 van dit voorschrift zijn behandeld.

  • .3. 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land voor ladingrestanten die niet met algemeen beschikbare losmethoden kunnen worden teruggewonnen. Deze ladingrestanten mogen geen stoffen bevatten die geclassificeerd zijn als schadelijk voor het mariene milieu, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren.

  • .4. Dierlijke kadavers dienen zo ver als mogelijk van het dichtstbijzijnde land te worden geloosd, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren.

 • 2. Schoonmaakmiddelen of additieven in waswater van de laadruimen, dekken en buitenoppervlakken mogen in zee worden geloosd, maar deze stoffen mogen niet schadelijk zijn voor het mariene milieu, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren.

 • 3. Wanneer vuilnis is vermengd met of verontreinigd door andere stoffen waarvan de lozing verboden of aan andere vereisten gebonden is, zijn de strengere vereisten van toepassing.

Voorschrift 5 Bijzondere vereisten voor het lozen van vuilnis vanaf vaste of drijvende platforms

 • 1. Behoudens de bepalingen van paragraaf 2 van dit voorschrift, is het verboden vuilnis in zee te lozen vanaf vaste of drijvende platforms alsmede vanaf alle andere schepen die zich naast of binnen 500 meter van dergelijke platforms bevinden.

 • 2. Er mogen wel voedselresten in zee worden geloosd vanaf vaste of drijvende platforms die zich op meer dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land bevinden en vanaf alle andere schepen die zich naast of binnen 500 meter van dergelijke platforms bevinden, op voorwaarde dat de voedselresten door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd. Deze afgebroken of gemalen voedselresten dienen een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee te kunnen passeren.

Voorschrift 6 Lozen van vuilnis binnen bijzondere gebieden

 • 1. Het lozen van het onderstaande vuilnis in zee binnen bijzondere gebieden is uitsluitend toegestaan wanneer het schip onderweg is en op de volgende wijze:

  • .1. Het lozen in zee van voedselresten geschiedt zo ver mogelijk van het dichtstbijzijnde land, en in elk geval niet minder dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land of de dichtstbijzijnde ijsplaat. Voedselresten dienen te worden afgebroken of vermalen en dienen een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee te kunnen passeren. Voedselresten mogen niet verontreinigd zijn door een andere soort vuilnis. Het lozen van meegebrachte gevogelteproducten, waaronder pluimvee en delen daarvan, is niet toegestaan in het Antarctisch gebied tenzij deze door behandeling steriel zijn gemaakt.

  • .2. Het lozen van ladingrestanten die niet met algemeen beschikbare losmethoden kunnen worden teruggewonnen, indien aan alle volgende vereisten wordt voldaan:

   • .1. Ladingrestanten, schoonmaakmiddelen of additieven, die in het waswater van laadruimen zijn opgenomen, bevatten geen stoffen die geclassificeerd zijn als schadelijk voor het mariene milieu, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren;

   • .2. Zowel de haven van vertrek als de volgende haven van bestemming bevinden zich binnen het bijzonder gebied en het schip vaart tussen deze havens niet buiten het bijzondere gebied;

   • .3. Er zijn geen toereikende ontvangstinstallaties beschikbaar in deze havens, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren; en

   • .4. Wanneer aan de vereisten van de subparagrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van deze paragraaf is voldaan, moet het waswater van de laadruimen dat restanten bevat zo ver als mogelijk van het dichtstbijzijnde land of de dichtstbijzijnde ijsplaat worden geloosd en in ieder geval niet minder dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land of de dichtstbijzijnde ijsplaat.

 • 2. Schoonmaakmiddelen of additieven die zijn opgenomen in het waswater van dekken en buitenoppervlakken mogen in zee worden geloosd, maar uitsluitend indien deze stoffen niet schadelijk zijn voor het mariene milieu, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtsnoeren.

 • 3. De volgende regels (in aanvulling op de regels van paragraaf 1 van dit voorschrift) zijn van toepassing op het Antarctisch gebied:

  • .1. Elke partij met havens van waaruit schepen vertrekken op weg naar, of waarin schepen aankomen vanuit, het Antarctisch gebied, verplicht zich ertoe zodra praktisch uitvoerbaar toereikende installaties aan te leggen voor de ontvangst van alle vuilnis van alle schepen, zonder onnodig oponthoud te veroorzaken en overeenkomstig de behoeften van de schepen die er gebruik van maken.

  • .2. Elke partij waarborgt dat alle schepen die gerechtigd zijn onder haar vlag te varen, voordat deze het Antarctisch gebied binnenvaren, over voldoende capaciteit aan boord beschikken voor het bewaren van alle vuilnis tijdens hun verblijf in het gebied en dat deze schepen voorzieningen hebben getroffen om dit vuilnis bij een ontvangstinstallatie af te geven nadat zij het gebied hebben verlaten.

 • 4. Wanneer vuilnis is vermengd met of verontreinigd door andere stoffen waarvan de lozing verboden of aan andere vereisten gebonden is, zijn de strengere vereisten van toepassing.

Voorschrift 7 Uitzonderingen

 • 1. De voorschriften 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage zijn niet van toepassing op:

  • .1. het lozen van vuilnis van een schip indien dit noodzakelijk is teneinde de veiligheid van een schip en de opvarenden te waarborgen of om mensenlevens op zee te redden; of

  • .2. het onbedoelde verlies van vuilnis als gevolg van schade aan een schip of zijn uitrusting, mits alle redelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen vóór en na het optreden van de schade teneinde het onbedoelde verlies te voorkomen of tot een minimum te beperken; of

  • .3. het onbedoelde verlies van vistuig van een schip, mits alle redelijke voorzorgen zijn genomen om dit verlies te voorkomen; of

  • .4. het lozen van vistuig van een schip met het oog op de bescherming van het mariene milieu of de veiligheid van het schip of zijn bemanning.

 • 2. Uitzondering voor schepen onderweg

  • .1. De vereisten in de voorschriften 4 en 6 voor schepen die onderweg zijn, zijn niet van toepassing op het lozen van voedselresten wanneer duidelijk is dat het aan boord houden van deze voedselresten een direct risico voor de gezondheid van de opvarenden oplevert.

Voorschrift 8 Ontvangstinstallaties

 • 1. Elke partij verbindt zich ertoe te waarborgen dat havens en laad- en losplaatsen zijn voorzien van toereikende installaties voor het in ontvangst nemen van vuilnis, zonder onnodig oponthoud van schepen te veroorzaken, volgens de behoeften van de schepen die er gebruik van maken.

 • 2. Elke partij stelt de Organisatie in kennis van alle gevallen waarin de installaties die ingevolge de bepalingen van dit voorschrift zijn aangebracht, als ontoereikend worden aangemerkt, waarna de Organisatie de betrokken Verdragsluitende Partijen op de hoogte stelt.

 • 3. Ontvangstinstallaties binnen bijzondere gebieden

  • .1. Elke partij wier kustlijn grenst aan een bijzonder gebied verbindt zich ertoe te waarborgen dat zo spoedig mogelijk alle havens en laad- en losplaatsen binnen het bijzondere gebied worden voorzien van toereikende ontvangstinstallaties, rekening houdend met de behoeften van schepen die in deze gebieden geëxploiteerd worden.

  • .2. Elke betrokken partij stelt de Organisatie in kennis van de maatregelen die zijn getroffen ingevolge subparagraaf 3.1 van dit voorschrift. Na ontvangst van voldoende kennisgevingen stelt de Organisatie een datum vast waarop de vereisten van voorschrift 6 van deze Bijlage ten aanzien van het betrokken gebied van kracht dienen te worden. De Organisatie stelt alle partijen ten minste twaalf maanden van tevoren in kennis van de vastgestelde datum. Tot de aldus vastgestelde datum dienen schepen die in een bijzonder gebied varen te voldoen aan de vereisten van voorschrift 4 van deze Bijlage wat betreft lozingen buiten bijzondere gebieden.

Voorschrift 9 Havenstaatcontrole op operationele vereisten1)

 • 1. Een schip dat zich bevindt in een haven of een laad- of losplaats buitengaats van een andere partij wordt onderworpen aan inspectie door ambtenaren die door bedoelde partij naar behoren zijn gemachtigd om te controleren of voldaan is aan de in deze Bijlage bedoelde operationele vereisten, wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de kapitein of de leden van de bemanning niet op de hoogte zijn van de essentiële procedures die aan boord dienen te worden toegepast om verontreiniging door vuilnis te voorkomen.

 • 2. In de omstandigheden bedoeld in de eerste paragraaf van dit voorschrift, neemt de partij de noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat het schip niet uitvaart totdat de situatie in overeenstemming is gebracht met de vereisten van deze Bijlage.

 • 3. De procedures betreffende havenstaatcontrole voorgeschreven in artikel 5 van dit Verdrag zijn van toepassing op dit voorschrift.

 • 4. Geen enkele bepaling van dit voorschrift mag zo worden uitgelegd dat daardoor de rechten en plichten van een partij die de uitdrukkelijk in dit Verdrag genoemde operationele vereisten aan boord controleert, worden beperkt.

Voorschrift 10 Plakkaten, vuilnisbeheerplannen2) en het bijhouden van het vuilnisjournaal

 • 1.

  • .1. Elk schip met een lengte over alles van 12 meter of meer en elk vast of drijvend platform dient plakkaten te tonen die de bemanning en de passagiers informeren over de lozingsvoorwaarden in de voorschriften 3, 4, 5 en 6 van deze Bijlage, voor zover van toepassing.

  • .2. De informatie op de plakkaten wordt geschreven in de werktaal van de bemanning van het schip en, ten aanzien van schepen die reizen maken naar havens of laad- en losplaatsen buitengaats binnen de rechtsmacht van andere partijen bij het Verdrag, tevens in het Engels, Frans of Spaans.

 • 2. Ieder schip met een brutotonnage van 100 of meer en ieder schip dat gecertificeerd is 15 personen of meer te vervoeren alsmede vaste of drijvende platforms moeten een vuilnisbeheerplan hebben, dat de bemanning dient na te komen. Dit plan voorziet in schriftelijke procedures voor het minimaliseren, verzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen van vuilnis, met inbegrip van het gebruik van de uitrusting aan boord. In het plan worden tevens de persoon of personen aangewezen die belast zijn met de uitvoering van het plan. Een dergelijk plan dient in overeenstemming te zijn met de richtsnoeren die zijn ontwikkeld door de Organisatie2 en dient te zijn geschreven in de werktaal van de bemanning.

 • 3. Ieder schip met een brutotonnage van 400 of meer en ieder schip dat gecertificeerd is om 15 personen of meer te vervoeren en dat reizen maakt naar havens of laad- en losplaatsen buitengaats binnen de rechtsmacht van een andere partij bij het Verdrag en elk vast of drijvend platform dient te zijn voorzien van een vuilnisjournaal. Het vuilnisjournaal dient, hetzij als onderdeel van het scheepsjournaal, hetzij anderszins, te zijn ingericht volgens het model zoals aangegeven in het aanhangsel bij deze Bijlage:

  • .1. Elke lozing in zee of naar een ontvangstinstallatie of een volledige verbranding dient onmiddellijk te worden aangetekend in het vuilnisjournaal, en deze aantekening dient te worden ondertekend op de datum van de lozing of verbranding door de verantwoordelijke officier. Elke ingevulde bladzijde van het vuilnisjournaal dient te worden ondertekend door de kapitein van het schip. De aantekeningen in het vuilnisjournaal dienen ten minste in het Engels, Frans of Spaans te worden gesteld. Wanneer de aantekeningen tevens zijn gesteld in een officiële taal van de Staat waarvan het schip gerechtigd is de vlag te voeren, zijn de aantekeningen in die taal doorslaggevend in geval van een geschil of een tegenstrijdigheid;

  • .2. De aantekening van elke lozing of verbranding omvat mede de datum en het tijdstip, de positie van het schip, de categorie van het vuilnis en de geschatte geloosde of verbrande hoeveelheid;

  • .3. Het vuilnisjournaal dient aan boord van het schip of het vaste of drijvende platform te worden bewaard en op een plaats waar het direct beschikbaar is voor inspectie op elk redelijk tijdstip. Het document dient gedurende een termijn van ten minste twee jaar na de laatste aantekening te worden bewaard;

  • .4. In geval van lozing of onbedoeld verlies als bedoeld in voorschrift 7 van deze Bijlage dient in het vuilnisjournaal of, bij schepen van minder dan 400 brutoton in het scheepsjournaal, een aantekening te worden gemaakt van de locatie, de omstandigheden waaronder en de redenen waarom de lozing of het verlies geschiedde en welke redelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een dergelijke lozing of dergelijk verlies te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • 4. De Administratie kan ontheffing verlenen van de eisen voor vuilnisjournaals voor:

  • .1. schepen die reizen maken van een (1) uur of korter en die gecertificeerd zijn 15 personen of meer te vervoeren; of

  • .2. vaste of drijvende platforms.

 • 5. De bevoegde autoriteit van de Regering van een partij bij het Verdrag kan het vuilnisjournaal of het scheepsjournaal controleren aan boord van elk schip waarop dit voorschrift van toepassing is, terwijl het schip zich in een haven of een laad- of losplaats buitengaats van dat land bevindt, en een afschrift maken van elke aantekening in deze journaals, en van de kapitein van het schip verlangen dat deze het afschrift waarmerkt als een waarheidsgetrouw afschrift van de betreffende aantekening. Elk aldus vervaardigd afschrift dat de kapitein van het schip als een waarheidsgetrouw afschrift van een aantekening in het vuilnisjournaal of het scheepsjournaal van het schip heeft gewaarmerkt, dient bij alle gerechtelijke procedures te worden toegelaten als bewijsstuk voor de in die aantekening vermelde feiten. De inspectie van een vuilnisjournaal of scheepsjournaal en de vervaardiging van een gewaarmerkt afschrift door de bevoegde autoriteit ingevolge deze paragraaf dienen zo snel mogelijk te geschieden zonder voor het schip onnodig oponthoud te veroorzaken.

 • 6. Het onbedoelde verlies of lozen van vistuig zoals voorzien in de voorschriften 7.1.3 en 7.1.3bis dat een ernstige bedreiging vormt voor het mariene milieu of de scheepvaart wordt gemeld aan de Staat waarvan het schip gerechtigd is de vlag te voeren, en, wanneer het verlies of lozen plaatsvindt in wateren die vallen onder de rechtsmacht van een kuststaat, tevens aan deze kuststaat.


Aanhangsel
Model van het vuilnisjournaal

Naam van het schip: ........

Onderscheidingsnummer of -letters: ........

IMO-nr.: ........

Periode: ........ Van: ........ Tot:

1. Inleiding

In overeenstemming met voorschrift 10 van Bijlage V van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, als gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij (MARPOL) dient een journaal te worden bijgehouden van elke lozing of voltooide verbranding. Dit omvat mede lozingen op zee, afvoer naar ontvangstinstallaties of naar andere schepen, alsmede het onbedoelde verlies van vuilnis.

2. Vuilnis en vuilnisbeheer

Vuilnis omvat alle soorten voedselresten, huishoudelijk afval en afval uit de bedrijfsvoering, alle plastic, ladingrestanten, bak- en braadolie, vistuig en dierlijke kadavers, ontstaan tijdens de normale bedrijfsvoering van het schip en die vermoedelijk voortdurend of regelmatig worden verwijderd van het schip, met uitzondering van de stoffen omschreven of opgesomd in andere Bijlagen bij dit Verdrag. Onder vuilnis wordt niet verstaan verse vis en gedeelten daarvan, die zijn onstaan als gevolg van visactiviteiten tijdens de reis of die het resultaat zijn van werkzaamheden op het gebied van aquacultuur die met zich meebrengen dat vis, met inbegrip van schaaldieren, vervoerd dient te worden om in de faciliteit voor aquacultuur geplaatst te worden en dat geoogste vis, met inbegrip van schaaldieren, van deze faciliteiten naar wal vervoerd dient te worden ter verwerking.

Voor relevante informatie dient tevens te worden verwezen naar de Richtsnoeren voor de toepassing van Bijlage V van MARPOL.3)

3. Beschrijving van het vuilnis

Vuilnis wordt als volgt in categorieën gegroepeerd ten behoeve van het vuilnisjournaal (of het scheepsjournaal):

 • A. Plastic

 • B. Voedselresten

 • C. Huishoudelijk afval

 • D. Bak- en braadolie

 • E. Asresten van de verbrandingsoven

 • F. Afval uit de bedrijfsvoering

 • G. Ladingrestanten

 • H. Dierlijke kadavers

 • I. Vistuig4)

4. Aantekeningen in het vuilnisjournaal

 • 4.1. Elk van de volgende gebeurtenissen dient te worden aangetekend in het vuilnisjournaal:

  • 4.1.1. Wanneer vuilnis wordt afgevoerd naar een ontvangstinstallatie5) aan wal of naar andere schepen:

   • .1. De datum en het tijdstip van afvoer

   • .2. De haven of installatie, of de naam van het schip

   • .3. De categorieën van afgevoerd vuilnis

   • .4. De geschatte hoeveelheid voor elke categorie in m3

   • .5. De handtekening van de officier verantwoordelijk voor de handeling.

  • 4.1.2. Wanneer vuilnis wordt verbrand:

   • .1. De datum en het tijdstip van het begin en het einde van de verbranding

   • .2. De positie van het schip (breedte- en lengtegraad) bij het begin en het einde van de verbranding

   • .3. De categorieën van verbrand vuilnis

   • .4. De geschatte hoeveelheid in m3

   • .5. De handtekening van de officier verantwoordelijk voor de handeling.

  • 4.1.3. Wanneer vuilnis in zee wordt geloosd in overeenstemming met de voorschriften 4, 5 of 6 van Bijlage V van MARPOL;

   • .1 De datum en het tijdstip van lozing

   • .2. De positie van het schip (breedte- en lengtegraad)

    NB. Bij het lozen van ladingrestanten dient de positie van het schip bij het begin en het einde van de lozing te worden vermeld.

   • .3. De categorie van geloosd vuilnis

   • .4. De geschatte hoeveelheid voor elke categorie in m3

   • .5. De handtekening van de officier verantwoordelijk voor de handeling.

  • 4.1.4. Onbedoelde of andere uitzonderlijke lozing of verlies van afval in zee, met inbegrip van lozing in overeenstemming met voorschrift 7 van Bijlage V bij MARPOL:

   • .1. De datum en het tijdstip van het voorval

   • .2. De haven of positie van het schip op het tijdstip van het voorval (breedte- en lengtegraad en waterdiepte indien bekend)

   • .3. De categorie van geloosd of verloren vuilnis

   • .4. De geschatte hoeveelheid voor elke categorie in m3

   • .5. De redenen voor het lozen of het verlies en algemene opmerkingen.

 • 4.2. Hoeveelheid vuilnis

  De hoeveelheid vuilnis aan boord dient te worden geschat in kubieke meter, indien mogelijk per afzonderlijke categorie. Het vuilnisjournaal bevat veel verwijzingen naar de geschatte hoeveelheid vuilnis. Onderkend wordt dat de nauwkeurigheid van de geschatte hoeveelheden vuilnis aan interpretatie onderhevig is. Volumeschattingen zullen uiteenlopen vóór en na de verwerking. Bij bepaalde verwerkingsprocedures kan mogelijk geen gebruikelijke volumeschatting plaatsvinden, bijv. bij de continue verwerking van voedselresten. Dergelijke factoren behoren in aanmerking te worden genomen wanneer aantekeningen in een journaal worden gemaakt en geïnterpreteerd.

JOURNAAL VAN VUILNISLOZINGEN

 

Naam van het schip: ........

Onderscheidingsnummer of -letters: ........

IMO-nr.: ........

 

Vuilniscategorieën:

   

A.

Plastic

B.

Voedselresten

C.

Huishoudelijk afval (bijvoorbeeld papierproducten, lompen, glas, metaal, flessen, aardewerk, etc.)

D.

Bak- en braadolie

E.

Asresten van de verbrandingsoven

F.

Afval uit de bedrijfsvoering

G.

Ladingrestanten

H.

Dierlijke kadavers

I.

Vistuig

 

NIEUWE LAYOUT TABEL ALS VOLGT:

Datum/Tijdstip

Positie van het schip/Opmerkingen (bijv. onbedoeld verlies)

Categorie

Geschatte geloosde of verbrande hoeveelheid

Op zee

Naar ontvangst-installatie

Verbranding

Certificering/Ondertekening

               
               
               
               

Handtekening van de kapitein: ........ Datum: ........


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol zie Trb. 1978, 188.

D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43 en Trb. 2012, 19.

De in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van de Bijlagen I, II, IV en V van 2 maart 2012 behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978 zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

T

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

T

01-05-89

   

Angola

 

04-10-01

T

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

T

29-04-88

   

Argentinië

 

31-08-93

T

01-12-93

   

Australië

NB

14-10-87

R

14-01-88

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama's

 

07-06-83

T

02-10-83

   

Bahrein

 

27-04-07

T

27-07-07

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

T

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

T

07-04-94

   

België

 

06-03-84

T

06-06-84

   

Belize

 

26-05-95

T

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

T

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

T

04-09-99

   

Brazilië

NB

29-01-88

R

29-04-88

   

Brunei

 

23-10-86

T

23-01-87

   

Bulgarije

 

12-12-84

T

12-03-85

   

Cambodja

 

28-11-94

T

28-02-95

   

Canada

 

16-11-92

T

16-02-93

   

Chili

 

10-10-94

T

10-01-95

   

China

 

01-07-83

T

02-10-83

   

Colombia

 

27-07-81

T

02-10-83

   

Comoren

 

22-11-00

T

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

T

07-12-04

   

Cookeilanden

 

12-03-07

T

12-06-07

   

Cuba

 

21-12-92

T

21-03-93

   

Cyprus

 

22-06-89

T

22-09-89

   

Denemarken

 

27-11-80

T

02-10-83

   

Djibouti

 

01-03-90

T

01-06-90

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

T

24-09-99

   

Duitsland

16-11-78

21-01-82

R

02-10-83

   

Ecuador

 

18-05-90

T

18-08-90

   

Egypte

 

07-08-86

T

07-11-86

   

El Salvador

 

24-09-08

T

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

T

24-07-96

   

Estland

 

16-12-91

T

16-03-92

   

Filipijnen

 

15-06-01

T

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

T

02-10-83

   

Frankrijk

NB

25-09-81

R

02-10-83

   

Gabon

 

26-04-83

T

02-10-83

   

Gambia

 

01-11-91

T

01-02-92

   

Georgië

 

08-11-94

T

08-02-95

   

Ghana

 

03-06-91

T

03-09-91

   

Griekenland

 

23-09-82

T

02-10-83

   

Guatemala

 

03-11-97

T

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

T

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

T

10-03-98

   

Honduras

 

21-08-01

T

21-11-01

   

Hongarije

 

14-01-85

T

14-04-85

   

Ierland

 

06-01-95

T

06-04-95

   

IJsland

 

25-06-85

T

25-09-85

   

India

 

24-09-86

T

24-12-86

   

Indonesië

 

21-10-86

T

21-01-87

   

Iran

 

25-10-02

T

25-01-03

   

Israël

 

31-08-83

T

02-10-83

   

Italië

 

01-10-82

T

02-10-83

   

Ivoorkust

 

05-10-87

T

05-01-88

   

Jamaica

 

13-03-91

T

13-06-91

   

Japan

 

09-06-83

T

02-10-83

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

T

02-10-83

   

Jordanië

 

02-06-06

T

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

T

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

T

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

T

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

T

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

T

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

08-10-91

   

Letland

 

20-05-92

T

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

T

02-10-83

   

Liberia

24-10-78

28-10-80

R

02-10-83

   

Libië

 

28-04-05

T

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

T

04-03-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

14-05-91

   

Madagaskar

 

30-08-05

T

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

T

17-03-02

   

Malediven

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Maleisië

 

31-01-97

T

01-05-97

   

Malta

 

21-06-91

T

21-09-91

   

Marokko

 

12-10-93

T

12-01-94

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

T

26-07-88

   

Mauritanië

 

24-11-97

T

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

T

06-07-95

   

Mexico

01-06-78

23-04-92

R

23-07-92

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

T

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

T

15-01-04

   

Montenegro

 

23-10-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

T

09-02-06

   

Myanmar

 

04-05-88

T

04-08-88

   

Namibië

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

17-11-78

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-06-83

R

02-10-83

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

 

01-01-86

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

T

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

T

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

T

24-08-02

   

Niue

 

27-06-12

T

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

T

01-08-85

   

Noorwegen

 

15-07-80

T

02-10-83

   

Oekraïne

 

25-10-93

T

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

T

13-06-84

   

Oostenrijk

 

27-05-88

T

27-08-88

   

Pakistan

 

22-11-94

T

22-02-95

   

Palau

 

29-09-11

T

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

T

20-05-85

   

Papua-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

T

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

T

02-10-83

   

Polen

16-10-78

01-04-96

R

01-07-86

   

Portugal

 

22-10-87

T

22-01-88

   

Qatar

 

08-03-06

T

08-06-06

   

Roemenië

 

15-04-93

T

15-07-93

   

Russische Federatie

 

03-11-83

T

03-02-84

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

T

24-03-98

   

Saint Lucia

 

12-07-00

T

12-10-00

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

T

28-01-84

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

T

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

T

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

T

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

T

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

T

16-04-97

   

Servië

 

12-03-01

VG

27-04-92

   

Seychellen

 

28-11-90

T

28-02-91

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

01-11-90

T

01-02-91

   

Slovenië

 

12-11-92

VG

25-06-91

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

16-05-79

06-07-84

R

06-10-84

   

Sri Lanka

 

24-06-97

T

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

T

04-02-89

   

Syrië

 

09-11-88

T

09-02-89

   

Tanzania

 

23-07-08

T

23-10-08

   

Thailand

 

02-11-07

T

02-02-08

   

Togo

 

09-02-90

T

09-05-90

   

Tonga

 

01-02-96

T

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

T

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

T

02-10-84

   

Tunesië

 

10-10-80

T

02-10-83

   

Turkije

 

10-10-90

T

10-01-91

   

Turkmenistan

 

04-02-09

T

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

T

22-11-85

   

Uruguay

 

30-04-79

O

02-10-83

   

Vanuatu

 

13-04-89

T

13-07-89

   

Venezuela

 

29-07-94

T

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk

24-08-78

22-05-80

R

02-10-83

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

T

15-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika

27-06-78

12-08-80

R

02-10-83

   

Vietnam

 

29-05-91

T

29-08-91

   

Zuid-Afrika

 

28-11-84

T

28-02-85

   

Zuid-Korea

 

23-07-84

T

23-10-84

   

Zweden

01-03-79

09-06-80

R

02-10-83

   

Zwitserland

 

15-12-87

T

15-03-88

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

25-04-1985

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Jersey

30-07-2012

 

Man

01-07-1986

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2008, 90.

Bijlage III

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

01-07-92

   

Angola

 

04-10-01

R

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

01-07-92

   

Argentinië

 

31-08-93

R

01-12-93

   

Australië

 

10-10-94

R

10-01-95

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bahama's

 

11-08-92

R

11-11-92

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

R

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

R

07-04-94

   

België

 

27-10-88

R

01-07-92

   

Belize

 

26-05-95

R

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

R

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

R

04-09-99

   

Brazilië

 

08-11-95

R

08-02-96

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

13-08-93

   

Cambodja

 

28-11-94

R

28-02-95

   

Canada

 

08-08-02

R

08-11-02

   

Chili

 

10-10-94

R

10-01-95

   

China

 

13-09-94

R

13-12-94

   

Colombia

 

27-07-81

R

01-07-92

   

Comoren

 

22-11-00

R

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

22-03-04

R

22-06-04

   

Denemarken

 

27-11-80

R

01-07-92

   

Dominica

 

31-08-01

R

30-11-01

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

R

24-09-99

   

Duitsland

 

21-01-82

R

01-07-92

   

Ecuador

 

18-05-90

R

01-07-92

   

Egypte

 

07-08-86

R

01-07-92

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

R

24-07-96

   

Estland

 

18-08-92

R

18-11-92

   

Filipijnen

 

15-06-01

R

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

R

01-07-92

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

01-07-92

   

Gabon

 

26-04-83

R

01-07-92

   

Gambia

 

01-11-91

R

01-07-92

   

Georgië

 

08-11-94

R

08-02-95

   

Ghana

 

01-10-10

R

01-01-11

   

Griekenland

 

23-09-82

R

01-07-92

   

Guatemala

 

03-11-97

R

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

R

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

10-03-98

   

Hongarije

 

14-01-85

R

01-07-92

   

Ierland

 

27-04-98

R

27-07-98

   

IJsland

 

30-06-89

R

01-07-92

   

India

 

11-06-03

R

11-09-03

   

Indonesië

 

24-08-12

R

24-11-12

   

Iran

 

29-05-09

R

29-08-09

   

Israël

 

01-10-96

R

01-01-97

   

Italië

 

01-10-82

R

01-07-92

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

01-07-92

   

Jamaica

 

13-03-91

R

01-07-92

   

Japan

 

09-06-83

R

01-07-92

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

R

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

R

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

01-07-92

   

Letland

 

20-05-92

R

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

R

01-07-92

   

Liberia

 

05-10-95

R

05-01-96

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

01-07-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

01-07-92

   

Madagaskar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

17-03-02

   

Maleisië

 

27-09-10

R

27-12-10

   

Malta

 

13-02-04

R

13-05-04

   

Marokko

 

12-10-93

R

12-01-94

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

R

01-07-92

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

R

06-07-95

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

23-10-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

19-04-88

R

01-07-92

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

19-04-88

R

01-07-92

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

R

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

R

24-08-02

   

Niue

 

27-06-12

R

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

01-07-92

   

Noorwegen

 

15-07-80

R

01-07-92

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

R

01-07-92

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

01-07-92

   

Pakistan

 

22-11-94

R

22-02-95

   

Palau

 

29-09-11

R

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

R

01-07-92

   

Papua-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

R

01-07-92

   

Polen

 

01-04-86

R

01-07-92

   

Portugal

 

22-10-87

R

01-07-92

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

01-07-92

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

24-03-98

   

Saint Lucia

 

12-07-00

R

12-10-00

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

01-07-92

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

16-04-97

   

Servië

 

12-03-01

VG

01-07-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

23-08-02

   

Singapore

 

02-03-94

R

02-06-94

   

Slovenië

 

17-11-92

VG

01-07-92

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

 

21-01-91

R

01-07-92

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

R

01-07-92

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

01-07-92

   

Tonga

 

01-02-96

R

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

R

01-07-92

   

Tunesië

 

10-10-80

R

01-07-92

   

Turkmenistan

 

04-02-09

R

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

01-07-92

   

Uruguay

 

30-04-79

R

01-07-92

   

Vanuatu

 

22-04-91

R

01-07-92

   

Venezuela

 

29-07-94

R

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk

 

27-05-86

R

01-07-92

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika

 

01-07-91

R

01-07-92

   

Zuid-Afrika

 

05-02-97

R

05-05-97

   

Zuid-Korea

 

28-02-96

R

28-05-96

   

Zweden

 

09-06-80

R

01-07-92

   

Zwitserland

 

30-04-90

R

01-07-92

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-07-1992

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

09-06-1994

 

Bijlage IV

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

27-09-03

   

Angola

 

04-10-01

R

27-09-03

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

27-09-03

   

Argentinië

 

31-08-93

R

27-09-03

   

Australië

 

27-02-04

R

27-05-04

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Barbados

 

26-11-01

R

27-09-03

   

Belarus

 

07-01-94

R

27-09-03

   

België

 

04-01-96

R

27-09-03

   

Belize

 

26-05-95

R

27-09-03

   

Benin

 

11-02-00

R

27-09-03

   

Bolivia

 

04-06-99

R

27-09-03

   

Brazilië

 

08-11-95

R

27-09-03

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

27-09-03

   

Cambodja

 

28-11-94

R

27-09-03

   

Canada

 

26-03-10

T

26-06-10

   

Chili

 

10-10-94

R

27-09-03

   

China

 

02-11-06

R

02-02-07

   

Colombia

 

27-07-81

R

27-09-03

   

Comoren

 

22-11-00

R

27-09-03

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

30-05-06

R

30-08-06

   

Denemarken

 

27-11-80

R

27-09-03

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

R

27-09-03

   

Duitsland

 

21-01-82

R

27-09-03

   

Ecuador

 

18-05-90

R

27-09-03

   

Egypte

 

07-08-86

R

27-09-03

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

R

27-09-03

   

Estland

 

18-08-92

R

27-09-03

   

Filipijnen

 

15-06-01

R

27-09-03

   

Finland

 

20-09-83

R

27-09-03

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

27-09-03

   

Gabon

 

26-04-83

R

27-09-03

   

Gambia

 

01-11-91

R

27-09-03

   

Georgië

 

08-11-94

R

27-09-03

   

Ghana

 

01-10-10

R

01-01-11

   

Griekenland

 

23-09-82

R

27-09-03

   

Guatemala

 

03-11-97

R

27-09-03

   

Guinee

 

02-10-02

R

27-09-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

27-09-03

   

Hongarije

 

14-01-85

R

27-09-03

   

Ierland

 

10-08-06

R

10-11-06

   

India

 

11-06-03

R

27-09-03

   

Indonesië

 

24-08-12

R

24-11-12

   

Iran

 

29-05-09

R

29-08-09

   

Italië

 

01-10-82

R

27-09-03

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

27-09-03

   

Jamaica

 

13-03-91

R

27-09-03

   

Japan

 

09-06-83

R

27-09-03

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

R

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

27-09-03

   

Kenia

 

15-12-92

R

27-09-03

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

08-10-91

VG

27-09-03

   

Letland

 

20-05-92

R

27-09-03

   

Libanon

 

18-07-83

R

27-09-03

   

Liberia

 

21-08-06

R

21-11-06

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

27-09-03

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

27-09-03

   

Madagaskar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

27-09-03

   

Maleisië

 

27-09-10

R

27-12-10

   

Malta

 

30-03-11

R

30-06-11

   

Marokko

 

12-10-93

R

27-09-03

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

R

27-09-03

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

27-09-03

   

Mauritius

 

06-04-95

R

27-09-03

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

27-09-03

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

23-10-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

11-11-05

R

11-02-06

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

20-04-06

R

20-04-06

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

27-09-03

   

Nigeria

 

24-05-02

R

27-09-03

   

Niue

 

27-06-12

R

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

27-09-03

   

Noorwegen

 

26-09-02

R

27-09-03

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Oman

 

13-03-84

R

27-09-03

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

27-09-03

   

Pakistan

 

22-11-94

R

27-09-03

   

Palau

 

29-09-11

R

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

R

27-09-03

   

Papua-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Peru

 

25-04-80

R

27-09-03

   

Polen

 

01-04-86

R

27-09-03

   

Portugal

 

22-10-87

R

27-09-03

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Roemenië

 

05-07-06

R

05-10-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

27-09-03

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

27-09-03

   

Saint Lucia

 

12-07-00

R

27-09-03

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

27-09-03

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

27-09-03

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

27-09-03

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

27-09-03

   

Servië

 

12-03-01

VG

27-09-03

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

27-09-03

   

Singapore

 

01-05-05

R

01-08-05

   

Slovenië

 

25-06-91

VG

27-09-03

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Spanje

 

21-01-91

R

27-09-03

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

27-09-03

   

Suriname

 

04-11-88

R

27-09-03

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

27-09-03

   

Tonga

 

01-02-96

R

27-09-03

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

27-09-03

   

Tsjechië

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Tunesië

 

10-10-80

R

27-09-03

   

Turkmenistan

 

04-02-09

R

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

27-09-03

   

Uruguay

 

30-04-79

R

27-09-03

   

Vanuatu

 

15-03-04

R

15-06-04

   

Venezuela

 

29-07-94

R

27-09-03

   

Verenigd Koninkrijk

 

11-09-95

R

27-09-03

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Zuid-Korea

 

28-11-03

R

28-02-04

   

Zweden

 

09-06-80

R

27-09-03

   

Zwitserland

 

20-11-98

R

27-09-03

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

02-02-2007

 

Macau SAR

02-02-2007

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

27-09-2003

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Man

13-02-2012

 

Bijlage V

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

01-05-89

   

Angola

 

04-10-01

R

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

31-12-88

   

Argentinië

 

31-08-93

R

01-12-93

   

Australië

 

14-08-90

R

14-11-90

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bahama's

 

12-10-90

R

12-01-91

   

Bahrein

 

27-04-07

R

27-07-07

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

R

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

R

07-04-94

   

België

 

27-10-88

R

27-01-89

   

Belize

 

26-05-95

R

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

R

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

R

04-09-99

   

Brazilië

 

08-11-95

R

08-02-96

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

13-08-93

   

Cambodja

 

28-11-94

R

28-02-95

   

Canada

 

26-03-10

T

26-06-10

   

Chili

 

15-08-08

R

15-11-08

   

China

 

21-11-88

R

21-02-89

   

Colombia

 

27-07-81

R

31-12-88

   

Comoren

 

22-11-00

R

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cuba

 

12-02-02

R

12-05-02

   

Cyprus

 

22-06-89

R

22-09-89

   

Denemarken

 

27-11-80

R

31-12-88

   

Dominica

 

21-06-00

R

21-09-00

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

R

24-09-99

   

Duitsland

 

21-01-82

R

31-12-88

   

Ecuador

 

18-05-90

R

18-08-90

   

Egypte

 

07-08-86

R

31-12-88

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

R

24-07-96

   

Estland

 

18-08-92

R

18-11-92

   

Filipijnen

 

15-06-01

R

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

R

31-12-88

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

31-12-88

   

Gabon

 

26-04-83

R

31-12-88

   

Gambia

 

01-11-91

R

01-02-92

   

Georgië

 

08-11-94

R

08-02-95

   

Ghana

 

01-10-10

R

01-01-11

   

Griekenland

 

23-09-82

R

31-12-88

   

Guatemala

 

03-11-97

R

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

R

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

10-03-98

   

Honduras

 

21-08-01

R

21-11-01

   

Hongarije

 

14-01-85

R

31-12-88

   

Ierland

 

06-01-95

R

06-04-95

   

IJsland

 

30-06-89

R

30-09-89

   

India

 

11-06-03

R

11-09-03

   

Indonesië

 

24-08-12

R

24-11-12

   

Iran

 

25-10-02

R

25-01-03

   

Israël

 

03-08-11

R

03-11-11

   

Italië

 

01-10-82

R

31-12-88

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

31-12-88

   

Jamaica

 

13-03-91

R

13-06-91

   

Japan

 

09-06-83

R

31-12-88

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

R

31-12-88

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

R

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

R

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

08-10-91

   

Letland

 

20-05-92

R

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

R

31-12-88

   

Liberia

 

12-06-95

R

12-09-95

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

04-03-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

14-05-91

   

Madagaskar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

17-03-02

   

Malediven

 

20-05-05

R

20-08-05

   

Maleisië

 

31-01-97

R

01-05-97

   

Malta

 

13-02-04

R

13-05-04

   

Marokko

 

12-10-93

R

12-01-94

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

R

31-12-88

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

R

06-07-95

   

Mexico

 

15-07-98

R

15-10-98

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

03-06-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

19-04-88

R

31-12-88

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

19-04-88

R

31-12-88

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

R

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

R

24-08-02

   

Niue

 

27-06-12

R

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

31-12-88

   

Noorwegen

 

15-07-80

R

31-12-88

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

R

31-12-88

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

31-12-88

   

Pakistan

 

22-11-94

R

22-02-95

   

Palau

 

29-09-11

R

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

R

31-12-88

   

Papua-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

R

31-12-88

   

Polen

 

01-04-86

R

31-12-88

   

Portugal

 

22-10-87

R

31-12-88

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Roemenië

 

15-04-93

R

15-07-93

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

31-12-88

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

24-03-98

   

Saint Lucia

 

12-07-00

R

12-10-00

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

31-12-88

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

16-04-97

   

Servië

 

12-03-01

VG

27-04-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

23-08-02

   

Singapore

 

27-05-99

R

27-08-99

   

Slovenië

 

12-11-92

VG

25-06-91

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

 

21-01-91

R

21-04-91

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

R

04-02-89

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

09-05-90

   

Tonga

 

01-02-96

R

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

R

31-12-88

   

Tunesië

 

10-10-80

R

31-12-88

   

Turkije

 

10-10-90

R

10-01-91

   

Turkmenistan

 

04-02-09

R

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

31-12-88

   

Uruguay

 

30-04-79

R

31-12-88

   

Vanuatu

 

22-04-91

R

22-07-91

   

Venezuela

 

29-07-94

R

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk

 

27-05-86

R

31-12-88

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

R

16-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika

 

30-12-87

R

31-12-88

   

Zuid-Afrika

 

13-05-92

R

13-08-92

   

Zuid-Korea

 

28-02-96

R

28-05-96

   

Zweden

 

09-06-80

R

31-12-88

   

Zwitserland

 

30-04-90

R

30-07-90

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

31-12-1988

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

27-03-1996

01-07-1997

Man

01-08-1992

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2009, 103.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2011, 43.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28 en Trb. 2011, 43.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103 en Trb. 2011, 43.

In Trb. 2006, 260 is op blz. 392 bij de vermelding van de inwerkingtreding van Bijlage IV voor Aruba het jaartal weggevallen. Bijlage IV is op 20 april 2006 voor Aruba aanvaard en in werking getreden.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143 en Trb. 2011, 43.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2012, 19.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2012, 19 geplaatste wijzigingen van Bijlage IV (MEPC.200(62)) en Bijlage V (MEPC.201(62)) van 15 juli 2011 op 1 juli 2012 aanvaard.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2013 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag, met uitzondering van Finland dat op 26 juni 2012 heeft aangegeven de wijzigingen nog niet te kunnen aanvaarden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van de Bijlagen I, II, IV en V (MEPC.216(63)) van 2 maart 2012 geacht te zijn aanvaard op 1 februari 2013 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 augustus 2013 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaarijdvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Codes

Zie Trb. 2009, 14.

De wijzigingen van de IBC-Code (MEPC.225(64)) worden in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag geacht te zijn aanvaard op 1 december 2013 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 juni 2014 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaarijdvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43 en Trb. 2012, 19.

Verbanden

Titel

:

Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978;

Londen, 26 september 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 49

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

Protocol van 1978

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1978, 188, Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1993, 147, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 29.

Uitgegeven de veertiende maart 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de resolutie is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

Text of revised Annex V, adopted by resolution MEPC.201(62).

X Noot
1)

De tekst van de resolutie is niet opgenomen, maar ligt ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is eveneens te vinden op http://www.imo.org/KnowledgeCentre/HowAndWhereToFindIMOInformation/IndexofIMOResolutions/Pages/Marine-Environment-Protection-Committee-%28MEPC%29.aspx.

X Noot
1)

Zie resolutie A.927(22) van de Algemene Vergadering voor de aanwijzing van bijzondere gebieden ingevolge MARPOL 73/78 en richtlijnen voor de erkenning en aanwijzing van bijzonder kwetsbare zeegebieden.

X Noot
2)

Zie de [concept 2012] Richtlijnen voor de implementatie van effluentnormen en prestatieproeven voor installaties voor het behandelen van sanitair afval aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu bij [resolutie MEPC....].

X Noot
3)

Zie de aanbeveling inzake normen voor het tempo van lozing van onbehandeld sanitair afval van schepen aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu van de Organisatie bij resolutie MEPC.157(55).

X Noot
4)

Doorhalen wat niet van toepassing is.

X Noot
5)

Het nummer van de MEPC-resolutie wordt toegevoegd wanneer de normen door de MEPC tijdens een toekomstige zitting worden aangenomen.

X Noot
1)

Zie de Procedures voor havenstaatcontrole, aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.787(19) als gewijzigd bij resolutie A.882(21); zie IMO sales publication IA650E.

X Noot
2)

Zie de Richtsnoeren voor de ontwikkeling van vuilnisbeheerplannen aangenomen door de Commissie voor de bescherming van het mariene milieu van de Organisatie bij resolutie MEPC.71(38); zie MEPC/Circ.317 en IMO sales publication IA656E.

X Noot
3)

Zie de Richtsnoeren voor de implementatie van Bijlage V van MARPOL 73/78, zoals gewijzigd bij resoluties.

X Noot
4)

Zie de door de Organisatie te ontwikkelen richtsnoeren.

X Noot
5)

De kapitein van het schip dient van de exploitant van de ontvangstinstallatie, waaronder lichters en tankvoertuigen, een ontvangstbewijs of verklaring te verkrijgen waarin de geschatte hoeveelheid overgebracht vuilnis wordt vermeld. Het ontvangstbewijs of de verklaring dient bij het vuilnisjournaal te worden bewaard.