Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 14Verdrag

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53 en 70, Trb. 1994, 41 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138 en 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260 en Trb. 2008, 90.

In Trb. 2008, 90 dienen in de Engelse tekst van resolutie MEPC.141(54) en resolutie MEPC.143(54) van 24 maart 2006 de volgende correcties te worden aangebracht:

Op blz. 4 dient in voorschrift 12A, derde lid, onderdeel 4, „ds” te worden vervangen door „(ds)” en in de onderdelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 dienen „(dB)”, „(BS)”, „(dS)”, „(BB)”, „(dB)”, „(Ds)”, „(L)” en „(B)” te worden vervangen door respectievelijk „dB”, „BS”, „dS”, „BB”, „dB”, „Ds”, „L” en „B”.

Op blz. 6 dient in het achtste lid „for” te worden vervangen door „For”.

Op blz. 7 dient in het elfde lid, onderdeel 1, „600 m3 ≤ C < 5,000 m3” te worden vervangen door „for 600 m3 ≤ C < 5,000 m3” en „C ≥ 5,000 m3” door „for C ≥ 5,000 m3”. In het elfde lid, onderdeel 2.1, dient „dp” te worden vervangen door „(dp)” en in onderdeel 2.3 „(pn)” door „(ρn)”.

Op blz. 8 dient op de laatste regel „the” te worden vervangen door „The”.

Op blz. 9 halverwege dienen de aanhalingstekens rond Hw te worden geschrapt.

Op blz. 15 dient op de vierde regel het woord „Certficate” te worden vervangen door „Certificate”.

Op blz. 17 dient de voetnoot in de titel van voorschrift 13 en onderaan de bladzijde te worden geschrapt.


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Op grond van het Verdrag zijn de volgende Codes1) totstandgekomen:

IBC-Code

Bij Resolutie MEPC.19(22) van 5 december 1985 heeft de Maritieme Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie de Internationale Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (International Bulk Chemical Code) aangenomen. Deze Code is gewijzigd bij Resoluties MEPC.32(27) van 17 maart 1989, MEPC.40(29) van 16 maart 1990, MEPC.55(33) van 30 oktober 1992, MEPC.69(38) van 10 juli 1996, MEPC.73(39) van 10 maart 1997, MEPC.79(43) van 1 juli 1999, MEPC.90(45) van 5 oktober 2000, MEPC.119(52) van 15 oktober 2004 en MEPC.166(56) van 13 juli 2007.

BCH-Code

Bij Resolutie MEPC.20(22) van 5 december 1985 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code) aangenomen. Deze Code is gewijzigd bij Resoluties MEPC.33(27) van 17 maart 1989, MEPC.41(29) van 16 maart 1990, MEPC.56(33) van 30 oktober 1992, MEPC.70(38) van 10 juli 1996, MEPC.80(43) van 1 juli 1999, MEPC.91(45) van 5 oktober 2000 en MEPC.144(54) van 24 maart 2006.

C. VERTALING

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 2005, 75, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260 en Trb. 2008, 90.

In Trb. 2008, 90 dienen in de vertaling van resolutie MEPC.141(54) en resolutie MEPC.143(54) van 24 maart 2006 de volgende correcties te worden aangebracht:

Op blz. 38 dient in voorschrift 12A, derde lid, onderdeel 4, „dS” te worden vervangen door „(dS)” en in de onderdelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 dienen „(dB)”, „(BS)”, „(dS)”, „(BB)”, „(dB)”, „(DS)”, „(L)” en „(B)” te worden vervangen door respectievelijk „dB”, „BS”, „dS”, „BB”, „dB”, „DS”, „L” en „B”.

Op blz. 41 dient in het elfde lid, onderdeel 1, „600 m3 ≤ C < 5.000 m3” te worden vervangen door „voor 600 m3 ≤ C < 5.000 m3” en „C ≥ 5.000 m3” door „voor C ≥ 5.000 m3”. In het elfde lid, onderdeel 2.1, dient „dp” te worden vervangen door „(dp)”.

Op blz. 43 halverwege dienen de aanhalingstekens rond Hw te worden geschrapt.

Op blz. 51 dient de voetnoot in de titel van voorschrift 13 en onderaan de bladzijde te worden geschrapt.


De vertaling van de in Trb. 2008, 90 geplaatste wijzigingen van Bijlage I en IV (MEPC.164(56)) van 13 juli 2007 luidt als volgt:

Resolutie MEPC.164(56)
Aangenomen op 13 juli 2007

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Ontvangstinrichtingen buiten de bijzondere gebieden en lozen van sanitair afval)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu (de Commissie) zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”), en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de voorgestelde wijzigingen van voorschrift 38.2.5 van Bijlage I en voorschrift 11.1.1 van Bijlage IV bij MARPOL 73/78,

  • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van Bijlage I en Bijlage IV bij MARPOL 73/78, waarvan de tekst is vervat in Bijlage 1 en Bijlage 2 bij deze resolutie;

  • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juni 2008, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de Partijen, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

  • 3. Verzoekt de Partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 december 2008 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

  • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij MARPOL 73/78 voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de Bijlagen vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen; en

  • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij MARPOL 73/78 afschriften van deze resolutie en van de Bijlagen daarbij te doen toekomen.

Bijlage 1
Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

(Ontvangstinrichtingen buiten de bijzondere gebieden)

Voorschrift 38.2.5 wordt vervangen door:

„alle havens, ten behoeve van de ontvangst van oliehoudend lenswater en overige restanten, die niet geloosd kunnen worden overeenkomstig de voorschriften 15 en 34 van deze Bijlage; en”

Bijlage 2
Wijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL

(Lozen van sanitair afval)

Voorschrift 11.1.1 wordt vervangen door:

  • „.1. de lozing van het schip ofwel versneden en ontsmet sanitair afval betreft op een afstand van meer dan 3 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land, waarbij een door de Administratie in overeenstemming met voorschrift 9.1.2 van deze Bijlage goedgekeurd systeem wordt gebruikt, ofwel het sanitair afval betreft dat niet is versneden of ontsmet op een afstand van meer dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land, mits in elk geval het in verzameltanks opgeslagen sanitaire afval of afval afkomstig van ruimten waar zich levende dieren bevinden niet ineens wordt geloosd, doch in een matig tempo, terwijl het schip zijn vaarroute vervolgt met een snelheid van ten minste 4 knopen; het tempo van de lozing dient te worden goedgekeurd door de Administratie op grond van door de Organisatie1) ontwikkelde normen; of”


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol zie Trb. 1978, 188.

D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260 en Trb. 2008, 90.


Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978 zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

T

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

T

01-05-89

   

Angola

 

04-10-01

T

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

T

29-04-88

   

Argentinië

 

31-08-93

T

01-12-93

   

Australië

NB

14-10-87

R

14-01-88

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama’s

 

07-06-83

T

02-10-83

   

Bahrein

 

27-04-07

T

27-07-07

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

T

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

T

07-04-94

   

België

 

06-03-84

T

06-06-84

   

Belize

 

26-05-95

T

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

T

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

T

04-09-99

   

Brazilië

NB

29-01-88

R

29-04-88

   

Brunei

 

23-10-86

T

23-01-87

   

Bulgarije

 

12-12-84

T

12-03-85

   

Cambodja

 

28-11-94

T

28-02-95

   

Canada

 

16-11-92

T

16-02-93

   

Chili

 

10-10-94

T

10-01-95

   

China

 

01-07-83

T

02-10-83

   

Colombia

 

27-07-81

T

02-10-83

   

Comoren, de

 

22-11-00

T

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

T

07-12-04

   

Cook-eilanden

 

12-03-07

T

12-06-07

   

Cuba

 

21-12-92

T

21-03-93

   

Cyprus

 

22-06-89

T

22-09-89

   

Denemarken

 

27-11-80

T

02-10-83

   

Djibouti

 

01-03-90

T

01-06-90

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Dominicaanse Republiek, de

 

24-06-99

T

24-09-99

   

Duitsland

16-11-78

21-01-82

R

02-10-83

   

Ecuador

 

18-05-90

T

18-08-90

   

Egypte

 

07-08-86

T

07-11-86

   

El Salvador

 

24-09-08

T

24-12-08

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

T

24-07-96

   

Estland

 

16-12-91

T

16-03-92

   

Filippijnen, de

 

15-06-01

T

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

T

02-10-83

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

02-10-83

   

Gabon

 

26-04-83

T

02-10-83

   

Gambia

 

01-11-91

T

01-02-92

   

Georgië

 

08-11-94

T

08-02-95

   

Ghana

 

03-06-91

T

03-09-91

   

Griekenland

 

23-09-82

T

02-10-83

   

Guatemala

 

03-11-97

T

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

T

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

T

10-03-98

   

Honduras

 

21-08-01

T

21-11-01

   

Hongarije

 

14-01-85

T

14-04-85

   

Ierland

 

06-01-95

T

06-04-95

   

IJsland

 

25-06-85

T

25-09-85

   

India

 

24-09-86

T

24-12-86

   

Indonesië

 

21-10-86

T

21-01-87

   

Iran

 

25-10-02

T

25-01-03

   

Israël

 

31-08-83

T

02-10-83

   

Italië

 

01-10-82

T

02-10-83

   

Ivoorkust

 

05-10-87

T

05-01-88

   

Jamaica

 

13-03-91

T

13-06-91

   

Japan

 

09-06-83

T

02-10-83

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

T

02-10-83

   

Jordanië

 

02-06-06

T

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

T

04-10-03

   

Kazachstan

 

07-03-94

T

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

T

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

T

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

08-10-91

   

Letland

 

20-05-92

T

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

T

02-10-83

   

Liberia

24-10-78

28-10-80

R

02-10-83

   

Libië

 

28-04-05

T

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

T

04-03-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

14-05-91

   

Madagascar

 

30-08-05

T

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

T

17-03-02

   

Maldiven, de

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Maleisië

 

31-01-97

T

01-05-97

   

Malta

 

21-06-91

T

21-09-91

   

Marokko

 

12-10-93

T

12-01-94

   

Marshall-eilanden, de

 

26-04-88

T

26-07-88

   

Mauritanië

 

24-11-97

T

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

T

06-07-95

   

Mexico

01-06-78

23-04-92

R

23-07-92

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

T

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

T

15-01-04

   

Montenegro

 

NB

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

T

09-02-06

   

Myanmar

 

04-05-88

T

04-08-88

   

Namibië

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

17-11-78

         

– Nederland

 

30-06-83

R

02-10-83

   

– Ned. Antillen

 

30-06-83

R

02-10-83

   

– Aruba

 

VG

01-01-86

   

Nicaragua

 

01-02-01

T

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

T

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

T

24-08-02

   

Noord-Korea

 

01-05-85

T

01-08-85

   

Noorwegen

 

15-07-80

T

02-10-83

   

Oekraïne

 

25-10-93

T

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

T

13-06-84

   

Oostenrijk

 

27-05-88

T

27-08-88

   

Pakistan

 

22-11-94

T

22-02-95

   

Panama

 

20-02-85

T

20-05-85

   

Papua-Nieuw Guinea

 

25-10-93

T

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

T

02-10-83

   

Polen

16-10-78

01-04-96

R

01-07-86

   

Portugal

 

22-10-87

T

22-01-88

   

Qatar

 

08-03-06

T

08-06-06

   

Roemenië

 

15-04-93

T

15-07-93

   

Russische Federatie

 

03-11-83

T

03-02-84

   

Salomons-eilanden

 

30-06-04

T

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

T

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

T

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

T

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

T

16-04-97

   

Servië

 

NB

VG

27-04-92

   

Seychellen, de

 

28-11-90

T

28-02-91

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

01-11-90

T

01-02-91

   

Sint Kitts en Nevis

 

24-12-97

T

24-03-98

   

Sint Lucia

 

12-07-00

T

12-10-00

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

T

28-01-84

   

Slovenië

 

12-11-92

VG

25-06-91

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

16-05-79

06-07-84

R

06-10-84

   

Sri Lanka

 

24-06-97

T

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

T

04-02-89

   

Syrië

 

09-11-88

T

09-02-89

   

Tanzania

 

23-07-08

T

23-10-08

   

Thailand

 

02-11-07

T

02-02-08

   

Togo

 

09-02-90

T

09-05-90

   

Tonga

 

01-02-96

T

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

T

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

T

02-10-84

   

Tunesië

 

10-10-80

T

02-10-83

   

Turkije

 

10-10-90

T

10-01-91

   

Tuvalu

 

22-08-85

T

22-11-85

   

Uruguay

 

30-04-79

O

02-10-83

   

Vanuatu

 

13-04-89

T

13-07-89

   

Venezuela

 

29-07-94

T

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk, het

24-08-78

22-05-80

R

02-10-83

   

Verenigde Arabische Emiraten, de

 

15-01-07

T

15-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika, de

27-06-78

12-08-80

R

02-10-83

   

Vietnam

 

29-05-91

T

29-08-91

   

Zuid-Afrika

 

28-11-84

T

28-02-85

   

Zuid-Korea

 

23-07-84

T

23-10-84

   

Zweden

01-03-79

09-06-80

R

02-10-83

   

Zwitserland

 

15-12-87

T

15-03-88

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

25-04-1985

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagden-eilanden

19-06-2006

 

Cayman-eilanden

23-06-1988

 

Falkland-eilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hong Kong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

01-07-1986

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2008, 90.

Bijlage III

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

01-07-92

   

Angola

 

04-10-01

R

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

01-07-92

   

Argentinië

 

31-08-93

R

01-12-93

   

Australië

 

10-10-94

R

10-01-95

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bahama’s

 

11-08-92

R

11-11-92

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

R

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

R

07-04-94

   

België

 

27-10-88

R

01-07-92

   

Belize

 

26-05-95

R

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

R

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

R

04-09-99

   

Brazilië

 

08-11-95

R

08-02-96

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

13-08-93

   

Cambodja

 

28-11-94

R

28-02-95

   

Canada

 

08-08-02

R

08-11-02

   

Chili

 

10-10-94

R

10-01-95

   

China

 

13-09-94

R

13-12-94

   

Colombia

 

27-07-81

R

01-07-92

   

Comoren, de

 

22-11-00

R

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

22-03-04

R

22-06-04

   

Denemarken

 

27-11-80

R

01-07-92

   

Dominica

 

31-08-01

R

30-11-01

   

Dominicaanse Republiek, de

 

24-06-99

R

24-09-99

   

Duitsland

 

21-01-82

R

01-07-92

   

Ecuador

 

18-05-90

R

01-07-92

   

Egypte

 

07-08-86

R

01-07-92

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

R

24-07-96

   

Estland

 

18-08-92

R

18-11-92

   

Filippijnen, de

 

15-06-01

R

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

R

01-07-92

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

01-07-92

   

Gabon

 

26-04-83

R

01-07-92

   

Gambia

 

01-11-91

R

01-07-92

   

Georgië

 

08-11-94

R

08-02-95

   

Griekenland

 

23-09-82

R

01-07-92

   

Guatemala

 

03-11-97

R

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

R

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

10-03-98

   

Hongarije

 

14-01-85

R

01-07-92

   

Ierland

 

27-04-98

R

27-07-98

   

IJsland

 

30-06-89

R

01-07-92

   

India

 

11-06-03

R

11-09-03

   

Israël

 

01-10-96

R

01-01-97

   

Italië

 

01-10-82

R

01-07-92

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

01-07-92

   

Jamaica

 

13-03-91

R

01-07-92

   

Japan

 

09-06-83

R

01-07-92

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

R

01-07-92

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

R

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

01-07-92

   

Letland

 

20-05-92

R

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

R

01-07-92

   

Liberia

 

05-10-95

R

05-01-96

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

01-07-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

01-07-92

   

Madagascar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

17-03-02

   

Malta

 

13-02-04

R

13-05-04

   

Marokko

 

12-10-93

R

12-01-94

   

Marshall-eilanden, de

 

26-04-88

R

01-07-92

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

R

06-07-95

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

NB

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

19-04-88

R

01-07-92

   

– Ned. Antillen

 

19-04-88

R

01-07-92

   

– Aruba

 

19-04-88

R

01-07-92

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

R

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

R

24-08-02

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

01-07-92

   

Noorwegen

 

15-07-80

R

01-07-92

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

R

01-07-92

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

01-07-92

   

Pakistan

 

22-11-94

R

22-02-95

   

Panama

 

20-02-85

R

01-07-92

   

Papua-Nieuw Guinea

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

R

01-07-92

   

Polen

 

01-04-86

R

01-07-92

   

Portugal

 

22-10-87

R

01-07-92

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

01-07-92

   

Salomons-eilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

16-04-97

   

Servië

 

NB

VG

27-04-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

23-08-02

   

Singapore

 

02-03-94

R

02-06-94

   

Sint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

24-03-98

   

Sint Lucia

 

12-07-00

R

12-10-00

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

01-07-92

   

Slovenië

 

17-11-92

VG

01-07-92

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

 

21-01-91

R

01-07-92

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

R

01-07-92

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

01-07-92

   

Tonga

 

01-02-96

R

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

R

01-07-92

   

Tunesië

 

10-10-80

R

01-07-92

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

01-07-92

   

Uruguay

 

30-04-79

R

01-07-92

   

Vanuatu

 

22-04-91

R

01-07-92

   

Venezuela

 

29-07-94

R

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

27-05-86

R

01-07-92

   

Verenigde Arabische Emiraten, de

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika, de

 

01-07-91

R

01-07-92

   

Zuid-Afrika

 

05-02-97

R

05-05-97

   

Zuid-Korea

 

28-02-96

R

28-05-96

   

Zweden

 

09-06-80

R

01-07-92

   

Zwitserland

 

30-04-90

R

01-07-92

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-07-1992

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagden-eilanden

19-06-2006

 

Cayman-eilanden

23-06-1988

 

Falkland-eilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hong Kong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

09-06-1994

 

Bijlage IV

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

27-09-03

   

Angola

 

04-10-01

R

27-09-03

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

27-09-03

   

Argentinië

 

31-08-93

R

27-09-03

   

Australië

 

27-02-04

R

27-05-04

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Barbados

 

26-11-01

R

27-09-03

   

Belarus

 

07-01-94

R

27-09-03

   

België

 

04-01-96

R

27-09-03

   

Belize

 

26-05-95

R

27-09-03

   

Benin

 

11-02-00

R

27-09-03

   

Bolivia

 

04-06-99

R

27-09-03

   

Brazilië

 

08-11-95

R

27-09-03

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

27-09-03

   

Cambodja

 

28-11-94

R

27-09-03

   

Chili

 

10-10-94

R

27-09-03

   

China

 

02-11-06

R

02-02-07

   

Colombia

 

27-07-81

R

27-09-03

   

Comoren, de

 

22-11-00

R

27-09-03

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

30-05-06

R

30-08-06

   

Denemarken

 

27-11-80

R

27-09-03

   

Dominicaanse Republiek, de

 

24-06-99

R

27-09-03

   

Duitsland

 

21-01-82

R

27-09-03

   

Ecuador

 

18-05-90

R

27-09-03

   

Egypte

 

07-08-86

R

27-09-03

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

R

27-09-03

   

Estland

 

18-08-92

R

27-09-03

   

Filippijnen, de

 

15-06-01

R

27-09-03

   

Finland

 

20-09-83

R

27-09-03

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

27-09-03

   

Gabon

 

26-04-83

R

27-09-03

   

Gambia

 

01-11-91

R

27-09-03

   

Georgië

 

08-11-94

R

27-09-03

   

Griekenland

 

23-09-82

R

27-09-03

   

Guatemala

 

03-11-97

R

27-09-03

   

Guinee

 

02-10-02

R

27-09-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

27-09-03

   

Hongarije

 

14-01-85

R

27-09-03

   

Ierland

 

10-08-06

R

10-11-06

   

India

 

11-06-03

R

27-09-03

   

Italië

 

01-10-82

R

27-09-03

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

27-09-03

   

Jamaica

 

13-03-91

R

27-09-03

   

Japan

 

09-06-83

R

27-09-03

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

R

27-09-03

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

27-09-03

   

Kenia

 

15-12-92

R

27-09-03

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

08-10-91

VG

27-09-03

   

Letland

 

20-05-92

R

27-09-03

   

Libanon

 

18-07-83

R

27-09-03

   

Liberia

 

21-08-06

R

21-11-06

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

27-09-03

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

27-09-03

   

Madagascar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

27-09-03

   

Marokko

 

12-10-93

R

27-09-03

   

Marshall-eilanden, de

 

26-04-88

R

27-09-03

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

27-09-03

   

Mauritius

 

06-04-95

R

27-09-03

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

27-09-03

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

NB

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

11-11-05

R

11-02-06

   

– Ned. Antillen

 

 

   

– Aruba

 

20-04-06

R

20-04-06

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

27-09-03

   

Nigeria

 

24-05-02

R

27-09-03

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

27-09-03

   

Noorwegen

 

26-09-02

R

27-09-03

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Oman

 

13-03-84

R

27-09-03

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

27-09-03

   

Pakistan

 

22-11-94

R

27-09-03

   

Panama

 

20-02-85

R

27-09-03

   

Papua-Nieuw Guinea

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Peru

 

25-04-80

R

27-09-03

   

Polen

 

01-04-86

R

27-09-03

   

Portugal

 

22-10-87

R

27-09-03

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Roemenië

 

05-07-06

R

05-10-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

27-09-03

   

Salomons-eilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

27-09-03

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

27-09-03

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

27-09-03

   

Servië

 

NB

VG

27-04-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

27-09-03

   

Singapore

 

01-05-05

R

01-08-05

   

Sint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

27-09-03

   

Sint Lucia

 

12-07-00

R

27-09-03

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

27-09-03

   

Slovenië

 

25-06-91

VG

27-09-03

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Spanje

 

21-01-91

R

27-09-03

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

27-09-03

   

Suriname

 

04-11-88

R

27-09-03

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

27-09-03

   

Tonga

 

01-02-96

R

27-09-03

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

27-09-03

   

Tsjechië

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Tunesië

 

10-10-80

R

27-09-03

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

27-09-03

   

Uruguay

 

30-04-79

R

27-09-03

   

Vanuatu

 

15-03-04

R

15-06-04

   

Venezuela

 

29-07-94

R

27-09-03

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

11-09-95

R

27-09-03

   

Verenigde Arabische Emiraten, de

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Zuid-Korea

 

28-11-03

R

28-02-04

   

Zweden

 

09-06-80

R

27-09-03

   

Zwitserland

 

20-11-98

R

27-09-03

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

02-02-2007

 

Macau SAR

02-02-2007

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

27-09-2003

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Britse Maagden-eilanden

19-06-2006

 

Bijlage V

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

01-05-89

   

Angola

 

04-10-01

R

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

31-12-88

   

Argentinië

 

31-08-93

R

01-12-93

   

Australië

 

14-08-90

R

14-11-90

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bahama’s

 

12-10-90

R

12-01-91

   

Bahrein

 

27-04-07

R

27-07-07

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

R

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

R

07-04-94

   

België

 

27-10-88

R

27-01-89

   

Belize

 

26-05-95

R

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

R

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

R

04-09-99

   

Brazilië

 

08-11-95

R

08-02-96

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

13-08-93

   

Cambodja

 

28-11-94

R

28-02-95

   

Chili

 

15-08-08

R

15-11-08

   

China

 

21-11-88

R

21-02-89

   

Colombia

 

27-07-81

R

31-12-88

   

Comoren, de

 

22-11-00

R

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cuba

 

12-02-02

R

12-05-02

   

Cyprus

 

22-06-89

R

22-09-89

   

Denemarken

 

27-11-80

R

31-12-88

   

Dominica

 

21-06-00

R

21-09-00

   

Dominicaanse Republiek, de

 

24-06-99

R

24-09-99

   

Duitsland

 

21-01-82

R

31-12-88

   

Ecuador

 

18-05-90

R

18-08-90

   

Egypte

 

07-08-86

R

31-12-88

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal Guinee

 

24-04-96

R

24-07-96

   

Estland

 

18-08-92

R

18-11-92

   

Filippijnen, de

 

15-06-01

R

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

R

31-12-88

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

31-12-88

   

Gabon

 

26-04-83

R

31-12-88

   

Gambia

 

01-11-91

R

01-02-92

   

Georgië

 

08-11-94

R

08-02-95

   

Griekenland

 

23-09-82

R

31-12-88

   

Guatemala

 

03-11-97

R

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

R

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

10-03-98

   

Honduras

 

21-08-01

R

21-11-01

   

Hongarije

 

14-01-85

R

31-12-88

   

Ierland

 

06-01-95

R

06-04-95

   

IJsland

 

30-06-89

R

30-09-89

   

India

 

11-06-03

R

11-09-03

   

Iran

 

25-10-02

R

25-01-03

   

Italië

 

01-10-82

R

31-12-88

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

31-12-88

   

Jamaica

 

13-03-91

R

13-06-91

   

Japan

 

09-06-83

R

31-12-88

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

 

31-10-80

R

31-12-88

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

R

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

08-10-91

   

Letland

 

20-05-92

R

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

R

31-12-88

   

Liberia

 

12-06-95

R

12-09-95

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

04-03-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

14-05-91

   

Madagascar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

17-03-02

   

Maldiven, de

 

20-05-05

R

20-08-05

   

Maleisië

 

31-01-97

R

01-05-97

   

Malta

 

13-02-04

R

13-05-04

   

Marokko

 

12-10-93

R

12-01-94

   

Marshall-eilanden, de

 

26-04-88

R

31-12-88

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

R

06-07-95

   

Mexico

 

15-07-98

R

15-10-98

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

NB

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland

 

19-04-88

R

31-12-88

   

– Ned. Antillen

 

19-04-88

R

31-12-88

   

– Aruba

 

19-04-88

R

31-12-88

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

R

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

R

24-08-02

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

31-12-88

   

Noorwegen

 

15-07-80

R

31-12-88

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

R

31-12-88

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

31-12-88

   

Pakistan

 

22-11-94

R

22-02-95

   

Panama

 

20-02-85

R

31-12-88

   

Papua-Nieuw Guinea

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

R

31-12-88

   

Polen

 

01-04-86

R

31-12-88

   

Portugal

 

22-10-87

R

31-12-88

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Roemenië

 

15-04-93

R

15-07-93

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

31-12-88

   

Salomons-eilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

16-04-97

   

Servië

 

NB

VG

27-04-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

23-08-02

   

Singapore

 

27-05-99

R

27-08-99

   

Sint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

24-03-98

   

Sint Lucia

 

12-07-00

R

12-10-00

   

Sint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

31-12-88

   

Slovenië

 

12-11-92

VG

25-06-91

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

 

21-01-91

R

21-04-91

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

R

04-02-89

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

09-05-90

   

Tonga

 

01-02-96

R

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

R

31-12-88

   

Tunesië

 

10-10-80

R

31-12-88

   

Turkije

 

10-10-90

R

10-01-91

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

31-12-88

   

Uruguay

 

30-04-79

R

31-12-88

   

Vanuatu

 

22-04-91

R

22-07-91

   

Venezuela

 

29-07-94

R

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk, het

 

27-05-86

R

31-12-88

   

Verenigde Arabische Emiraten, de

 

15-01-07

R

16-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika, de

 

30-12-87

R

31-12-88

   

Zuid-Afrika

 

13-05-92

R

13-08-92

   

Zuid-Korea

 

28-02-96

R

28-05-96

   

Zweden

 

09-06-80

R

31-12-88

   

Zwitserland

 

30-04-90

R

30-07-90

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hong Kong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

31-12-1988

 

Groenland

01-01-1997

 

Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk, het

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagden-eilanden

19-06-2006

 

Cayman-eilanden

23-06-1988

 

Falkland-eilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hong Kong (< 01-07-1997)

27-03-1996

01-07-1997

Man

01-08-1992

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Verenigde Staten van Amerika, de, 30 december 1987

  • 1. The United States Government shall make every reasonable effort to have the Gulf of Mexico designated a “special area” governed by the terms of regulation 5 of Annex V to the 1978 Protocol Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL 73/78).

  • 2. The President shall include this understanding incorporated by the Senate in the Resolution of Ratification in the Instrument of Ratification to be deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28 en Trb. 2005, 299.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168 en Trb. 1992, 29.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2006, 260.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie laatstelijk Trb. 2008, 90.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag zijn de wijzigingen van Bijlage I en IV (MEPC.164(56)) van 13 juli 2007 op 1 juni 2008 aanvaard.

De bepalingen van de wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag op 1 december 2008 in werking getreden.

Codes

IBC-Code

Resolutie MEPC.19(22) waarbij de IBC-Code is aangenomen is op 6 april 1987 in werking getreden. De wijzigingen van de Code zijn achtereenvolgens in werking getreden: Resolutie MEPC.32(27) op 13 oktober 1990, MEPC.40(29) op 3 februari 2000, MEPC.55(33) op 1 juli 1994, MEPC.69(38) op 1 juli 1998, MEPC.73(39) op 10 juli 1998, MEPC.79(43) op 1 juli 2002, MEPC.90(45) op 1 juli 2002, MEPC.119(52) op 1 januari 2007 en MEPC.166(56) op 1 januari 2009.

BCH-Code

Resolutie MEPC.20(22) waarbij de BCH-Code is aangenomen is op 6 april 1987 in werking getreden. De wijzigingen van de Code zijn achtereenvolgens in werking getreden: Resolutie MEPC.33(27) op 13 oktober 1990, MEPC.41(29) op 3 februari 2000, MEPC.56(33) op 1 juli 1994, MEPC.70(38) op 1 juli 1998, MEPC.80(43) op 1 juli 2002, MEPC.91(45) op 1 juli 2002 en MEPC.144(54) op 1 augustus 2007.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28 en Trb. 2008, 90.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 174

Protocol van 1978

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1978, 188, Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, 70 en 147, Trb. 1994, 41 en 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138 en 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 29.

Uitgegeven de negende februari 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De teksten van de Codes en van de wijzigingen van de Codes zijn niet afgedrukt, maar liggen ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (inclusief de vertalingen) en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

XNoot
1)

Zie de aanbeveling inzake normen voor het tempo van lozing van onbehandeld sanitair afval van schepen aangenomen door de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu van de Organisatie bij resolutie MEPC.157(55).