Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse MededingingsautoriteitStaatscourant 2013, 8686Overig

Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot wijziging van enkele beleidsregels vanwege de instelling van de Autoriteit Consument en Markt

Besluitnummer 500199-25

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Gelet op de artikelen 3:48 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5d, 6, 24 en hoofdstuk 5 van de Mededingingswet, de artikelen 5, 6, 15, tweede en vierde lid, 16, eerste en tweede lid, 16Aa, 19c, 21, eerste, tweede en vierde lid, 36, 37a, 41b, tweede en derde lid, 51, 77h, eerste lid, 77i, 95b, eerste lid, 95m, eerste tot en met derde lid, en elfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, de artikelen 2a, eerste en derde lid, 7a, 10, 10a, 19, 35, 35c, 44, eerste lid, 52b, eerste tot en met de derde lid en elfde lid, 59, 60, tweede lid, 60ac, eerste lid en 60ad, 81b, tweede lid, 82, tiende lid, van de Gaswet, artikel 57, tweede lid van de Spoorwegwet, artikel 19a van de Wet personenvervoer 2000, artikel IXc, eerste en tweede lid, van de Wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet, de artikelen 2 tot en met 6 van het Besluit Liberaliseringsrichtlijn en de artikelen 10 tot en met 19 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas.

Besluit:

Artikel 1

De Richtsnoeren toepassing artikel 6, lid 3, Mededingingswet (Stcrt. 2005, nr. 47) worden als volgt gewijzigd:

In de eerste zin wordt ‘De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit’ vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

Artikel 2

De Richtsnoeren remedies 2007 (Stcrt. 2007, nr. 187) worden als volgt gewijzigd:

A

In randnummer 1 wordt ‘Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa)’ vervangen door: Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).

B

In de randnummers 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 19, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 75, in het opschrift van paragraaf 6 en in de randnummers 53, 57 en 63 en in de voetnoten 2, 4, 11, 27, 28, 32, 34, 36, 45, 47, 59, 60, 61, 62 en 63 wordt ‘NMa’ telkens vervangen door: ACM.

C

In randnummer 2, laatste alinea, wordt ‘Raad van Bestuur van de NMa (hierna: de Raad)’ vervangen door: ACM.

D

In de randnummers 4, 5, 6, 9, 26, 41, 43, 47, 50, 63, 64, 65, 73, 74, 77 en in de voetnoten 11, 43 en 52 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

E

In de randnummers 5 en 43 wordt ‘hij’ vervangen door: zij.

F

In randnummer 41 wordt ‘zijn’ vervangen door: haar.

Artikel 3

De Richtsnoeren samenwerking ondernemingen (Stcrt. 2005, nr. 67, laatst gewijzigd in Stcrt. 2008, nr. 77) worden als volgt gewijzigd:

A

In randnummer 1 wordt ‘Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)’ vervangen door: Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).

B

In de randnummers 3, 7, 8, 10, 25, 27, 29, 30, 37, 81, 108 en 109 en in de voetnoten 17 en 26, wordt ‘NMa’ telkens door: ACM.

C

In de voetnoten 2, 3, 16, 17, 18, 22, 26 en 92 en in de randnummers 108 en 109 wordt ‘www.nmanet.nl ’ telkens vervangen door: www.acm.nl.

D

In randnummer 108 wordt ‘info@nmanet.nl’ vervangen door: info@acm.nl.

E

In randnummer 109 wordt ‘NMa_clementie@nmanet.nl’ vervangen door: clementie@acm.nl.

Artikel 4

De Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen (Stcrt. 2009, nr. 95) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  ACM:

  de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikel 2 en 3 wordt ‘Raad’ vervangen door: ACM.

C

In artikel 4 wordt ‘NMa’ vervangen door: ACM.

Artikel 5

De NMa uitvoeringsregel verkorte afdoening 2008 (Stcrt. 2008, nr. 172) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 en in de bijlage, eerste alinea, wordt ‘Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad)’ vervangen door: Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).

B

In artikel 2 vervalt ‘of de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)’.

C

In de artikelen 2 en 3, en in de bijlage, tweede en derde alinea, wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

D

Artikel 7 komt te luiden: Dit besluit wordt aangeduid als: ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening.

E

In voetnoot 6 komt te luiden: Zie www.acm.nl.

Artikel 6

De Beleidsregel NMa beoordeling horizontale concentraties (Stcrt. 2007, nr. 173) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Raad van Bestuur’ vervangen door: Autoriteit Consument en Markt.

B

In artikel 2 wordt ‘NMa’ gewijzigd door: ACM.

Artikel 7

De Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16A van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet (Stcrt. 2008, nr. 70) worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt ‘Raad’ vervangen door: ACM.

Artikel 8

De Richtsnoeren kwaliteits- en capaciteitsdocument (Stcrt. 2008, nr. 28) worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 2 tot en met 10 en 12 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

C

In artikel 10 wordt ‘hij’ vervangen door: zij.

Artikel 9

De Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten 2010 (Stcrt. 2009, nr. 14172) worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  ACM:

  de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 1 tot en met 10 wordt ‘Raad’ vervangen door: ACM.

C

Artikel 12 komt te luiden: Deze richtsnoeren worden aangehaald als: ‘Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten’.

Artikel 10

De Richtsnoeren redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders (Stcrt. 2008, nr. 13, gewijzigd in Stcrt. 2011, nr. 21059) worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  ACM:

  de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de titels 2 en 3 wordt ‘Raad’ vervangen door: ACM en ‘hij’ wordt vervangen door: zij.

C

In de artikelen 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 11 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

Artikel 11

De Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen (Stcrt. 2011, nr. 24039) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, wordt ‘Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ vervangen door: Economische Zaken.

B

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

C

In de artikelen 1 tot en met 10 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

D

In de artikelen 6 en 7 wordt ‘hij’ vervangen door: zij.

E

In artikel 11 wordt ‘NMa’ vervangen door: ACM.

Artikel 12

De Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet (Stcrt. 2004, nr. 160, laatst gewijzigd in Stcrt. 2005, nr. 123) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel d, komt te luiden:

d. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

B

In de artikelen 2, 3, en 5 tot en met 9, wordt `raad van bestuur' telkens vervangen door: ACM.

C

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘hij’ vervangen door: zij.

Artikel 13

De Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor (Stcrt. 2012, nr. 23298) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel p, komt te luiden:

p. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 2 tot en met 8 en 10 tot en met 17, wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

Artikel 14

De Werkwijze geschilbeslechting energie (Stcrt. 2011, nr. 21242) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 1, onderdeel e, 3 tot en met 15 en 17 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

C

In de artikelen 7, 8, 13 en 17 wordt ‘hij’ telkens vervangen door: zij.

D

In artikel 7 wordt ‘zijn’ vervangen door: haar.

E

In artikel 11 wordt ‘hem’ vervangen door: haar.

F

In artikel 16, tweede lid en in het aanvraagformulier wordt ‘NMa’ vervangen door: ACM.

G

In het aanvraagformulier, laatste pagina, komt het adres als volgt te luiden:

Autoriteit Consument en Markt

T.a.v. de Geschilcoördinator

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Artikel 15

De Beleidsregel factureringstermijnen energie (Stcrt. 2005, nr. 33, laatst gewijzigd in Stcrt. 2005, nr. 123) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 4 en 5 wordt ‘raad van bestuur van de mededingingsautoriteit’ vervangen door: ACM.

C

In artikel 5 wordt ‘zijn’ vervangen door: haar.

Artikel 16

De Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, van de Gaswet (Stcrt. 2006, nr. 11, laatst gewijzigd in Stcrt. 2008, nr. 245) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel a, komt te luiden:

a. ACM:

de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

B

In de artikelen 2 tot en met 7 wordt ‘Raad’ telkens vervangen door: ACM.

C

In artikel 5, derde lid, wordt ‘hij’ vervangen door: zij.

Artikel 17

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze: overeenkomstig het door de Raad op 26 maart 2013 genomen besluit, Chris Fonteijn Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Bij dit besluit wordt een aantal beleidsregels van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gewijzigd vanwege de samenvoeging van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Consumentenautoriteit en Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit in één organisatie. De naam van de nieuwe toezichthouder is de Autoriteit Consument en Markt. Met deze wijziging wordt de Nederlandse Mededingingsautoriteit vervangen door de Autoriteit Consument en Markt.

Daarnaast wordt in dit besluit ook rekening gehouden met de naamswijziging van het ministerie van Economische Zaken.