Besluit van 2 maart 2021, houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidscoördinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 september 2020, nr. 2020-0000549767, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 4.3 en 5.1, eerste lid, van de Omgevingswet en artikel 2 van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 2020, no. W04.20.0350/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 februari 2021, nr. 2020-0000660346, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.6 komt te luiden:

Artikel 2.6 (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)

De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie:

 • a. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels;

 • b. adequaat wordt beheerd, onderhouden en gecontroleerd; en

 • c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat of voortduurt.

B

Na artikel 2.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.10a (waterkerende bouwwerken)

De paragrafen 3.2.1, 4.2.1 en artikel 5.9 zijn niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid van het bouwwerk of een onderdeel daarvan.

C

Artikel 2.15f, onderdeel p, onder 4°, komt te luiden:

 • 4°. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met inbegrip van ondergrondse faunapassages en met uitzondering van:

  • i. een buisleiding als bedoeld in artikel 3.101, eerste lid, aanhef en onder a tot en met e, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

  • ii. een buisleiding voor warm water of stoom anders dan een buisleiding als bedoeld onder i;

D

Tabel 3.83 komt te luiden:

Tabel 3.83

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

energiebesparende maatregelen

gegevens en bescheiden

energiebesparende maatregelen

overgangsrecht energiebesparende

maatregelen

uitvoering van aanbevelingen bij het

energielabel

afbakening maatwerkvoorschriften

energiebesparende maatregelen

labelverplichting kantoorgebouw

uitzondering labelverplichting

kantoorgebouw

artikel

3.84

3.84a

3.84b

3.85

3.86

3.87

3.87a

lid

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

*

*

1

2

3

4

5

*

                                         

1

Woonfunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

*

*

1

2

3

4

5

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

*

*

E

Aan artikel 3.84 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De terugverdientijd, bedoeld in het eerste lid, wordt bepaald volgens de bij ministeriële regeling vastgestelde rekenmethode.

F

Na artikel 3.84 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 3.84a (gegevens en bescheiden energiebesparende maatregelen)

 • 1. Uiterlijk op 1 juli 2023 en daarna eenmaal per vier jaar worden aan het bevoegd gezag de volgende gegevens en bescheiden verstrekt:

  • a. de adresgegevens van de gebruiksfunctie, bedoeld in artikel 3.84, eerste lid;

  • b. de naam en het registratienummer van de Kamer van Koophandel van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, verricht, als diegene is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • c. de contactgegevens van degene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, verricht en, als de gegevens en bescheiden worden verstrekt namens diegene die de activiteit verricht, van degene die de gegevens en bescheiden verstrekt;

  • d. een overzicht van de energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 3.84, vierde lid, die zijn getroffen;

  • e. een overzicht van de energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 3.84, vierde lid, die niet van toepassing zijn omdat de gebruiksfunctie niet voldoet aan de randvoorwaarden, omschreven in die maatregelen;

  • f. als niet alle van toepassing zijnde energiebesparende maatregelen als bedoeld in artikel 3.84, vierde lid, zijn getroffen: een beschrijving van de andere energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste vijf jaar die zijn getroffen; en

  • g. het energiegebruik van de gebruiksfunctie:

   • 1°. uitgedrukt in kilowattuur elektriciteit en kubieke meters aardgasequivalent;

   • 2°. bepaald met inbegrip van energie die in de gebruiksfunctie wordt opgewekt en gebruikt; en

   • 3°. gemeten over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden, als de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, wordt verricht door een onderneming als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn energie-efficiëntie, de gegevens en bescheiden verstrekt voor de eerste maal op uiterlijk 5 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar.

 • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid worden, als diegene die de activiteit, bedoeld in artikel 3.1, op 1 juli 2019 was toegetreden tot de meerjarenafspraak energie-efficiëntie, de gegevens en bescheiden verstrekt voor de eerste maal op uiterlijk 5 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar.

 • 4. De gegevens en bescheiden worden verstrekt met gebruikmaking van een formulier dat door Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 3.84b (overgangsrecht energiebesparende maatregelen)

 • 1. Als voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, tweede of tiende lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 1 juli 2023 van toepassing

 • 2. Als voor de inwerkingtreding van dit besluit gegevens en bescheiden zijn verstrekt of hadden moeten worden verstrekt als bedoeld in artikel 2.15, elfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, blijft artikel 2.15 van dat besluit, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de regels die bij of krachtens dat artikel in samenhang met artikel 1.7, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zijn gesteld, tot 5 december 2023 van toepassing.

G

Artikel 3.97, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde lid, zijn vanaf de openbare weg voldoende toegankelijk voor personen met een functiebeperking.

H

In artikel 3.98, eerste lid, wordt na «van een toegankelijkheidssector van een gebouw» ingevoegd «, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, of een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde lid, ».

I

In afdeling 3.6 wordt na artikel 3.98 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.98a (overgangsrecht: bereikbaarheid van een gebouw)

 • 1. Op een route vanaf de openbare weg naar een bouwwerk als bedoeld in artikel 3.98 die is aangelegd voor de inwerkingtreding van de wet of waarvoor voor de inwerkingtreding van de wet een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend, zijn de artikelen 3.97 en 3.98 niet van toepassing.

 • 2. Op een bouwwerk met een toegankelijkheidssector blijven de artikelen 6.48 en 6.49 van het Bouwbesluit 2012 van toepassing.

J

Tabel 3.114 komt te luiden:

Tabel 3.114

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

brandmeldinstallatie

melding en doormelding

rookmelders

artikel

3.115

3.116

3.117

lid

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6

                           

1

Woonfunctie

                       
 

a.

zorgclusterwoning in een woongebouw

1

2

1

2

 

b.

zorgclusterwoning niet in een woongebouw

1

2

 

c.

groepszorgwoning voor 24-uurs zorg

1

2

1

2

 

d.

groepszorgwoning niet voor 24-uurs zorg

1

2

1

 

e.

voor kamergewijze verhuur

2

3

5

 

f.

andere woonfunctie

1

2

Bijeenkomstfunctie

                       
 

a

voor het aanschouwen van sport

3

 

b

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

3

4

2

4

5

 

c

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

3

Celfunctie

1

2

3

2

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

2

5

Industriefunctie

                       
 

a

lichte industriefunctie

 

b

andere industriefunctie

1

2

3

6

Kantoorfunctie

1

2

3

7

Logiesfunctie

                       
 

a.

in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking

1

2

3

4

5

6

 

b.

in een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking

1

2

3

2

4

5

 

c.

andere logiesfunctie

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

9

Sportfunctie

1

2

3

10

Winkelfunctie

1

2

3

11

Overige gebruiksfunctie

                       
 

a

voor het stallen van motorvoertuigen

1

2

3

 

b

voor het personenvervoer

1

2

3

 

c

andere overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

K

Artikel 3.117 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vijfde lid tot tweede tot en met zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «Het eerste, tweede en derde lid» vervangen door «Het eerste, tweede, derde en vierde lid».

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «het derde lid» vervangen door «het vierde lid».

L

In paragraaf 3.7.5 wordt na artikel 3.117 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.117a (overgangsrecht: rookmelder)

Artikel 3.117, eerste lid, is niet van toepassing tot 1 juli 2022.

M

In artikel 4.5, derde lid, wordt «de artikelen 4.103a, 4.227 en 4.230» vervangen door «de artikelen 4.103a, 4.149a, 4.227 en 4.230».

N

In artikel 4.10, eerste lid, wordt «In plaats van de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2 en 4.5.7» vervangen door «In plaats van de paragrafen 4.2.3, 4.2.4, 4.3.10, 4.5.2, 4.5.3 en 4.5.7».

O

Tabel 4.19 komt te luiden:

Tabel 4.19

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

aanwezigheid

hoogte

openingen

voorkomen overklauteren

openingen

artikel

4.20

4.21

4.22

4.23

4.22

lid

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

1

                                     

[m]

1

Woonfunctie

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

0,2

2

Bijeenkomstfunctie

                                     
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

0,1

 

b

andere kinderopvang

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

0,2

 

c

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

3

Celfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,3

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

3

4

0,5

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

8

Onderwijsfunctie

                                     
 

a

voor basisonderwijs

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

0,2

 

b

andere onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                     
 

a

voor langzaam verkeer

1

2

3

4

5

1

2

3

5

6

1

3

4

0,5

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

3

4

0,5

P

Artikel 4.21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 4.19, eerste lid» vervangen door «artikel 4.20, eerste lid».

2. In het derde lid wordt «artikel 4.19, eerste lid» vervangen door «artikel 4.20, eerste lid».

3. In het vijfde lid wordt «artikel 4.19, tweede of derde lid» vervangen door «artikel 4.20, tweede of derde lid».

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een vloer waarvan de vloerafscheiding direct is gelegen naast een pad of strook bedoeld voor langzaam verkeer, een vloerafscheiding met een hoogte van ten minste 1,3 m, gemeten vanaf de vloer.

Q

Tabel 4.24 komt te luiden:

Tabel 4.24

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

voorziening bij hoogteverschil

afmetingen trap

markering trap

trapbordes

leuning

regenwerend

afmetingen hellingbaan

hellinbaanbordes

geleiderand

tijdelijk bouwwerk

artikel

4.25

4.26

4.26a

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

lid

1

2

1

2

*

*

1

2

*

*

*

*

*

                             

1

Woonfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

                         
 

a.

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

*

1

*

*

*

*

 

b.

andere kinderopvang

1

1

2

*

1

*

*

*

*

 

c.

voor alcoholgebruik

1

1

2

*

*

1

2

*

*

*

*

 

d.

voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek, of voor theater

1

1

2

*

*

1

2

*

*

*

*

 

c.

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

3

Celfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

1

1

2

*

*

1

2

*

*

*

*

5

Industriefunctie

1

1

*

1

*

*

*

*

6

Kantoorfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

7

Logiesfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

8

Onderwijsfunctie

                         
 

a.

voor basisonderwijs

1

1

2

*

1

*

*

*

*

 

b.

andere onderwijsfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

9

Sportfunctie

1

1

2

*

1

*

*

*

*

10

Winkelfunctie

1

1

2

*

*

1

2

*

*

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

1

*

1

*

*

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                         
 

a.

tunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer

1

2

1

*

1

*

*

*

*

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

1

*

1

*

*

*

*

R

Na artikel 4.26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.26a (markering trap)

Een trap als bedoeld in artikel 4.25, is op de bovenste en onderste trederand over de volle breedte voorzien van een markering van ten minste 50 mm met een hoog contrast. De overige treden zijn aan beide zijkanten voorzien van markeringen van ten minste 50 mm met een hoog contrast.

S

Artikel 4.28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een trap als bedoeld in het eerste lid heeft aan beide zijkanten een leuning die aan het begin en aan het einde van de trap ten minste 30 cm horizontaal doorloopt.

T

In artikel 4.53, eerste lid, wordt na «een liftschacht van een brandweerlift» ingevoegd «of van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw».

U

Artikel 4.61 wordt als volgt gewijzigd:

1. «Sa» wordt telkens vervangen door «Ra» en «S200» wordt telkens vervangen door «R200».

2. In het vierde lid wordt na «extra beschermde vluchtroute voert» ingevoegd «en naar een liftschacht als bedoeld in artikel 4.53, eerste lid».

V

Artikel 4.62 wordt als volgt gewijzigd:

1. «S200» wordt telkens vervangen door «R200».

2. In het derde lid wordt «Sa» vervangen door «Ra».

W

Artikel 4.69, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «op die route zijn aangewezen» vervangen door «en nevengebruiksfuncties daarvan voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis».

2. In onderdeel b wordt «die op de route zijn aangewezen» vervangen door «en nevengebruiksfuncties daarvan die voor personen bereikbaar zijn door het trappenhuis».

X

Tabel 4.73 komt te luiden:

Tabel 4.73

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

inrichting vluchtroute: rookdoorgang

wrd

inrichting vluchtroute:

wbdbo

inrichting vluchtroute:

permanente vuurlast

permanente vuurlast

rooksluis

voorportaal lift

vrije doorgang

van een vluchtroute

vluchtroute door niet besloten ruimte

doorstroomcapaciteit

zonder opvangcapaciteit

doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit

tijdelijk bouwwerk

artikel

4.74

4.75

4.76

4.77

4.77a

4.78

4.79

4.80

4.81

4.82

lid

1

2

3

4

5

*

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

*

1

2

1

2

3

4

5

*

                                                     

1

Woonfunctie

                                                 
 

a

woonwagen

1

*

*

 

b

andere woonfunctie

1

2

3

4

5

*

1

2

1

2

1

2

1

3

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

                                                 
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

5

*

3

Celfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                 
 

a

met bedgebied

1

2

3

4

5

*

2

1

1

4

*

1

1

2

3

4

*

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

*

2

1

1

*

1

1

2

3

4

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                 
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

*

1

2

*

2

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

*

2

Y

In artikel 4.74 wordt «Sa» telkens vervangen door «Ra» en wordt «S200» telkens vervangen door «R200».

Z

Na artikel 4.77 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.77a (voorportaal lift)

 • 1. Een lifttoegang van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw grenst aan een extra beschermde vluchtroute.

 • 2. Een uitgang van een woonfunctie grenst niet aan een in het eerste lid bedoelde afzonderlijke vluchtroute.

AA

In artikel 4.81, derde lid, onderdeel b, onder 2°, wordt «S200» vervangen door «R200».

AB

In artikel 4.139, eerste lid, vervalt «verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing en van een» en wordt na «afvoervoorziening voor rookgas» ingevoegd «en de volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing».

AC

Tabel 4.148A komt te luiden:

Tabel 4.148A

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

bijna energieneutraal

afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde

aandeel hernieuwbare energie

bijna energieneutraal

artikel

4.149

4.149a

4.149

lid

1

2

3

4

5

*

1

     

Energiebehoefte

Primair fossielenergiegebruik

Aandeel hernieuwbare energie

     

[kWh/m2.jr]

(1) geldt als Als/Ag ≤ 1,83

(2) geldt als Als/Ag > 1,83 en ≤ 3,0

(3) geldt als Als/Ag > 3,0

(4) geldt als Als/Ag ≤ 1,5

(5) geldt als Als/Ag > 1,5 en ≤ 3,0

(6) geldt als Als/Ag ≤ 1,8

(7) geldt als Als/Ag > 1,8

[kWh/m2.jr]

[%]

1

Woonfunctie

         
 

a

woongebouw

1

3

4

5

*

(1) 65

(2) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

50

40

 

b

woonwagen

1

4

100 + 30 x (Als/Ag – 2,0)

60

50

 

c

drijvend bouwwerk na 2018 gerealiseerde ligplaats

1

4

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

50

50

 

d

drijvend bouwwerk andere ligplaats

1

4

80 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

70

50

 

e

andere woonfunctie

1

4

5

(4) 55

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

30

50

2

Bijeenkomstfunctie

                 
 

a

voor kinderopvang

1

2

(6) 160

(7) 160 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

70

40

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

(6) 90

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

60

30

3

Celfunctie

1

2

(6) 160

(7) 160 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

120

30

4

Gezondheidszorgfunctie

                 
 

a

met bedgebied

1

2

   

350

130

30

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

(6) 90

(7) 90 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

50

40

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

1

2

(6) 90

(7) 90 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

40

30

7

Logiesfunctie

                 
 

a

in een logiesgebouw

1

2

(6) 100

(7) 100 + 35 x (Als/Ag – 1,8)

130

40

 

b

andere logiesfunctie

1

2

5

(4) 55

(5) 55 + 30 x (Als/Ag – 1,5)

(3) 100 + 50 x (Als/Ag – 3,0)

40

50

8

Onderwijsfunctie

1

2

(6) 190

(7) 190 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

70

40

9

Sportfunctie

1

2

(6) 40

(7) 40 + 15 x (Als/Ag – 1,8)

90

30

10

Winkelfunctie

1

2

(6) 70

(7) 70 + 30 x (Als/Ag – 1,8)

60

30

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

AD

In artikel 4.149 vervalt het derde lid, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

AE

Na artikel 4.149 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.149a (afbakening maatwerkvoorschriften minimumwaarde aandeel hernieuwbare energie)

Een maatwerkvoorschrift over de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie bij een woongebouw kan alleen inhouden dat als gevolg van locatiegebonden omstandigheden niet aan de minimumwaarde voor het aandeel hernieuwbare energie hoeft te worden voldaan, waarbij dat blijkt uit de Leidraad afwijking eis hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw) van 7 juli 2020 zoals gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/17/kostenoptimaliteitsstudie-beng-eisen.

AF

In artikel 4.159, eerste lid, wordt «van ten hoogste 1» vervangen door «van ten hoogste 0,8».

AG

Tabel 4.179 komt te luiden:

Tabel 4.179

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

 

vrije doorgang: doorgang

vrije doorgang: verkeersroute

overbrugging van hoogteverschillen

vrije doorgang: doorgang

vrije doorgang: verkeersroute

artikel

4.180

4.181

4.182

4.180

4.181

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 en 2

1

                               

1

Woonfunctie

                       

[m]

[m]

 

a.

woonwagen

1

2

1

2,1

2,1

 

b.

andere woonfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

2,3

2,3

2

Bijeenkomstfunctie

                           
 

a.

voor alcoholgebruik

1

2

1

5

2,1

2,1

 

b.

voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater

1

2

1

5

2,1

2,1

 

c.

andere bijeenkomstfunctie

1

2

1

2,1

2,1

3

Celfunctie

1

2

1

2,1

2,1

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

1

5

2,1

2,1

5

Industriefunctie

                           
 

a.

lichte industriefunctie

 

b.

andere industriefunctie

1

2

1

2,1

2,1

6

Kantoorfunctie

1

2

1

2,1

2,1

7

Logiesfunctie

1

2

1

2,1

2,1

8

Onderwijsfunctie

1

2

1

2,1

2,1

9

Sportfunctie

1

2

1

2,1

2,1

10

Winkelfunctie

1

2

1

5

2,1

2,1

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

AH

Artikel 4.182 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «ten minste een toegang» vervangen door «alle toegangen».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Op ten minste een route tussen de vloer ter plaatse van de toegang van een gebouw zonder een toegankelijkheidssector en het aansluitende terrein is een hoogteverschil groter dan 0,02 m, gemeten vanaf de vloer met aankleding, overbrugd door een hellingbaan. Het hoogteverschil tussen die toegang en het aansluitende terrein is niet groter dan 1 m.

AI

Artikel 4.190 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, eerste lid,».

2. In het derde lid vervalt «, eerste lid,».

AJ

In het opschrift van § 4.6.3 vervalt «met een toegankelijkheidssector».

AK

Artikel 4.191, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Een bouwwerk met een toegankelijkheidssector, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, en een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde lid, zijn vanaf de openbare weg voldoende toegankelijk voor personen met een functiebeperking.

AL

In artikel 4.192, eerste lid, wordt na «met een toegankelijkheidssector» ingevoegd «, een woonfunctie als bedoeld in artikel 4.182, tweede lid, of een gebouw zonder toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.182, vijfde lid, ».

AM

Tabel 4.212 komt te luiden:

Tabel 4.212

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

ontruimtingsalarminstallatie

inspectiecertificaat

ontruimingsalarminstallatie

vluchtorueteaanduidingen

deuren in vluchtroutes,

draairichting

deuren in vluchtroutes,

weerstand bij het openen

zelfsluitende

constructieonderdelen

lift voor vluchten bij brand

artikel

4.213

4.214

4.215

4.216

4.217

4.218

4.218a

lid

1

2

3

*

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

*

                                                     

1

Woonfunctie

                                                 
 

a.

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

*

1

3

4

5

6

1

2

3

*

 

b.

andere woonfunctie voor zorg

1

*

1

3

4

5

1

2

3

*

 

c.

voor kamergewijze verhuur

1

1

3

4

5

1

2

3

*

 

d.

andere woonfunctie

1

3

4

5

1

4

*

2

Bijeenkomstfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

3

Celfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

5

4

Gezondheidszorgfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

5

Industriefunctie

                                                 
 

a.

lichte industriefunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

andere industriefunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

6

Kantoorfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

7

Logiesfunctie

                                       

 

a.

in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking

1

3

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

in een ander logiesgebouw

1

2

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

c.

andere logiesfunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

8

Onderwijsfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

9

Sportfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

10

Winkelfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

11

Overige gebruiksfunctie

                                                 
 

a.

voor het stallen van motorvoertuigen

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

voor het personenvervoer

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

c.

andere overige gebruiksfunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                 
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

2

3

5

4

4

5

6

1

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

2

3

2

4

5

6

1

AN

Artikel 4.218 komt te luiden:

Artikel 4.218 (zelfsluitende constructieonderdelen)

 • 1. Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang.

 • 3. Het tweede lid geldt niet voor een deur in een gezamenlijke doorgang.

 • 4. Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen.

 • 5. Het eerste lid geldt niet voor een deur van een celeenheid.

AO

In paragraaf 4.7.6 wordt na artikel 4.218 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.218a (lift)

De voorziening voor elektriciteit van een lift als bedoeld in artikel 4.189 in een woongebouw voert alleen door een kruipruimte, de liftschacht of een ruimte die alleen wordt gebruikt voor deze voorziening en waarbij de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag van een naastgelegen ruimte naar deze ruimte ten minste 60 minuten is bepaald volgens NEN 6068.

AP

Tabel 5.8 komt te luiden:

Tabel 5.8

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

constructieve veiligheid

constructieve veiligheid bij brand

hoogte afscheiding

beperken van het ontstaan van

een brandgevaarlijke situatie

beperking van het ontwikkelen

van brand en rook

beperking van uitbreiding

van brand

verdere beperking van uitbreiding

van brand en beperking van rook

bescherming tegen geluid

van gebouwinstallaties

luchtverversing

afvoer van rookgas en toevoer van

verbrandingslucht

verblijfsgebied en verblijfsruimte

toiletruimte

badruimte

energiezuinigheid

vluchten bij brand

technische bouwsystemen

artikel

5.9

5.10

5.10a

5.11

5.12

5.13

5.13a

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.20a

5.21

lid

1

2

*

*

*

1

2

*

*

1

2

1

2

1

2

3

*

*

*

1

2

3

4

5

*

1

2

                                                         

1

Woonfunctie

1

2

*

*

1

*

*

1

2

1

2

1

2

3

*

*

*

1

2

3

4

5

*

1

2

2

Bijeenkomstfunctie

                                                     
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

 

b

andere kinderopvang

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

 

c

andere bijeenkomstfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

3

Celfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

5

Industriefunctie

                                                     
 

a.

lichte industriefunctie voor het houden van dieren

1

2

*

*

1

2

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

 

b.

andere industriefunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

6

Kantoorfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

7

Logiesfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

8

Onderwijsfunctie

                                                     
 

a

basisonderwijs

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

 

b

andere onderwijsfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

9

Sportfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

10

Winkelfunctie

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

4

5

1

2

11

Overige gebruiksfunctie

                                                     
 

a.

voor het personenvervoer

1

2

*

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

 

b.

andere overige gebruiksfunctie

1

2

*

1

*

1

1

2

1

2

3

1

2

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                     
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

*

*

1

*

1

2

 

b

voor langszaam verkeer

1

2

*

*

*

1

*

1

2

 

c

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

*

*

1

1

2

AQ

Na artikel 5.10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.10a (hoogte afscheiding)

Bij het verbouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde, geldt in afwijking van artikel 5.4 het in artikel 4.21, zesde lid, aangegeven prestatieniveau.

AR

Na artikel 5.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.13a (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook)

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt in afwijking van artikel 5.4 het in artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor een beschermde route.

AS

In artikel 5.15, eerste lid, wordt «in de artikelen 4.126 en 4.127» vervangen door «in de artikelen 4.126, 4.127 en 4.138, eerste lid,».

AT

Na artikel 5.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.20a (vluchten bij brand)

Bij het verbouwen van een bouwwerk geldt, in afwijking van artikel 5.4, het in artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau.

AU

In artikel 5.21c, eerste lid, wordt «de voorschriften van artikel 4.162» vervangen door «de voorschriften van artikel 4.160b».

AV

Tabel 5.22 komt te luiden:

Tabel 5.22

gebruiksfunctie

leden van toepassing

 

verdere beperking van uitbreiding van

brand en beperking van verspreiding van

rook

geluidwering bij weg-, spoorweg- of

industriegeluid

afbakening maatwerkvoorschriften

geluidwering

tijdig vaststellen van brand

Vluchten bij brand

artikel

5.22a

5.23

5.23a

5.24

5.24a

lid

*

1

2

3

*

*

*

                 

1

Woonfunctie

*

1

2

3

*

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

             
 

a

voor kinderopvang

1

2

3

*

 

b

andere bijeenkomstfunctie

3

Celfunctie

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

*

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

7

Logiesfunctie

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

*

9

Sportfunctie

10

Winkelfunctie

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

AW

Na artikel 5.22 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.22a (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook)

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan naar een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in artikel 4.62, vierde lid, aangegeven prestatieniveau. Dit geldt ook voor een beschermde route.

AX

In hoofdstuk 5 wordt na artikel 5.24 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.24a (vluchten bij brand)

Bij wijziging van de gebruiksfunctie van een bouwwerk of een gedeelte daarvan naar een woonfunctie geldt, in afwijking van artikel 5.7, het in artikel 4.218, eerste en vierde lid, aangegeven prestatieniveau.

AY

Artikel 7.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «met uitzonderingen van de artikelen 7.20 en 7.22» vervangen door «met uitzondering van de artikelen 7.20, 7.22 en 7.22a».

2. Onder vernummering van het derde en vierde tot vierde en vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Een maatwerkvoorschrift over de artikelen 7.15 tot en met 7.19 kan in ieder geval inhouden een verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b en het opstellen van een bouw- of sloopveiligheidsplan met maatregelen ter uitvoering van de artikelen 7.15 tot en met 7.19.

AZ

Na artikel 7.5 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 7.5a (risicomatrix)

 • 1. Er is een risicomatrix met een duiding van de risico’s voor de veiligheid die zijn verbonden aan de beoogde bouw- of sloopwerkzaamheden.

 • 2. Een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b wordt aangesteld en een bouw- of sloopveiligheidsplan wordt opgesteld als de ingevulde risicomatrix daartoe noodzaakt.

Artikel 7.5b (veiligheid en gezondheid directe omgeving: veiligheidscoördinator directe omgeving)

Als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidscoördinator directe omgeving moet worden aangesteld, draagt degene die de bouw- of sloopwerkzaamheden verricht er zorg voor dat die coördinator:

 • a. de maatregelen coördineert die bij de bouw- of sloopwerkzaamheden worden getroffen ter uitvoering van de artikelen 7.15 tot en met 7.19, voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein; en

 • b. erop toe ziet dat:

  • 1°. de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder a, op doeltreffende wijze worden getroffen;

  • 2°. de werkzaamheden die gelijktijdig of achtereenvolgend plaatsvinden, goed op elkaar zijn afgestemd;

  • 3°. er voorlichting wordt gegeven aan degenen die de bouw- of sloopwerkzaamheden verrichten;

  • 4°. alleen bevoegde personen de directe omgeving waar de bouw- of sloopwerkzaamheden worden verricht, kunnen betreden;

  • 5°. de maatregelen die worden getroffen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein worden aangepast als de bouw- of sloopwerkzaamheden daartoe aanleiding geven; en

  • 6°. passende maatregelen worden getroffen als niet, onjuist of in onvoldoende mate uitvoering wordt gegeven aan de onderdelen 1° tot en met 5°.

AAB

Artikel 7.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt voor «gegevens en bescheiden» ingevoegd «de risicomatrix, het bouwveiligheidsplan en andere» en vervalt «(bouwveiligheidsplan)».

2. Onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot e tot en met g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • d. als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b moet worden aangesteld: de naam en contactgegevens van die coördinator;

AAC

Artikel 7.11, eerste lid, onder f, komt te luiden:

 • f. tenzij er alleen asbest verwijderd wordt waarbij de hoeveelheid afval minder dan 10m3 bedraagt: de risicomatrix en, voor zover van toepassing, het sloopveiligheidsplan en de naam en contactgegevens van de veiligheidscoördinator directe omgeving, en andere gegevens en bescheiden over de maatregelen om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden;

AAD

Artikel 7.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt voor «gegevens en bescheiden» ingevoegd «de risicomatrix, het sloopveiligheidsplan, en andere».

2. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met f tot d tot en met g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. als op grond van artikel 7.5 of 7.5a een veiligheidscoördinator directe omgeving als bedoeld in artikel 7.5b moet worden aangesteld: de naam en contactgegevens van die coördinator;

AAE

Artikel 7.14 komt te luiden:

Artikel 7.14 (afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden)

 • 1. Een maatwerkvoorschrift over deze paragraaf kan alleen inhouden dat degene die meldingplichtige sloopwerkzaamheden heeft verricht, wordt verplicht binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn na beëindiging van de werkzaamheden een opgave te doen van de aard en de hoeveelheid van de bij de sloopwerkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.

 • 2. Na een sloopmelding als bedoeld in artikel 7.10 kunnen alleen maatwerkvoorschriften worden gesteld als deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen of beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het verrichten van de sloopwerkzaamheden.

AAF

Artikel 7.23, derde lid, vervalt.

AAG

In bijlage 1 worden in de alfabetische volgorde ingevoegd:

meerjarenafspraak energie-efficiëntie:

De op 1 juli 2008 tot stand gekomen meerjarenafspraak energie-efficiëntie (Stcrt. 2018, 50932);

richtlijn energie-efficiëntie:

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315);

risicomatrix:

risicomatix als bedoeld in artikel 7.5a;

ARTIKEL II

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 1.15a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.15b (waterkerende bouwwerken)

Afdeling 2.1 is niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid van het bouwwerk of een onderdeel daarvan.

B

Tabel 2.16 komt te luiden:

Tabel 2.16

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

 

Aanwezigheid

Hoogte

Openingen

overklauterbaarheid

verbouw

Openingen

artikel

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.19

lid

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

*

1

                                       

[m]

1

Woonfunctie

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

2

Bijeenkomstfunctie

                                       
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

3

4

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,1

 

b

andere kinderopvang

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

 

c

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

3

Celfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,3

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

5

Industriefunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

3

4

*

0,5

6

Kantoorfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

7

Logiesfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

8

Onderwijsfunctie

                                       
 

a

basisonderwijs

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

1

*

0,2

 

b

andere onderwijsfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

9

Sportfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

10

Winkelfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

5

1

2

*

0,5

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                       
 

a.

voor langzaam verkeer

1

2

3

4

5

1

2

3

5

6

1

3

4

*

0,5

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

3

4

*

0,5