28 325 Bouwregelgeving

25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Naar aanleiding van het rapport «Hijsongeval Alphen aan den Rijn» d.d. 29 juni 2016 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Onderzoeksraad)1 heb ik laten onderzoeken hoe één centrale partij contractueel verantwoordelijk kan worden gemaakt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats. Met deze brief breng ik u op de hoogte over de uitkomsten van dit onderzoek. Ook informeer ik u namens de Staatssecretaris van BZK over de «Handleiding stappenplan Veiligheid en Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers» die is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Een centrale partij verantwoordelijk

Mijn ambtsvoorganger heeft in zijn reactie op het rapport «Hijsongeval Alphen aan den Rijn» aangegeven dat hij met het bouwbedrijfsleven in overleg zal treden om omgevingsveiligheid in de standaardbepalingen van de DNR 20112, UAV 20123 en UAV-gc 20054 te laten opnemen. Doel hiervan is dat privaatrechtelijk één centrale partij contractueel verantwoordelijk wordt voor de veiligheid op en rondom de bouwplaats. In opdracht van mij is het Instituut voor Bouwrecht (IBR) met een begeleidingscommissie5 nagegaan hoe deze standaardbepalingen kunnen worden aangepast. Het rapport van het IBR d.d. 12 juli 2018 is bijgevoegd6. Aan de hand van de «Handleiding stappenplan Veiligheid & Gezondheid (V&G) voor opdrachtgevers», waarover ik u verderop in deze brief informeer, zijn in het rapport voorstellen geformuleerd voor aanpassingen in de UAV 20127 en suggesties gedaan voor wijzigingen in de UAV-gc 2005 en DNR 2011.

Door het bouwbedrijfsleven in de begeleidingscommissie is gepleit om niet te volstaan met privaatrechtelijke maatregelen, maar ook publiekrechtelijk één centrale partij voor de omgevingsveiligheid voor te schrijven in de bouwregelgeving. Door dit publiekrechtelijk te regelen moet dan altijd één centrale partij voor omgevingsveiligheid verantwoordelijk zijn, ook als dit niet privaatrechtelijk is afgesproken. Hiervan kan niet worden afgeweken. Voor arbeidsveiligheid is dit al publiekrechtelijk geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ik wil tegemoetkomen aan deze wens van het bouwbedrijfsleven en zal de bouwregelgeving hiervoor aanpassen in lijn met de arbeidsveiligheid. Hierna zal ik ook de UAV 2012 aanpassen met inachtneming van de voorstellen in het rapport van IBR.

Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Het RVB heeft met de «Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers» d.d. 1 maart 20188 mede invulling gegeven9 aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad in het rapport «Hijsen in het hart van de stad: ongeval bouwplaats Rijnstraat» d.d. 26 april 201710. Deze handleiding is een leidraad voor stappen die een opdrachtgever kan nemen om te voldoen aan de veiligheids- en gezondheidsverplichtingen bij een bouwproces. De handleiding maakt gebruik van V&G modeldocumenten11. De handleiding gaat uit van een integrale werkwijze voor zowel de omgevingsveiligheid (rondom het bouwterrein) als de arbeidsveiligheid (op het bouwterrein). De handreiking wordt door het RVB gebruikt bij zijn projecten, maar ook andere opdrachtgevers kunnen hiervan gebruik maken. Het RVB stimuleert toepassing door andere opdrachtgevers onder andere via zijn deelname aan de Governance Code Veiligheid in de Bouw12 waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers samenwerken om de veiligheid in de gehele bouwketen te verbeteren.

Resumerend

  • Ik pas de bouwregelgeving aan door één centrale partij voor de omgevingsveiligheid aan te wijzen in lijn met de arbeidsveiligheid.

  • Ik zal de UAV 2012 aanpassen met inachtneming van de voorstellen van het IBR.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
2

De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011).

X Noot
3

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

X Noot
4

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-gc 2005).

X Noot
5

Bestaande uit Bouwend Nederland, de Aannemersfederatie, de Unie van de Waterschappen en het RVB.

X Noot
6

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
7

De UAV 2012 valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

X Noot
9

Kamerstuk 28 325 nr. 167.

Naar boven