Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 oktober, nr. 2019-0000060835, CZW;

Gelet op artikel 2 van de Woningwet en artikel 4.3, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 november 2019, nr. W04.19.0347/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 mei 2020, nr. 2020-0000236444, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.3 wordt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Aan het in artikel 8.2, tweede lid, gestelde voorschrift behoeft niet te worden voldaan indien de bouw- en sloopwerkzaamheden anders dan door toepassing van het desbetreffende voorschrift ten minste dezelfde mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid bieden als is beoogd met het in dat lid gestelde voorschrift.

B

Artikel 1.12, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften voor een te bouwen bouwwerk uit de hoofdstukken 2 tot en met 5 van toepassing, tenzij:

  • a. in de afdeling van een voorschrift anders is bepaald; of

  • b. uit een verplichting als bedoeld in artikel 13 van de wet een andere eis volgt.

C

In artikel 2.66 komt tabel 2.66 te luiden:

Tabel 2.66

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

                                                 

zijde grenzend aan de

bovenzijde

elektrische leidingen

pijpisolatie

                                               

binnenlucht

buitenlucht

                             
     

binnenoppervlak

buitenoppervlak

     

beloopbaar vlak

 

kabels en pijpisolatie

   

vrijgesteld

   

dakoppervlak

 

constructieonderdeel

verbouw

 

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

   

artikel

2.67

2.68

2.69

2.69a

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.67

2.68

2.69

2.69a

2.69a

2.69a

2.69a

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

*

1

2

*

1 en 2

1

1 en 2

1b

3

2b

4

                                                 

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                                                                     
 

a

in een woongebouw

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

Cca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

c

andere woonfunctie

1

1

2

4

5

1

2

1

2

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                                     
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

3

Celfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

B2ca

B2ca

Cca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Cl

Bl

Bl

Dl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                                     
 

a

met bedgebied

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

5

Industriefunctie

                                                                                     
 

a

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

1

2

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b

andere industriefunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

6

Kantoorfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

7

Logiesfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

9

Sportfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

10

Winkelfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                                     
 

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

1

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

1

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

Cl

Dl

Dl

D

Na artikel 2.69 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.69a Elektrische leidingen en pijpisolatie

 • 1. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:

  • a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en

  • b. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

 • 2. In afwijking van artikel 2.67 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:

  • a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en

  • b. de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

 • 3. In afwijking van artikel 2.68 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

 • 4. In afwijking van artikel 2.68 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

E

Artikel 2.70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt «de artikelen 2.67 tot en met 2.69» vervangen door «de artikelen 2.67 tot en met 2.69a».

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Onverminderd het eerste lid zijn op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde vluchtroute voert, de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid, voor wat betreft rookklasse S2, niet van toepassing.

F

Artikel 2.73 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de artikelen 2.67, 2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69 en 2.71» vervangen door «de artikelen 2.67, 2.68, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 2.69, 269a en 2.71».

2. In het tweede lid wordt «artikel 2.67, eerste lid» vervangen door «de artikelen 2.67, eerste lid, en 2.69a, eerste en tweede lid».

G

In artikel 2.81 komt tabel 2.81 te luiden:

Tabel 2.81

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

             

omvang

                   

wbdbo

                   

verbouw

tijdelijke bouw

omvang

   

artikel

2.82

 

2.83

 

2.84

   

2.85

2.86

2.83

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

1

1

Woonfunctie

                                                               

[m2]

 

a

woonwagen

1

3

4

2

8

9

10

 

b

andere woonfunctie

1

3

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

8

*

*

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

3

Celfunctie

1

3

4

1

3

7

9

1

8

*

*

1.000

4

Gezondheidszorgfunctie

 

                                                             
 

a

met bedgebied

1

3

4

1

3

7

10

1

8

*

*

1.000

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

5

Industriefunctie

 

                                                             
 

a

lichte industriefunctie

1

3

4

5

6

7

8

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

 

b

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

4

5

6

7

8

1

3

11

1

4

5

6

7

8

11

*

*

2.500

 

c

andere industriefunctie

1

3

4

5

6

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

6

Kantoorfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

7

Logiesfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

9

Sportfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

10

Winkelfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                 
 

a

voor het stallen van motorvoertuigen

1

3

4

5

7

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

 

b

ander overige gebruiksfunctie

1

3

4

5

6

7

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                 
 

a

Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

8

*

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

H

In artikel 2.92, derde lid, onder a, wordt «artikel 2.67» vervangen door «de artikelen 2.67 en 2.69a, eerste en tweede lid».

I

In artikel 3.7 komt tabel 3.7 te luiden:

Tabel 3.7

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

aangrenzend perceel

 

zelfde perceel

   

verbouw

tijdelijke bouw

zelfde perceel

   

artikel

3.8

 

3.9

   

3.10

3.11

3.9

   

lid

1

2

1

2

3

*

*

2

                   

[dB]

1

Woonfunctie

1

2

1

2

3

*

*

30

2

Bijeenkomstfunctie

               
 

a

voor kinderopvang

1

1

2

*

*

35

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

*

*

3

Celfunctie

1

1

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

1

1

*

*

5

Industriefunctie

1

1

*

*

6

Kantoorfunctie

1

1

*

*

7

Logiesfunctie

1

1

*

*

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

*

*

35

9

Sportfunctie

1

1

*

*

10

Winkelfunctie

1

1

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

1

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

1

1

J

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

K

Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. in het eerste lid wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».

2. in het tweede lid wordt «Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning» vervangen door «Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».

3. er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

L

In artikel 3.10 wordt «de artikelen 3.8 en 3.9» vervangen door «de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid».

M

Artikel 6.26, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor een deur in een niet-gemeenschappelijke doorgang in een bestaand woongebouw.

N

Artikel 8.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Bij bouw- en sloopplaatsen van een te bouwen of te slopen gebouw wordt een veiligheidsafstand vrijgehouden bepaald volgens paragraaf 6.2 van de Landelijke richtlijn Bouw- en sloopveiligheid, versie 1.2 augustus 2018.

O

In artikel 8.7 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het laatste onderdeel, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. de naam en contactgegevens van diegene die het treffen van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.2, coördineert.

P

Na artikel 8.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.7a Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten PUR-schuim

Bij het aanbrengen van gespoten PUR-schuim in de kruipruimte van een woonfunctie:

 • a. zijn tijdens het aanbrengen van het gespoten PUR-schuim en ten minste twee uur na afloop van de werkzaamheden in de woonfunctie geen andere personen aanwezig dan de personen die het gespoten PUR-schuim aanbrengen; en

 • b. wordt tijdens het aanbrengen de kruipruimte geventileerd met ten minste een ventilatiecapaciteit van 30 keer het volume van de kruipruimte per uur.

ARTIKEL II

Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4.42 komt tabel 4.42 te luiden:

Tabel 4.42

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

                                           

zijde grenzend aan de

bovenzijde

elektrische leidingen

pijpisolatie

                                         

binnenlucht

buitenlucht

                             
     

binnenoppervlak

 

buitenoppervlak

     

beloopbaar vlak

 

kabels en pijpisolatie

     

vrijgesteld

   

dakoppervlak

 

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overige

   

artikel

4.43

4.44

4.45

4.45a

4.46

4.47

4.48

4.43

4.44

4.45

4.45a

4.45a

4.45a

4.45a

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

*

1 en 2

1

1 en 2

1b

3

2b

4

                                           

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                                                               
 

a

in een woongebouw

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

Cca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

c

andere woonfunctie

1

1

2

4

5

1

2

1

2

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                               
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

3

Celfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

B2ca

B2ca

Cca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Cl

Bl

Bl

Dl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                               
 

a

met bedgebied

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

5

Industriefunctie

                                                                               
 

a

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

1

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b

andere industriefunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

6

Kantoorfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

7

Logiesfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

Dca

B2ca

B2ca

Dca

Bl

Bl

Dl

Cl

Cl

Dl

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

9

Sportfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

10

Winkelfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Dl

Dl

Cl

Dl

Dl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                               
 

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

B2ca

B2ca

B2ca

Dca

Dca

Bl

Bl

Bl

Cl

Dl

Dl

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

1

2

3

4

3

1

2

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

B2ca

Dca

Dca

Cl

Dl

Dl

B

Na artikel 4.45 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.45a (elektrische leidingen en pijpisolatie)

 • 1. In afwijking van artikel 4.43 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht:

  • a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(ca) en in overige ruimten rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6; en

  • b. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

 • 2. In afwijking van artikel 4.43 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht:

  • a. in extra beschermde vluchtroutes rookklasse s1(L) en in overige ruimten rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1; en

  • b. de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

 • 3. In afwijking van artikel 4.44 geldt voor een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-6.

 • 4. In afwijking van artikel 4.44 geldt voor pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht de in tabel 4.42 aangegeven brandklasse, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

C

Artikel 4.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt «de artikelen 4.43 tot en met 4.45» vervangen door «de artikelen 4.43 tot en met 4.45a».

2. In het tweede lid wordt «is de in artikel 4.43 bedoelde eis» vervangen door «zijn de in de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, bedoelde eisen».

D

In artikel 4.49 komt tabel 4.49 te luiden:

Tabel 4.49

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

     

brandcompartiment: ligging

           

brandcompartiment: omvang

           

opvangcompartiment

 

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen

         

weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode

tijdelijk bouwwerk

omvang

   

artikel

4.50

 

4.51

 

4.52

4.53

 

4.54

 

4.55

4.51

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

*

1

1

Woonfunctie

                                                                   

[m2]

 

a

woonwagen

1

2

4

2

8

9

1

2

3

4

 

b

andere woonfunctie

1

2

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

1

2

3

*

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

3

Celfunctie

1

2

4

1

3

7

1

1

1

2

3

*

1.000

4

Gezondheidszorgfunctie

   

                                                 

     

   
 

a

met bedgebied

1

2

4

1

3

7

2

1

1

2

3

*

1.000

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

2

3

*

1.000

5

Industriefunctie

   

                                                 

     

   
 

a

lichte industriefunctie

1

2

4

5

6

7

8

1

3

1

4

5

7

1

2

3

*

2.500

 

b

lichte industriefunctie voor het houden van dieren

1

4

5

6

7

1

3

9

1

4

5

6

7

10

1

2

3

*

2.500

 

c

andere industriefunctie

1

2

4

5

6

1

3

1

4

5

7

1

2

3

*

2.500

6

Kantoorfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

7

Logiesfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

2

3

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

9

Sportfunctie

1

2

4

1

3

7

1

4

7

1

2

3

*

1.000

10

Winkelfunctie

1

2

4

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                     
 

a

voor het stallen van motorvoertuigen

1

2

4

5

7

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

 

b

andere overige gebruiksfunctie

1

2

4

5

6

7

1

3

7

8

1

4

7

1

2

3

*

1.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                     
 

a

Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

1

2

3

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

E

In artikel 4.57, derde lid, onder a, wordt «de eisen die artikel 4.43 stelt» vervangen door «de eisen die de artikelen 4.43 en 4.45a, eerste en tweede lid, stellen».

F

In artikel 4.106 komt tabel 4.106 te luiden:

Tabel 4.106

gebruiksfunctie

leden van toepassing

waarden

     

aangrenzend bouwwerkperceel

zelfde bouwwerkperceel

   

tijdelijk bouwwerk

zelfde bouwwerkperceel

   

artikel

4.107

4.108

4.109

4.108

   

lid

1

2

1

2

3

*

2

                 

[dB]

1

Woonfunctie

1

2

1

2

3

*

30

2

Bijeenkomstfunctie

             
 

a

voor kinderopvang

1

1

2

*

35

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

*

3

Celfunctie

1

1

*

4

Gezondheidszorgfunctie

1

1

*

5

Industriefunctie

1

1

*

6

Kantoorfunctie

1

1

*

7

Logiesfunctie

1

1

*

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

*

35

9

Sportfunctie

1

1

*

10

Winkelfunctie

1

1

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

1

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

1

1

G

Artikel 4.107 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking».

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

H

Artikel 4.108 wordt als volgt gewijzigd:

1. in het eerste lid wordt «een warmwatertoestel» vervangen door «een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».

2. in het tweede lid wordt «Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning» vervangen door «Een mechanische voorziening voor luchtverversing of warmterugwinning, of een installatie voor warmte- of koudeopwekking» en wordt «een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte» vervangen door «een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied».

3. er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt ter plaatse van een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde bouwwerkperceel gelegen woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

I

In artikel 4.212 komt tabel 4.212 te luiden:

Tabel 4.212

gebruiksfunctie

leden van toepassing

     

ontruimtingsalarminstallatie

inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie

vluchtorueteaanduidingen

deuren in vluchtroutes, draairichting

deuren in vluchtroutes, weerstand bij het openen

zelfsluitende constructieonderdelen

   

artikel

4.213

4.214

4.215

4.216

4.217

4.218

   

lid

1

2

3

*

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

                                                 

1

Woonfunctie

                                           
 

a.

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

*

1

3

4

5

6

1

2

 

b.

andere woonfunctie voor zorg

1

*

1

3

4

5

1

2

 

c.

voor kamergewijze verhuur

1

1

3

4

5

1

2

 

d.

andere woonfunctie

1

3

4

5

1

2

Bijeenkomstfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

3

Celfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

3

4

Gezondheidszorgfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

5

Industriefunctie

                                           
 

a.

lichte industriefunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

andere industriefunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

6

Kantoorfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

7

Logiesfunctie

                                       

 

a.

in een logiesgebouw met 24-uurs bewaking

1

3

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

in een ander logiesgebouw

1

2

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

c.

andere logiesfunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

8

Onderwijsfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

9

Sportfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

10

Winkelfunctie

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

11

Overige gebruiksfunctie

                                           
 

a.

voor het stallen van motorvoertuigen

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

b.

voor het personenvervoer

1

*

1

3

4

2

3

2

3

4

5

6

1

 

c.

andere overige gebruiksfunctie

2

3

2

3

4

5

6

1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                           
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

2

3

5

4

4

5

6

1

 

b.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

2

3

2

4

5

6

1

J

Artikel 4.218 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid vervallen het tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «tweede lid» vervangen door «eerste lid».

K

In artikel 5.8 komt tabel 5.8 te luiden:

Tabel 5.8

gebruiksfunctie

leden van toepassing

     

constructieve veiligheid

 

constructieve veiligheid bij brand

beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

beperking van het ontwikkelen van brand en rook

beperking van uitbreiding van brand

bescherming tegen geluid van gebouwinstallaties

luchtverversing

 

afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

verblijfsgebied en verblijfsruimte

toiletruimte

badruimte

energiezuinigheid

       

technische bouwsystemen

 
   

artikel

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

   

lid

1

2

*

*

1

2

*

1

2

1

2

1

2

3

*

*

*

1

2

3

4

5

1

2

1

Woonfunctie

1

2

*

*

1

*

1

2

1

2

1

2

3

*

*

*

1

2

3

4

5

1

2

2

Bijeenkomstfunctie

                                               
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

2

*

*

1

*

1