33 118 Omgevingsrecht

Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

De afgelopen weken heb ik met de bestuurlijke koepels afgewogen wat een realistische datum is voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ons gezamenlijke voorstel is dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 inwerking treedt. Deze datum geeft voldoende ruimte om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen.

Ik ervaar grote steun voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en inzet voor een zorgvuldige implementatie van deze wet door alle partners, ook in deze complexe tijden. Met de Omgevingswet kunnen de verschillende overheden namelijk sneller en beter inspelen op de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Deze steun en inzet hebben wij in een gezamenlijke verklaring tot uitdrukking gebracht (zie bijlage)1.

Wij realiseren ons dat er partijen zijn die graag een eerdere inwerkingtreding hadden gezien, omdat zij er klaar voor zijn. Tegelijk komen wij met elkaar tot de conclusie dat de nieuwe datum voor iedereen realistisch moet zijn zodat alle partijen zich zorgvuldig kunnen voorbereiden op de komst van de wet.

Ik ben verheugd dat de Eerste Kamer de plenaire behandeling van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit voor het zomerreces heeft ingepland. Dat maakt het mogelijk om de wetgeving van het nieuwe stelsel nog dit jaar af ronden, wat voor de uitvoeringspraktijk en implementatie belangrijk is. Na de parlementaire behandeling zal het Aanvullingsbesluit natuur aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd. Na verwerking van het advies kan het besluit worden vastgesteld en worden de regels in het DSO verwerkt.

Graag ga ik met uw Kamer na de zomer het debat aan over het voorstel voor de inwerkingtredingdatum. Na de zomer lijkt mij daarvoor het meest geschikte moment, omdat dan de recente monitorgegevens kunnen worden betrokken en de praktijksessie over het DSO heeft plaats gevonden. Ik zal uw Kamer voorafgaand aan het debat een brief sturen met de meeste recente voortgangsinformatie.

Indien het parlement akkoord is met de voorgestelde datum, zal ik de voorhangprocedure van het inwerkingtredings-KB starten. Het geeft de uitvoeringspraktijk definitief duidelijkheid als ook uw Kamer dit najaar de inwerkingtredingsdatum kan bevestigen. Zo kan het jaar 2021 volledig in het teken van de implementatie staan.

De voorgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 geeft alle betrokkenen bij de Omgevingswet een gezamenlijk ijkpunt om naartoe te werken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven