76 Stemmingen moties Openbaar vervoer en taxi

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Openbaar vervoer en taxi,

te weten:

  • -de motie-Geurts over de verschraling van het openbaar vervoer in de regio tegengaan (23645, nr. 758);

  • -de motie-Alkaya over de naleving van belasting- en werkgeversverplichtingen meenemen in het onderzoek naar de taxibranche (23645, nr. 759).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Geurts (23645, nr. 758).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya (23645, nr. 759).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de SGP, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven