Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 103, item 21

21 Stemmingen overige moties Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel de Omgevingswet, 

te weten: 

 • -de motie-Veldman over consulteren van Actal over de regeldruk (33962, nr. 113); 

 • -de motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (33962, nr. 115); 

 • -de motie-Veldman over het opnemen van afwijkingsmogelijkheden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (33962, nr. 117); 

 • -de motie-Veldman over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking (33962, nr. 119); 

 • -de motie-Veldman/Albert de Vries over geleidelijk afbouwen van het welstandstoezicht achteraf (33962, nr. 120); 

 • -de motie-Albert de Vries/Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten (33962, nr. 122); 

 • -de motie-Albert de Vries c.s. over de verdere ontwikkeling van de MGR-indicator (33962, nr. 123); 

 • -de motie-Albert de Vries c.s. over vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten (33962, nr. 124); 

 • -de motie-Albert de Vries over regelmatig onderzoeken van de financiële toerusting van overheden (33962, nr. 126); 

 • -de motie-Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken (33962, nr. 127); 

 • -de motie-Smaling over handelen uit voorzorg (33962, nr. 128); 

 • -de motie-Smaling over niet uit elkaar laten lopen van vraag en aanbod van koopwoningen, bedrijventerreinen en kantoren (33962, nr. 129); 

 • -de motie-Smaling over de invoeringswet van de Omgevingswet (33962, nr. 130); 

 • -de motie-Smaling over ontwikkelen van interactieve games (33962, nr. 131); 

 • -de motie-Ronnes over instemmingsrecht van de gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan (33962, nr. 132); 

 • -de motie-Ronnes over de gevolgen van afschaffing van de vergunning van rechtswege (33962, nr. 133); 

 • -de motie-Ronnes over het project Laan van de Leefomgeving (33962, nr. 134); 

 • -de motie-Van Veldhoven over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen (33962, nr. 135); 

 • -de motie-Van Veldhoven over sturen op de kwaliteit van de leefomgeving door gemeenten (33962, nr. 136); 

 • -de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over expliciet meenemen van participatie in de evaluatie (33962, nr. 137); 

 • -de motie-Dik-Faber over de borging van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (33962, nr. 139); 

 • -de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. over duurzaamheid in de bestaande bouw (33962, nr. 147, was nr. 140); 

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over omgevingswaarden in het Besluit kwaliteit leefomgeving (33962, nr. 142); 

 • -de motie-Van Tongeren/Albert de Vries over het belang van de transitie hernieuwbare energie (33962, nr. 143); 

 • -de motie-Van Tongeren over de Code Maatschappelijke Participatie (33962, nr. 144); 

 • -de motie-Bisschop over in de wet opnemen van invloedrijke materiële normen (33962, nr. 145); 

 • -de motie-Bisschop/Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure (33962, nr. 146). 

(Zie vergadering van 24 juni 2015.) 

De voorzitter:

De motie-Veldman c.s. (33962, nr. 115) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er gemeenten zijn die een onderscheid maken tussen specifieke groepen in het bijdragen via heffingen voor algemene publieke voorzieningen zoals het riool en de afvalstoffen; 

constaterende dat regels aangaande de rioolheffing geregeld zijn in de Gemeentewet en regels ten aanzien van afvalstoffenheffing in de Wet milieubeheer; 

van mening dat het onderscheid maken tussen specifieke groepen voor algemene publieke voorzieningen zoals het riool vanuit het beginsel "de vervuiler betaalt" niet wenselijk is; 

voorts constaterende dat in artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet is bepaald dat het bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen; 

verzoekt de regering, middels een aanpassing van artikel 219, tweede lid, van de Gemeentewet, of op andere wijze te bewerkstellingen dat een gemeentelijke belasting c.q. heffing ten behoeve van een algemene voorziening zoals het riool of de inzameling van afvalstoffen niet afhankelijk mag worden gesteld van het eigendom van een aangesloten object, maar via het ingezetenschap (met uitzondering van diegenen die bijvoorbeeld niet op riool zijn aangesloten) geregeld moet worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 171, was nr. 170 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Veldman (33962, nr. 119) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Veldman en Ronnes. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 172, was nr. 119 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Albert de Vries c.s. (33962, nr. 127) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Albert de Vries, Smaling, Ronnes en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 173, was nr. 127 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Ronnes (33962, nr. 133) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ronnes en Veldman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 174, was nr. 133 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (33962, nr. 135) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Veldhoven en Ronnes. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 175, was nr. 135 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren/Albert de Vries (33962, nr. 143) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren, Albert de Vries en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 176, was nr. 143 (33962). 

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (33962, nr. 144) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 177, was nr. 144 (33962). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Veldman (33962, nr. 113). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. (33962, nr. 171, was nr. 170). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS, Van Vliet en D66 voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Veldman (33962, nr. 117). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Veldman/Ronnes (33962, nr. 172, was nr. 119). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Veldman/Albert de Vries (33962, nr. 120). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries/Dik-Faber (33962, nr. 122). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries c.s. (33962, nr. 123). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries c.s. (33962, nr. 124). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (33962, nr. 126). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Albert de Vries c.s. (33962, nr. 173, was nr. 127). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33962, nr. 128). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33962, nr. 129). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33962, nr. 130). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33962, nr. 131). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (33962, nr. 132). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ronnes/Veldman (33962, nr. 174, was nr. 133). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, 50PLUS, Van Vliet en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (33962, nr. 134). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Ronnes (33962, nr. 175, was nr. 135). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33962, nr. 136). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (33962, nr. 137). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33962, nr. 139). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (33962, nr. 147, was nr. 140). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren c.s. (33962, nr. 142). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren c.s. (33962, nr. 176, was nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Van Veldhoven (33962, nr. 177, was nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop (33962, nr. 145). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop/Veldman (33962, nr. 146). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.