42 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, morgen te stemmen over: 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst) (34196) en de daarbij ingediende moties; 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) (34036) en de daarbij ingediende moties; 

  • -het Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105); 

  • -de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel Verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) (34214, nr. 5). 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VAO Verpleeghuiszorg, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 30 juni, met als eerste spreker het lid Keijzer van het CDA; 

  • -het VAO Voortgangsrapportage passend onderwijs, naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 30 juni, met als eerste spreker het lid Ypma van de PvdA. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

De aanvragers van deze VAO's hebben aangegeven deze VAO's nog voor het zomerreces op de agenda te willen hebben. Ik neem aan dat de Kamer daar geen bezwaar tegen heeft. 

Het woord is aan mevrouw Eijsink, de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken. 

Mevrouw Eijsink (PvdA):

Voorzitter. Gisteravond heeft het algemeen overleg over verlenging van de ISIS-missie plaatsgevonden. Zoals te doen gebruikelijk, verzoek ik hierbij om een plenaire afronding. 

De voorzitter:

Wij gaan dat inplannen. Sterker nog, die plenaire afronding stond al onder voorbehoud op het vergaderschema en zal morgen plaatsvinden. 

Het woord is aan de heer Smaling. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. We zitten midden in een transitieproces richting duurzame energie. Daarin heeft windenergie een plaats. Wat schetst echter mijn verbazing? Op de site van RTV Noord heb ik vorige week gezien dat een ambtenaar van Economische Zaken op bezoek is geweest bij bewoners die te maken hebben met het voornemen om grote windenergieparken te bouwen. De ambtenaar schijnt onder andere gezegd te hebben: de rijkscoördinatieregeling, onderdeel van de Crisis- en herstelwet, is er gekomen om dingen tegen de zin van mensen door te drukken; het feit dat er geen draagvlak is, is eigenlijk het bewijs dat de rijkscoördinatieregeling nodig is. In mijn optiek worden hier echt grenzen overschreden. Dit is de bijl aan de wortel van … 

De voorzitter:

Mijnheer Smaling, wilt u een verzoek doen? 

De heer Smaling (SP):

… de democratie. Mijn verzoek is om hierover een debat te houden. Dat zal niet meer lukken voor het reces, maar misschien kan het kort daarna. Graag ontvang ik ook een brief waarin staat wat er nu precies is gezegd bij die bijeenkomst en dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet tot het debat gevoerd is. 

De voorzitter:

U wilt een debat en een brief waarin staat dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet tot hierover gedebatteerd is. 

De heer Bosman (VVD):

Dit waren uitspraken van een ambtenaar. De minister heeft er al een brief over geschreven. Er is duidelijkheid over gekomen. Ik steun het verzoek om een debat dus niet. Ik steun zelfs het verzoek om een brief niet, want die brief is er al. Daarmee kunnen we gewoon verder. 

De heer Graus (PVV):

Steun voor de brief en het debat. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Steun voor de brief en het debat. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor de brief en het debat. 

De heer Kerstens (PvdA):

Ik steun wel het verzoek om een brief met nadere uitleg, maar vooralsnog geen steun voor een debat. 

De voorzitter:

Moet er volgens u in die brief dan ook staan dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet? Ik zie de heer Kerstens knikken. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Steun. 

De voorzitter:

Mijnheer Smaling, ik stel vast dat u niet de steun hebt van een meerderheid voor een plenair debat. Er is wel brede steun voor een brief. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

De heer Smaling (SP):

Heel fijn, dank u wel. Ik zou ook graag zien dat het debat op de lijst van dertigledendebatten wordt geplaatst. Dan zien we na het reces wel of het daarbij blijft. 

De voorzitter:

Ik zal het debat toevoegen aan de lijst, met drie minuten spreektijd per fractie. 

Het woord is aan mevrouw Karabulut. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een debat met de staatssecretaris van Sociale Zaken over het bericht dat ons gisteren via Nieuwsuur bereikte, namelijk dat het aantal jonggehandicaptenuitkeringen weliswaar met 90% is gedaald, maar dat het aantal bijstandsgerechtigden groeit. Vooral jongeren die een zware beperking hebben, maar nog wel iets kunnen, worden als arbeidsgeschikt bestempeld en vallen vervolgens tussen wal en schip. Wij willen graag hierover een debat voeren met de staatssecretaris van Sociale Zaken. Voorafgaand aan het debat zou ik graag een uitgebreide brief ontvangen met een reactie op de uitzending van Nieuwsuur. 

De voorzitter:

Wie kan ik het woord geven over dit verzoek? 

De heer Kerstens (PvdA):

Van de zijde van de PvdA-fractie is er ronduit steun voor een brief met een reactie van de staatssecretaris op de uitzending. Wellicht kan zij ook iets zeggen over het plaatsen van jongeren in de zogenaamde garantiebanen. Als de brief er is, beoordelen we graag of er aanleiding is voor een debat. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Van GroenLinks steun voor een brief en een debat. 

De heer De Graaf (PVV):

Geen steun voor een debat. Een brief is prima. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor een uitgebreide brief en een debat. 

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Steun voor een brief, maar niet voor een debat. 

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, u hebt brede steun voor een vrij uitgebreide brief. U hebt echter onvoldoende steun voor het houden van een plenair debat. 

Mevrouw Karabulut (SP):

Dan wachten wij eerst de brief af. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Het woord is aan mevrouw Keijzer die een aantal rappels gaat doen. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Dit is een rappel namens mijn collega Omtzigt voor onbeantwoorde schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van SZW. Hij heeft gevraagd welke mensen verplicht moeten deelnemen aan het pensioenfonds voor de uitzendbranche, StiPP, nu de ontslagregeling een andere definitie van "uitzendwerkgever" hanteert dan het pensioenfonds. 

Verder heeft hij schriftelijke vragen gesteld over mensen die massaal hebben afgezien van een beroep tegen de SVB over de korting op hun partnertoeslag of de Algemene nabestaandenwet. De SVB had hun dat ten onrechte ontraden waardoor zij definitief hun partnertoeslag kwijt lijken te zijn. Hier heeft de CDA-fractie vorige week ook al over gerappelleerd. Wij willen erg graag dat deze vragen beantwoord worden morgen voor 12.00 uur. Zo niet, dan melden wij ons opnieuw, maar ik ga ervan uit dat u alle gewicht in de schaal legt om ervoor te zorgen dat dit gaat gebeuren. 

De voorzitter:

U hebt over deze onderwerpen vorige week plenair gerappelleerd. Dat betekent dat ze automatisch als mondelinge vragen worden geagendeerd, als ze na het zomerreces niet beantwoord zijn. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Dat is fijn, ware het niet dat dat pas over twee maanden is. Als de regering zich netjes zou gedragen ... 

De voorzitter:

Dat ben ik helemaal met u eens. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

... en daarover zijn wij het in dit huis eens, zouden wij morgen eindelijk het antwoord op de vragen moeten krijgen. Ze zijn op 27 mei al ingezonden. 

De voorzitter:

De ene op 27 mei, de andere op 5 juni. Ik ben het met u eens dat vragen die gesteld zijn, beantwoord moeten worden binnen de daarvoor afgesproken termijn. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mevrouw Keijzer van het CDA voor een verzoek om een debat. 

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Het is een beetje lachwekkend. Het leek of u het over een andere persoon had, maar ik ben evengoed dezelfde. 

Vanochtend kregen wij allemaal het zeer verontrustende nieuws dat er sprake is van veel agressie tegen personeel dat in de verstandelijkgehandicaptensector werkt. Ik had mij aangemeld bij de regeling om een debat over dit onderwerp aan te vragen. Vanochtend hebben wij echter een procedurevergadering gehad. Daar hebben wij in gezamenlijkheid afgesproken om vandaag te vragen om een plenair debat in te plannen, richting december, over het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg en over de berichtgeving over de toegenomen agressie tegen mensen die in de gehandicaptensector werken. 

De voorzitter:

Dat is een verzoek dat via de commissie tot mij komt. Dan zal ik dat proberen te doen. U hebt het zelf al geregeld. Dank u wel voor deze vorm. 

De vergadering wordt van 14.39 uur tot 15.15 uur geschorst. 

Naar boven